Големина на текста:
1. Очертайте мястото и
ролята на соц. сфера в
условията на паз. сто-
панство: При опреде-
ляне на мястото на соц.
и соц. осигурителната
сфера в условията на
паз.стопанство е необ-
ходимо да бъдат раз-
крити следните връзки
и зависимости: да се
разкрие връзката и за-
висимостта м/у СО и
приватизацията
2. Цеховите осигурите-
лни отношения са:
а) първи форми на
СО
б) съвременни форми
на СО
в) част от феодални
паз. отношения
г)функционират в
рамките на цеха
д)функционират всеоб-
що
е) възникват във връзка
с труда
ж)имат примитивен х-р
з)стимулират произво-
дството
3. Принципите на фина-
нсиране на СО са:
а) целенасоченост
б)структурна определе-
ност
в) широкообхватност
г) последователност
д) реализъм
е)ресурсна осигурено-
ст
ж) реформиране
з) балансираност
4. Популярната каса е
форма на организация
на: а) публичното СО
б) частното СО
в) доброволното СО
г) фирменото СО
д) акционерното СО
1. Състав и структура
на социалната сфера в
новите условия : За соц.
и соц. осигурителната
сфера няма еднотипно
и общо прието научно
разбиране. Това е така
тъй като тя включва в
себе си различни по х-
р и разнообразни по
соц. икон. идентифика-
ция състав и елементи.
По тази причина дефи-
нирането СО става в
широк и тесен смисъл
на думата. В тесен
смисъл ще разбираме
съвкупност от специ-
фични икон. отн-я
които възникват при
формирането, управле-
нието и разпределение-
то на строго специал.
фондове предназначе-
ни за издръжка на
нетрудоспособните ли-
ца при възникването на
осиг. рискове и случаи.
В широк смисъл на
думата СО обхваща
всички соц. отн-я каса-
ещи соц. сигурност на
гражданите. Стр-рата
на соц. и на соц. осиг.
сфера е следната: СО;
соц. грижи; соц. подпо-
магане; здравеопазване
и ЗО; соц. и здравно
застраховане; специа-
лизирани соц. заведе-
ния и заведения за въз-
становяване.
2. Капиталистическите
осиг . отношения отра-
зяват:
а) обществени форми
на собственост
б) капиталистическия
начин на производство
в) влияят на
финансово-
кредитната система
г) имат висока степен
на овеществяване
3. Фактори на финанси-
ране на СО са:
а) вътрешни
б) външни
в) демографски
г) икономически
д) социални
е) политически
ж) платежоспособност
з) връзки с труда
4. Принципите на орга -
низиране на Популярна
каса са:
а) доброволност
б) солидарност
в) финансиране
г) доходност
д) ликвидност
е) селективност
ж) самоуправление
з) договореност
и) отговорност на
страните
й) системност
к) реализация на печал-
бата
1. Общи задачи на
социална сфера В
условията на паз. сто-
панство общите задачи
на соц. и соц. осиг.
сфера са: непрекъснато
засилване и утвържда-
ване на стоково пар, и
на паз. отн-я в с-мата
на СО
2. Фактори за поява и
развитие на капитали -
стическите осиг, отно-
шения са:
а)неравномерното
развитие на икономи-
ката
б)научно-техническия
прогрес
в) несъвършенство на
разпределителните
отношения
г)фин.-кредитни с-ми
д)банковите институ-
ции
3 . Изходните позиции
за финансиране на СО
са:
а) икономическа
б)държавно-пол.
в) социални
г) задължителни
д) гарантиращи
4. Принципите на фина-
нсиране на популяр-
ната каса са:
а) справедливост
б) стабилност
в)въздействие в/у тър-
сенето
г)междусекторни
връзки
д) връзки с труда
е) адаптивност
ж) въздействие в/у
предлагането
з) реалност
и) доходност
й)връзка със
синдикатите
1. Специфичните зада-
чи на соц. среда:
замяна на рестиктив-
ното регулиране на до-
ходите и на потреб-
лението при което те
реално се понижават с
такъв тип регулиране
осигуряващо тяхното
запазване или увелича-
ване в зависимост от
възможностите на паз.
стопанство; синхрони-
зиране на движението
на доходите получа-
вани в държ. Бюджет-
ната сфера с доходите
които се получават
извън нея както и с
тези в реалната иконо-
мика; повишаване поне
до принципите на жиз-
нения минимум на соц.
осигуреност на инвали-
дите и на соц. слабите
семейства които по
независещи от тях
причини не могат да
достигнат сами този
жизнен минимум; на-
маляване на безработи-
цата, както на отделни-
те граждани така и на
цели соц. групи от
населението; подобря-
ване на демографските
основи на СО посред-
ством увеличаване на
раждаемостта, намаля-
ване на смъртността и
повишаване на сред-
ната продължителност
на живота
2. Х-ни особености на
осигурителните
отношения са:
а) техен носител е
отделния гражданин
б) техен носител са
ДМА
в) техен носител е
държавата
г) техен носител са
частните
осигурителни
фондове
д) техен носител е
осигуритената
съвкупност
3. Функциите на осиг.
фонд са:
а) компенсаторна
б) ликвидационна
в) гарнираща
г) социална
д) стимулираща
4. Осиг . рискове се
изравняват по:
а) време
б) осигурени лица
в) територия
г) осигурителни случаи
д) място
е) осигурителни
съвкупности
ж) форми на плащане
з) честота
1. Очертайте обхвата
на счетоводството на
социално осигуряване:
а) отчита основните
приходи от предприя-
тията, фирмите и ча-
стните лица
б) отчита осн. приходи
на предприятията, фи-
рмите и частните лица
в)отчита администра-
тивно-стопанските и
осигурителни разходи
г) отчита разчетните
операции
д) отчита пар.
средства и касовата
наличност
е) отчита краткоср.
МА
ж) отчита дългоср.
МА
2. В зависимост от
въздействието в/у иму -
щественото състояние
разчетите биват:
а) вземания
б) задължения
в)
3. Посочете изисква -
нията към документи-
рането и документо-
оборота в системата на
СО:
а) взаимна връзка м/у
документите, м/у пър-
вонач. регистриране са
операциите и послед-
ващи плащания въз
основа на регистрация
б)своевременно и дос-
товерно отразяване на
осиг. процеси и яв-
ления
в)документите да съдъ-
ржат подробна отчетна
инф-я
г) макс. съкращаване
пътя на движението на
документите от съста-
вянето им до окончате-
лната им обработка и
съхранение
д) контрол за съхране-
нието на счет. Доку-
менти и инф-ята която
те съдържат
е)
ж)
з)
4. Отправено е искане
от ТПСО гр. Х до ЦУ
на НОИ за отпускане
на 3 млн.лв. във връзка
с предстоящо изплаща -
не на пенсиите Със -
тавете счетоводна ста -
тия
Дт с/ка 42717
Кт с/ка 50136
5. Принципи на соц .
среда в условията на
паз. стопанство
6. Осиг . отношения мо -
гат да бъдат структури -
рани по:
а) икон. параметри
б)форма на органи-
зация
в) отделни елементи
г) субекти и носители
д) форми на собст-
веност
е) рискове
7. Методиката за
определяне на необ -
ходимите за СО сред -
ства обхваща:
а) системния х-р на
осигурителния фонд
б) определяне на
средствата по отрасли
на СО
в) връзките със соц.
грижи
г) изчисляване на
осиг. вноски
8. Оценката на осиг .
рискове става по
следните показатели:
а) честота
б) режими на плащане
в) средна продължи-
телност
г) тежест
д) трудов стаж
е) коефициент на още-
тимост
1. Класифицирайте до -
кументите използвани
в системата на СО
според тяхното пред -
назначение
а) разпоредителни- ос-
нование за извършване
на дадена осиг. Опера-
ция
б) изпълнителни – от-
разяват извършването
на стоп. операция
в) документи за счет.
оформяне – въз основа
на първите два
г)комбинирани – ПКО;
РКО
д)
е)
2. Контролните органи
на НОИ осъществяват
контрол в следните
направления:
а) внасяне на вноските
за ДОО
б) внасяне на вноски за
общинските бюджети
в) внасяне на вноските
за ЗО
г) законосъобразното
извършване на разходи
за сметка на ДОО
д)
е)
ж)
3. Характеризирайте
приходите на СО: те са
част от БВП предоста-
вен на НОИ и поделе-
нията му за издръжка
на нетрудоспособни
лица. Те не се облагат с
данъци а вноските са
икон. агенти за ДОО се
включват в разходите
преди дан. облагане на
физ. и юрид. лица.
Имат следната х-ка:
собствени приходи-
формират се от осиг.
вноски, глоби, доходи,
имущество и други;
приходи от република-
нския бюджет- допъл-
ват собствени приходи
и служат за соц.
пенсии, еднократни по-
мощи при раждане,
детски издръжки;
приходи от фонд
професионална квали-
фиция и безработица;
приходи от бюджета на
СВОЧ на ТПК; други
приходи- средства от
взаимния фонд
4. Получени са
дължими суми по
издадено разпореждане
на основание Акт за
начет на предприятие
Х в размер на 2,5
хил.лв. съставете
счетоводна статия
Дт с/ка 43011
Кт с/ка 70121–2.5млн
Дт с/ка 50131
Кт с/ка 43011
1. Характеризирайте
предмета на
счетоводството на СО:
Счетоводството на СО
документира и отра-
зява всички парични
потоци възникнали по
повод издръжката на
нетрудоспособните ли-
ца. Изучават се източ-
ниците на средства
както и самите сред-
ства които се обосо-
бяват в спец. фонд за
издръжка на нетру-
доспособни лица.
2. В зависимост от
мястото което заемат в
осигурителния процес
разчетите биват:
а) разчети по наби-
ране на средства – с
предприятия осигу-
рители, самоосигуря-
ващи се лица и др.
б)разчети по разход-
ване на средства
във връзка с изпла-
щане на осиг. Плаща-
ния
в) средносрочни
г) дългосрочни
д) разчети на
поделенията с НОИ
(вътр. разчети)
е) разчети във връзка
с управление на сво-
бодния пар. ресурс
ж) разчети по адм.
обслужване на дей-
ността
3. Посочете етапите на
документооборота в
системата на СО:
а) съставяне или по-
лучаване на първич-
ни документи отвън
б) приемане и провер-
ка на документите
в) обработка на доку-
ментите
г) използване на доку-
ментите за извършва-
не на счет. записва-
ния по сметките
д)предаване на доку-
ментацията в счет.
архив
4. Начислена е РЗ в
размер на 6 хил.лв.
Начислени са и дъл -
жимите осиг. вноски.
Съставете счетоводни
статии
Дт с/ка 6042 разходи за
заплати и възнаграж-
дения на персонала
Кт с/ка 4211 задъл-
жения към работници и
служители
Дт с/ка 6051 р-ди за
ДОО
Кт с/ка 45551 за-
дължения по соц. осиг.
вноски към заплатите
Дт с/ка 6052 р-ди за ЗО
Кт с/ка задължения по
здравно-осиг. вноски
за НЗОК
Дт с/ка 6053 р-ди за
доп. Задължително
осигуряване
Кт с/ка 4557 разчети с
НОИ
1. Характеризирайте
метода на счетовод-
ството на СО: методът
му е съвкупност от
определени принципи
и прийоми за счет.
отчитане, посредтсвон
които се изучават и
документират осиг.
отн-я, както и финан-
сирането на целия про-
цес
2. При констатиране на
какви нарушения се
съставя Акт за начет на
предприятия
осигурители:
а) невнесени осиг.
вноски
б) неправилно извър-
шени осиг. р-ди
в) невъзстановени су-
ми за труд.злополуки
г) издадени документи
за пенсионирани с
невярно съдържание
д)
3. Посочете докумен -
тите които се изпол-
зват при отчитане на
пенсиите класифици-
рани според признака
място на съставяне:
а) вътрешни – съставят
се от секторите ОП и
ИП
б) външни – получават
се от други отчетни
звена (запорни писма)
в) смесени-изготвят се
от секторите ОП и ИП
но са предназначени да
обслужват и да се
съхраняват както в
напраление „пенсии”,
така и в др. отчетни
звена- запис, изпла-
щателен картон, писмо
образец 9, ведомост
обр. 22 и 26
г)
д)
е)
4. Направени са уд -
ръжки от заплатите
както следва: данък
общ доход – 150лв. и
доброволни удръжки-
за погасяване на заеми
към ДСК – 50лв.
Съставете счет. статии
Дт с/ка 420 –персонал
Кт с/ка 452 – удържане
на ДОД от работника
по с/ка за разчети за
данъци
1. Избройте видовете
осигурителни
плащания осигуровка
инвалидност, старост и
смърт и осигуровки
при колективно дого-
варяне с касата
2. Приходите в бюд-
жета на СО постъпват
от следните източници:
а) осиг. вноски в/у
заплати, вкл. възнаг-
раждения по неспи-
съчен състав, без пла-
щанията от бюджетни
орг-ции
б) осиг. вноски в/у
изплатени заплати,
вкл. възнаграждения
по несписъчен състав
от бюджетни орг-ции
в) приходи от лични
осиг. вноски, транс-
фер от реп. бюджет
г) осиг. вноски от
частни лица, преход-
ни остатъци
д) възстановени суми
по труд. злополуки,
неданъчни приходи
3. Факторите за
финансиране на СО са:
а) икономически
б) социални
в) демографски
г) психологически
д) рискови
е) политически
4. Фактори за поява и
развитие на капитали -
стическите осиг. отно-
шения са:
а) неравномерното
развитие на икономи-
ката
б) научно-техничес-
кия прогрес
в) несъвършенство на
разпределителните
отношения
г) финансово – кре-
дитни системи
д) банкови институции
1. Кои са основните
функции по осиг .
фонд:
а) социално –полити-
чески
б) икономически
в) управленски
г) организационни
д) демографски
2. Функциите по орга -
низация на осиг. фонд
са: създаване на най-
благоприятни матери-
ални условия за раз-
витие на осиг. отн-я
които рефлектират в/у
самото СО; правилно
разпределение и пре-
разпределение на дохо-
дите и в насочването
на средства по осиг.
канали в полза на на
нетрудоспособните ли-
ца; организационна-от-
насяща се до пряката
обвързаност на прихо-
дите и разходите по
СО, се проявява при
предварителното пла-
ниране, формиране и
разпределение на
осигурителния фонд
3. Етапите на мето-
диката за определяне
на обема на средствата
необходими за СО са:
ретроспективно изу-
чаване развитието на
разходите за СО по
направления- вкл. пъл-
но изучаване на мин.
развитие на осиг. фонд,
групиране и натрупва-
не на информация за
сегашното му състоя-
ние и за динамиката
му; прогнозиране на
разходите по отделни-
те направления и из-
числяване на индиви-
дуалните осиг. вноски;
обощаване на резул-
татите и определеня на
общо стойностно изра-
жение на осиг. фонд,
калкулация на осиг.
вноски; оценка на
получените резултати
4. Осн . принципи за
финансиране на
осигурителната каса
са: справедливост за
участниците в нея;
адекватност; стабил-
ност на приходите;
въздействие в/у пред-
лагането да съдържа
стимули и санкции;
осигуряване на м/у-
секторни връзки; реал-
ност; респективен х-р
на с-та; полза за всеки
участник в с-та; само-
управление
1. Посочете общите
задачи на социалната
среда в пазарното
стопанство:
2. Какво представлява
фирменото СО: фир-
меното СО се раз-
глежда като съвкуп-
ност от доброволни
мероприятия на рабо-
тодателите, извън тях-
ното законово регла-
ментирано участие с
вноски в системата на
задължителното ( пуб-
лично) пенсионно оси-
гуряване, целящи гара-
нтиране на доп. доход
при пенсиониране на
работещите във фир-
мата лица
3. Видове соц . пазари:
а) пазарни продукти с
материално-веществен
носител
б) застрахователен
пазар
в) здравен пазар
г) осигурителен пазар
д) образователен
пазар
е) информационен
пазар
ж) пазар на социални
услуги
4. Осигурителния кон -
трол се легитимира
посредством:
а) осиг. надзор
б) търговския закон
в)Конституцията на
РБ
г) Кодекса на труда
д) Закона за народното
здраве
е) Кодекса на
задължителното об-
ществено осигурява-
не
ж) всички закони
регулиращи икон.
отношения
1.Посочете принципите
за финансиране на
социалната сфера:
общи принципи-
целенасоченост, после-
дователност, икон. и
соц. реализъм, ресур-
сно осигуряване; спе-
цифични(частни) прин-
ципи на финансиране –
средствата за СО тряб-
ва така да бъдат оп-
ределени че да създа-
ват трайна възможност
за плащане спрямо
осигурените, необхо-
димо е да се формира
един резервен фонд, да
има неразривна връзка
с труда
2. Какви пенсионни
схеми се използват
най-често в пенсион -
ното осигуряване: с
дефинирани вноски и
дефинирани плащания
3.Какво представлява
пенсионната каса като
носител на фирмена
осигурителна защита:
пенсионната каса се
учредява от едно и
повече предприятия.
Тя гарантира на осиг.
лица правото на доп.
доходи при изпадане в
нетрудоспособност.
Финансирането на пре-
доставените плащания
се осъществява чрез
еднократни встъпител-
ни вноски на работода-
тели и периодични
вноски поемани в опр.
съотн-е от работодате-
лите и осиг. лица
4. Определение за
социален пазар :
представлява съвкуп-
ност от икон. отн-я.
Предметът на размяна
на тези пазари е преди
всичко нематериален,
под формата на услуга.
Соц. пазари обхващат
едновременно и пос-
тоянно всеки един член
от обществото от него-
вото раждане до
смъртта му
5. Субектите на
осигурителния контрол
са:
а) финансовите органи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 19:00 студент на 23 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - Бакалавър, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
13 мар 2021 в 10:31 ученик на 31 години от Горна Оряховица - ОУ " Иван Вазов ", випуск 2019
13 мар 2021 в 10:24 ученичка на 25 години от Бяла - СОУ "Панайот Волов", випуск 2015
13 мар 2021 в 10:06 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2022
11 мар 2021 в 16:27 потребител на 22 години
20 фев 2021 в 20:09 потребител
12 дек 2020 в 19:16 студент на 39 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КИН, специалност - Защита на КИН в РБългария, випуск 2016
12 дек 2020 в 10:32 потребител
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване

Материал № 688007, от 16 май 2011
Свален: 487 пъти
Прегледан: 653 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,598
Брой символи: 15,558

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала