Големина на текста:
Макроикономическо равновесие на AD и AS
1. Съвкупно търсене AD. То е сумата на търсените от
домакинствата потребителски блага, на търсените от фирмите
инвестиционни стоки, правителствени покупки и чистия износ, т.е. общото
търсено количество стоки и услуги от всички стопански агенции при
определено равнище на цената. Кривата на AD отразява зависимостта
между търсените количества БВП реален при различни равнища на цената.
При промяна на равнището на цените имаме движение по кривата, а
промяната на останалите фактори води до изместване на кривата.
Отрицателният наклон на кривата на AD се обяснява със следното: 1.
Ефект на реалните пари – те измерват количеството стоки и услуги, което
може да се купи с определена номинална сума пари. Реалните пари се
получават като номиналните се разделят на равнището на цените. С
нарастване на реалните пари се увеличава търсеното количество стоки и
услуги; 2. Ефект от заместването на настоящо потребление с бъдещо –
увеличаване равнището на цените следователно реалните пари намаляват,
намалява количеството предлагани кредити, нараства търсенето на
кредити, нараства лихвения процент, намалява търсеното количество
БВПр, частните разходи в БВП намаляват и обратно. Двата механизма са
свързани: лихвеният процент се влияе от реалните пари. Нарастването на
реалните пари следва нарастване предлагането на кредити, намаляване
търсенето на кредити, намаляване лихвените проценти. По-ниските лихви
косвено увеличават количеството на търсените стоки и услуги; 3. Ефект от
замесването на национални стоки с вносни – при намаляване на
националното равнище на цените, както нашите така и чуждите купувачи
ще търсят повече стоки от националната икономика, т.е. ще се увеличи
търсеното количество БВПр и обратно.
2. Фактори, променящи AD: Лихвеният процент – нарастването на
лихвения процент води /при равни други условия/ до намаляване на
търсенето на инвестиционни стоки, недвижимо имущество и предмети за
дълготрайна употреба. При промяна в равнището на цените се пораждат
промени в лихвените проценти и предизвикват движение по кривата на AD.
При промяна на лихвените проценти под въздействие на фактор, различен
от равнището на цените, кривата на AD се измества. AD нараства ако
лихвеният процент намалява; Очаквана инфлация – ако тя е висока, AD
нараства. Ако се очаква нарастване на инфлацията следователно се очакват
по-високи цени на стоките и услугите, спад на стойността на реалните пари
и други фондове. Това стимулира хората да купуват повече стоки и услуги
и да намаляват количествата на притежаваните от тях пари и други
финансови фондове; Валутния курс – ако валутният курс на лева спада, AD
нараства. Промяната във валутния курс на лева изменят съотношението на
цените между вносните и износните стоки следователно променят и AD;
Очакваната бъдеща печалба – ако тя нараства, нараства и AD. Очакваната
бъдеща печалба увеличава търсенето на инвестиционни стоки и AD;
Количеството пари в обръщение ако то се увеличава и AD нараства. Ако
БНБ увеличи количеството пари ще нарасне предлагането на кредити,
лихвения процент ще спадне, а увеличеното търсене на инвестиционни
стоки и предмети за дълготрайна употреба ще доведе до нарастване на AD;
Съвкупното богатство на нацията – ако то нараства и AD нараства;
Търсенето на стоки и услуги от правителството – ако се увеличат
правителствените покупки AD нараства; Данъци и социални плащания –
намаляването на данъците води до нарастване на AD. Нарастването на
социалните плащания също води до нарастване на AD. И в двата случая
нараства разполагаемия личен доход. По-голям личен разполагаем доход,
по-голямо търсене на стоки и услуги; Нарастване на доходите на
чужденците – ако заедно с това се увеличат техните покупки на
национални стоки и услуги следователно AD нараства; Брой население –
ако то се увеличава следователно AD нараства.
3. Съвкупно предлагане AS: Изразява взаимовръзката между
равнища на цените и предлаганото количество стоки и услуги, като всички
други фактори се приемат за постоянни.
Дългосрочно AS: LAS е количеството предлаган БВПр при условие,
че всяка фирма използва напълно производствения си капацитет и работи в
режим на пълна заетост. При тези условия БВП се нарича потенциален.
Кривата на LAS е независима по отношение на равнището на цените.
Обем на производство при пълно използване на производствените
мощности на фирмата е този, при който е най-ниска цената на единица
продукция.
Макроикономиката е в състояние на пълна заетост, когато търсеното
количество труд е равно на предлаганото, т.е. когато има само фрикционна
безработица, породена от технологичните промени в работните места и от
включващите се за първи път в пазара на труда. При това състояние
безработицата е на равнището на естествената си норма.
Кривата на LAS отразява взаимовръзката между обема на
дългосрочното съвкупно предлагане и равнището на цените. Тя не зависи
от равнището на цените, а обемът на AS е постоянен следователно LAS е
вертикална линия. За измерването на LAS се използват два подхода:
Трендов – LAS се изчислява на базата на тренда на реалните стойности на
БВП. По тези стойности се построява крива. Построява се трендова линия,
най-често е права. Недостатъкът е, че се получават различни оценки на
LAS в зависимост от вида на използваната линия и от различната
продължителност на периода от време; подход на производствената
функция – LAS се определя чрез производствена функция. То зависи от
обема на количеството оборот и от работната сила при пълна заетост.
Краткосрочно съвкупно предлагане SAS: Показва взаимовръзката
между съвкупното количество на предлаганите стоки и услуги в
краткосрочен период и равнището на цените при постоянно равнище на
цените на производствените фактори и в частност при постоянни работни
заплати. SAS има положителен наклон; има три участъка: 1. Дори и да не
се промени дефлатора производителите са склонни увеличат предлагането.
Този участък се нарича кейнсиански проблем е недостатъчното търсене;
т.е. проблемът с реализацията. 2. Нарастват цените, нараства и БВП. Дължи
се на факта, че се намираме в кратък период. Цената на крайния продукт
нараства, бизнесът трябва да наема повече ресурси, които са изчерпаеми. 3.
Вертикален участък – физическа граница на БВПр. Когато се достигне тази
граница, колкото и да нарастват цените, равнището на продукцията не
може повече да се увеличава. От това състояние SAS става вертикална или
успоредна на LAS.
Фактори, водещи до промяна само на SAS: Работната заплата – по-
високите РЗ повишават производствените разходи на фирмата и намаляват
количеството продукция, което тя желае да произвежда при дадено
равнище на цените следователно нарастването на РЗ води до намаляване на
SAS и обратно; Цените на суровините и материалите – повишаването им
увеличава производствените разходи на фирмите и намалява
произвеждането и предлаганото количество продукция при дадено
равнище на цените.
Тези два фактора не влияят върху LAS, защото при пълно
натоварване на производствените мощности и пълна заетост в дълъг
период тези промени се адаптират изцяло в равнището на цените на
произвежданите блага.
Фактори водещи до едновременна промяна на LAS и SAS:
Увеличават се ако: работната сила се увеличава; нараства образователно-
културното равнище; стимулите за труд се засилват; технологиите се
подобряват; производственото оборудване се увеличава; се откриват нови
суровини и материали; структурата на БВП се изменя бавно; природо-
климатичните условия се подобряват.
По-високо културно, образователно, квалифицирано равнище на
трудоспособното население и повече заети следват по-високи крайни
икономически резултати. AS се влияе силно от стимулите и мотивацията за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
zmax написа на 04 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 20 години от София , Технически университет
Ето така се изкарва оценка по Макро
plsara написа на 28 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Бургас , Бургаски университет "Проф. Асен Златаров"
ок
 
Подобни материали
 

Брутен вътрешен продукт

05 яну 2011
·
225
·
28
·
716
·
495
·
1

Макроикономика: предмет и метод на изследване. Брутен вътрешен продукт: разгоден и доходен подход за измерване. Номинален, реален БВП....
 

Механизъм на пазарното равновесие

23 дек 2011
·
61
·
2
·
879
·
110

Скала и крива на търсенето. Търсенето се формира от прoявените на пазара желания и възможности на хората да купуват стоки и услуги за задоволяване на своите потребности...
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
329
·
6
·
888
·
271

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Макроикономика - фискална политика

20 дек 2011
·
226
·
11
·
1,855
·
415
·
1

Фискална политика - с това понятие се наименува държавното данъчно облагане и изразходването на получените по този начин приходи с цел да се повлияе върху съвкупното (агрегатно) търсене и предлагане....
 

Макроикономика

18 юни 2007
·
1,872
·
16
·
10,265
·
603

Макроикономиката представлява дял от икономическата теория, която изучава националното стопанство като цяло, както и всички тези процеси, които протичат в системата на националната икономика...
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
09.07.2019
Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс
професионален тест по Макроикономика за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.
(Лесен)
60
11
1
28 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Теми по макроикономика

Материал № 68793, от 22 дек 2007
Свален: 1,492 пъти
Прегледан: 599 пъти
Качен от:
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 32
Брой думи: 6,877
Брой символи: 62,304

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по макроикономика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения