Големина на текста:
Вариант 1
2. Как и защо се
провеждат опитите на
празен ход едноф.
Трансф.
Един трансформатор е в
режим на празен ход,
когато първичната
намотка е включена към
синосуидалното
напрежение, а към
вторичната не е включен
ток I
2
=0. Под действието
на напрежението в
първичната намотка
протича ток на празен
ход. I
10
е само процент от
3-10% от номиналния ток.
Опит на късо съединение
– вторичната намотка е
свързана на късо U
2
=0 към
първичната намотка е
подадено понижено
напрежение U
1k
, такова, че
през двете намотки на
трансформатора да
протичат номинални
токове. I
1k
=I
1n
и I
2k
=I
2n
напрежението U
1k
е 3-10%
U
1n
=“ загубите в
магнитопровода са много
малки и може да се
приеме, че мощността,
която трансформатора
черпи от мрежата при
ОКС се изразходва само
за погасяване на загубите
в намотките.
3. Активна мощност:
P=U*I*cos ?
U и I – ефективни
стойности на
напрежението и тока; ? -
фазова разлика между
тока и напрежението; cos?
- фактор на мощността;
пълна: S=U*I;
реактивна: Q=?S
2
- P
2
Фактор на мощността:
5. Биполярния
транзистор представлява
полупроводников кристал
с трислойна структура с
редуваща се проводимост.
БТ съдържа два p-n
прехода, свързани
насрещно. ОЕ е с високо
входно съпротивление от
порядъка на няколко
килоома, а изходно
няколко десетки килоома.
Входното и изходно
съпротивление не се
отличава така силно,
както при ОБ, и това
улеснява съгласуването на
отделните стъпала.
Коефициентът на
усилване по ток ?>>1. За
разлика от ОБ и ОК в ОЕ
коефициентът на усилване
по ток и напрежение
могат да бъдат
едновременно по-големи
от 1 и така се достига
максимално усилване по
мощност. Обаче тази
схема има ниска
температурна стабилност
и това налага
използването на ООВ
(отрицателна обратна
връзка), с което се
намалява коефициентът
на усилване.ОЕ дефазира
входния сигнал на 180
градуса. Има
неравномерна честотна
характеристика, а
коефициентът на
нелинейни изкривявания е
с голяма стойност и може
да достигне до 5-
15%.Независимо от
нейните недостатъци тя
има най-добрите
усилвателни свойства,
поради което е основен
тип схема за усилване на
малки сигнали.
При схема ОЕ, входен
ток е токът на базата
(Iвх=Iв), а изходен токът
на
колектора(Iизх=Iс)Измене
нието на тока на базата,
предизвиква значителни
изменения на тока на
колектора. Коефициентът
на усилване по ток има
значителни стойности:
товарното съпротивление
се вклечва във веригата на
колектора(Rт=Rc) и
транзисторът по тази
схема усилва по ток,
напрежение и мощност,
затова тази схема се
използва най-често при
транзисторните
усилватели.
При схема ОЕ има
няколко вида
характеристики – входни
Uвe=f(Iв);Uсе=const.изход
ни – Ic=f(Uce);Iв=const.,
предавателни по ток
Ic=f(Iв), Uce=const.
обратна връзка по
напрежение
Uве=f(Uce);Iв=const.
Уравнение на товарната
линия – Uce=E – RcIc,
където Е-напрежението на
захранващия
изтоюник;Rc-резистор в
колекторната верига.
Графично товарната права
се построява по точка В и
С съответно с координати
Ic=0; Uce=Ec и Ic=E/Rc,
Uce=0.
Вариант 2
2. Двигател за постоянен
ток с паралелно
възбуждане има „твърда”
механическа
характеристика.
Възбудителната намотка
на този двигател е
свързана успоредно на
котвата. За да бъде
възбудителният ток
малък, намотката се прави
с много навивки от тънък
проводник. Успоредното
свързване на котвата и на
възбудителната намотка
показва, че двете вериги
са независими една от
друга и токът в тях може
да се променя с отделни
реостати.
3. Резонанс при
паралелно свърване на
R,L,C
4. Фазови и линейни
напрежения и токове
при свързване „звезда” –
Напрежението между
началото и края на фазата
се нарича фазно
напрежение. Такива са
напреженията между
звездната точка и
началата на фазите А, В,
С; Напрежението между
началата на фазите се
нарича линейно. U=?3Uф.
Линейните напрежения са
с ?3 по-големи от
фазните. Токовете, които
протичат през съответната
фаза на консуматора са
фазови Iф, а тези в
линейните проводници,
свързващи източбика с
консуматора – линейни Iл.
Те са равни по можду си
I= Iф. Активна мощност:
P=?3U*I*cos?
Реактивна:
Q=?3U*I*sin?
Пълна: S=?3U*I.
Уравновесена трифазна
система е с-ма, при която
моментната стойност на
мощността не зависи от
времето и е постоянна
величина.
5. Еднофазен
двуполупериоден
токоизправител.(Схема
Грен) Тази схема се
използва при значителни
мощности когато нямаме
възможност за използване
на трифазно захранващо
напрежение, а имаме само
еднофазно. Схемата
представлява мост, в
рамената на който са
включени четири вентила
(фиг.1.3). В един от
диагоналите на моста е
свързана вторичната
намотка на анодния
трансформатор, а в другия
диагонал – товара
Z
т.
Вентилите са включени
така, че през всеки
полупериод работят
едновременно два от тях –
тези, които имат най-
положителен аноден
потенциал (1 или 2) и тези
които има най-
отрицателен катоден
потенциал (3 или 4). Така
във всеки полупериод ще
имаме протичане на
пулсиращ постоянен ток
I
d
(фиг.1.4). Формата на
тока на първичната и
вторичната страна имат
еднаква форма и тя е
несинусоидална дължаща
се на нелинейната V-A
характеристика на
вентилите.Стойността на
изправеното напрежение
ще е:
Ефективната стойност
на вторичното
напрежение на
трансформатора U
2
e:
С
тойността на
изправения ток е:
Ефе
ктивната стойност на
вторичния ток на
трансформатора I
2
e:
Изч
ислителната мощност
на намотките на
трансформатора е:
(1.10) P
1
= P
2
= 1,23.P
d
Фи
г. 1.3. Схема на еднофазен
двуполупериоден
токоизправител.(Схема
Грен).
Вариант 3
2. Двигател за постоянен
ток, с последователно
възбуждане.Схема:
Двигателя с
последователно
възбуждане не трябва да
се пуска на празен ход и
да работи при товар по-
малък от 0.25 Мн, защото
при намаляване на товара
намалява и котвения ток
Ia=Iв, съответно
магнитния поток ф и
честотата на въртене
рязко се увеличават.Този
двигател има мека
характеристика и голям
въртящ момент M=k.I
2
3. Резонанс при
последователно
свърване на R,L,C.
Честотата, при която в
R,L,C двуполюстник
входните напрежение и
ток съвпадат по фаза се
нарича резонансна, а
състоянието на веригата –
резонанс.
Последователния
резонанс се разглежда в
схема, която може да бъде
представена след
преобразуване до
последователно свързване
на резистор, бобина и
кондензатор.
Резонанс се наблюдава,
когато ъгловата честота
W=W
0
при W
0
=1/(?L.C),
реактивните
съпротивления са X
1
и X
2
=> L=R. Входното
съпротивление при
резонанс е min=> I=U/z.
Явлението резонанс на
напрежението се
наблюдава където върху
отделните елементи могат
да се получат напрежения,
които предизвикват
повреди.
4. Активна мощност:
P=U*I*cos ?
U и I – ефективни
стойности на
напрежението и тока; ? -
фазова разлика между
тока и напрежението; cos?
- фактор на мощността;
пълна: S=U*I;
реактивна: Q=?S
2
- P
2
5.
Асинхронния
двигател се основава на
принципът на действие
на взаимодействието
между въртящите се
магнитни полета на
статора и ротора. При
включване на
статорната намотка към
трифазна мрежа се
създава въртящият се
магнитен поток на
статора. Той пресича
неподвижната роторна
намотка, индуктира
е.д.н. и създава ток в
проводниците на ротора.
Многофазната система
роторни токове създава
въртящо се роторно
поле. От
взаимодействието на
двете полета се създава
електромагнитен
момент, който увлича
ротора в посока на
въртящото се резултатно
поле. Посоката на
въртене на ротора се
определя от посоката на
въртящото се магнитно
поле и може да се
промени чрез смяна на
реда на фазите на
статорната намотка. От
тук следва, че за
създаване на
електромагнитен
момент е необходимо
честотата на въртене на
ротора да бъде различна
от честотата на
въртящото се магнитно
поле. За оценка на
разливите на честотите
на въртене на въртящото
се магнитно поле и
ротора се използва
понятието
хлъзгане.Броят на
двойките полюси е
винаги цяло число и при
стандартна честота f=50
Hz се реализира гама от
честоти на въртящото се
поле. При номинален
режим, честотата на
въртене на ротора на
асинхронния двигател е
близка, но по-малка от
честотата на въртящото
се магнитно поле
(5Н=0,01 +0,05). Ако
честотата на ротора
стане равна на честотата
на въртящото се
магнитно поле (5=0),
относителното
пресичане на магнитния
поток и проводниците
на ротора няма да се
осъществява, няма да се
индуктира ток В
роторната намотка и
електромагнитният
момент ще бъде равен
на нула.След включване
на асинхронния
двигател
към мрежата
при неподвижен ротор
(n=0, 5=1,0), въртящото
се поле пресича с най-
голяма скорост
роторната намотка,
поради което е.д.н. и
токът в ротора, а от там
и токът в статора,
получават големи
стойности. Пусковият
ток може да надвиши от
5 до 8 пъти номиналния
ток на двигателя.
Големият пусков ток
създава опасност от
прегряване на намотките
на двигателя, смущения
В захранващата мрежа и
защитната апаратура.
Това налага при
двигателите с тежък
пусков режим да се
вземат мерки за
ограничаване на
пусковите токове.
При
асинхронните двигатели с
късо съединен ротор няма
възможност да се измени
съпротивлението на
роторната намотка,
поради което пусковият
ток се ограничава чрез
намаляване на
напрежението на
захранване. Възможните
начини са:
а) чрез последователно
включване към статорната
намотка на допълнително
съпротивление (най-често
индуктивно
съпротивление, наричано
"реактор"), Което създава
пад на напрежение в
процеса на пускане и след
това се изключва;
б) чрез намаляване на
напрежението с трифазен
автотрансформатор;
в) чрез превключване на
статорната намотка при
пускане отначало в
"звезда", а след
развъртането в
"триъгълник". Този начин
е приложим, ако
двигателят е предназначен
да работи в свързване
"триъгълник", при
номинално напрежение на
захранващата мрежа.
При пускане по схемата
"звезда — триъгълник",
следва да се има предвид,
че и пусковият момент
при свързване "звезда" е 3
пъти по-малък от този при
"триъгълник". Ето защо,
при използуване на този
начин на пускане, следва
да се прецени
възможността за
развъртане на двигателя
при свързване
"звезда".При двигатели с
неголяма мощност, най-
често се използува
директно включване към
мрежата. възможността за
директно пускане в ход,
се преценява посредством
допустимата краткост на
пусковия ток и тя може
да се регулира по
следните три начина:
а)чрез изменение
на честотата на
захранващото
напрежение. Този начин
позволява плавно и
икономично регулиране в
широки граници, но
изисква специални
захранващи източници с
регулируема честота.
б)чрез изменение
на броя на двойките
полюси, р. Този начин е
широко разпространен
при т.н. много скоростни
двигатели. Регулирането е
стъпално. Много
скоростни двигатели се
произвеждат най-често за
две работни честоти, а по-
рядко за три и повече.
в)чрез изменение
на хлъзгането. Този
начин на регулиране е по-
ефектен при двигателите с
навит ротор, като с
изменение на активното
съпротивление на
роторната намотка, се
изменя в широки граници
наклонът на работния
участък на механическата
характеристика.
При двигателите с накъсо
съединен ротор,
изменението на
хлъзгането може да се
постигне само чрез
изменение на
захранващото
напрежение, но областта
на допустимите
изменения на
напрежението е
незначително, поради
което този начин няма
съществено практическо
значение.
Вариант 4
2. Двигател за постоянен
ток с паралелно
възбуждане има „твърда”
механическа
характеристика.
Възбудителната намотка
на този двигател е
свързана успоредно на
котвата. За да бъде
възбудителният ток
малък, намотката се прави
с много навивки от тънък
проводник. Успоредното
свързване на котвата и на
възбудителната намотка
показва, че двете вериги
са независими една от
друга и токът в тях може
да се променя с отделни
реостати.
3. Резонанс при
паралелно свърване на
R,L,C
4. Нулевия проводник -
предназначението му е да
симетрира фазните
напрежения на
консуматора.
Симетричен трифазен
консуматор е при който
комплексните
съпротивления на всички
фази са еднакви.
5. Как и защо се
провеждат опитите на
празен ход едноф.
Трансф.
Един трансформатор е в
режим на празен ход,
когато първичната
намотка е включена към
синосуидалното
напрежение, а към
вторичната не е включен
ток I
2
=0. Под действието
на напрежението в
първичната намотка
протича ток на празен
ход. I
10
е само процент от
3-10% от номиналния ток.
Опит на късо съединение
– вторичната намотка е
свързана на късо U
2
=0 към
първичната намотка е
подадено понижено
напрежение U
1k
, такова, че
през двете намотки на
трансформатора да
протичат номинални
токове. I
1k
=I
1n
и I
2k
=I
2n
напрежението U
1k
е 3-10%
U
1n
=“ загубите в
магнитопровода са много
малки и може да се
приеме, че мощността,
която трансформатора
черпи от мрежата при
ОКС се изразходва само
за погасяване на загубите
в намотките.
Уравнения: (ОКС)-
I1k=I1н и I2k=I2 н;
(ОПХ)-U10=E1+I10*Z1,
E2=U20; заместваща
схема: zк=U1k/I1н;
Rк=P1k/I1н
2
=>xk=?zk
2
-
Rk
2
Вариант 5
2. Моментна и средна
мощност на трифазна
система. Моментната
мощност е равна на
сумата от моментните
мощности на трите фази:
p=pa+pb+Pc.;p=3Uф*Iф*c
os? Моментната мощност
е постоянна във времето.
Уравновесена трифазна
система е с-ма, при която
моментната стойност на
мощността не зависи от
времето и е постоянна
величина.
3. Двигател за постоянен
ток с паралелно
възбуждане има „твърда”
механическа
характеристика.
Възбудителната намотка
на този двигател е
свързана успоредно на
котвата. За да бъде
възбудителният ток
малък, намотката се прави
с много навивки от тънък
проводник. Успоредното
свързване на котвата и на
възбудителната намотка
показва, че двете вериги
са независими една от
друга и токът в тях може
да се променя с отделни
реостати.
4. Резонанс при
последователно
свърване на R,L,C.
Честотата, при която в
R,L,C двуполюстник
входните напрежение и
ток съвпадат по фаза се
нарича резонансна, а
състоянието на веригата –
резонанс.
Последователния
резонанс се разглежда в
схема, която мове да бъде
представена след
преобразуване до
последователно свързване
на резистор, бобина и
кондензатор.
Резонанс се наблюдава,
когато ъгловата честота
W=W
0
при W
0
=1/(?L.C),
реактивните
съпротивления са X
1
и X
2
=> L=R. Входното
съпротивление при
резонанс е min=> I=U/z.
Явлението резонанс на
напрежението се
наблюдава където върху
отделните елементи могат
да се получат напрежения,
които предизвикват
повреди.
5. Еднофазният
двуполупериоден мостов
изправител е показан на
фиг.1. Състои се от
трансформатор Тр,
вторичната намотка на
който е разделена на две
половини, два диода VD1
и VD2 и товарно
съпротивление
Rт.Анодите на диодите
съответно са съединени с
точките на
трансформатора, а
техните катоди са
свързани в обща точка.
Товарното съпротивление
Rт е свързано между
средната точка, която в
случая има отрицателен
поляритет и общата точка
на катодите на диодите.
Дадената схема всъщност
представлява съчетание
на два еднофазни
еднополупериодни
изправителя, които са
натоварени с общ товар.
По отношение на броя на
фазите във вторичната
намотка на
трансформатора схемата
би могла да се разглежда
като двуфазна, защото
напреженията, с които се
захранват двата
токоизправителя, са
фазово изместени едно
спрямо друго на 180°
Двете половини
на вторичната намотка по
стойност са равни, но по
фаза – противоположни. В
първият полупериод,
когато потенциалът на
точка а е положителен, а
на точка в – отрицателен
спрямо средната точка на
трансформатора, ток ще
протече през диода VД1,
товарното съпротивление
Rт и горната половина на
намотката. В това време
диодът VD2 няма да
пропуска ток, понеже
неговият анод има
отрицателен поляритет.
През следващият
полупериод потенциалите
на точки а и в се
променят, т.е. точка а ще
получи отрицателен
поляритет, а точка в
положителен. Сега ток ще
протече през диода VD2, а
диода VD1 ще бъде
зашушен.
Виждаме, че през
товарното съпротивление
Rт ще преминава ток в
една и съща посока както
през положителния, така и
през отрицателния
полупериод на
захранващото променливо
напрежение.
Токоизправителните
диоди при тази схема се
отпушват и запушват
последователно, като
всеки от тях пропуска ток
само през време на един
полупериод. Явно е, че
последователно през
всяка половина на
вторичната намотка на
трансформатора протича
ток в противоположна
посока, следователно през
първичната намотка ще
протича ток с
синусоидална форма. При
тази схема няма
преднамагнитване на
желязното ядро на
трансформатора поради
факта, че магнитните
потоци, които се
образуват в двете
половини, вследствие на
постоянните съставки са
противоположни и
взаимно се компенсират.
Вариант 6
2. Резонанс при
последователно
свърване на R,L,C.
Честотата, при която в
R,L,C двуполюстник
входните напрежение и
ток съвпадат по фаза се
нарича резонансна, а
състоянието на веригата –
резонанс.
Последователния
резонанс се разглежда в
схема, която мове да бъде
представена след
преобразуване до
последователно свързване
на резистор, бобина и
кондензатор. R, L,
C=const, U=U
R
+U
L
+U
C
Резонанс се наблюдава,
когато ъгловата честота
W=W
0
при W
0
=1/(?L.C),
реактивните
съпротивления са X
1
и X
2
=> L=R. Входното
съпротивление при
резонанс е min=> I=U/z.
Явлението резонанс на
напрежението се
наблюдава където върху
отделните елементи могат
да се получат напрежения,
които предизвикват
повреди.
3. Как и защо се
провеждат опитите на
празен ход едноф.
Трансф.
Един трансформатор е в
режим на празен ход,
когато първичната
намотка е включена към
синосуидалното
напрежение, а към
вторичната не е включен
ток I
2
=0. Под действието
на напрежението в
първичната намотка
протича ток на празен
ход. I
10
е само процент от
3-10% от номиналния ток.
Опит на късо съединение
– вторичната намотка е
свързана на късо U
2
=0 към
първичната намотка е
подадено понижено
напрежение U
1k
, такова, че
през двете намотки на
трансформатора да
протичат номинални
токове. I
1k
=I
1n
и I
2k
=I
2n
напрежението U
1k
е 3-10%
U
1n
=“ загубите в
магнитопровода са много
малки и може да се
приеме, че мощността,
която трансформатора
черпи от мрежата при
ОКС се изразходва само
за погасяване на загубите
в намотките.
4. Двигател за постоянен
ток, с последователно
възбуждане.Схема:
Двигателя с
последователно
възбуждане не трябва да
се пуска на празен ход и
да работи при товар по-
малък от 0.25 Мм, защото
при намаляване на товара
намалява и котвения ток
Ia=Iв, съответно
магнитния поток ф и
честотата на въртене
рязко се увеличават.Този
двигател има мека
характеристика и голям
въртящ момент M=k.I
2
5. Биполярния
транзистор представлява
полупроводников кристал
с трислойна структура с
редуваща се проводимост.
БТ съдържа два p-n
прехода, свързани
насрещно. ОЕ е с високо
входно съпротивление от
порядъка на няколко
килоома, а изходно
няколко десетки килоома.
Входното и изходно
съпротивление не се
отличава така силно,
както при ОБ, и това
улеснява съгласуването на
отделните стъпала.
Коефициентът на
усилване по ток ?>>1. За
разлика от ОБ и ОК в ОЕ
коефициентът на усилване
по ток и напрежение
могат да бъдат
едновременно по-големи
от 1 и така се достига
максимално усилване по
мощност. Обаче тази
схема има ниска
температурна стабилност
и това налага
използването на ООВ
(отрицателна обратна
връзка), с което се
намалява коефициентът
на усилване.ОЕ дефазира
входния сигнал на 180
градуса. Има
неравномерна честотна
характеристика, а
коефициентът на
нелинейни изкривявания е
с голяма стойност и може
да достигне до 5-
15%.Независимо от
нейните недостатъци тя
има най-добрите
усилвателни свойства,
поради което е основен
тип схема за усилване на
малки сигнали.
При схема ОЕ, входен
ток е токът на базата
(Iвх=Iв), а изходен токът
на
колектора(Iизх=Iс)Измене
нието на тока на базата,
предизвиква значителни
изменения на тока на
колектора. Коефициентът
на усилване по ток има
значителни стойности:
товарното съпротивление
се вклечва във веригата на
колектора(Rт=Rc) и
транзисторът по тази
схема усилва по ток,
напрежение и мощност,
затова тази схема се
използва най-често при
транзисторните
усилватели.
При схема ОЕ има
няколко вида

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електротехника и електроника - пищови

Пищови по електротехника и електроника при доцент Патев...
Изпратен от:
agramatikov
на 2011-05-15
Добавен в:
Пищови
по Електротехника
Статистика:
564 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Измерване на съпротивление

07 апр 2006
·
851
·
2
·
82
·
298

Теоретична постановка, използвани апарати, получени резултати.
 

Електрически вериги - основни понятия

24 фев 2007
·
1,248
·
3
·
338
·
599
·
2

Електрическа верига е съвкупност от устроиства осигуряващи резвитието на явлението електрически ток. Електрическият ток обхваща три разновидности...
 

Проектиране на ел. машини

30 апр 2008
·
266
·
42
·
909
·
171

Да се проектира трфазен асинхронен двигател с накъсо съединен ротор.
 

Трифазен асинхронен двигател

22 ное 2008
·
300
·
4
·
288
·
383

Асинхронния двигател преобразува електрическата енергия на трифазния променлив ток в механична енергия. Състои се от две основни части – неподвижна, наречена статор; и въртяща се – ротор...
 

Лекции по електротехника

25 дек 2008
·
258
·
3
·
247
·
1

Начертаните схеми на източници на ЕДН са идеални такива , реалните източници на напрежение съдържат в схемата си още един елемент, с който се отличават /вътрешно съпротивление R/...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
228
1
19.07.2013
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Електротехника и електроника - пищови

Материал № 687672, от 15 май 2011
Свален: 564 пъти
Прегледан: 933 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,664
Брой символи: 16,153

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електротехника и електроника - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала