Големина на текста:
ЕФЕКТИВНОСT НА
УПРАВЛЕНИЕТО И УПРАВЛЕНСКИЯ
ТРУД
1. Обща характеристика на ефективността.
Ефективността на управлението е по-широко понятие от ефективността
на управленския труд, което произтича от по-богатото му съдържание. В
специализираната литература се говори за ефективност на управлението в
тесен и широк смисъл. В основата и на двата вида ефективност са разходите за
управление. Под икономическа ефективност в тесен смисъл се разбира
икономията на жив и овеществен труд по създаването и функционирането на
управлението при наличие на съответни показатели за качество на
управленската дейност. Във втория случай обаче разходите за управление се
съпоставят с показателите от дейността на производствената система като
цяло.
Ефективността на управленския труд може да се разглежда като
социално-икономическа категория, разкриваща зависимостта между получените
резултати от определена трудова дейност на управленските работници и
разходите за тези резултати.
Трудност на практиката на сегашния етап е да се изолира само
влиянието на управлението или само влиянието на управленския труд върху
крайните резултати от функционирането на управлявания обект. Ние можем да
оценим точно предимствата и недостатъците на една управленска структура
или ефективността на едно решене, но за управлението като цяло и в частност
за управленския труд това не е напълно възможно.
Количественото определяне на ефективността от управленския труд е
свързано с редица особености, които произтичат от следното:
-по отношение съдържанието на труда има значително разнообразие, поради
което определянето на ефекта се затруднява от невъзможността да се поставят
под контрол лицето или звената, чиято ефективност се оценява;
с изключение на част от управленските работници (машинописци,
счетоводители, оператори и др.), чийто труд може да получи количествена
-оценка, по-голяма част от управленския персонал е с ненормирано работно
време;
-управленският труд може да намери отражение не само от крайните
резултати от функционирането на управлявания обект, но и в идеите, които са
резултат от творческите способности на човека;
- крайните резултати от дейността на обекта на управление са плод от труда на
съвкупния работник. Да се определи частта на управленския труд в крайния
резултат би означавало да се намери единен еквивалент за измерване на
различните видове труд.
Управлението на една организация отговаря за достигането на
определени организационни цели. Успешното им достигане дава възможност за
по-нататъшното функциониране и оцеляване на организацията. Следователно
въпросът за ефективността на управлението е ключов, независимо дали става
въпрос за държавно или частно предприятие, за стопанска или нестопанска
организация.
Понятията "ефективност на управлението" и "ефикасност на
управлението" не бива да се смесват. Най-общо ефикасността е свързана с
"правилното извършване на нещата", докато ефективността се определя от
"извършването на правилните неща". Ефикасният мениджър обръща
внимание на това какво влага в работата, т.е. как определя целите,
планира, организира, ръководи и контролира. Ефективният мениджър се
интересува от това какво получава от работата - достигане на най-добрите
възможни резултати, оптимизирано използване на ресурсите, повишаване на
рентабилността, достигане на целите на организацията. Ето защо критерият
за оценка на ефективността на управленския труд трябва да включва
измерването на постигнатите резултати. Но не по-малко важен е и начинът, по
който се достигат тези резултати и ефекта от него върху останалите
служители на организацията. Това може да повлияе върху ефективността в
дългосрочен план. Ефективността на управленския труд трябва да се
разглежда като резултат от комбинирането на личностните качества и стил на
мениджъра със спецификата и изискванията на длъжността, която изпълнява.
2. Показатели и критерии за оценка на ефективността на управленския
труд.
В теорията за управление липсват единни и съпоставими показатели за
измерване на ефективността на управленския труд. В повечето случаи се
предлагат показатели, отразяващи относителния дял на печалбата,
рентабилността или реализираната продукция в единица управленски разходи.
Като общ техен недостатък може да се представи обстоятелството, че крайните
резултати от дейността на управлявания обект не зависят единствено от
сферата на управление. Те се влияят и от такива фактори като вид и състояние
на използваната технология на производство, номенклатура и асортимент на
произвежданите изделия, степен на концентрация и специализация на
производството. Това затруднява прецизното определяне на влиянието на
управленския труд върху крайните резултати от дейността на организацията.
В основата на друг интересен подход за измерване на ефективността на
управленския труд стои схващането, че управлението е дейност, която
предполага работа с други хора. Това налага оценяването на мениджърите да
включва не само преките следствия от работата им, но и резултатите,
постигнати от техните подчинени. Следователно може да се твърди, че
оценката на ефективността на управленския труд частично зависи от
резултатите, постигнати от мениджъра в направления като:
мотивиране на служителите
обучение и развитие на служителите
изграждане на благоприятна за ефективната работа на служителите
организационна среда
Естеството на тези направления затруднява идентифицирането на
обективни показатели. В това отношение възможности дава измерването на:
текучество на персонала
отсъствия от работното място
отпуски по болест
закъснения
трудови злополуки
Тези показатели обаче също се влияят от по-общи условия, свързани с
вътрешната и външната среда на организацията, като например ниска степен на
безопасност на труда в следствие на неблагоприятен икономически климат.
Друг критерий за оценка на ефективността на управленския труд е
ефикасността на използваните в управлението системи и процедури.
Обективността на подобен критерий обаче отново е под въпрос. За някои
управленски длъжности е възможно идентифицирането на сравнително по-
лесни за количествено измерване показатели, като например:
изпълняване на поставените цели и задачи в срок
акуратност на дейността в съответния отдел, измерена по броя на
допуснатите грешки
брой на оплакванията, получени от други отдели, клиенти, доставчици и др.
придържане към някои качествени стандарти, например свързани с
изразходването на материали
придържане на разходите в рамките на предварително заложеното в бюджета
производителност
На базата на съществуващите изследвания в областта, Лангфорд обобщава
четири групи от критерии за оценка на ефективността на управлението и една
отделна група, наречена "критерий за общата ефективност"
1
:
Дейността на мениджъра - вземане на решение, разрешаване на
проблеми, иновативност, предаване на информация.
Личността на мениджъра - мотивация, перцепция, справяне със стреса и др.
Взаимоотношения на мениджъра - подчинени, висшестоящи,
колеги и клиенти; управление на конфликта и ръководство.
Мениджърът като част от организацията - поддържане на
организацията, технически и финансов контрол.
Критерий за общата ефективност - алокация на ресурси, достигане
на поставените цели, целеполагане, планиране, организиране, координиране,
контролиране.
Лангфорд открива, че най-често споменавания сред специалистите
критерий е критерия за общата ефективност, следван от взаимоотношенията с
подчинени. Управлението на конфликта се нарежда на последно място, което
показва, че този критерий се приема като относително незначителен за
ефективността на управлението.
Според някои автори, в теорията се обръща недостатъчно внимание на
идеята за целесъобразността на управлението от гледна точка на неговата
ефективност
2
. В книгата си "Целенасоченият ръководител" Питър Дракър
предупреждава, че прекалената насоченост към ефективността за сметка на
целесъобразността, ограничава възможностите пред организацията. Според
него "предприемаческият подход се съсредоточава върху целесъобразността,
т.е. върху вземането на решение какво да се прави. При него не се задава
въпросът как ще изпълним една или друга задача. Въпросите са други: кои стоки
наистина дават или могат да дадат необикновени икономически резултати? Кои
пазари и/или дейности могат да доведат до необикновени икономически
резултати? И още: какви ресурси и усилия трябва да се насочат към постигането
на необикновени резултати, вместо да преследват "обикновените", които
произтичат от съображенията за ефективност?"
В резултат на прекомерно увлечение по ефективността, мениджърът
може да прояви склонност да намалява разходите, вместо да увеличава
печалбите и да осигурява ресурси, вместо да оптимизира използването на
наличните ресурси. Съществува опасност от пренебрегване на крайните
резултати. Според Майкъл Армстронг, "очевидно трябва да се избере най-
ефективния начин, но не бива да се забравя, че целта, а не средствата имат
най-голямо значение.
1
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2020 в 13:21 студент на 27 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Стопански и финансов контрол, випуск 2020
02 яну 2020 в 10:05 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
126
1
3 мин
15.08.2014
Тест по електронно-административни услуги в публичната администрация за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 30 въпроса, които касаят електронно-административните услуги в публичната администрация - е-документ, е-подпис, е-управление и т.н. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
19
1
6 мин
27.03.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Ефективност на управлението и управленския труд

Материал № 686713, от 13 май 2011
Свален: 76 пъти
Прегледан: 143 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 1,124
Брой символи: 7,467

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ефективност на управлението и управленския труд "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала