Големина на текста:
ЕСЕТО – СТЪПКА ПО СТЪПКА
ВЪВЕДЕНИЕ: ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ПИШЕМ ЕСЕ. СИТУАЦИЯ НА
ОБЩУВАНЕТО, ПРИ КОЯТО СЪЗДАВАМЕ ЕСЕ
Преди да започнем да пишем – изясняване същността на есето като текст
писмен текст, в който се споделя лично мнение, впечатление, отношение, което се
подкрепя с конкретни аргументи;
-проблеми, разисквани в есето – могат да бъдат от всяка област;
-какво научаваме, пишейки есе – опознаваме своите ценности, интереси,
нагласи, представи, чувства; опознавайки себе си – опознаваме и другите;
- цел на писането на есе – да се научим писмено да изразяваме себе си по
убедителен и успешен начин, да се представя и защитава позиция.
- при писане на есе се определят елементите в ситуацията на общуване,
подобно на устното общуване.
КАКТО УСТНОТО, ТАКА И ПИСМЕНОТО ОБЩУВАНЕ Е УСПЕШНО САМО
КОГАТО КОНТЕКСТЪТ ОТ ТЕМА, ЦЕЛ И АУДИТОРИЯ Е НАПЪЛНО ИЗЯСНЕН.
1. Пет стъпки преди написването на есето:
І. Определяне на темата – ако темата не е предварително определена, трябва да
бъде върху нещо, което е добре познато или за което лесно може да се набави
информация.
Не се препоръчва избирането на теми, които са далеч от собствения жизнен опит или
за които не може да се набави достоверна, точна и достатъчна информация информация.
ІІ. Избор на предмет по темата – отнася се за случаите, когато темата за есето не е
зададена; когато е зададена конкретна тема трябва да се открие в заглавието кой е
предметът.
Заглавието на есето е зададено предварително – Предимствата на почивката на
море – предимствата, а не почивката по принцип.
Темата е Кога е необходимо и кога не бива да се лъже – зададени са два предмета: 1.
Кога е необходимо да се лъже и 2. Кога не бива да се лъже; всеки от предметите трябва
да се отдели и да се разработи в есето, ако не се направи, то би било непълно.
Трудно се открива предметът, ако заглавието е цитат. Определя се идеята на автора –
тя става предмет на есето: „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и
слънцето не грее ли за всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух?”
(„Пространно житие на Кирил”) – идеята на житиеписеца е да подчертае еднаквостта,
равенството на хората, което става предмет на есето, в него може да се изрази съгласие
или несъгласие с позицията на автора, може да се разработи предмета на базата на
конкретното произведение или да се тълкува чрез примери от ежедневието, политическия
живот, социалните конфликти и предразсъдъци и др. Пишещият има избор как да
разглежда предмета, но не и да избира предмета – той е предварително зададен в цитата и
трябва да бъде открит.
ІІІ. Да си представим своите слушатели или читатели – определя се аудиторията, за
която е предназначено есето; аудиторията трябва да ръководи не само при избора на
тема, но и да повлияе върху начина на представянето й – подбор на думи, на примери,
стил на изразяване, изразни средства, начин на поднасяне и др. Тъй като есето е начин на
ясно и успешно изразяване на самия човек, което е умение необходимо най-вече при
среща с другите.
Умението да се анализира аудиторията на есето е определяща за успеха
му, тъй като тя ще го оценява.
За да се подготвим за аудиторията, трябва да се отговори на някои от
следните въпроси:
- каква е средната й възраст?
- Момчета или момичета преобладават?
- Какво е икономическото им положение (най-общо)
- Имат ли определени религиозни убеждения?
- Етническа принадлежност
- Ниво на образование или професия
- Политическа ориентация или обвързаност с определена организация.
Ако знаете, че аудиторията няма да бъде заинтересована от темата на есето, трябва
да се избере друга тема.
При избора на тема се съобразете с това, че хората по природа са любознателни или
пък любопитни; при разговор биха задавали въпроси; на тези въпроси трябва да отговаря
есето.
Насочване към теми, интересни не само за пишещия, но и за четящия – такива са
темите с универсален човешки (хуманитарен) характер:
- физиологични потребности – храна, вода, почивка, въздух, здраве и др.
- Потребност от сигурност и защита
- Потребност от принадлежност към група и любов
- Потребност от уважение и самоуважение
- Потребност от развитие и самоусъвършенстване
- Потребност от щастливи преживявания
Помислете доколко аудиторията е запозната с темата, която ще представите.
Познатото ще е отегчително, надценяването на познанията – риск за неразбиране.
Спрямо аудиторията се прави и избора на стила на есето: официален - сложни
изречения; специализиран речник; НИЕ или форма за трето лице, единствено число
някой, някоя, някое, тя, то вместо АЗ; страдателен залог на глаголите. Нивото на стила
се определя освен от аудиторията и от избраната тема.
За доближаване до читателите трябва да се подберат изразни средства, придаващи на
темата подходящо настроение; тонът разкрива нагласата както към темата, така и към
аудиторията. Чрез чувствата читателите се ангажират по-силно и се правят съпричастни;
с изразяването на чувства трябва да се внимава, за да не се „преиграе”.
Уважението към аудиторията може да бъде проявено чрез проверка за
фактологически грешки, избягване на неясна формулировка, противоречия, неясноти при
изразяване на размислите; редактиране на правописните, пунктуационните, смисловите
грешки.
ІV. Да се определи целта на есето – стремежът при писане на есе е да бъде
представена непозната до момента гледна точка. От друга страна то дава възможност да
наложите себе си, да се наложите като личност с интересни мисли и позиции, с богат
опит или просто да успеете да се справите с поставена задача. При осъзнаване на целта
на есето се прибягна до собствения опит на читател. При четенето на различни видове
текстове очакванията са различни; резултатите от четенето – също
При четенето на книга или статия не е задължително да осъзнаете специфичните си
очаквания, но това е задължително при писане на есе. Въпросът защо и с каква цел
пишете трябва да получи ясен отговор, който влияе пряко на решението как да бъде
постигната тази цел. При представянето на футболен мач може да се подходи по
различни начини:
1. Да се информира – тогава се прави описание на събитието. При информиране
читателят / слушателят трябва да получи нови знания за предмета на есето.
2. Да се анализира резултата – правят се сравнения и противопоставяния на
качествата на отборите и играчите, както и да се представят различни футболни техники.
3. Да се убеди аудиторията – Често чрез текста се изразява стремеж към
убеждаване, тогава аудиторията трябва да бъде убедена в гледната точка на автора. В
този случай той се стреми чрез поредица от разсъждения, подкрепени с доказателства, да
накара читателите / слушателите да се съгласят с него, да променят мнението си, да
извършат или не някое действие.
Способността да се убеждава представлява важно умение, чрез владеенето на което
може да се защити мнение и позиция. Всеки човек трябва два може да доказва
твърденията си, защото чрез неоспорими факти може да се постигне убедителност,
вместо многословие.
Предварителното намерение спрямо аудиторията, представлява целта на есето,
която трябва да бъде реализирана. Различните цели на есето могат да бъдат твърде
разнообразни, най-често срещаната е да се информира.
Когато целта е да се забавлява аудиторията авторът показва остроумието и
чувството си за хумор; читателите трябва да се развличат, отпуснат, да забравят
проблемите си. В този случай може да се представи несериозната страна на събитие или
тема.
Есето да внушава или вдъхновява целта е да бъдат приети надеждите, вярата в
нещо или ценност. В този случай се влияе върху чувствата на читателите.
V. Планиране на есето – основа за всяко добре написано есе; планирането е процес
на проучване на избрания предмет и откриване на нещата, които искате да кажете за
него. Процес на задаване на въпроси, търсене на същността, причините и следствията от
нещата, преглед на знанията ви по проблема и обмисляне какво и откъде още можете да
научите.
Основното внимание при стратегиите за планиране са отделя на съдържанието
на изложен ието на есето . След приключването с него се преминава към набелязване на
въведението и заключението му. Началото се пише по-лесно, след като вече се знае за
какво конкретно ще се пише и до какви изводи е стигнал авторът.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Писане на есе

Преди да започнем да пишем – изясняване същността на есето като текст – писмен текст, в който се споделя лично мнение, впечатление, отношение, което се подкрепя с конкретни аргументи;...
Изпратен от:
a
a на 2007-12-21
Добавен в:
Уроци
по Български език
Статистика:
153 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
как в началото на романа ''бел ами''жорж дуроа си представя своето място в обществото?
добавена от mariella.iankova 12.03.2013
0
4
Подобни материали
 

Публично изказване - за и против униформите в училище - Против

01 апр 2008
·
423
·
1
·
201
·
1,070
·
2

То със сигурност не трябва да е разголено, защото колкото и клиширано да звучи, училището е една институция, която е първата крачка от живота на човека и тя трябва да се уважава.
 

Моята представа за свободата

24 яну 2008
·
441
·
2
·
244
·
813
·
1
·
1

Какво означава свобода? Нейното значение може да бъде разглеждано от различни аспекти. Свобода е да можеш неограничаван от никого да мечтаеш.Свобода е да успееш да превърнеш мечтите си в реалност...
 

Сбит преразказ на Косачи и Серафим

04 май 2008
·
3,703
·
2
·
334
·
8,858
·
8
·
81
·

Започва да го разпитва и узнава, че тази година е работил като пазач на керемидарница в Белица, но чорбаджията Панайот разпродал всичките керемиди и вече не се нуждаел от него.
 

Главни части на изречението - подлог и сказуемо

05 сеп 2007
·
1,036
·
1
·
259
·
911
·
2
·
1
·

Частите на изречението се делят на главни и второстепенни. Главни са съставните компоненти на предикативната връзка- подлогът и сказуемото. Те са взаимно свързани и взаимно се допълват...
 

Изречения и словосъчетания

02 фев 2008
·
444
·
2
·
873
·
760
·
1

Видове словосъчетания: Свободни и устойчиви. Свободните са предмет на синтаксиса, защото думите в тях са самостоятелни и лексически и семантически пълнозначни единици...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Български език
Наречия, предлози, причастия
изпитен тест по Български език за Ученици от 5 клас
Тестът е предназначен да провери знанията върху последната част на раздела "Думите като части на речта" по новата програма за учениците в 5-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
22
3
12 мин
12.09.2019
Граматика за 10-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 10 клас
Тестът е изпитен за края на 1-ви срок в 10. клас по новата програма. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
40
1
8 мин
24.10.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Писане на есе

Материал № 68613, от 21 дек 2007
Свален: 153 пъти
Прегледан: 266 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Урок
Брой страници: 13
Брой думи: 2,975
Брой символи: 25,207

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Писане на есе"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
12

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения