Големина на текста:
Георг Зимел.
Формалната социология на Георг Зимел
1.Живот,творчество,време
Георг Зимел е роден на 1 Март 1858г. в Берлин.Той е седмото дете на заможно
еврейско семейство.Един приятел на семейството , собственик на издателство за
музикална литература , поема грижите по отглеждането на малкия Георг , тъй като
баща му умира много рано.Можем да правим само догатки за следите , които ос-
тавя в детската душа съдбата,и какво отражение намират те по-късно в
творчeството на този забележителен мислител.
Висшето си образование по история и философия Зимел получава в Берлинския
университет , където по онова време преподават такива известни фигури на
немския интелектуален небосклон като Момзен , Дройзен , Трикче , Целер ,
Щайнтал , Бастян и др.Мислителят , който оказва още отрано особено силно
влияние върху идейното развитие на младия Зимел , безспорно е Кант.
Плодовит автор и блестящ лектор , Георг Зимел е дълги години приватдоцент в
Берлинския университет , което означава , че не получава редовна заплата за
преподавателската си работа , а само хонорар на основата на таксата , която
заплащат неговите студенти.Той чете лекции по логика , етика , история на
философията , социология и социална психология , върху крупни мислители като
Кант , Шопенхауер , Ницше , Дарвин и др.Макар че е високо ценен от студентската
младеж , от среди на тогавашния културен елит в Берлин , от свои знаменити
съвременници като Макс Вебер(в сравнение с когото е далеч по-известен в
началото на века в Европа и САЩ) , за редовен професор е избран едва към края
на живота си в университета в Страсбург.Някои изследователи на Зимел свързват
спънките пред неговата академична кариера с антисемитските настроения в
германските академични среди , като в някои случаи илюстрират документално
враждебното отношение поради еврейския му произход.Като интелектуалец с
присъщата си широта на духа и чужд на предубеждения , свързани с еврейския му
произход , заради които са го подозирали и преследвали , той е трябвало да
понася съвсем несправедливи и незаслужени огорчения.Но Зимел далеч не е
търсел компромиси със своите противници и не му е липсвала дързост при
отстояване на своите идеи и преценки.
Домът на Зимел благодарение най-вече на жена му Гертруде , която е философ
и публикува под псевдонима Мари-Муиз Енкендолф , бил средище на видни
интелектуалци.Зимел е личен приятел на именитите поети Стефан Георге и
Райнер-Мария Рилке , на гениалния скулптор О.Роден и други бележити личности.
Творчеството на Зимел е Многостранно.Той е един от видните представители
на "философията на живота" , оставил е значими произведения в областта на
философията на културата , етиката , естетиката , епистемологията и др.Неговото
Социологическо творчество включва обширен кръг от теми и проблеми. Произве-
денията му оставят впечатлението , че той се стреми по-скоро да постави нови
проблеми или да разглежда по нов начин вече поставени проблеми , отколкото да
следва строга академична систематичност.Неслучайно , справедливо или пък
пресилено , начинът му на мислене се характеризира като
"импресионистичен".Той не проявява загриженост да се позовава на други автори
според утвърдения научен канон , да прилага библиографски справки към съчине-
нията си , а стилът му на изложение има елементи на есеизъм.Но ако се оставят
настрана педантичните изисквания към научен стил и се вникне дълбоко в същи-
ната на мисълта на Зимел , схваща се една дълбинна грижа , която , колкото и да
изглежда неопределена , би могла да се смята като продиктувана от интерес към
реалните процеси на живота , пред които мислителят , подобно на художника , не
се интересува толкова какво други вече са казали , а какво ново той открива и
може да каже.Разбира се , такова сравнение трябва да се прави достатъчно пред-
пазливо.Няма съмнение обаче , че Зимел е мислител с огромна ерудиция по въп-
росите , по които пише.Необходимо е да се имат предвид някои особености на
неговия стил , за да се избегнат повърхностните квалификации за есеизъм и
импресионизъм с отрицателен знак.
Началото на творческия път на Зимел е във време , когато са особено влиятелни
позитивизмът , натурализмът , психологизмът и антиметафизични нагласи.В най-
ранните му публикации проличава ясно влиянието на френския позитивизъм , на
Спенсър и Дарвин.Но към края на 19 бек и началото на 20 век настъпва , особено
в Германия , една силна атипозитивистка кампания.Зимел се освобождава
сравнително бързо и решително от първоначалните си ориентации и нагласи ,
като възприема и развива основни идеи на неокантианството.В идейния климат
присъстват философията на Ницше и философията на Анри Бергсон.В късното
творчество на Зимел проличава влиянието и на тези философи.
Борбата на идеите и общият интелектуален климат са естествено свързани със
сложните , противоречиви и драматични социални процеси , към които Зимел не е
безразличен , макар и да създава впечатление , че стои настрана и не проявява
склонност да се ангажира с въпросите на деня.Времето , в което живее Зимел се
характеризира с бурното развитие на капитализма в някои области на Германия , в
Европа и САЩ.Развитието на модерността е свързано с с криза с ценностите.
Възникват социални конфликти и се изостря и разширява класовата
борба.Вглеждайки се в това историческо време , ние намираме главните теми и
проблеми на творчеството на Зимел:социланите конфликти , кризата на културата,
функциите на парите , рационализацията на обществените отношения и т.н.
Творческата биография на Зимел не се подлага на строга периодизация.И все
пак за периода 1894-1908 година , т.е. между тридесет и шестата и петдесетата
година от живота му , може да се каже , че той публикува главните си
социологически произведения , че това е социологически период на житейския му
път.Приживе името на Зимел е добре познато на страниците на списанието на
Дюркем – „L`Annee sociologique”.То е добре познато в САЩ , в Русия , където са
публикувани в превод множество негови текстове , и в други страни.Зимел умира
през 1918година.След смъртта му неговите идеи остават на заден план.През
последните години обаче се наблюдава „ренесанс” на Зимел.От дистанцията на
историческото време може да се каже , че Георг Зимел има място между
класиците на модерната социология.
2.Съдържание и форма на социалния живот – проблемът
на социологията
В критическата философия на Кант категорията „природа” се поставя на коренно
преосмисляне.Принципът на това преосмисляне се свързва със знаменития
Кантов въпрос – „Как е възможна природата?”.Поставянето на този въпрос
означава на първо място отказ от наивната представа относно очевидността от
само себе си на категорията „природа” , като тази наивна очевидност се приема за
предпоставка на изследването на природата.За Кант природата е синтетично
онтологично понятие , което има два източника;единият от тях е независим от
съзнанието и е резервоар на напълно неоформено съдържание , което в такъв
смисъл е непроницаемо само по себе си за съзнанието , представлява „нещо в
себе си” , а другият източник е човешката познавателна способност , в основата на
която са априорните форми на сетивността и мисленето.Взети сами по себе си ,
априорните форми на познанието са напълно пусти и всякакви усилия да се
потърси отговор на въпроса, що е природа , само на такава основа са обречени на
пълен неуспех , затова пътят на конституиране на природата е синтетичен.
Като приема безусловно за напълно правомерен знаменития Кантов въпрос ,
Зимел смята за също така основателно по подобен начин да постави въпросът за
историята , за обществото.По отношение на историческото познание въпросът
„Как е възможна историята?” е напълно правомерен , като се има предвид
наивната, безкритична предпоставка за „историческия реализъм” , който , подобно
на реализма в изкуството(реалистичното изкуство) , представящ задачата на
художника , писателя и т.н. като художествено отразяване , изобразяване ,
копиране на действителността , предписва на историка задача да възпроизведе
миналото „такова каквото е било”.Но ако Кант поставя радикалния въпрос „Как е
възможна природата?” ,казва Зимел , още по-остра е необходимостта да се
постави въпросът „Как е възможна историята?” , тъй като историческата реалност
е сама по себе си немислима без участието на човешкия дух , благодарение на
който тя се твори – „човешкият дух твори историята”.Кант разкрива
невъзможността да се докажат обективни , присъщи на природата , взета сама по
себе си , закономерности , неин вътрешен , в себе си ред , каузални зависимости и
т.н.,която я проблематизира като категория радикално.Зимел възпроизвежда
начина на мислене на Кант.Той обчъща внимание , че нашите сетивни възприятия
на цвят , температура , съпротива , мирис и т.н. минават през нашето съзнание в
случайна последователност в рамките на субективния опит , което съвсем не дава
идеята за природата.Тази идея се получава от „активността на съзнанието , което
ги свързва в обекти и серии от обекти , в субстанции и атрибути , и в каузални
връзки”.Когато се постави въпросът „Кай е възможно обществото?” ,
съответстващите на изолираните сами по себе си сетивни възприятия елементи ,
които подлежат на свързване в индивиди.Но Зимел поставя ограничение при
радикалната проблематизация на съществуването на обществото по аналогия на
Кантовата проблематизация на природата , защото за разлика от сетивните
(материалните) елементи на природата човешките индивиди като елементи на
обществото са съзнателни същества така , че единството на обществото е пряко

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Формалната социология на Георг Зимел

Георг Зимел е роден на 1 март 1858г. в Берлин. Той е седмото дете на заможно еврейско семейство. Един приятел на семейството, собственик на издателство за музикална литература...
Изпратен от:
diana_kantarska
на 2011-05-11
Добавен в:
Теми
по Социология
Статистика:
66 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Социология рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,176
·
11
·
4,623
·
1,340
·
1
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Социология на културата

21 дек 2007
·
1,275
·
142
·
33,096
·
1,005
·
1

Целта на това пособие, както и на учебния курс по “Социология на културата”, не е да разработи съдържанието на някаква жанрово затворена социологическа дисциплина, а напротив, да предложи концепции и емпирични методи, които да бъдат релевантни и полезни
 

Социологията като наука

02 май 2006
·
3,613
·
2
·
379
·
225
·
1

Като самостоятелна наука соиологията се оформя окончателно през 30-те години на 19в. За първи път терминът “социология” е употребен през 1839г. От Огюст Конт в издадената от него книга “Курс по позитивна философия”.
 

Социални групи

08 ное 2006
·
2,766
·
14
·
1,728
·
341
·
2

Курсова работа по социология на управлението.
 

Възникване и развитие на социологията

15 апр 2007
·
1,031
·
18
·
4,169
·
224
·
1

Като наука, социологията изучава най-общите закони на обществото като цялостна система и на отделните негови структури, функционирането и развитието му, както и взаимоотношенията между отделните елементи на групите в обществото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Формалната социология на Георг Зимел

Материал № 684786, от 11 май 2011
Свален: 66 пъти
Прегледан: 87 пъти
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 17
Брой думи: 6,951
Брой символи: 43,826

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Формалната социология на Георг Зимел"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала