Големина на текста:
1.
2. 1.2. Методология-системно структурен подход,представлява методологично
направление, което подпомага изучаването на сложни явления разделяики ги на части. Този
подход разглежда сложни явления като с-ма със своя структура, компоненти и техните
функционални връзки. Системно структурния подход е до аналитичния. При изучаването на
сложни с-ми е необходимо да се прилага научно търсене. Физ. култ.и спорт се разглежда като
с-ма с помоща на с-мно структуриращ подход в негов социологичен,генетичен и структурно
функционален аспект. Човек се изменя, а не се променя. Стуктурата еотносително стабилна и
устойчива, съставяш я следните елементи: динамична и изменчива(динамика/развитие).
Структурата е по малко понятие от с-мата и тя не съществува извън с-мата.
Системообразуващи фактори: 1)Базови физически качества(физ.въз.в
училище,физ.подготовка за многостранно физ. Развитие на младите спортисти.) 2)Спорта
като компонент на физ.култура(базов спорт,спорт за всички,хигиенни ф-ри) 3)Рекреативна
физическа култура. 4)Приложна физ.култура(армия). 5)Оздравителна физ.култура(лфк)
3.
4.
5. 3.4.5. Теорията на физ.въз.е научна дисциплина която изучава и обобщава научните
знания и общите закономерности на физ.въз.Тя изучава проблемите на физ.култура като
обществено явление. Като учебна дисциплина теорията физ.въз.представлява
общотеоритичен профилиран предмет за професионално образование и дава конкретна
специализация в областа на училищното физ.въз. Теорията на физ.въз.има свой специфичен
предмет, задачи и съдържание. Нейн предмет е изучаването на най-общите закономерности
на управлението на физ.усъвършенстване на човека и реализир.на личноста. Обекта е
разнообразната двиг.дейност (методи на обучение, форми на двиг.умения и навици). Субекта
на този процес също е човека в качеството му на сп.педагог. Следователно обекта и субекта
взаимно се допълват. По своята същност теорията на физ.въз.е дисциплина с теоритичен и
методичен х-р. Като теоритична тя обобщава най-общите научни факти и явления на
физ.въз.,а като методична-реализацията на общите закономерности в определени звена,
направления ичастни методики. Теорията на физ.въз.е не само наука за изучаване на най-
общите закономерности, а творчески да се обобщават тези знания. Теорията на физ.въз. е
млада интензивно развиваща се научна дисциплина,ползвала научни данни като философия,
психология, педагогика и мн.др. Научната философия служи за методологичната основа на
теорията на физ.въз. Теорията е тясно свързана с общата педагогика и с отделни методики на
спортно педагог.дисциплини. От педагогиката ползва постижения в образованието и
възпитанието, а научните й методологич.-основна част на частните методики по отделните
сп-ве. Обобщените постижения на спортнопедагогическата практика обогатяват знанията в
областа на обществените и биолог.научни дисциплини. Също те допълват и корегират ефекта
на педагог. въздействие със средствата на физ.въз.в/у онтогенезата и моториката на детето.
Теорията на физ.въз.като учебна дисциплина е основен общо теоритчен предмет за
профилирана подготовка по физ.въз.за отдел.звена. Предмета теория методика на ф.в.и спорт
е структуриран в 2 части:(1)общи основи на теорията(има общотеоритич.и методич.въпроси,
цел, задачи, средства);(2)методика на ф.в.и спорт(разглеждат се задачите ,съдържанието,
формите)за малки и големи.
6. 6. 1.Ф.култура –съвкупност от ценности създадени и използвани с цел физ.
усъвършенстване на личността. Сложно соц.явление. Основни фактори –физ.въз.(формиращо
въздействие), спорт и възстановителната физ.култура. 2.Ф.образование –осъществява се чрез
възпитателно-образователни задачи. Усъвършенстването на структурните и функц.с-ми води
до рационално управление на собствените движения, обогатяване на двиг.култура.
3.Физ.развитие –процес на изменение на морфологичните признаци на организма (външни
размери и маса). Биосоциален процес, зависещ от две програми: онтогенетична и социална.
Влияние оказва и генотипната предоопределеност, соц.фактори, двиг.активност. Основни
фактори: възраст, пол, обем на двиг.дейност. 4.Ф.подготовка –процес за разностранно
физ.развитие, овладяване на двиг.навици на определено ниво. Общата физ.подготовка е
основното съдържание на уч.процес. На нейна основа се изграждат специалната с
професионално-приложна насоченост. Приложната е за конкретен вид трудова дейност. Има
корегиращо действие. Усъвършенства физ.качества с цел повишаване на спортното
майсторство. 5.Ф.дееспособност –обща работоспособност въз основа на комплексно развитие
на физ.качества. Предпоставка за добро здраве. Определя се чрез измерване на
количествените стойности на тестове и показатели, опредлящи двиг.годност. Ф.развитие,
ф.дееспособност и ф.подготовка= ф.състояние. 6.Спорт –многостранно обществено явление,
основно средство и метод за физ.възпитание. Чрез спрта човек разкрива своя потенциал и
ф.възможности. Конкретизира се в/у определени възрастови групи. 7.Масово-оздравителна
физкултура –дейност през време за отдих: утринна гимнастика, туризъм. Физ.възстановяване
става най-често с КТ.
7. 7. Общи методи-теоритичен анализ и обобщаване на педагог. наблюдения,
експериментални и др.Ч/з тези методи за извличане на точна и пълна информация трябва да
се спазват следните принципи:метода да е стабилен на опр.ф-ри и точно да отразява ролята и
въздействието им,да има опр.избирателност на изучаваното явление. Метод на теоритичен
анализ и обобщаване : тук се осъществяват теоритични изследвания в/у документални
материали.Ползват се редица способи за анализ и обобщаване на фактическите данни.
Извършва се теоритичен анализ на педагогическа, спортномедицинска и др., изясняващи
проблемите на теорията на физ.въз.от различни страни. Провеждат се беседи,анкетиот страна
на педагога(всичко да е предварително подготвено по добре разработен план). Този метод
обикновенно се прилага преди започването на основния педагог.експеримент, и уточнява
план-методиката на експеримента. Педагогическо наблюдение-*целенасочено възприемане на
отделни х-ки на физ.въз.в естествени условия. Наблюдението създава възможност за оценка
на педагог.процес в момента на неговото протичане. Така и наблюдаващия получава
фактически сведения за изучаваното явление,без посредничество на други лица. Получените
данни трябва да са обективни и да не зависят от личните качества на изследователя. Един от
най-разпространените методи е хронометрирането. Самонаблюдението също(за самоконтрол
на собствените действия). Педагогически експеримент-организира се, провежда и контролира
от изследовател по конкретен проблем. Изключва се случайноста, не се допускат странични
явления и фактори, често появяващи се в хода на експеримента. Той позволява да се създадат
вариативни условия за неговото протичане. В теорията на физ.въз.се използват различни
видове експерименти: преобразуващ(за проверка на вече установени факти и
явления);констатиращ ; естествен (непринуден/без да се подозира); лабораторен(в изкуствена
обстановка за определени цели); абсолютен; сравнителен(за сравнение прираста за 1
уч.година). Характерно за педагог.експеримент е предварително да се разработи хипотеза,
изследователска програма, планиране; цел, задачи, методика, задължително изследваните
лица да са равни по брой, пол, възраст и т.н. Специални методи-за оптимизиране на учебния
п-с ,за развиване на двиг. качества, за формиране на двиг.навик. Методите за научни изслед.се
използват комплексно, взаимно се допълват, по време на урока се провежда хронометрично
наблюдение, пулсометрия и др. След урока(анкетиране,беседа). Този метод е свързващо звено
м/у теорията и практиката.
8. 8. Ч/з тези средства се осъществяват многостранни задачи на учебно-възпитателния п-
с. Основното и специфично средство на физ.въз.са: физ.упражнения и допълнителните
средства -естествени сили на природата(слънце,н2о,въздух)и хигиенните фактори.
Физ.упр.имат най-голям относителен дял в сравнение с останалите средства. Широкото им
приложение дава възможност за осъществяване на специфичните цели и задачи на физ.въз.
Естествените и хигиенните се използват за повишаване ефективността на физ.упр.главно на
тяхното зравословно и закаляващо въздействие. Ч/з физически труд се цели възпитат.
въздействие. Физ.упр.най-много съдействат за двигателната дейност и активност на човека.
Движ.се харектеризира като съзнателно и волево действие. В практиката физ.упр.се прилага
под формата на няколко вида дейности: 1-Игрова дейност(подвижни,спортно-подготвителни,
музикални, щафетни и др.);2-Гимнастика(основна, спортно-спомагателна, лечебна и др.);3-
Туризъм(пешеходен, ски-тур.,Н2О);4-Спорт(за всички, ДЮС, спортно майсторство).
Физ.упр.освен в бита се прилагат в учебно-тренировъчния п-с.По същност те биват-
съзнателни, волеви, педагогически осмислени, за оказване на положително въздействие в/у
многостранното развитие и двигателно усъвършенстване. Като цел и задачи на физ.въз.се
прилагат ходене, бягане, скачане и др. Физ.упр.се отличават с богатото си разнообразие. Едни
са елементарни, други сложни, трети-серия от многократно повтарящи се движения.
Физ.упр.са най-съществения компонент на уч.п-с с оздравителната си, образователната си
ивъзпитателна насоченост. Физ.упр.произхождат още с възникването на човеш. общество,
голямо влияние има военното дело в последствие и др. Физ.упр.повишават отбранителната
способност и обогатяват двигателната и духовна култура на човека. Класификация на
видовете спорт:1-индивидуални(лека атл.,гимнастика,ски,плуване идр.);2-колективни
(ханбал,волейбол,баскет.,хокей,футбол ); 3-сп.единоборства (борба, бокс, тенис, карате); 4-
технически(мото-авто, водно-моторни).
9. 9. Упр.са взаимно свързани в диаликтическо единство. Към съдържанието на
физ.упр.се отнася въздействието което те оказват в/у човешкия организъм, под влиянието на
това въздействие се развиват двигателните способности и качества на човека. В съдърж.се
вкючват още отделните части, фазите(при лекоатл.скокове), при гимн.прескоци(засилване,
отскок, летежна ф-а и презимяване). Към съдърж.се вкючва и задачата която се поставя за
решаване на определен случай. Формата на физ.упр.представлява съвкупност от отделни
елементи на движението които съставят неговите параметри. Това са пространствените
,прост.-времевите и времевите х-ки на движението. Формата е тясно свързана с техниката на
неговото изпълнение. Съдърж.и формата взаимно се обуславят и непрекъснато си влияят.
Изменят се постоянно в зависимост от поставените задачи. Техниката представлява
съвкупност от взаимно свързани и целенасочени движения с висока ефективност при
минимална загуба на енергия. Тя непрекъснато се изменя и усъвършенства. Съпровожда се с
по-висока степен на физическа подготовка, с рационални методи на обучение и трениране.
Основното звено на техниката е най-важният и решаващ момент при изпълнението на
опр.упр.(хвърляния, скокове). Детайлите на техниката са второстепенни х-ки на движенията.
Те не нарушават основния механизъм на движението и при различни спортисти се появяват в
различни варианти. Овладяването на спортната техника има голямо значение за крайните
резултати в много спортове, при други косвено, защото там ефективната техника си казва
думата. С оглед на това има 3 вида сп.групи: 1)спортове, при които външ.форма на движ.и
тяхната координационна сложност е строго регламентирана; 2)с цикличен и ацикличен х-
р(лека атл. тежка, ски идр.);3)сп.игри и единоборства с голяма изменчивост на ситуацията
изискваща от спортистите голяма гъвкавост ,бързина и др. Техниката на движенията ,особено
когато е по сложна се усвоява правилно след продължителна и упорита работа. Техниката не
е стандартна, поради увеличаващите се изисквания към спортните постижения и съответно
следва усъвършенстването й.
10.10. Двигателната дейносст на човека е сложна и многообразна. Представлява
съвкупност от отделни дейности и движения в определена зависимост по м/у им.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2021 в 09:22 студент на 31 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - ПНУП, випуск 2023
31 май 2021 в 20:24 потребител
24 май 2021 в 12:01 в момента не учи на 34 години
18 май 2021 в 09:48 в момента не учи на 40 години
13 май 2021 в 11:36 студент на 22 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - гимнастика, випуск 2020
01 май 2021 в 16:23 в момента не учи на 43 години
28 апр 2021 в 09:35 студент на 26 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ипф-сливен, специалност - Професионална Педагогика, випуск 2022
18 апр 2021 в 08:20 потребител
13 апр 2021 в 07:58 потребител на 42 години
10 апр 2021 в 12:16 студент на 33 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2023
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория и методика на физическото възпитание (ТМФВ) - пищови

Материал № 682076, от 08 май 2011
Свален: 1,085 пъти
Прегледан: 2,113 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 23
Брой думи: 11,272
Брой символи: 71,521

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория и методика на физическото възпитание (ТМ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала