Христо Манов
преподава по Химия
в град Перник
Големина на текста:
СЯРОСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ
Органичните серни с-я не принадлежат към отделна група,а към различни отличаващи се една друга както по
физикохимичните си свойства,така и по физиологичното си действие.Все пак най-общо те могат да бъдат разделени
на две големи групи
А.Съединения,които могат да бъдат разгледани като аналози на съответните кислородни органични съединения/
тиоалкохоли, тиоестери и др./
Б.Съединения ,които нямат кислородни аналози/ сулфоокиси,сулфони,етери на сярната киселина и сериста к-на./
От орг.серни съединения в токсично отношение интерес представлчват само
тиоалкохолите,сулфидите,дисулфидите и естерите на сярната киселина,от които са познати отделни представители с
твърде силни токсични свойства.
а) Тиоалкохоли – разглеждат се като производни на сяроводорода,в който един водороден атом е заместен с
алкилов или арилов радикал, а също и като серни аналози на алкохолите и фенолите.В тази генетична връзка на
тиоалкохолите с Н
2
– сяра се търси и обяснението за голямото сходство в токсичното им де-е.В ниски концентрации
парите им предизвикват гадене и главоболие.При по-високи концентрации действат на ЦНС,предизвиквайки
гърчове,парализа и смърт вследствие спиране на дишането.Вкарването на халогенни атоми в молекулата променя
токсичните им св-ва, като наред с неприятната /отвратителна/ миризма се появяват и нови токсични св-ва
:раздразнителни – сълзотворни,а в някои случаи при еднохалогенен атом на бета място спрямо серния атом и –
кожнообривни.
б)сулфиди / Тиоетери / - разглеждат се като напълно алкилиран или аририран сероводород
Н - R -
S -> S
Н - R -
Парализират ЦНС.Вкарването на сложна връзка в молекулата повишава слабо токсичността, докато вкарването на 1
или 2 халог. атома силно повишава и изменя токсичното действие.От особено значение за силата и характера на това
де-е има мястото на халогенните атоми във въглеродната верига
ВЪГЛЕРДОДНИЯ ОКСИД има силно токсично де-е,често смъртоносно,като при това е без цвят и миризма и трудно се
открива органолептично.Възможности за отравяне съществуват при взривно разлагане на експлозиви,особено при
употреба на нискокачествени взривни в-ва.Той е и съставна част на редица промишлени газове,като
светлинен,воден,различни генераторни газове и др. ,където се получава от повече или по-малко непълно изгаряне на
въглеродсъдържащи съединения /парафини,каменни въглища/.Действието му в/у организма се дължи главно на
свойството му да се свързва с хемоглобина на кръвта,образувайки карбоксихемоглобин /СОНв/.По този начин
хемоглобина не може да се свързва с кислорода в оксихемоглобина,доставяйки на тъканите необходимия
кислород.Образуването на окси- и карбоксихемоглобин са обратими процеси,но второто съединение е много по-
стабилно от първото,дължащо се на по-големия афинитет/200-300/пъти на Нв към СО,отколкото към О
2
. В резултат на
това СО и при малки концентрации лесно измества кислорода от неговите съединения с Нв и се натрупва в
организма.В кръвта се установява равновесие между СОНв и НвО.Процента на СОНв се изразява с уравнение,където
Х % COНв = 100 /( 0,006518.(v О
2
/vCO)+1)
2
- % съдуржание на кислород във въздуха
VCO - % съдържание на СО във въздуха.
Равновесното състояние в кръвта се достига за продължително време,когато СОHв е под 10% липсват
симптоми на отравяне.От 20 – 30 % симптомите се изразяват в засилващо се главоболие,слабост ,изгубване на
съзнание,но отравянето е все още обратимо.Когато СОнв надвиши 60% изхода е летален.За практически цели е
удобно следното правило: ако произведението C.t,където С е концентрацията на СО мг/л , а времето е в часове или C.t
< 0,35 ,то липсват симптоми на отравяне.
C.t = 0,7 – действието е слабо
C.t = 1 – главоболие + гадене
C.t = 1,7 – тежко отравяне
Откриването на Со се извършва с автоматични газо-анализатори,основаващи де-ето си на окислението на СО до СО
2
при обикновенна температура под каталитичното д-е на т.нар Хопкалит.Последния е смес от AgO и CuO и окиси на др.
метали в малки количества.Окислението е екзотермично и с помощта на термоелементи и галванометри се
отчитаотделената при реакцията топлина ,по която се съди за наличието на СО във въздуха.
Защитата от СО се осъществява с противогаз,снабден с хопкалитов патрон.
АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА – Характеризират се в молекулката с наличие на централен азотен аом с
променлива валентност,което обуславя голямата реактивоспособност и значително разнообразно физиологично
действие.Тук спадат алкалоидите ,болшинството от които са токсични ,циановодорода и др.От неорганичните
съединения на азота ,азотния диоксид се отличава с токсично действие,като освен раздразняване причинява и
поражение на белите дробове.Подобно е действието на азотната киселина и нитрозихлорида,срещащи се в редица
производства,.Органичните азотсъдържащи в-ва са твърде много на брой и по-характерни.За системното им
разучаване са разделени на няколко групи.Най- важните м/у тях включват с-я с висока токсичност и са:
1.Нитропроизводни ,халогенопроизводни,нитрозопроизводни; 2.Амини и техните производни 3.Оксини
4. Цианови и изо-цианови съединения
Нитропроизводните на въглеводородите притежават значителна токсичност.Тези на наситените мастни
въглеводороди имат предимно наркотично де-е ,т.е. отнасят се като структурно неспецифични вещества.С повишаване
концентрацията на парите се появяват всички степени на наркоза.Наред с това проявяват и свое специфично де-
е,дължащо се на продуктите,образуващи се при промените нанитросъединенията в организма.Раздразнителното им
де-е е слабо ,но рязко се увеличава с вкарването на сложна връзка.Тази връзка увеличава токсичността на
нитросъединенията ,но ги прави неустойчиви и лесно се полимеризират .При високи концентрации мастните
нитросъединения засягат главно белия дроб и могат да предизвикат оток в него.Действат и в/у окси хемоглобина на
кръвта ,превръщаики го в метхемоглобин.
Вкарването на халогенни атоми в молекулата на мастните нитросъединения рязко увеличава токсичността и то толкова
повече,колкото по- голям е броя на халогенните атоми.
Ароматните нитросъединения имат значително общо отровно действие,изразяващо се в поражение в/у кръвта.Те
превръщат окси Нв в метхемоглобин, а също предизвикват и разпадане на еритроцитите.Подобно де-е притежават и
ароматните амини.Те са слаби нервни отрови ,докато ароматните нитросъединения силно действат б/у НС.
Вкарването на повече групи – нитро групи в бензолното ядро не е свързано с паралелно нарастване на токсичността.
Действието на динитропроизводните в/у кръвта е по-силно ,отколкото при мононитропроизводните . нитропроизводните
и по- специално 3 нитро толуола са по-слабо токсични.
Вкарването на ОН /фенолна група/ силно намалява или премахва действието с/у кръвта.Тези в-ва причиняват силно
повишаване обмяната на в-вата.Почти всички ароматни нитросъединения притежават способността да проникват през
кожата ,като я раздразват и предизвикват заболявания,наречени дерматити.Особено силно действат нитрофенолите.
АМИНИ – производни на амоняка,чиито водородни атоми са заместени с 1,2 или 3 алкилови или арилови
радикали,както и смесени такива.Следователно те са мастни,ароматни или мастно –ароматни.
Мастните амини се отличават от ароматните по токсичните си св-ва.те,подобно на амоняка дразнят слизестите ципи на
очите, предизвикват възпаление на мястото ,чърху което попадат и действа на ЦНС.Токсичността им нараства с
увеличаване – удължаване на алкиловите радикали.
Диамините са по- токсични от моноамините.Амини ,съдържащи ненаситен радикал са по – токсични.Главно
действат по- силно раздразнително , дължащо се по – скоро на самата сложна връзка, а не на
аминогрупата.Вкарването на алкохолна хидроксилна група в алкиловите радикали на амините , особено в бета
положение засилва възпалителното де-е в/у кожата и слизестите ципи.При подкожно инжектиране етаноламините
предизвикват умъртвяване мястото на инжекцията.
Най- силно е влиянието на халогенните атоми ,вкарани в молекулата на амините , като се различават 2 случая:
-Заместване на водородни атоми в аминогрупата с халоген.Тези в-ва имат задушлив х-р.
-Заместване на водородни атоми в алкиловия радикал с халог. атоми.
В този случай съществено значение имат положението на халог. атом спрямо аминната група.Съединения ,съдържащи
халог. атом в алфа положение са малко устойчиви предвид значителната подвижност на халог. атом.Бета
халогенираните амини са сравнително стабилни и силно токсични в-ва ,особено третичните – дихлор, диалкил амини.
ТОКСИЧНОСТТА е показател за несъвместимостта на в-вата с организма,т.е. води до наручаване на норм. му
функциониране с което предизвиква неговото заболяване или смърт.Аналогично е и действието на агресивно
поразявашите в-ва,но докато токс. д-е се проявява в/у отделни органи и системи на цялото тяло,то агресивността на в-
вата се изразява в атакуване на онези части на организма,които са в непосредствен контакт без да имат избирателно
действие.Познаването на агресивността и токсичността на в-вата е необходимо тъй като работата с тези в-ва изисква
допълнителни мерки за сигурност и висока надеждност,както на отделните елементи така и на цялата
химикотехнологична система.
Токсичността на в-вата е ф-я на редица техни свойства/летливост,плътност, разтворимост във вода и
мазнини,агрегатно състояние,дисперсност/НАЧИНИ ЗА ПРОНИКВАНЕ В ОРГАНИЗМА – инхалационно
,резорптивно,през стомашно-чревния тракт или чрез съответно получени рани ,състояние на самия организъм и
неговата индивидуална устойчивост,концентрация на отровното в-во и времето на тяхното действие.Някои отровни
в-ва имат кумулативно действие.За оценка токсичността на в-вата се използват концентрации и дози – прагови,
допустими ,поразяващи ,предизвикващи смъртност 50-100% и др.При количествената оценка на токсичността в
литературата са предложени различни кол. Зависимости/статистически получени/ ,с помощта на които се определят
отделните видове дози и концентрации
ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ.
Проявяват освен специфично де-е ,повече или по-малко изменени и токсичните св-ва на в-вата от които произлизат,т.е.
от въглеводородите.Основното им действие е наркотично.Те временно и обратимо парализират Ц.Н.С. ,освен това
някои въглеводороди действат и дразнещо в/у кожата и дих. пътища.Други предизвикват спазми ,а някои многоядрени
ароматни въглеводороди с кондензирали ядра проявяват канцерогенно действие.Общото действие на
въглеводородите се засилва по реда: мастни наситени,мастни ненаситени, циклопарафини,цикло олефини,ароматни
въглеводороди.
Като се вземе под внимание ,че цикличните съединения са по- токсични от ацикличните,налице е почти общо важащата
закономерност,че вкарването в молекулата на сложна връзка повишава токсичността.От циклопарафините най-силно
токсично действие проявяват производните на цикло C
6
H
6
,който се смятат за генетично свързани с един от най-
токсичните въглеводороди- бензол.Във всяка от тези групи въглеводороди е в сила правилото,според което в
хомоложни редове силата на наркотично действие нараства с увеличаване броя на С атоми.Същевременно при
мастните въглеводороди поради намаляване на летливостта и разтворимостта във водата и кръвта, въглеводороди с
повече от 10 С атоми постепенно / с увеличаване на молекулното тегло/ губят способността си да действат в
парообразно състояние.
При ароматните въглеводороди закономерността не е така добре подчертана.Толуола е малко по – отровен от
бензола, но етилбензола /ксилол/ по отровност отстъпва на толуола.Установено е ,че въглеводородите с нормална
верига действат по-силно токсично от съответните изомерни съединения.Това важи и за производните на бензола
/пропил бензол-действа по – силно от изопропил бензола/ при които освен това за отбелязване е ,че с увеличаване
броя на заместителите в ядрото води до намаляване на токсичното действие.
Вкарването на халогенни атоми в молекулата на въглеводородите общо взето засилва действието им в/у
организма,но едновременно с това получените съединения проявяват и качествено ново
действие.Халогенопроизводните на мастните въглеводороди действат наркотично както в парообразно ,така и в
състояние на р-р във вода.В последния случай за един и същ въглеводороди силата на наркотично де-е нараства с
нарастване броя на халогенните атоми.Успоредно с наркотичното се засилва и общоотровното де-е ,като се засягат
цели органи,особено бъбреците.Колкото е по- голямо атомното тегло на халогена – заместител,толкова по- голяма е
общата отровност,особено в/у ЦНС ,като при това наркотичното действие отслабва.Особено място сред монохалогенно
производните.Те проявяват значително общоотровно действие.Това се дължи на образуването на метилов алкохол в
организма.Комбинирането на сложна връзка и халогенен атом в молекулата обикновено е свързано със засилване на
отровното действие.Така докато етилхлоридът е сравнително слаб наркотик,винилхлоридът предизвиква след 3 мин.
виене на свят при
С = 7мг/л.
В реда на ароматните въглеводороди от съществено значение за де-ето на халогенопроизводните е мястото на
халогенния атом.Вероятно поради слабата подвижност на свързания в ядрото халоген , халогенопроизводните от този
тип проявяват св-вата на ароматните СН-и,т.е. наркотично де-е .Подвижния намиращ се в страничната верига на
бензолното ядро халоген придава на този тип халогенопроизводни силно дразнещо де-е в/у слизестите ципи на
очите.С особено голяма токсичност се отличават халогенопроизводните на нафталина ,най-вече висшите/по отношение
на халогенните атоми /хлорнафталин,5 и 6 хлор нафталините самостоятелно или в смес с др. хлорирани продукти,като
хлор-дифенили/с 1-10 хлорни атома/,три хлор бензол и др. се използват широко в промишлеността като заместители на
каучука,смолите и др. Служат за импрегнация на тъкани,изолиране на елпроводи и т.н.Тези съединения проникват
обикновено в организма през дих. органи,но имат и подчертано кожно де-е.
Хроническите отравяния предизвикват хепатит, а кожното д-е се изразява с разнообразни заболявания ма
кожата – дерматити. Максималната допустима концентрация в промишлени условия е 0,001мг/л.
В групата на халогенопроизводните на въглеводородите се намират и важните инсектициди –
хексахлорциклохексан/хексахлоран,666 и др./пара,парадихлордифенил три хлор етан и др.
Механизма на д-е на споменатите инсектициди е сходен.Всичките действат при досег инсектицидно с
насекомото,проникват в него посредством липидосъдържащите външни слоеве на кутикулата.Така те засягат нервната
система,предимно ЦНС,като предизвикват първоначално възбуда,последвана от загубване на способността за
координация на дв-ята,парализа и смърт.При работа с тях се препоръчва използването на недразнещи или слабо
дразнещи кожата разтворители.Защитата на дих. органи и на кожата се извършва с промишлен противогаз и гумено
защитно облекло.Обезвреждането се основава на хидролиза с алкално действащи в-ва ,като алкохолни разтвори на
основи или натриев сулфит.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сяросъдържащи съединения

Органичните серни съединения не принадлежат към отделна група, а към различни отличаващи се една друга както по физикохимичните си свойства, така и по физиологичното си действие. Все пак най-общо те могат да бъдат разделени на две големи групи...
Изпратен от:
sonchetto
на 2011-05-08
Добавен в:
Пищови
по Химия
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7 клас - III-та част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(За отличници)
41
02.08.2019
Химия
входен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
100
1
1 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по химия

Сяросъдържащи съединения

Материал № 681444, от 08 май 2011
Свален: 31 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Химия
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,850
Брой символи: 12,292

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сяросъдържащи съединения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Манов
преподава по Химия
в град Перник
с опит от  1 години
7

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
142 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения