Големина на текста:
3.Организация на доставката на
стоки в системата на
търговията
Важно изискване при организацията на
транспортната дейност в системата на
търговията е намаляването на
продължителността на доставката на
стоките от
доставчика до потребителя. Тази
продължителност се състои от разходи на
време за
извършване на товарно-разтоварните
операции, за подготвителни работи по
комплектуването и опаковането на
стоките и за изпълнение на превоза. Тя е
правопропорционална на разстоянието и
обратнопропорционална на скоростта на
доставката.
Наличието на затруднения при
транспортното обслужване на търговията
може
да бъде предизвикано както от
изоставане техническото равнище на
транспорта, така и
от допускането на недостатъци в
организацията на транспортния процес.
За
преодоляване на тези затруднения е
необходимо да се подобрява работата на
различните служебни звена и работници,
участващи при формирането и
движението на
стоковите потоци.
Особено важно значение има
намаляването на престоите на
автомобилите при
получаване на стоки от доставчиците. За
целта е необходимо още преди
пристигането
на автомобилите да се извърши
необходимата подготовка на стоките за
превоз. В тази насока
допринася и своевременното оформяне
на стокови и транспортни документи.
Престоите на автомобилите за
натоварване и разтоварване, за оформяне
на
превозните документи, за закрепване и
претегляне на товара могат да се считат
за
необходими разходи на работно време.
По същество това са подготвително-
заключителни операции във връзка с
превоза на стоките, които обаче трябва да
се
извършват в рамките на установените
нормени времена.
Промишлените и продоволствените стоки
се доставят на търговската мрежа както
директно от предприятията доставчици,
така и от съответните складови и
снабдителни бази, жпгари и пристанища.
Във втория случай се формира
значителна
повторност на превозите.
За измерване повторността на превозите
се прилага коефициент, изчисляван
като отношение на фактически
превозените количества към масата на
дадена стока.
В зависимост от условията на доставката
им всички стоки, доставяни в
системата, могат да се разделят на четири
групи.
Към първата група се отнасят месо и
месни произведения, мляко и млечни
произведения, бира и безалкохолни
напитки, хляб и др. По правило тези
стоки трябва
да се доставят в магазините и заведенията
за обществено хранене непосредствено от
месокомбинатите, пивоварните фабрики,
хлебозаводите, мандрите и другите
предприятия на хранително-вкусовата
промишленост.
Към втората група се включват стоки с
еднороден асортимент, които не изискват
предварително сортиране (брашно, захар,
сол, спиртни наритки и др,). Те
обикновено
се доставят от местните предприятия или
жп гари.
Стоките със сложен асортимент,
изискващи предварително сортиране иди
изпращане в комплексни партиди,
съставляват третата група. Към тези
стоки се
отнасят: сладкарски изделия, готово
облекло, обувки, платове, галантерия и
пр.
Характерно за тях е преди всичко това, че
те могат да бъдат доставяни
непосредствено
от производителите до големите
специализирани и универсални магазини
с голям
стокооборот,
Останалите стоки, съставляващи
четвъртата група, обикновено се доставят
до
магазините от складовете на различни
търговски фирми,
От гледна точка,рационалната
организация на превозите на търгове
стоки е
целесъобразно фирмите доставчици
(промишлени предприятия, складове и
пр.) да
извършват доставките въз основа на
предварително разработени графици, при
съставянето на които се отчитат следните
фактори: среднодневно количество на
получаваните стоки от съответните
търговски фирми, магазини или
заведения за
обществено хранене; периодичност на
доставката на стоките; разположение на
товарополучателите, работно време на
съответните магазини или заведения;
продължителност на курса на
автомобилите и др.
Автомобилният превозвач може да
разработи маршрути за доставката на
стоките, с което се осигурява най-
производително използване на
автомобилните превозни средства.
При доставката на хляб и хлебни изделия,
опаковани бакалски стоки, захар,
сладолед, месни и рибни произведения,
бира, безалкохолни напитки и редица
други
стоки с прост асортимент е
целесъобразно водачите на автомобили
да извършват
експедиторските операции. При
превозите на стоки със сложен
асортимент и висока
стойност експедиторските операции
следва да се извършват от специално
назначени
лица в системата на съответните
производители или складови бази.
Разтоварването на стоките може да се
извършва от спомагателни работници на
търговските фирми, автомобилите могат
да се съпровождат от товарно-разтоварни
работници,
при по-малки досдтавки тези операции
могат да се изваршват от водачите на
автомобилите.
Най-рационална форма на организация
на автомобилните превози при
обслужване нa търговската мрежа е
разработването на т. нар. развозъчно-
събирателни маршрути. Характерно за
тези маршрути е, че автомобилите
обхождат търговските обекти в
оптимална последователност, като
едновременно с разтоварването на
стоките се натоварва опаковката,
предназначена за трайна употреба
Продоволствените и промишлените
стоки се предават на получателите след
внимателно претегляне или преброяване.
При това може да се получат отклонения
между количеството на стоките преди и
след извършването на превоза, които са
резултат от възникването на т. нар.
естествени загуби в процеса на
транспортирането.
Необходимо е обаче да се установи
размерът на действителните загуби,
които да се
съпоставят със съответните норми за
естествени загуби.
Естествените загуби в процеса на
превозване на товарите са следствие от
физико-химичните свойства на стоката,
характера на опаковката и условията на
транспортиране. Такива са например:
изсушаване (намаляване съдържанието
на влага в
стоката), изпарение, замръзване,
изветряване, разпиляване при превоза на
насипни
товари, изтичане при превоза на течни
товари, счупване на стъклена опаковка,
на
стъкларски и фаянсови изделия и др.
За превозването на продоволствени и
промишлени стоки се използват главно
автомобили фургони с различна
конструкция. В съответствие с условията
за
експлоатация конструкцията на
каросерията на автомобилите фургони
трябва да
отговаря на следните изисквания:
-да има правоъгълна форма, която
осигурява най-пълно използване на
вътрешния обем на каросерията и
улеснява нейното поддържане и
ремонт;
-конструкцията и видът на каросерията
трябва да осигуряват запазване
на качеството на стоките по време на
превоза им;
-вътрешната облицовка на каросерията на
фургоните, предназначена за
превоз на хранителни продукти, трябва
да осигурява възможност за
провеждане на необходимата санитарна
обработка преди или след
извършване на превоза;
-подът на каросерията трябва да бъде
гладък, тъй като при наличието на
неравности се ограничава използването
на вътрешните й габарити
-височината на каросерията трябва да
осигурява изпълнение на товарно-
разтоварните работи, без да е необходимо
съответните работници да се
навеждат, което може да се постигне с
прилагането на подвижни или
повдигащи се покриви;
-конструкцията на каросерията трябва да
осигурява изпълнение на
товарно-разтоварните работи, без да е
необходимо съответните
работници да изпълняват излишни
движения;
-конструкцията на каросерията трябва да
осигурява възможност за
изпълнение на товарно-разтоварните
работи най-малко от две или три
страни, което се постига чрез
увеличаване броя на вратите и
прилагането на различни товарно-
разтоварни механични средства;
-да се предвиждат достатъчно големи
отвори на вратите: не по-малко от
1200 мм ширина и 1700 мм височина;
-вратите на каросерията да са надлежно
уплътнени и да са снабдени с
приспособления за пломбирането им и
др.
Автомобилният подвижен състав,
използван при превозите на хранителни
продукти, трябва да се подлага на
специална санитарна обработка, която да
включва:
ежедневно почистване и измиване на
външната част на каросерията,
дезинфекция на
вътрешната част на каросерията и други
операции, предвидени по предварително
установен ред.
4.Рационална организация
на товарно-разтоварните
операции
при доставката на стоки в
търговската мрежа
Характерни за транспортното обслужване
на търговията са сравнително
неблагоприятните възможности за
механизация на товарно-разтоварните
операции. Разтоварните площадки на
големите магазини не отговарят на
съответните изисквания, а малките
магазини изобщо не разполагат с такива
площадки, поради което се налага
разтоварването на автомобилите да се
извършва на уличните тротоари. При тези
условия прилагането на товарно-
разтоварни механични средства е
практически невъзможно; Сравнително
добри условия за рационална организация
на товарно-разтоварните операции при
доставката на стоки в търговската мрежа
са налице при използването на
автомобили с
товароподемно устройство в съчетание с
малогабаритни контейнери на колела.
Прилагането на контейнери с колела във
веригата „търговия на едро - транспорт -
търговия на дребно" в съчетание с
автомобили, съоръжени с товароподемно
устройство, позволява да се намалят
престоите за извършване на товарно-
разтоварните
операции с 55 %. Същевременно се
осигурява значително съкращаване на
необходимия
брой работници в сферата на търговията.
Шведската фирма „Хиаб - Фоко",
известна като производител на
хидравлични
конзолни кранове, е разработила
системата „Хидромо", която позволява да
се
извършват натоварване и разтоварване на
автомобили фургони, превозващи,,,
контейнери с колела. Автомобилът
фургон е съоръжен с товароподемно
устройство.
За превоз на хляб са ефективни
контейнерите с металическа решетъчна
конструкция и ролкови лагери.
Внедряването на контейнери за
извършване на превози в търговската
мрежа е ефективно при следните условия:
наличие на достатъчен обем товари и
постоянни товаропотоци, осигуряване на
подходящи товарно-разтоварни
механични средства, наличие на
съответно приспособени складови
помещения, осигуряване на достатъчно
количество оборотни контейнери и др.
Основните стопански единици участващи
при превозите в търговската мрежа
(промишлени предприятия, складови бази
и др.), в повечето случаи разполагат с
необходимите условия за извършване на
превозите на тяхната продукция в
контейнери. Към тези условия могат да се
отнесат: наличие на товарно-разтоварни
механични средства, осигуреност с
товарни рампи, складови помещения и
др. Малките магазини, павилиони и
други подобни търговски обекти обаче не
отговарят на изискванията за
организиране на контейнерни превози.
При определяне ефективността на
контейнерните превози в системата на
търговията е необходимо да се има
предвид, че разходите за извършване на
превозите с
контейнери в автомобил с
товароподемно устройство са по-големи
в сравнение с тези
при ръчно извършване на товарно-
разтоварните операции .
Превозите в контейнери обаче са по-
ефективни поради обстоятелството, че
увеличените транспортни разходи се
припокриват от намалените разходи за
извършване на товарно-разтоварните
операции.
Разходите за извършване на товарно-
разтоварните операции зависят в много
голяма степен от размера на
товарооборота на обслужвания пункт.
Разходите за извършване на една
тоноперация, изпълнявана от
автомобилите с
товароподемно устройство, не зависи
оттоварооборота на товарно-разтоварния
пункт
а се определя от допълнителните разходи
по експлоатацията на самото устройство
за определен период от време и от броя
на обработените тонове товар за същия
период. При това, доколкото общият
брой на превозените тонове от
автомобила зависи непосредствено от
броя на извършените курсове, то и
разходите за обработен тон товар се
определят преди всичко от разстоянията
на превозите. Колкото по-късо е
превозното разстояние, толкова повече
курсове може да извърши автомобилът и
толкова по-малки ще са разходите за
обработен тон товар.
С увеличаване разстоянието на
превозите разходите за обработен тон
товар,
изпълняван от товароподемното
устройство, постоянно нараства.
По принцип колкото по-малко е
разстоянието на превоза, толкова по-
ефективно
е използването на автомобили с
товароподемно устройство. Разбира се,
сферата на
рационално използване на тези
автомобили зависи не само от
разстоянието на превоза,
но и от товарооборота на разтоварния
пункт.
4. Специализация на превозните
средства за обсл у жване на
търговията
Развитието и последователното
подобряване на транспортното
обслужване на
търговските предприятия предполага
непрекъснато усъвършенстване на
превозните
средства и преди всичко тяхната
специализация. Изборът на подвижен
състав за
осъществяване превозите на стоки за
широко потребление трябва да се
основава на
изучаване характера на тяхното
производство и потребление, на обема,
разстоянията и
други условия на товарните превози.
Усъвършенстването на технологията на
стоковото
движение зависи до голяма степен от
наличието на специализирани превозни
средства
(автомобили, ремаркета, полуремаркета и
др.).
Специализацията на превозните средства
е обективна необходимост в областта на
по-нататъшното развитие на
автомобилния транспорт и обслужващите
отрасли на националното стопанство. На
първо място това се отнася за превозите
на търговски стоки, доколкото при тях е
особено важно да се запазва качеството и
външния вид на стоката и то при
осигуряване на висока скорост на
доставката.
Конструкцията на специализираните
автомобили предвижда възможността за
превозване на конкретни видове стоки с
отчитане на техните физически и
химически
свойства, както и на тегловните и
геометричните им параметри. Наред с
това приложението на специализирани
автомобили осигурява по-добри условия
за експедиране на стоките от водачите на
автомобили.
Разбира се, прилагането на
специализирани автомобили крие и
някои
недостатъци, от които по-съществени са
следните:
-намалява се полезната товароспособност
на автомобилите поради
наличието на допълнителни устройства и
съоръжения;
-почти напълно се изключва
възможността за използване на празните
пробези на автомобилите за превоз на
попътни товари;
-специализираният подвижен състав е по-
скъп и изисква по-квалифицирано
обслужване и др.
Действието на посочените причини
предизвиква известно увеличаване на
разходите, свързани с превоза на стоки в
системата на търговията. Ефективността
от специализацията на подвижния състав
може да се определи само при отчитане
на целия комплекс от фактори,
определящи равнището на общия размер
на разходите за извършване на превозите
с отчитане на разходите за опаковка и
загубите от влошаване качеството на
стоките при превоза, както и на
разходите за експедиране, натоварване и
разтоварване.Икономията в резултат от
прилагането на специализирани
автомобили при превозите на стоки за
широко потребление значително
надвишава допълнителните разходи,
свързани с доставката и експлоатацията
на тези автомобили, включително и
разходите за допълнителни празни
пробези на подвижния състав. В редица
случаи обаче, това обстоятелство не се
отчита в необходимата степен от
търговските фирми, което до известна
степен задържа внедрядането на
специализирани автомобили.
Под влияние на техническия прогрес в
търговията съществено се повишават
изискванията към условията на
превозите, а следователно и към
подвижния състав. В
същото време попълването на автопарка
предимно с универсални автомобили не
осигурява необходимите условия за
превозите на богато разнообразие от
стоки.
Автомобилните превозни средства,
обслужващи търговските фирми, трябва
да
бъдат високоманевревни и с различна
товароспособност.
За превоза, на продоволствени и други
стоки се използват главно автомобили
фургони с различна конструкция. В
съответствие с експлоатационните
условия техните
каросерии трябва да отговарят на
следните изисквания:
-да имат правоъгълна форма, което
позволява най-пълно да се използва
вътрешният им обем и да се подобряват
условията за ремонт;
-да осигуряват опазване на качеството на
стоките по време на превозите;
-вътрешната облицовка на каросерията на
фургоните, предназначени за
превоз на хранителни продукти, трябва да
позволява провеждането на
санитарна обработка;
-подът на каросерията трябва да е равен,
за да не се затруднява
използването на вътрешния й обем;
-височината трябва да е достатъчна, за да
се осигурят удобства за
извършване на товарно-разтоварните
операции;
- да осигуряват възможност за
натоварване и разтоварване от две и дори
от три страни при увеличаване броя на
вратите и прилагане на
подходящи механични товарно-
разтоварни средства;
-вратите трябва да са с височина 1700 мм
и широчина 1200 мм и да са
снабдени с приспособления за
пломбиране;
-да са снабдени с вентилационни
устройства и вътрешно електрическо
осветление.
Особено необходимо е да се използват
автомобили с изотермични каросерии и
устройства за охлаждане и подгряване на
товарното помещение. Недостигът на
такива
автомобили може да предизвика
допълнителни загуби поради влошаване
качеството на бързоразвалящите се стоки.
Важен фактор за по-ефективното
използване на подвижния състав е по-
пълното
използване на товароспособността. За по-
пълно използване на товароспособността
може да съдейства преди всичко
усъвършенстването на структурата на
парка от
превозни средства. Преди всичко е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2022 в 18:00 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Подобни материали
 

Транспортна мрежа в община Каспичан

21 окт 2008
·
69
·
9
·
1,363

Община Каспичан се намира в югоизточната част на Шуменска област. Граничи с общините: Шумен, Нови пазар и Провадия. Включва в състава си девет селища: гр. Каспичан, гр.Плиска, с.Каспичан, с.Могила, с.Върбяне, с.Златна нива, с.Кюлевча, с.Марково...
 

Въздушния транспорт в глобалната търговия

28 яну 2010
·
94
·
6
·
1,965

Описание на въздушния транспорт, предимства, недостатъци, въздушни организации...
 

Правна уредба на транспорта

12 окт 2010
·
88
·
8
·
2,449
·
146
·
1

Позволява международен автомобилен превоз на товари от отправно до получаващо митническо бюро през толкова страни, колкото е необходимо, без какъвто и да е транзитен граничен контрол на превозвания товар...
 

Превоз на интензивна боя за коса от т.А до т.Б

28 сеп 2008
·
208
·
47
·
8,474
·
125

Курсов проект по дисциплина "Транспорт и спедиторска дейност" магистърска степен "Международна търговия".
 

Международен транспорт

06 яну 2009
·
246
·
10
·
2,820
·
1

Това са лекции по международен транспорт 4 курс УНСС-София.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспорт и застраховане 3

Материал № 6778, от 25 окт 2006
Свален: 423 пъти
Прегледан: 196 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 3,024
Брой символи: 29,386

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспорт и застраховане 3"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения