Големина на текста:
С развитието на скоростните видовете
транспорт в транспортните възли е
необходимо да се изгражда разгърната
мрежа от комплексни пунктове за
престояване,
които да осигуряват удобства при
прехвърлянето на пътниците от един вид
транспорт
на друг, както и да създават условия за
най-ефективно взаимодействие между
различните видове пътнически
транспорт.
Важен елемент на националната
транспортна система е контейнерната
транспортна система. Последната се
изгражда върху основата на
технологични и
правни норми за организация на
превозите и взаимнообвързани
стандартни параметри
на контейнерите, товарно-разтоварните и
транспортните средства. Основната цел
на
контейнерната транспортна система е да
осигурява доставката на товари с
използване
на различни видове транспорт по
високоефективна неперкъсната схема от
мястото на
производство до мястото на потребление.
Характерна особеност на контейнерната
транспортна система е, че вместо
създаването на контейнери,
приспособени към съществуващите
транспортни и
механични средства, се изгражда пълен
комплекс от всички средства на
превозния
процес (контейнери, подемно-
транспортно обзавеждане, контейнерни
терминали,
подвижен състав на всички видове
транспорт) въз основа на
взаимнообвързани
параметри, осигуряващи ускорено
придвижване на контейнери по
оптимални превозни
схеми.
Важна особеност на контейнерната
транспортна система е и разширяване
приложението на голямотонажни
контейнери заедно със създаването на
комплекс от
специализирани автомобили, вагони и
кораби, както и на подходяща товарно-
разтоварна техника, специализирани
кейове, гари и товарни пунктове за
работа с тези
контейнери.
2. 4. Регионални
транспортни системи
При съвременното състояние на
икономиката, когато в стопанския оборот
на
страната се въвличат всички
териториални единици - области и
икономически райони,
респ. райони за планиране, а
териториалното разделение на труда
придобива най-
целесъобразна насоченост, на преден
план изпъква необходимостта от
развитие и
усъвършенстване на регионалните
транспортни системи. Тясната връзка на
транспорта с определена територия, на
която той функционира, обуславя
необходимостта националната
транспортна система да не се разглежда
откъснато и изолирано от транспортните
системи на отделните териториални
единици. На територията на всеки регион
или град функционират във
взаимодействиедва или повече вида
транспорт.
Най-характерното за регионалните
транспортни системи е това, че те
функционират на територията на
определен регион. От своя страна те
могат да бъдат
районни и областни.
Районните транспортни системи се
обособяват на територията на
икономическите райони, респ. районите
за планиране - северозападен, северен
централен, североизточен, югоизточен,
южен централен и югозападен.
Транспортната
система на всеки икономически район
включва транспортните системи на
областите,
функциониращи на територията на
района.
На територията на всеки един от
посочените шест икономически района
функционират по 3 - 4 вида транспорт.
Например в югозападния район се
осъществява
Значително по-стеснен обхват имат
транспортните системи на областите. По-
голямата част от тях разполагат само с
два вида транспорт (железопътен и
автомобилен), а на територията на
Смолянска област функционира само
автомобилен
транспорт.
Териториалното развитие на
железопътната и пътно-шосейната мрежа
е от
решаващо значение за формирането и
развитието на регионалните транспортни
системи. От регионална гледна точка
конфигурацията на железопътната мрежа
се
състои от пет железопътни географски
оси (линии), с множество разклонения.
Първите
три оси имат почти паралелно
разположение. По-конкретно това са
следните
железопътни направления:
Регионалното развитие на автомобилния
транспорт може да се характеризира
преди всичко със състоянието и
териториалното разположение на пътно-
шосейната
мрежа.
Осигуряването на оптимална снабденост
на икономическите райони , респ. на
областите на страната, с железопътен
транспорт и пътно-шосейна мрежа е
важна задача
в комплексното развитие на
регионалните транспортни системи. Във
всички области на страната функционира
автомобилен транспорт, което се
определя от наличието на пътно-
шосейната мрежа в тях. С изключение
само на една
област (Смолян) във всички останали
функционира и железопътен транспорт.
Въпреки
че в приморските и крайдунавските
области съществува и воден транспорт,
по
същество той не участва при
функционирането- на техните
транспортни системи,
доколкото осъществява превози
изключително в международно
съобщение. Същото
може да се каже и за въздушния
транспорт.
Следователно за развитието на
регионалните транспортни системи в
страната от
решаващо значение е съотношението и
взаимодействието между железопътния
и
автомобилния транспорт. Във връзка с
това на преден план изпъква
необходимостта от
осигуряването на оптимална снабденост
на отделните териториални единици с
железопътна и пътно-шосейна мрежа.
2.5.
Градс
ки
транс
портн
и
систе
ми
Функционалното и организационното
единство на различните видове транспорт
на територията на даден град създава
условия за обособяване на градски
транспортни
системи, които се различават в
зависимост от мащабите на обслужваните
градове. За да
функционира правилно дадена градска
транспортна система, отделните видове
транспорт трябва да се развиват и да
осъществяват превозната си дейност в
тясна
кооординация помежду им, В условията
на съвременния град се създават
благоприятни
възможности за ефективно развитие и
усъвършенстване на градските
транспортни
системи.
Колкото по-голям е даден град, толкова
по-сложна е неговата транспортна
система и по-тясно е взаимодействието
между отделните видове транспорт.
Характерно явление за всеки по-голям
град през последните години е
населението да живее извън града или в
покрайнинните, където жизнената среда
е по-
благоприятна, отколкото в централните
райони. Това обаче е немислимо без
наличието
на добре изградена градска транспортна
система. При това последната
представлява
неделима съставна част на транспортната
система на областта, в която е
разположен
съответния град.
В особено големите градове голям брой
пътници е свързано с необходимостта от
пускането едновременно на много
-превозни средства, с което се достига
или доближава границата на
пропускателната способност на
кръстовищата. Непрекъснато се
увеличава и
моторизацията на населението, а
градското движение се насища с
превозни средства не
само на масовия пътнически транспорт,
но и от лични и служебни автомобили.
Всичко
това изостря особено много
транспортните проблеми на града.
Транспортната система за обслужване на
населението в столицата включва
автобусен, тролейбусен, трамваен
транспорт, метрополитен и пътнически
таксиметров
транспорт. Засега транспортните системи
на останалите градове в страната не са
напълно развити. С включването в тях и
на електрически транспорт в бъдеще ще
се
съдейства за ускореното им развитие и
усъвършенстване.
Изучаването на европейския опит
показва, че системите на пътническия
транспорт в градовете включват един или
няколко вида масов транспорт. При
анализа
на градските транспортни системи,
включващи няколко вида пътнически
транспорт,
може да се установи, че съчетанието на
видовете транспорт често има случаен
характер.
Усъвършенстването на взаимодействието
между отделните видове транспорт е
решаващо условие за ефективното
функциониране на градските
транспортни системи. Рационално
взаимодействие в работата на различните
видове градски
пътнически транспорт може да се
осъществи само при условие, че е
изградена по най-
рационален маршрутната система на
града.
Необходимо е взаимодействието между
различните видове градски пътнически
транспорт да се изгражда както на
основата на икономически показатели,
така и при
отчитане на времето за придвижване на
пътниците, на превозната способност на
транспорта и на броя на прехвърлянията
от един на друг вид транспорт.
Важна предпоставка за подобряване
взаимодействието между видовете
градски
пътнически транспорт е наличието на
съгласуваност между графиците
(разписанията)
за движение на превозните средства.
Взаимодействието между два или три
вида градски пътнически транспорт
позволява да се намали времето,
изразходвано за прекачване от един на
друг вид
транспорт. През последните години
системите за управление на градското
движение
намират все по-широко приложение в
европейските градове.
2.6. Вътрешнопроизводстввни
транспортни системи
Съвременната вътрешнопроизводствена
транспортна система ' представлява
сложен и разнообразен комплекс от
технически средства, предназначени за
изпълнение
на транспортни и товарно-разтоварни
операции, а също и за ремонт на
подвижния
състав и механичните средства.
В зависимост от характера на
производството като
вътрешнопроизводствен
могат да се използват железопътен,
автомобилен, конвейрен, въжен,
тръбопроводен и
други видове транспорт. По териториален
признак вътрешнопроизводственият
транспорт с известна условност се
подразделя на външен и вътрешен. Като
външен могат да се използват
железопътен, автомобилен, въжен и
тръбопроводен транспорт, които
осъществяват
връзката с транспорта за общо ползване.
Основната функция на външния
транспорт е
доставката от експлоатационните
пунктове на магистралния транспорт на
необходимите за производството
суровини, гориво, материали и др.
Вътрешният транспорт осигурява
превозите на територията на
предприятието.
Обикновено тези превози се извършват
с конвейери, електрокари и др.
Според посоката на движение се
различават транспортни средства за
хоризонтално придвижване на
товарите (железопътни състави,
автомобили,електрокари, мотокари и
др.), за наклонено, придвижване
(конрвейери, въжени линии),
за вертикално придвижване
(асансьори) и за хоризонтално-
вертикално придвижване
(подемни кранове, пневматични
устройства) и др.
Вътрешнопроизводствените
транспортни системи се изграждат и
усъвършенстват на основата на широкото
приложение на научно-техническия
прогрес
в областта на информатиката и
автоматизацията. Като най-важен
компонент на
вътрешнопроизводствените транспортни
системи в последно време се обособяват
т.
нар. транспортно-складови комплекси.
Наборът от технически средства на
автоматизираните транспортно-складови
комплекси е твърде разнообразен:
стелажи,
товарно-разтоварни и складови машини,
товароразпределителни схеми,
измервателни
устройства,! пакетоформиращи
механизми, опаковъчни автомати,
компютри и др.
Изходна функция на склада в тези
условия е преодоляването на негативните
последици от времевото несъответствие
между снабдяването със суровини,
материали,
полуфабрикати и тяхното потребление
през отделните фази на производството.
В
такива ситуации складът като акумулатор
позволява да се осъществява принципа
„доставка навреме", да се изключва на
технологичните агрегати поради дефицит
на
суровини. Техническите средства на
транспортно-складовите комплекси
трябва да
удовлетворяват главното изискване - да
бъдат органически свързани елементи на
транспортната система и в съвкупност с
информатиката да образуват цялостна
интегрирана структура на управлението.
Това означава, че товарно-разтоварните
машини, товароразпределителните
средства и измерителните устройства
трябва да
бъдат не само оборудвани със системи за
автоматично управление (бордови
микропроцесори), но и да разполагат с
датчици за предаване на информацията в
централната ЕИМ на транспортната
система.
Интеграцията на техническите средства
за съхраняване, на складовете и
претоварващите машини, от една страна,
и транспортните средства, предаващи
продукцията от и за склада, от друга
страна, се постига чрез оборудването на
склада с
индикатори. Предназначението на
индикаторите е да изобразяват
информацията за
номера на текущо комплектуваната
партида товари и за количеството
участъци, където
се осъществява подбора на товара.
Вътрешнопроизводствената транспортна
система осъществява връзката между
всички субекти на предприятието и
неговото обкръжение. Затова тя е основа
за
планирането и управлението на
производството в предприятието.
Технологична основа за построяване
на съвременните
вътрешнопроизводствени транспортни
системи са гъвкавите производствени
системи и изчислителната техника.
Изграждането на ефективно
функционираща вътрешнопроизводствена
транспортна система, която да обхване
целия процес на движение на
материалните потоци на предприятието
до изпращането на готовата
продукция, е възможно в условията на
усъвършенстване на цялостната
технологична
верига на производството.
ТРАНСПОРТНА
ПОЛИТИКА,ДЕРЕГУЛАЦЯ
ИЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
ВТРАНСПОРТА
1. Същност и
значе н ие на
т р анспо р тната
политика
Транспортната политика представлява
хармонизиран комплекс от методи,
подходи , мероприятия и др., осигуряващи
целенасочено въздействие на съответните
управленски органи върху развитието и
функционирането на транспортните
системи от
различно йерархично ниво (европейска,
национална, регионални и пр.), както и на
техните подсистеми - железопътен,
автомобилен, морски, речен, въздушен и
тръбопроводен транспорт. Нейната
основна цел е да осигурява пълно и
качествено
задоволяване на потребностите на
националното стопанство от превози,
развитие на
конкуренцията между транспортните
фирми и осигуряване на максимален
принос на
транспорта за решаване на основните
задачи на социално-икономическото
развитие.
Провеждането на целенасочена
транспортна политика има изключително
важно
значение както за развитието на
транспортния отрасъл, така и за
състоянието на
икономиката като цяло. Съвременната
транспортна политика съдейства за
засилване и подобряване на
икономическите връзки между отделните
страни. В тази насока безспорно
езначението на изграждането на
европейските транспортни коридори, с
функционирането на които в бъдеще ще
се осигурява увеличаване на транзитните
превози през територията на страната.
Голямо е значението на транспортната
политика и за решаване на екологичните
проблеми в развитието на транспорта.
'
2. Общоев р опейска и
национална транспортна политика
Общоевропейската транспортна политика
е насочена преди всичко към
осигуряване развитието на транспортния
оотрасъл като, една система, в рамките на
която да съществува конкуренция при
предлагането на транспортни услуги. При
това
основното внимание е насочено към
усъвършенстване на тази система на
базата на
либерализацията на транспортните
пазари, подобряване на взаимодействието
между
отделните видове транспорт и др.;
В най-основни линии общоевропейската
транспортна политика предвижда:
- интеграция на международните,
националните и регионалните
инфраструктури
на общоевропейско равнище;
- изграждане на трансевропейска
транспортна мрежа на територията на
континента;
- усъвършенстване управлението на
транспортните процеси и разширяване
приложението на комбинирания
транспорт;
- стимулиране на обществения превоз на
пътници в градски и извънградски
условия с оглед намаляване на
задръжките в движението и други
негативни последици
от нарастващата моторизация;
- засилване на координацията и
сътрудничеството при изследванията в
областта
на транспорта, за да може да се
обосновават приемливи общи решения на
възникващите транспортни проблеми в
отделните европейски страни и др.
За да се ускорят процесите на интеграция
на националните транспортни
системи, се провеждат редица мерки:
либерализация на транзитните процедури
при
преминаване на границите; съгласуване
превозната способност на магистралния
транспорт; създаване на международни
телекомуникационни системи,
осигуряващи
непрекъснато следене на транспортните
потоци; приемане на общи стандарти за
натоварванията на автомобилите и
другите превозни средства и др.
В условията на европейската интеграция
националната транспортна политика е в
пълен унисон с общоевропейската.
Националната транспортна политика се
провежда от
Министерството на транспорта. Важен
приоритет в националната транспортна
политика през последните години е
развитието и модернизирането на
транспортната инфраструктура чрез
завършване реконструкцията на
основните летища на страната,
изграждане на терминали за
контейнерни превози, изграждане на
гранично-пропускателни пунктове за
осигуряване
транспортните връзки със съседните
страни и др.
Определянето на регионалните проекти и
приоритети за инфраструктрурно
развитие трябва да се основава върху
приоритетите от общ интерес
Съвременната транспортна система не
може да функционира без съответно
информационно осигуряване. За да се
осигури пряк достъп на товародателя и
товарополучателя, информационната
система се усъвършенства в следните
насоки:
постепенно интегриране на всички нейни
части с информационните системи на
товародателите и товарополучателите,
използване на спътникова връзка за
следенето на
материалните потоци в магистралните
превози; оборудване на движещите се
транспортни единици с бордови
устройства за приемане и предаване на
информация за
състоянието и дислокацията на
материалните потоци.
Твърде перспективна е системата
АК1Е8", обслужваща железопътния
транспорт, която чрез използването на
спътникова навигационна система ще
свърже
националните с европейските железници.
За ефективно управление на
автомобилните превози ще съдейства
системата за постоянен автоматичен
контрол при тяхното движение.Целта на
тази информационна система е
автомобилите да пристигат точно в срок,
т.е. нито по-рано, нито по-късно.
Важно място в реализирането на
националната транспортна политика се
пада на
осъществяването на инфраструктури ите
проекти във връзка с изграждането на
европейските транспортни коридори. С
това ще се улеснява вътрешната и
международната търговия и в последна
сметка ще се стимулира развитието на
националната икономика.
3. Дерег у лация и
л и берализация в транспорта
Дерегулацията в транспорта представлява
постепенно оттегляне на органите на
държавната власт от пряко участие в
организацията и управлението на
провежданата в
национален мащаб транспортна дейност.
С това се създават условия за най-пълно
проявление на пазарните отношения в
транспорта. С дерегулацията се постига
поетапно намаляване и ликвидиране на
държавното субсидиране, което в
миналото
Участието на държавата в управлението
на
транспортния отрасъл се осъществява
преди всичко чрез държавното
регулиране. Дори
и при най-висока степен на дерегулация
на транспорта държавата е задължена да
разработва и приема закони,
утвърждаващи регулиращи мерки
Важно е участието на държавата и при
осъществяване на т.нар. икономическо
регулиране, което може да намери
отражение в поставянето на известни
ограничения
по отношение на превозните цени., обема
на превозите и др. Към икономическото
регулиране се отнася също и
лицензирането на превозвачите, с което се
създават
възможности за подобряване качеството
на предстоящите за извършване превози.
Дерегулацията на транспорта, извършена
в напредналите страни, потвърждава
положителните резултати от
стимулирането на конкуренцията между
транспортните
фирми при предлагането на транспортни
услуги. Характерно е, че държавното
регулиране в областта на транспорта
намалява в целия свят.
В условията на пазарна икономика
потреблението е диференцирано както по
количество, така и по качество.
Благодарение на дерегулацията
потребителите имат
пълна свобода по отношение избора на
превозвач, който да осигурява качествена
транспортна услуга. Същевременно се
осигурява финансова стабилност на
отделните
транспортни фирми, извършващи
превозите.
Дерегулацията на транспорта спомага за
разширяване предлагането на
транспортни услуги.
До 1989 г. в нашата страна функционира
т.нар. единна транспортна система, в
рамките на която всеки вид транспорт има
определена сфера на действие. С това се
цели да се избегне конкуренцията между
отделните видове транспорт.
Регулираната
транспортна система обаче създава почва
за възникването на транспортни
предприятия
- монополисти, което не създава
необходимите предпоставки за
подобряване
качеството на извършваните превози.
Държавата субсидира губещите
превозвачи, за да
се гарантират достъпни цени за
потребителите на транспортни услуги, да
се осигурят
транспортни връзки за регионите с малки
товаропотоци и пътникопотоци, да се
осигурят необходимите инвестиции за
развитието и обновяването на транспорта
и т.н.
Начало на дерегулацията на транспорта се
поставя с Указ 56 за насърчаване
на стопанската дейност от Министерския
съвет през 1989 г. Веднага след това
държавата значително ограничава
намесата си в икономическата дейност на
транспортните фирми. Първоначално това
се отразява върху развитието на
автомобилния транспорт, в чиято система
се разгръщат процеси на
преструктуриране и
освобождаване от ненужните материални
активи и работна сила. За кратък период

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2022 в 20:16 в момента не учи на 26 години от София
 
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817
·
182

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457
·
214

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801
·
608

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспортна политика

Материал № 6777, от 25 окт 2006
Свален: 493 пъти
Прегледан: 230 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 3,499
Брой символи: 33,857

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспортна политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения