Големина на текста:
15
Увод
Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и
сложното преплитане на глобалните проблеми, които имат взаимно зависими
социално-икономически, демографски, природно-ресурсен и екологичен характер,
но засягат най-вече отношенията между природата и обществото. Става очевидно,
че не можем да си позволим да използваме енергията, горските, земните,
растителните и животинските ресурси, да регулираме нарастването на градовете и
да произвеждаме промишлена продукция така, както сме го правили преди.
Задълбочаването на или усилията за решаването на който и да е от глобалните
проблеми води до значителни промени в количествените и качествените
характеристики на целия комплекс от планетарни, регионални или локални
социално-икономически проблеми на общественото развитие. Поради това за
решаването им са необходими не само обединените усилия на всички държави, но и
промяна в съвременните нагласи и модели на поведение на правителствата,
бизнеса, групите и индивидите, комбинирана с развитие на науката и приложение
на технологията. Необходима е и обща методологична основа, чрез която да се
балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази
необходимост предизвиква появата на концепцията за устойчиво развитие, която се
превръща в нова парадигма на съвременното обществено развитие.
Елементи от икономиката на околната среда се срещат още в трудовете на древни
мислители като Аристотел, Платон, Сократ, които свързват начина на живот с
качеството на околната среда, в която живеем. С икономическото и демографско
развитие на човечеството все по-остро се откроява за екологосъобразния начин на
живот. Известно е, че човека с дейността си уврежда околната среда и затова
основна цел на тази наука е да се предложат схеми , при които бизнесът и околната
среда вървят ръка за ръка с цел осигуряване на устойчиво развитие.
1.Приоритетните области за постигане на устойчиво развитие
-Изменение на климата и чиста енергия-изпълнението на задълженията на
страната за намаляване вредните емисии и парникови газове, изграждане на
конкурентноспособна икономика чрез конкурентоспособна енергетика, сигурност
на енергийните доставки, устойчиво енергийно развитие.
-Устойчив транспорт. Целите на транспортната политика са насочени към
устойчиво развитие на пътната и железопътна транспортна инфраструктура от
национално и международно значение, подобряване на безопасността на
транспорта, развиване на морското и вътрешното водно плаване, интеграция на
националната транспортна мрежа в транспортната мрежа на ЕС, постигане на
баланс и развитие на връзки между различни транспортни способи. Основна задача
на процеса за устойчиво развитие на транспорта е непрекъсната модернизация на
транспортната инфраструктура и транспортните средства. Изведена е и
необходимостта да бъдат създадени по-добри условия за засилване ролята на
частния сектор за развитието на инфраструктурата, включително възможности за
реализиране на различни форми на публично-частно партньорство.
-Устойчиво потребление и производство-целта на устойчивото потребление и
производство е постигането на по-вече блага с по-малко ресурси. Поставено е
ударението върху целия жизнен цикъл на стоките, услугите и материалите, като
15
тук се включат и икономическите и социални въздействия и се отчитат
предприеманите мерки на международно ниво. В резултат на изпълнението на
мерките са поставени следните цели:
-По-чисто и по-ефективно производство и повишаване на
конкурентоспособността на бизнеса;
-Наличие на по-добри продукти и услуги, които ще използват по-
рационално енергия и ресурси и ще ограничават до минимум
използването на опасни субстанции, с което ще се намали значително
вредното влияние върху околната среда;
-Пренасочването на потреблението към стоки и услуги, които оказват
по-слабо влияние върху околната среда.
-Запазване и управление на природните ресурси-целите, задачите и дейностите за
изпълнение са насочени към устойчиво управление на водните ресурси, устойчиво
управление на почвените ресурси, защита и възстановяване на горския фонд,
опазване и рационално ползване на подземните богатства, подобряване на
управлението и избягване на свръх експлоатацията на аквакултури и
биологичното разнообразие.
-Обществено здраве-целите за постигане на устойчиво здравеопазване са свързани с
постигане на ефективно управление на структурите на здравната система чрез
преструктуриране и ефективно управление и повишаване на административния и
човешкия капацитет, осигуряване на финансова устойчивост на националната
система на здравеопазване, намаляване разпространението на хроничните
неинфекциозни и инфекциозни болести, прекратяване или намаляване вредното
влияние на факторите на околната среда върху здравето, укрепване на дейностите
по осигуряване безопасността на храните и утвърждаването на здравословен модел
на хранене на населението в България.
-Бедността и предизвикателствата пред устойчивото развитие в глобален аспект.
Основните мерки и дейности, са насочени към участие в глобалното
сътрудничество за устойчиво развитие, съгласно осмата цел на „Декларацията на
хилядолетието”, подкрепа относно глобализацията на търговията, както и
финансиране на развитието и набелязване на пътища за мобилизиране на
достатъчни финансови ресурси за осъществяване на целите, поставени от големите
конференции на ООН през 90-те години.
-Добро управление
-Разработване и прилагане на политики и закони, ориентирани към
потребностите на обществото, с широко участие на гражданското
общество и частния сектор
-Подобряване качеството на управлението чрез осигуряване на
ефективен достъп, наблюдение и контрол ясно разграничени права и
задължения на институциите и отчетност пред обществото
-Постигане на поставените стратегически цели
Управление, ориентирано към резултати
-Подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и
бизнеса
15
2.Замърсители на околната среда и мерки за опазването й
На замърсяване се поддават най-вече почвата, водата и въздухът, а в по-малка
степен и живите организми. В околната среда –в атмосферата, водата, почвата и
др., както и в цялата биосфера се съдържат различни вещества. Те се намират в
концентрация, която се колебае в определени граници. Замърсяване има, когато
съдържанието на тези вещества нахвърли определени допустими концентрации. За
замърсители се приемат и такива вещества, които при нормални условия липсват
във въздуха, почвата или водата.
Почвата може да бъде замърсена по различни начини. Това настъпва най-често при
горене, при пръскане с различни пестициди, при изхвърляне на промишлени и
битови отпадъци, при поливане със замърсени води.
Атмосферата се замърсява най-вече от изхвърляните в нея огромни количества
газове и прах при изгаряне на различните горива.
Естествените водоеми –морета и океани се замърсяват от огромните количества
вода, която реките внасят, от разливания на нефт и др.
Причината за действителното замърсяване на атмосфера, вода и почва днес се крие
в неравномерното разпределение на замърсителите и способността на много от тях
да се натрупват в организмите. Друго би било, ако количеството замърсители се
разпредели равномерно –ефектът от тях ще е почти незначителен. Но това на
практика е невъзможно. Пример –даден завод излива замърсените си води в една
река. Замърсяването днес е не само реален факт, но вече превишава нормалните
граници. Най-общо казано, замърсяването на околната среда се предизвиква от
промишлеността, селското стопанство, опитите с различни оръжия, добива на нефт,
газ и др., употребата на химични препарати в бита.
В селското стопанство използването на пестициди, торове, приготвени от битови и
промишлени отпадъци влияят пагубно –почвата се насища с тежки метали,
химикали, нитрати, фосфати и др. вредни отпадъци. Замърсяването на околната
среда с пестициди е следствие на това, че разлагане на тези вещества в природата се
извършва бавно, те се натрупват в растения и животни и така оказват вредно
въздействие върху организмите. Тъй като човек не може да не използва някакви
средства за защита на културните растения от неприятели и болести, единственият
сигурен метод е, от една страна разумното и ограничено използване на пестицидите,
а от друга, съчетаването им с биологични средства за борба с вредители и други
агротехнически мероприятия.
Съвременната промишленост е един от най-сериозните замърсители на биосферата.
При изгарянето на милионите тонове въглища, нефт, газ и други, в атмосферата се
изхвърлят огромни количества прах, въглероден диоксид, различни тежки метали.
Изразходват се големи количества кислород. Парниковият ефект, който възниква в
големите промишлени и градски центрове, оказва отрицателен ефект върху
екологичното равновесие. Друг съществен замърсител е прахът. Количеството
прах, което се изхвърля във въздуха, особено от комините на промишлени
предприятия е много голямо –по няколко стотици тона на ден пепел. В пепелта се
съдържат различни отровни и дразнещи вещества. Именно тази прах е причина за
образуване на смог (отровната мъгла), в която има разтворен серен диоксид, силно
дразнещ лигавиците и очите. В образуването на смога вземат участие и изгорелите
газове, отделящи се от автомобилите. По тази причина се налагат известни
ограничения при използването на определени марки стари автомобили (Вартбург,
Трабант). Голямо количество отровни газове и тежки метали се отделят при

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Глобални проблеми-екологични и демографски

Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и сложното преплитане на глобалните проблеми, които имат взаимно зависими социално-икономически, демографски, природно - ресурсен и екологичен характер, но засягат най - вече...
Изпратен от:
TinaJ
на 2011-04-29
Добавен в:
Реферати
по Публична администрация
Статистика:
241 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
природа и развитие на гражданското общество
добавена от rumyana.nedyalkova 24.10.2016
1
3
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Глобални проблеми-екологични и демографски

Материал № 675580, от 29 апр 2011
Свален: 241 пъти
Прегледан: 404 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 5,504
Брой символи: 35,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобални проблеми-екологични и демографски"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала