Големина на текста:
ПЛАНИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 2
ПЛАНИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
1. Същност, цели, задачи и фази на планирането в организацията
Планирането е неделим момент от всяка разумна човешка дейност. Преди да направи
каквото и да е човек вече има в съзнанието си представа за желания резултат от действието и
начинът, по който трябва да го постигне. С други думи, сегашните действия на хората винаги са
израз на някакви очаквания за бъдещето. За това те трябва активно да мислят и действат.
Особено са необходими такива проекти и концепции, с помощта на които навреме да се
осъзнават желаните цели и да се предприемат мерки за тяхното постигане.
Планирането е творчески, основан на обработката на' информация, процес по
разработване на проект, който определя параметри за постигане на целите на
организацията в бъдещето.
Резултатът от планирането е плана или системата от планове. Планът е средство за
постигане на целите.
Планирането е твърде значима функция на управлението. Въз основа на плановете,
разработени от организацията, по нататък се осъществява нужното подреждане и съгласуване
на предвидените работи, мотивация на персонала за тяхното изпълнение, контрол върху
постигнатите резултати и тяхната оценка от гледна точка на плановите показатели.
Планирането е необходимо за подходящото разгръщане на останалите управленски
функции. Без планове като ориентири за действие, функцията организиране губи голяма част от
своя смисъл, а функцията контрол става неосъществима. Това е така, защото без целите,
конкретизирани в стандарти за оценка, контролът става напълно субективен.
Планирането е основа за:
- определяне на типа структура, който ще се възприеме от организацията;
- установяване на персонала, с който ще се сключват договори;
- фиксиране на стила на лидерство и участие;
- преразглеждане на дейностите на организацията Планирането не е просто умение да
се предвиждат всички необходими действия. То също е и способност да се предвиждат раз-
лични неочаквани неща, които могат да се появят в хода на изпълнението на плановете, и да се
намерят оптимални възможности за тяхното преодоляване. Организацията не може напълно да
отстрани риска в своята дейност, но е способна да управлява с помощта на ефикасно
предвиждане.
Планирането дава редица предимства на организацията:
• стимулира мениджърите към реализация на собствените им решения в по-нататъшната
работа;
• създава предпоставки за повишаване подготовката на мениджърите;
• подпомага по-рационалното разпределение на ресурсите;
• подобрява координацията на действията в организацията;
• съществено улеснява и подобрява контрола в организацията;
• съдейства за уточняване и изясняване на възникналите проблеми.
Планирането в организацията преследва някои съществени цели:
предварително предупреждаване - планирането позволява по пътя на прогнозирането
на проблемите своевременно да се вземат решения или превантивни мерки.
координиране на частните планове - с помощта на планирането се съгласуват
решенията на отделните проблеми и по този начин се избягва тяхното непредвидимо въздей-
ствие един на друг.
Доцент доктор Милчо Мирчев – “Основи на управлението”
ПЛАНИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 3
подготовка на вземането на решения — в процеса на планирането се извеждат
разкритите проблеми и се анализират онези алтернативи, които могат да доведат до
разрешаване на проблемите (постигане на целите). По такъв начин целенасочено и
систематизирано се подготвя решението по най-подходящата алтернатива.
определяне на основните методи на контрол — с планирането става възможно да се
сравняват плановите параметри с фактически получените величини и едновременно да се следи
за предпоставките на последващото планиране. Така планирането става основа на ефикасния
контрол.
информация на сътрудниците — с помощта на планирането сътрудниците, работещи
в организацията, могат по определен начин да бъдат известени за целите, алтернативите,
използваните средства ограничения и срокове.
мотивация на сътрудниците — сътрудничеството в процеса на разработването на
плана, а също при съгласуване на плановите задания позволява да се стимулира работата на
сътрудниците по изпълнението на плана т.е. да се стимулира постигането на целите на
организацията и на личните цели.
От изброените цели на планирането произтичат редица частни задачи. Субектите на
планирането трябва да имат пълна яснота за това:
• какви цели е нужно да се следват,
• от какви подцели се състоят целите от по-висш ранг,
• какви връзки съществуват между отделните подцели,
• на кои отделни цели следва да отдава по-голямо предпочитание,
• какви шансове и рискове са свързани с избраните цели.
Също така субектите на планирането в организацията трябва да знаят какви са
значенията на променливите на външната среда, върху които, те като правило не могат да
влияят (пазарни условия, закони и други), но самите значения на променливите на външната
среда могат да влияят върху действията и постъпките на субектите на планиране. Влиянието на
данните на външната среда се изразява в ограничаване на пространството на възможните
действия на субектите на планиране.
Лицата, които планират, трябва да знаят всички вътрешни данни, показващи
ограниченията и невъзможността от изменения на своята организация (месторазположение,
персонал, техника, мощност на машините и съоръженията, граници на пазара, система на
пласмент) т.е. онова, което за периода на планиране следва да се разглежда като неизменна
даденост. Тяхното влияние също се изразява в това, че ограничават пространството на
възможните действия.
Плановиците в организацията трябва да притежават достатъчно широка информация за
онези параметри, които могат да бъдат изменени от тях в течение на плановия период. Тези
променливи при решенията са водещи величини на техните активни действия, тъй като могат да
бъдат представяни като независими алтернативи за вземане на съответните решения. Цялото
множество на допустимите решения представлява свободно пространство на възможни
действия т.е. на т.нар. област на допустимите решения.
Субектите на планирането в организацията трябва да имат обоснована информация за
това с каква вероятност дадено алтернативно решение ще влияе върху постигането на
целите. И в зависимост от степента на това влияние ще бъде осъществен изборът на желаната
алтернатива.
Лицата, които планират, се нуждаят от информация за възможностите от
преразглеждане на решенията. Те трябва да знаят в какъв обем могат да бъдат
преразглеждани, модифицирани и уточнени в следващите периоди вече взети от тях решения.
Решения, отнасящи се за по-продължителна перспектива и не преразглеждани през плановия
период, са свързани с повече рискове за постигане на успех.
Доцент доктор Милчо Мирчев – “Основи на управлението”
ПЛАНИРАНЕТО КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 4
Разпространеният и систематизиран анализ на целите, данните на външната среда,
данните за външното състояние на организацията, планираните изменения, въздействието на
определени алтернативи за постигането на целите, а също и възможните преразглеждания на
плана, трябва в крайна сметка да съдействат за разработването на такива панове, които да
намаляват риска от вземането на погрешни решения и да повишават шансовете за постигане на
поставените цели.
Ако процентът на планирането се разгледа от начало до край, то в него могат да се
разграничат отделни фази. Всяка от тези фази има свое съдържание, произтичащо то
реализацията на определени задачи. Всяка дадена конкретна фаза на планирането е системно
свързана с останалите чрез последователността на изпълнението ми и обмяна на информацията.
Фазите на планирането на дейността на организацията са:
Осъзнаване на потребностите от планиране — това означава у мениджърите да се
създаде убеденост, че чрез предстоящото планиране ще се подобри положението на
организацията.
Определяне на целите след като е възникнала потребността от планиране
мениджърите трябва да формулират целите, които ще залегнат в основата на плановете такива
като пазарен дял.рентабилност и продажби за плановия период.
Вътрешен и външен анализ — тази фаза може да се осъществява едновременно или
след като е приключила предходната фаза. Чрез тези анализи мениджърите се стараят с
възможно най-голяма прецизност да се запознаят с актуалните условия на своите организации и
на външната им среда.
Установяване на предварителните предпоставки- на тази фаза основополагащи са
предвижданията за изменението на такива съществени променливи като обмен на продажбите,
размер на пазарите, законова уредба, бъдещите вкусове на потребителите и тяхната еволюция.
Съставяне на няколко варианта на плана.
Избор на окончателния вариант на плана измежду разра ботените варианти
основава се на съобразяването с възприетите цели, реалното положение на организацията и
създадените вече предпоставки.
Изпълнение на плана.
Корекция на плана при нужда.
Мястото на планирането и на свързания с него контрол в процеса на управление на
организацията може да се види на фигурата
2. Планиране и информация
За планирането в организацията са необходими задълбочени знания за нейните цели,
ресурси, ограничения, стоки/ услуги, пазари, алтернативни действия, външна среда и други.
Тези знания, нужни за съставянето на плановете позволява да се "проиграят" и предвидят
предполагаемите действия.
Информацията е знание, което служи за подготовка на целенасочени действия,
или казано по-кратко информацията това е важно, необходимо знание за вземането
на решения.
В организациите има отдели, които систематически подготвят необходимата
информация. Към тях се отнасят изследователския отдел, отдела за развитие, а също така и
конструкторския отдел, отдела за документация, изследване на пазара и финансово-
счетоводния отдел. Информацията, която се предоставя от тези отдели, си изискват от други
отдели и се използва от тях в качеството на "възпроизведима стока", а също така и за съставяне
на планове. Към подготовката на информация следва да се добави разпределението,
събирането, съхраняването и използването й.
Доцент доктор Милчо Мирчев – “Основи на управлението”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2020 в 15:57 ученик на 22 години от Кюстендил - ПГИМ, випуск 2017
23 окт 2020 в 13:28 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2021
16 окт 2020 в 11:11 потребител на 21 години
14 окт 2020 в 15:08 потребител
07 окт 2020 в 13:46 в момента не учи на 40 години от София
06 окт 2020 в 12:43 студент на 49 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2011
28 сеп 2020 в 09:49 студент на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Фиананси, випуск 2020
17 сеп 2020 в 15:42 в момента не учи на 37 години
16 юни 2020 в 15:48 студентка на 33 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Миннотехнологичен факултет, специалност - Минерални технологии, випуск 2010
13 юни 2020 в 14:55 студент на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Управление на образованието, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Курсов проект по основи на управлението. "Изграждане на хотел" или ресторант/ по избор/
добавена от pepina_90655 06.05.2012
2
80
Подобни материали
 

Лекции по планиране и прогнозиране

04 юни 2011
·
715
·
49
·
18,283
·
1,244
·
2

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
517
·
6
·
5,419
·
914
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Планиране и прогнозиране


Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
444

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
1
23.05.2015
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
7 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планирането като функция на управлението

Материал № 67542, от 18 дек 2007
Свален: 614 пъти
Прегледан: 285 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,969
Брой символи: 27,819

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планирането като функция на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения