Големина на текста:
8в.Възникване на класическата школа в икономическата теория в Англия и
Франция.Предпоставки. Уйлям Пети-възгледи
Разложението на М и възникването на класическата политическа икономия се свързва със социално-
икономическите и политически промени в Англия през 17в. Английското икономическо развитие
преминава от проста капиталистическа кооперация към капиталистическа манифактура, с развитието на
която, главното приложение на капитала става в производството. С този период на преход се свързва
бързото разрастване на промишления капитал и развитието на редица промишлени отрасли. Особено
бърз напредък в А бележи текстилната промишленост. Капитализмът бързо навлиза и в
селскостопанското производство. Причина за това е интензивността на аграрния преврат в старната,
който се характеризира с масовото, включително и с насилствени средства, обезземляване на
английските селяни и замяната им с нова категория стопански субекти на земята- крупните арендатори-
капиталисти. Земята става обект на твърде изгодно приложение на капитала, а за голяма част от
крупните собственици е възможност за забогатяване чрез отдаване в аренда на голяма част от нея за
висока пазарна капиталистическа рента. По –голяма част от селяните, лишени от земеделски поминък,
стават главен източник на наемна работна сила за нуждите на бързоразвиващата се градска
манифактурна промишленост. За решаването на икономическите проблеми свързани с нейното
разширяване, възникнала необходимост от по-дълбок анализ на движението на капиталистическото
производство, на условията за неговото развитие. Въпросите на икономическата теория се поставят на
по-зряла методологична основа. Икономистите се възползват от успехите в науката, използвайки
математиката, статистиката и историята.
Основоположник на класическата политическа икономия е Ъйлям Пети /1623-1687/, „Трактат върху
таксите и налозите”. В него У. Пети за пръв път излага възгледите си за трудовата субстанция на цената
на стоките, поставяйки по тази начин началото на трудовата теория за стойността. Той прилага нов
метод в икономическото познание, като преминава от външното описание на проявлението на отделните
икономически процеси и явления, към анализа на тяхната същност. Полага крупно начало в
приложението на научната дедукция при изследване на икономиката. Изследва вътрешната същност на
икономиката и създава единна система от икономически възгледи. Опитва се да обясни икономически
явления като:пазарна цена на стоката, работната заплата, поземлената рента, цената на земята...,
поставяйки по този начин основите за научното разбиране на метода и предмета на политическата
икономия. Пети изказва гениалната догатка, че размяната на стоките се регулира от сравнителното
количество труд, изразходвано за производството им. Разглеждайки „естествената” цена като вътрешна
основа на пазарната цена, той я определя с труда. За него в основата на сделката между предприемачът и
работникът лежи трудът. Работникът продава своя труд, а капиталистът плаща определена цена. За това
работната заплата за него е естествена цена за труда. Количествените фактори, които определят
величината на работната заплата според него са: плодородието на почвата и климатичните условия.
Първият влияе върху производителността на труда в земеделието и съответно върху цената на
средствата за живот, а вторият, Пети свързва с естествените потребности на работниците. Съответно,
повече разходи за издръжка на потребностите – по-висока цена на труда. За него рентата представлява
стойността на земеделската продукция след приспадането на разходите за семена и работна заплата. Под
печалба той често разбира рентата. Печалба за него е още дохода от движимото имущество, дохода от
капитала. Самостоятелно от рентата се разглежда лихвения процент или „парична рената”, който се
извежда като производствен доход пак от рентата. Той за първи път поставя въпроса за
диференциалната рента. Цената на земята свързва с рентата, за него тя е капитализирана рента. Пети е
разбирал, че земята е особена стока, тъй като не е продукт на труда и за това нейната цена не би
трябвало да се формира както за обикновена стока.
9в.Възникване на класическата школа във Франция. Пиер Лепезан Буагилбер
През 17в. Капиталистическото развитие във Франция не приема такива радикални форми, каквито се
наблюдават в Англия. Закостенелите феодални отношения, които френският абсолютизъм изкуствено и
насилствено задържа, преграждат пътя на свободното капиталистическо развитие на икономиката.
Вследстие на това френската търговско-промишлена буржоазия не успява да заеме водещо място в
социално икономическия живот на страната. М не способства за формирането на вътрешен национален
пазар и широк пазар на труда.
В началото на 18в.след претърпените от Ф военни поражения, от успехите на М, колониалните владения
и завоюваните външни пазари, не остава почти нищо. Експортната промишленост и външната търговия
губят своите позиции, но тяхното развитие и поддържане, войните и колониалната политика биват
свързани с огромни за страната финансови загуби, покривани преди всичко за сметка на данъчното
разоряване на селското стопанство. Също така и разходите за разкош , възможни от реализацията на
феодалния монопол върху земята. Всичко това, наред с продължителната политика на ниски цени на
зърното и забраната му за износ, превръщат земеделието в непроизводителен, нискодоходен отрасъл.
Състоянието на селското стопанство в аграрна Ф е доведено до пълен упадък, селячеството ,
съставляващо 90% от населението, изпада в бедствено положение. Тези особености оказват влияние
върху развитието на националната икономическа мисъл.
Пагубната политика на френския М по отношение на селското стопанство слага отпечатък върху
възгледите на П.Буагилбер. Той чертае прехода към класическата школа срязка критика на М. В своите
трудове:”Ф в подробности”, „Положението във Ф”, „Дисертация върху природата на богатството, парите
и налозите” застъпва тезата, че богатството на нацията се състои от материални потребителски вещи и
преди всичко от продуктите на земеделието. Застъпва се за добре цена на житото, което се постига само
чрез свободната търговия. Желае извършването на такава фискална реформа, която силно би подкопала
системата от феодални данъци и тегоби. Поставя началото на трудовата теория за стойността като я
интерпретира по свой начин- в основата на пазарната цена на стоката лежи нейната справедлива цена
или истинската стойност, която той определя с изразходвания за производството й труд. Изказва
догатката за величината на стойността, свързвайки нейното определяне с разходите за работно време.
Всячески се старае да игнорира парите, неразбирайки тяхнята неизбежност; принизява до крайност
паричната форма. Но независимо от крайната си позиция към паричната форма на стойността, именно тя
насочва Буагилбер към производството, където той успява да сведе стойността с мярката на труда-
работното време, което остава негова заслуга.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2020 в 20:36 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2022
16 май 2016 в 13:56 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Пари. Природа и функции на парите

19 ное 2008
·
525
·
26
·
4,725
·
359

Парите са фундаментална икономическа категория. Те са продукт на стоковото производство, обращение и общественото разделение на труда. Парите са изходна форма на продуктовите потоци и заключителна форма на финансовите потоци в пазарното стопанство...
 

”Визитната картичка на парите” – основните функции на парите според Милтън Фридман в “Немирството на парите”

09 фев 2008
·
324
·
12
·
1,174
·
76

1.”Визитната картичка на парите” – основните функции на парите според Милтън Фридман в “Немирството на парите” 2.”Критичен поглед върху монографията на Лудвиг Ерхард” – “Благоденствие за всички”
 

Зараждане на икономическата мисъл и класически икономически теории.

30 яну 2010
·
118
·
49
·
15,579

Думата "икономика" произлиза от гръцките думи "ойкос" (дом) и "номос" (наука). В превод икономика означава "водене на домакинството". На пръв поглед може да се стори, че домакинството и икономиката са съвършено различни неща...
 

Предмет и методи на общата икономическа теория (микро- и макроикономика)

06 апр 2010
·
669
·
156
·
31,410
·
847

Икономическата наука възниква като опит на човека да даде систематизирано изложение на икономическите факти и процеси. Още в дълбока древност (Гърция, Рим, Китай) учените философи са се опитвали да отговорят на редица икономически въпроси...
 

Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие

30 апр 2008
·
80
·
6
·
952
·
73

Започва бурно икономическо развитие за да се възстановят разрушенията и да се задоволят по пълно потребностите на хората. Капиталистическият пазар обхваща целия свят. Определят се сверите на влияние на великите сили...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
Икономически теории
изпитен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Лесен)
26
559
1
15.10.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Възникване на класическата школа в икономическата теория в Англия и Франция. Предпоставки. Уйлям Пети-възгледи

Материал № 67421, от 20 дек 2007
Свален: 159 пъти
Прегледан: 70 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 487
Брой символи: 4,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване на класическата школа в икономическа ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения