Големина на текста:
Тема 15. Въведение в персоналните финанси
1.Персонални финанси и финансово планиране на домакинствата
Фирмите и потребителите са основните микроикономически субекти на пазарната икономика.
Следователно, както корпоративните, така и персоналните финанси са парични отношения възникващи
на микроравнище. Персоналните финанси намират израз в приходите и разходите на домакинствата.
Те могат да се дефинират като парични отношения, които възникват по повод формирането на
приходната и разходната страна на бюджета на домакинството.
Управлението на приходите и разходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически
хоризонт налага необходимостта от персонално финансово планиране. Финансово планиране е процес
или стратегия за постигане на житейските цели посредством разумно управление на личните
финанси.
Ползите от персоналното финансово планиране са многопосочни. На първо място планирането
придава значение и насока на финансовите решения.
Второ, планирането повишава ефективността от използване на притежаваните от домакинството ресурси.
В този смисъл персоналното финансово планиране е път за постигане на финансов успех – ситуация, при
която домакинството получава най-висока полезност от всеки един спечелен, спестен, похарчен или
инвестиран лев.
На трето място, планирането има за резултат подобряване контрола върху финансовите дела и по този
начин съдейства за избягване на банкрут или зависимост.
Четвърто, персоналното финансиране се изгражда с разбирането, че нуждите и ресурсите за тяхното
удовлетворяване се изменят в течение на жизнения цикъл на индивида. От тези позиции планирането
съкращава бъдещата несигурност.
Процесът на персонално финансово планиране логично изисква отговор на три базисни въпроса:
каква е моментната финансова ситуация на домакинството, как следва да се промени тази ситуация след
определен период от време, по какъв начин да се постигнат желаните резултати. За практически цели
процесът на персонално финансово планиране може да се сведе до следните основни стъпки:
(1)анализ на настоящата ситуация
(2)целеполагане
(3)формулиране на конкретни мерки за постигане на желаните цели
(4)последователно прилагане на набелязаните мерки
(5)мониторинг на персоналния финансов план
Първият етап от процеса на планиране изисква задълбочен анализ на настоящата персонална и
финансова ситуация. В тази връзка е необходимо да се установят и степенуват личните приоритети
(семейство, кариера, обществено влияние, материално благополучие, образование) и предпочитания
(динамичен, спокоен, балансиран начин на живот). На този етап от процеса на планиране индивидът или
домакинството следва да анализира и финансовите аспекти на настоящата ситуация, в т. ч. размер на
разполагаемия доход, общ обем на наличните спестявания, доходност на осъществените инвестиции,
структура на разходите, възможности за оптимизиране на данъчните плащания.
Вторият етап от процеса на планиране изисква набелязаните конкретни, ясни и обвързани със
срокове цели. Последните са строго индивидуални и отразяват приоритетите, ценностите и финансовите
възможности на домакинството. Етапът на целеполагане е от ключово значение и от тези позиции е
препоръчително участието на всеки член на домакинството.
На трето място, процесът на планиране изисква формулиране на конкретни мерки за достигане
на желаните цели. На този етап следва да се решат редица въпроси от практическо естество. Част от тях
включват: избор относно съотношението между работа и свободно време, избор относно съотношението
между потребление и спестявания, избор на конкретен спестовен, инвестиционен или застрахователен
продукт. Налага се заключението, че формулирането на мерки за достигане на желаните цели изисква
задълбочени финансови познания. Теорията на персоналните финанси препоръчва решенията на
домакинството да бъдат консултирани с професионалисти в областта на банковото и застрахователното
дело, корпоративните финанси, данъчното и осигурителното законодателство.
Четвъртият етап от процеса на планиране включва практическа реализация на набелязаните
мерки. Основните проблеми, възникващи на този етап, обикновено са свързани с необходимостта от
промяна в потребителските навици или са следствие от невъзможността последователно и
дисциплинирано да се следва набелязаната стратегия. Често допускани от домакинствата грешки са:
липса на спестени средства за покриване на извънредни разходи, инвестиционни решения, базирани на
ретроспективен анализ или повлияни от реклама, недостатъчно застрахователно покритие на
собствеността, липса на завещание, подценяване важността на данъчното планиране.
Редовното актуализиране на финансовия план в съответствие с променящите се персонални
и/или икономически условия се дефинира като пети, последен етап на планирането. Логично е,
измененията в дохода, семейния статус, работното място, здравословното състояние, данъчна политика,
нива на лихвените проценти и др. да наложат преосмисляне или отлагане осъществяването на
определени цели. Препоръчително е финансовият план да се анализира и коригира поне веднъж
годишно.
2.Компоненти на персоналния финансов план
Компонентите на персоналния финансов план се свеждат до:
(1)планиране на кариера и кариерно развитие
(2)управление на спестяванията
(3)управление на кредитите
(4)управление на ежедневните покупки
(5)защита на притежаваните ресурси
(6)персонално инвестиране
(7)трансфер на парични средства и/или собственост
Разполагаемият доход на домакинството следва да се разглежда като фундамент на персоналния
финансов план. Доходът може да се реализира от различни източници – възнаграждение от положен
труд, дивиденти, ренти, пенсии. Основен източник на приходи на домакинствата са работните заплати.
Равнището на заплащане се определя от два типа фактори: персонални и фактори на икономическата
конюнктура.
Към първата група следва да се причислят образованието, квалификацията, трудовите навици, личните
качества на индивида.
Втората група включва състоянието на пазара на труда, състояние и тенденции в развитието на
индустрията и технологиите и др.
Целенасоченото влияние върху коментираните фактори се дефинира като планиране на кариера.
Осигуряването на финансова сигурност за домакинството предполага спестяване на известна част
от реализирания доход. В условията на пазарната икономика е налице широко разнообразие от
предлагани спестовни алтернативи – безсрочни и срочни влогове, срочни депозити, структурирани
депозити, държавни и общински облигации.
Наличието на план за спестяване и регулярното превишаване на домакинските приходи над
потребителските разходи, позволява формиране на паричен фонд за покриване на извънредни разходи и
безпрепятствено финансиране на бъдещи покупки.
Успехът на персоналното финансово планиране пряко зависи от поставянето под контрол на
домакинските задължения. Процесът по управление на кредитите има за основа разграничението на
същите оправдани и неоправдани . към първата група задължения обикновено се отнасят заемите за
покриване на извънредни медицински разходи, задълженията формирани с цел повишаване
образователното равнище или квалификацията на членове на домакинството и заемите акумулирани за
покупка на активи. Групата на неоправданите кредити включва заеми, използвани за покупка на стоки,
чиято бъдеща цена се очаква да пада, задължения по кредитни карти и др.
Често подценяван компонент на персоналния финансов план касае управлението
на ежедневните покупки на домакинството. Конкретните потребителски навици относно вида и
количеството на купуваните стоки и услуги ., се поставят в зависимост от три групи фактори.
Икономическите фактори включват цени на потребителските стоки, лихвени равнища, данъчна
политика, държавни регулации, характеристика на продукта. Тези фактори пряко влияят върху
платежоспособността на домакинството. Втората група фактори обикновено се дефинират като
персонални. Към тях се причисляват възраст, пол, семейно положение, образование, размер на дохода,
местоживеене. Третата група (социални) фактори отразява влиянието на медиите, рекламата,
индивидуалните интереси, начина на живот на домакинството.
Адекватната защита на притежаваните от домакинството ресурси е задължителен компонент
на персоналния финансов план. Под тази защита най-често се разбира застраховане. Принципът на
всички застраховки е идентичен – защита срещу потенциални загуби. Застрахователните рискове могат
да се сведат до три типа: индивидуален риск – загуба на доход, следствие от болест, безработица, риск за
собствеността – загуби на движимо и недвижимо имущество, риск от поемане на отговорност
потенциални загуби, следствие от причинени вреди на трети лица или чуждо имущество.
Персоналното инвестиране се дефинира като процес на използване на лични парични средства
за постигане на относително висока доходност в дългосрочен план.
Трансферът на парични средства или собственост в рамките на домакинството или между
отделните домакинства е честа практика. Този компонент на персоналното финансово планиране изисква
максимизиране на ползите от промените в собствеността при минимизиране на данъчните плащания.
3.Основи на персоналното бюджетиране
Персоналното бюджетиране може да се дефинира като поредица от мерки по акумулиране,
обобщаване и детайлно представяне на данни относно финансовата ситуация и финансовите
перспективи пред домакинството.
Персоналното бюджетиране позволява реалистично финансово планиране и обективно
измерване на прогреса по отношение достигането на дефинираните финансови цели.
Процесът на персоналното бюджетиране включва изготвянето на три финансови документа:
баланс на активите и пасивите на домакинството или персонален баланс, отчет на домакинския
(персоналния) доход, бюджет на домакинството.
Персоналният баланс съдържа обобщена информация относно притежаваните активи и
акумулираните задължения. Изготвянето на баланса има за цел установяване на нетното богатство на
домакинството (разлика между активите и пасивите).
Вторият основен документ - отчет на персоналния доход обобщава приходите и разходите на
домакинството за определен период от време и така осигурява данни за характера и важността на
отделните разходни пера, както и информация за потребителските навици.
Бюджетът на домакинството е финансов инструмент, който обобщава бъдещи приходи и
планираните бъдещи разходи и обхваща едногодишен период от време.
Етапи на бюджетния процес:
(1)анализ на финансовата позиция – въз основа на данните от персоналния баланс се
установява текущата финансова позиция на домакинството;
(2)разработка на персонален финансов план – обосновано разпределение във времето
на значителните (в парично изражение) разходи;
(3)съставяне на бюджета – разработка на самия финансов документ;
(4)изпълнение на бюджета – изпълнение на анализирания финансов документ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 окт 2019 в 20:26 студентка на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2020
23 сеп 2019 в 08:43 учител на 60 години
11 юни 2019 в 19:34 потребител
 
Подобни материали
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
581

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Специфика на анализа на персоналното финансово състояние

08 мар 2014
·
20
·
16
·
722
·
31

За разчитане на числовите стойности от финансовите отчети и баланси е необходим инструментариум от техниките на финансовия анализ и финансовите коефициенти...
 

Основи но социално осигуряване и основи на застраховане

21 май 2008
·
466
·
2
·
1,311
·
177

Социалното осигуряване - основната му цел е да осигури и създаде чувство на сигурност, че неговия жизнен стандарт няма да бъде нарушен от възникване на определени обстоятелства...
 

Приходи и разходи на банка

15 апр 2008
·
408
·
12
·
1,662
·
134

Банковата дейност представлява съвкупност от банкови сделки, които по характер са финансови операции...
 

Финансов анализ

05 апр 2008
·
1,136
·
9
·
1,638
·
410
·
1

Анализ на финансовото състояние на "Водоснабдяване".
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
14.08.2019
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
13
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Персонални финанси

Материал № 673555, от 27 апр 2011
Свален: 297 пъти
Прегледан: 524 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,311
Брой символи: 9,071

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Персонални финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения