Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
КУРСОВА РАБОТА
на
ИВАН ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ
СПЕЦИАЛНОСТ:”ПУБЛИЧНА АДМИНСИТРАЦИЯ”-ІІІ КУРС
ФАК.НОМЕР:77533
ИЗУЧАВАНА ДИСЦИПЛИНА:„МЕСТНА ВЛАСТ”
на тема:
“ПОЛИТИКАТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ В
ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА-ТРАДИЦИИ,
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
РАЗВИТИЕ”
Настоящото изследване върху дейността на общините в България в областта на
културата провокира интереса ми, защото се оказа че повечето общини правят твърде
малко за развитието на културата,а това което правят се оказва недостатъчно да
задоволят естествените нужди на населението.Самата причина не е съвсем ясна.Дали
поради недостатъчни финансови средства за издръжка или наличието на такива,но
усвоени неправомерно?От друга страна Министерството на културата разпределя и
преразпределя средства за развитие на културата при не особено голяма прозрачност
независимо от нормативната база или не добре уредената такава,което само по себе си
води до недостатъчно финансиране на голям брой културни организации и
дейности,което пък верижно води до неефективност на самите организации.По
принцип организациите от сферата на културата осъществяват дейности по създаване
съхраняване и развитие на културни ценности и извършват услуги свързани с тях.Целта
на тези организации е не реализиране на печалба,а задоволяване на определени
културни потребности на населението.За тази цел се поинтересувах какво всъщност
прави една сравнително малка община в България в тази област?Какви средства отделя
от бюджета си,и какви идват от други източници,каква е мотивацията на Общинския
съвет да инвестира в културни организации,и до каква степен решенията относно
културната политика са доброволни или задължителни задачи в рамките на
самоуправлението?
За целта се налага да изясня какво всъщност се има предвид под „културна
организация” и „културен институт”.Културните организации осъществяват дейности
по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности.Културни
институти са държавни или общински културни организации, които се създават със
закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт. Културните институти
определят самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността
си.Те могат да извършват допълнителни дейности, включително и стопански, свързани
с основните, като получените допълнителни средства остават в културния институт,
който ги е реализирал,както и да създават фирми и да участват в дружествени
акционерни и други видове фирми в страната и в чужбина в съответствие с
нормативните актове за стопанска дейност.
В общината съществуват държавни и общински културни институти.Държавните се
финансират пряко от МК,МФ и др.,а общинските се финансират пак от МК,но под
формата на субсидия,която се разпределя от Общинския бюджет.
Държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка,
които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на
министъра на културата.Към тях се отнасят учреждения с национално
значение:национални библиотеки,опери,театри,кина,галерии,ансамбли,оркестри,
музеи,радио,телевизия и др.Те се финансират от бюджета на Министерството на
културата изцяло или частично, със средства от общинските бюджети, въз основа на
сключени договори с Министерството на културата или с участието на други
юридически или физически лица.Могат да се финансират и със собствени
средства.Директорите на държавните културни институти се назначават от министъра
на културата след провеждане на конкурс, по атестационна система и по ред,
определен от министъра на културата.Тоест ако на територията на общината има
държавни културни институти общината може да бъде участник в тяхното
финансиране в зависимост от договаряне.
Съществуват и общински културни институти.Те са юридически лица със
самостоятелен бюджет, които се създават, преобразуват и закриват с решение на
общинския съвет, съгласувано с министъра на културата.Образувани са с общинско
имущество.Общинските културни институти се финансират от общинския бюджет-
изцяло или частично.Към тези организации се отнасят например библиотеки,
читалища, художествени галерии,паметници на културата,радиотранслационни възли,
обредни домове и зали,оркестри и ансамбли.
Общинските организации от системата на културата определят самостоятелно
целите,задачите,структурата си,работната заплата и необходимия персонал съобразно
предмета на своята дейност.При определяне на разходите за култура се изчисляват
потребностите за заплати,осигурителни вноски,канцеларски и стопански
разходи,постелен инвентар и облекло,учебни и научно-изследователски разходи и
книги за библиотеките,ремонти,придобиване на дълготрайни активи и др.Участието
на отделните източници при финансирането-общински или собствени се определя
чрез финансова сметка за приходите и разходите на общинските организации с
нестопанска цел в областта на културата.Те се съставят самостоятелно от самите
организации и се внасят в Общинския съвет за утвърждаване заедно с разглеждането
на общинския бюджет за съответната година.
Директорите на общинските културни институти се назначават от кмета на общината
след провеждане на конкурс по атестационна система, определена от министъра на
културата.
Общините формират и реализират своята политика за закрила и развитие на
културата, като съчетават принципите на националната културна политика с местните
условия и традиции.Общинският съвет приема решения за финансиране на общинските
културни институти от общинските бюджети,определя стимулиращи за развитието на
културните организации в общината,размери на местните такси,провежда конкурси за
културни инициативи, творчески проекти, целеви програми и други, финансирани от
общинския бюджет,организира участие на общината в дружества за съвместна дейност,
общински фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности,създава,
преобразува и закрива регионални културни институти със седалища в
общината,отпуска творчески стипендии за подпомагане на млади творци на
културата,учредява награди за принос и постижения в областта на културата,създава
програми за съхраняване на народното творчество.
Състоянието на финансовата сметка дава възможност за акумулиране на средства от
собствена дейност,от фондации,фирми и други стопански организации,от
спонсорство,дарения,банкови кредити и др.Така се облекчава бюджетът на общината и
се стимулират организациите от сферата на културата за увеличаване на собствените
приходи.Материалната заинтересованост идва от остатъчно резултативния начин на
формиране на средствата за работни заплати.От една страна разходите за заплати се
определят,като списъчният състав на заетите в организацията се умножи по средната
работна заплата за отрасъла.Към средствата за работна заплата се прибавя и остатъкът
за разпределение след изваждане на сумите за фонд „Развитие” и за други
фондове.Недостатъците на този метод са,че се създава стремеж към икономия на
разходите за отопление,осветление,обзавеждане и други стопански разходи за да бъде
по-голям остатъкът за разпределение,с което се влошава качеството на услугите.Също
така създават се условия за получаване на високи заплати,което не отговарят на
образователния ценз и квалификация на заетите в сферата на културата и има стремеж
за искане на повече средства от бюджета на общината за издръжка за да се осигурят
значителни субсидии извън собствените средства.
Тези факти сами по себе си налагат да се измени нормативната уредба за определяне
размера на субсидията за организациите от сферата на култура.Субсидията трябва да
бъде лимитирана,60% от разходите да се финансират от общинския бюджет и 40% от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политика в областа на културата

Настоящото изследване върху дейността на общините в България в областта на културата провокира интереса ми, защото се оказа че повечето общини правят твърде малко за развитието на културата,а това което правят се оказва недостатъчно да задоволят...
Изпратен от:
Ivan8888
на 2007-12-18
Добавен в:
Курсови работи
по Публична администрация
Статистика:
248 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
69

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
207

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
137
·
10
·
2,736
·
184

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
541
·
97
·
19,600

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
 

The bureaucratization of public administration

02 яну 2009
·
7
·
6
·
1,108

Bureaucracy- it is often associated with something negative, old and unnecessary. But is it really so ineffective or people just have a wrong idea of it? ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Политика в областа на културата

Материал № 67349, от 18 дек 2007
Свален: 248 пъти
Прегледан: 173 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 4,183
Брой символи: 38,509

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политика в областа на културата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения