Големина на текста:
1.Безопасността на труда е част от охраната на труда, чиято задача е да установа-ва причините за
злополуки-те и методите за тяхното отстраняване и предотвра-тяване въз основа на изсле-дване на
производствените процеси, средствата за про-изводство и трудовите на –вици и похвати на работни-ците.
Под техника на безо-пасност на труда се разби-ра осигуряването на такива условия за работа, при кои-то
се изключват преумора-та ,травматизма и вредното въздействие на машините, инструментите и обкръжа-
ващата среда върху орга-низма на работника. Без-опасността на труда се за-нимава с изучаването и
внедряването на рационал-ни, безопасни, технологич-ни и производствени про-цеси, с модернизацията
на машините съоръженията, приспособленията и инст-рументите от гледна точка на тяхната безопасност.
Друг съществен дял от ох-раната на труд е приложна-та хигиена на труд. Тя се занимава с изучаване без-
вредността на условията, при които се работи, с при-чините и условията, при които се получават профе-
сионални заболявания, с определянето на мах.допу-стими санитарно-хигиенни норми за различните про-
изводствени вредности. Най-важна задача е разра-ботването на система от медицинско-профилактич-ни
мероприятия и особено на технически средства за пълното оздравяване на производствените услуги.
Друг дял е трудовото зако-нодателство. В Конститу-цията и в кодекса на труда са вписани редица поста-
новки и задължителни изи-сквания, свързани с охра-ната на труда, които имат силата на закона.
Винаги трябва да се има предвид специфичните ус-ловия на работа в гората. Едно от тях е значителната
отдалеченост и откъснатост на обектите от населените места. Това сериозно зат-руднява създаването на
но-рмални условия за труд и почивка на работниците през работния ден. Тя е пречка за редовното под-
държане на машините и съ-оръженията в пълна техни-ческа изправност, както и за провеждането на
профи-лактически планови прег-леди и ремонти. При труд-нодостъпните места работ-ниците са
принудени да из-минават част от пътя пеша, това предизвиква умора още преди започването на трудовия
процес. Друга ос-обеност е голямата разпръ-снатост и временния харак-тер на работните места.
Дърводобивът е добивна промишленост с много ма-лка концентрация на суро-вината. Това налага да се
работи на широк фронт, а работните места често да се сменят, което от своя стра-на затруднява
осигуряване-то на нормални условия на труд и почивка на горските работници.Друга особеност е работа
под открито небе. Най-опасно е влиянието на влагата и студа. Те предиз-викват тежки професионал-ни
заболявания. Премръз-ването на ръцете ги прави много чуствителни към ви-брациите на машините. Ос-
вен това студът води до на маляване точността и си-горността на движенията. Особеност на работа е и
сравнително ниската тех-ническа култура на горс-ките работници. Тя се дъл-жи от една страна на труд-
ните условия на работа в гората които пречат на привличането на високо квалифицирани работници и от
друга на ниска степен на механизация на произ-водствените операции. Ни-ската техн.култура спъва
правилната експлоатация на производствените маши-ни и съоръжения и прила-гането на съвременни
без-опасни методи на работа и често става причина за злополуки.
2.Конституция. Гражданите на република Б-я имат право на труд. Трудът е основен обще-ствено-
икономичен фактор. Узаконява се равенството на мъжа и жената. Жената майка се ползва със специална
зак-рила, като и се осигурява отпуска преди и след раж-дане при запазване на тру-довото
възнаграждение. Гарантира се правото на труд на всички граждани. Всеки има право съобраз-но
квалификацията си сво-бодно да си избира профе-сия. Трудът се възнаграж-дава въз основа на негово-та
количество и качество. Гарантира се правото на трудещите се на почивка. Това се осигурява чрез ог-
раничаване на работния ден и на работната седмица без да се намалява трудо-вото възнаграждение и да
се накърняват трудовите права. Разглежда се въпро-са за социалното осигуря-ване на трудещите се. Все-
ки има право на подпома-гане при временна или тра-йна нетрудоспособност по-ради болест, злополука и
др. Най-всестранно и задъ-лбочено въпросите на охра-ната на труда се разглеждат в Кодекса на труда.
Той урежда не само отношения-та м/у работниците и орга-низацията, а и отношения-та м/у трудовите
колективи Предмет е регулирането, както на индивидуалните, така и на колективните тру-дови
отношения, което се основава на колективния характер на труда. Кодекса на труда се прилага за вси-чки
трудово-правни отно-шения с български и смесе-ни предприятия в страната. Той изяснява и регламенти-
ра всички основни въпроси и аспекти на управлението и охраната на труда.
С колект тр договори се уреждат трудови и осигурителни отношения, които не са предмет на др закон
или нормативен акт. Страни в кол тр дог - работодател от 1 страна и колектив от друга. Синдикалната
организация представлява този колектив. Продължителността е от год за год. Колективния трудов
договор не може да съдържа по нисши нова от закона. Форма – писмена. Съставя се по 1 за страните и 1
който се депозира до инспекцията на труда за евентуално обжалване.
3.Трудов договор. Форма – задължително писмена. Допуска се по изключение и устно – за моментни
дейности и ако процеса започне веднага след договора. Съдържание – може да се договаря всичко стига
да не е забранено от др закон. Задължително трябва да съдържа: място за упражняване на тр дейност:
характера на работата: длъжностна хр.ка, която регламентира професионалните задължения, които
трябва да изпълнява съгласно своята квалификация и длъжностна отговорност: уговорено трудово
възнаграждение. Допълнително съдържание: работно време, вид на договора по време, начало на
изпълнение на тр договори – 7 дни срок след подписване трябва да се започне тр дейност. Видове тр
договори по времетраене: постоянен – за неопр време: срочни – при него е фиксиран начало и край, но за
не повече от 3 г, освен ако не е установено др от министерския съвет: срочен – краен срок е до завръщане
на титуляра. Превръщане на ср тр договор в безсрочен. Тр дог със срок на изпитване – не повече от 6 м –
целта е да се провери годността на работника. Ако няма прекратяване на договора в шестата седмица,
автоматически става постоянен. Тр дог въз основа на избор – срока за заемане на длъжността е 5г. Тр дог
въз осн на конкурс – за да е законово това трябва да има обява с регламента и изискванията.
Работодателя трябва да формира със заповед комисия. Допълнителен тр договор – всеки раб има право
да работи при допълнит договор, за дейности извън законовото раб време. Не може да се работи повече
от 12 часа. Доп тр дог се забранява на водачи на МПС. Работодателят има право да: промени мястото за
30 дни, да промени характера на раб по произв причини – до 45 дни, има право да увеличи тр
възнаграждение, без съгласието на работника. Прекратяване на ТД без предизвестие: по взаимно
съгласие: при изпълнение на дадения обем работа: при изтичане на уговорения срок: при завръщане на
титуляр: при спечелване на конкурс определен с нормативен документ: при невъзможност изпълнение на
трудовите си зад: със смъртта на работника или работодателя. Прекратяване с предизвестие от стр на
работника: писмено с основание – 30 дни предварително: инициаторът има право да си го оттегли до 30
дни. Прекратяване от стр на работника без предизвестие: невъзможност за изпълнение: когато работод
промени основните параметри на работата: при постъпване в редовна форма на обучение: при
постъпване на държавна служба. Прекратяване от стр на работодат с предизвестие от 1 до 3 м.: при
закриване на предприятието, при закриване на част от него, при съкращаване на щата, при липса на
качества от стр на работника, при придобиване право на пенсия. Прекратяване от стр на работод без
предопр: при задържане на работника от органите, при влезла в сила присъда, при лишаване от право за
изпълнение на службата, при трудоустрояване – отказване на работника за заемане на работата, при
дисциплинарно уволнение. Прекратяване на ТД при уговорено обищетение: Работодателя има право да
да предложи на всеки работник да прекрати тр му правоотношения срещу заплащане – не по малко т 4 тр
брутни заплати.
10. Човече – между 3 и 4 прешлен натоварването е 86 кгсм
2
: човече с 2 по 10 кг – 122 кгсм2: прегънато
човече с 20 кг – 210: като кука човече с 20 кг – 327. Трябва да: 1 използваме спомагателни инструменти –
куки,клещи, цапини:2 – има устойчиво работно положение – товара да е мах близо до тялото, разкрач
колкото раменете, стъпване на цяло стъпало, плавно повдигане. Разход на енергия спрямо раз
положение: на столче и пише - 3-8%: прав и пипа – 12-18%: клекнал и пипа – 25-30%: извит – 40-60%.
Хранене: въглехидрати – 1 гр дава 4 кcal: мазнини – най голям енергиен заряд при малък обем – 1 кcal за
1 гр: белтъчини- 4 за 1: витамини: вода: алкохол – 9 за 1. Умора и почивки. Умората е защитна функция
срещу претоварване. Фактори: физични – температура, недостатъчно или прекомерно осветление,
скорост на възд течения, шум и вибрации: физически и психологически – статична работа, прекомерна
физ натоварване, монотонност на извършената работа, работа в изолация, прекомерна концентрация:
здравни проблеми: психологични проблеми, тормоз, задължения. Почивки – най добро средство срещу
умората, заедно със съня. Етап на варботване, устойчив ход – за да се увеличи трябват 15 мин почивка:
падане на работоспособността – 45 мин почивка: ново вработване с 15 мин почивка.
11. Производствени фактори: темп на работната среда, влажност на в.ха, осветление, вредни в.ва,
скорост на въздушните течения, запрашеност, загазованост, щум и вибрации, лъчение. В зависимост от
степента на производствените фактори спрямо ергономичните изисквания, ергон определя т.н. топове
производствени условия: 1 тип – непоносими условия – когато преобладаваща част от факторите
надхвърлят допустимите стойности: 2 – некомфортни условия – 1 или няколко надхвърлят нормата: 3 –
комфортни условия – които отговарят точно на допустимите стойности: 4 – най комфортните условия –
към тях се стремим но трябва де се механизира производството. Ергон изисквания към техниката като
средства на труда. Технологични възможности на оборудването: еднофункционално – 1 операция:
комбинирано – 1-3 операции: многофункционално – повече от 3. Технологична надеждност – тя е
гаранция за изпълнението. Експлоатационна надеждност – определя се годността и продължителността
на използване на оборудването. Ергономично съответствие – частта от трудовата дейност на ръчен труд:
ръчно, механизирана, комбинирана, автоматизирани, компютъризирана. Ергономична оценка на
оборудването. Оценява се по: техническа естетика, форма на изделието, ремонтопригодност, органи за
управление – брой и достъпност, сигнализация – звукова, светлинна, осигурителна и защитна, работни
положения, обезопасеност. БМТ: 1 любителски – 120 мото часа, 2 – полупрофесионални – 400-500, 3 –
професионални – над 1200. При полупрофесионалните – двигателят и режещата част да са отделени и с
виброелементи, буталото да е перпендик на оста на шината. Защита от вредности – шумозаглушители,
катализатори, отопляеми ръкохватки.
12 Шумът води до слухови увреждания – професионална глухота. Шумът влияе и води до разстройство
на сърдечно-съдовата система – по висок пулс. Разстройва централната нервна система – влияе още
върху обмяната на веществата. Намалява зрението и води до зрителни аномалии. Увеличава умората,
сетивен дразнител е също. Шумът е хаотична смес от постоянно изменящи се по сила и честота звуци.
Честота – 1t – бр трептения за единица време. Тя е мярка за височината от 16 до 20000 херца. Най
чувствителна е 900-4000 Нz. Сила и интензивност на шума: Силата е звуковата енергия въздействаща на
единица площ. Разпространението да е перп на площта. Минималната стойност на мощността която
човек усеща е 10
-12
w/m
2
, ако е като звуково налягане е 2.10
-5
Pa. Горния праг е на болка - 10
2
w/m
2
и
2.10
2
Pa. Ниво на звуковата енергия Lp=20lg(Psr/Po) dB. Рср – ср измерено звуково ниво, Ро – прагово
налягане. Шумът бива по характер: постоянен – шума не се променя във времето с повече от +- 5dB:
променлив: импулсен – 2-3 пъти променя стойността си и пак се връща в изходно ниво. Санитарната
норма е 85 dB мерено по (А). Шумът се измерва с шумомер, който мери шумовото налягане. Вибрация –
трепетливо движение на атериална точка или точка от материално тяло, които периодично минават
около равновестното положение. Вибрацията е чувството за трептене при допир на човека до машината.
Честото – бр трептения за 1 мин. F=1/T Hz. По този показател са: нискочестотни – до 50 Hz:
средночестотни 30-50 до 100: високочестотни – над 100. Амплитуда – мах разстояние което изминава мат
точка при своето движение и се измерва в микрони:Общи – целия организъм – те са по опасни. Вибр 30
Нz – изключително опасни(трактористи, шофъори. Водят до наруш протичане на процесите в организма
– бъбреци, далак: 30 -50-100 – Стеснявт се кръвоносните съдове. Водят до бели или мъртви пръсти.
Протича на фази: 1 – мнима топлина: 2 – свиване на нервите: 3 – остри пробождания на ръцете: 4- губене
на сетивност. : над 100 – водят до увреждане на нервната система. Защита – забрани: лица под 18 да не
работят при повишени шум и вибр: жени независимо от възрастта: лица предразположени към
заболявания от вибр: за хора със студени ръце: с потящи се длани. На всеки 45 мин – 15 мин почивка. До
4 часа работа с БМТ на смяна.
13 Видим спектър 380-780 nm. Най чувствително е окото при дължина на вълната 550 – жълто-зелено.
За да можем да нормираме светлина трябва да знаем: интензивност на светлината – това е светенето на
абсолютно черно тяло нагряно до темп на втвърдяване на платината 1770 градуса. 1 см
2
от това тяло има
сили на светене 60 cd.: светлинен поток – Ф=J-интензивност. ?-простр ъгъл в който се разпространява
(lm): осветеност Е=Ф/S=lm/m
2
=lx-лукс: яркост – L=J/s.cos? (cn/m2=nt). Осветление и светлинни
източници според обхвата и предназначението: общо, местно, комбинирано, работно, аварийно. Видове
осв според природата: естeствено ЕО=(EвтрЕвънл).100%, то може да е странично, двустранно, горно,
комбинирано: изкуствено – лампа с нажижаема жичка – тушира цветовете и има къс живот, газоразредни
– скъпа, влияе се от тока, влияе се от външни условия – 10000часа. , лампа с високо налягане на газа – за
мъгла. Цветове и възприятия – син – отдалеченост, студено, успокоително: зелен – отдал, твърде студ,
твърде успок: червен – близост, топло, раздразнително: оранжев – твърде близо, твърде топло,
стимулиращо: жълто – близо, твърде топло, стимулиращо: кафаво – близко, неутрално, стимулира. Мери
се с луксомер.
14. Работниците които се занимават с тази дейност трябва да бъдат организирани в бригади. Бригадирът
трябва да има удостоверение за издържан курс по безопасност на труда. Всяка бригада да бъде
съоръжена с изправни и обезопасени машини и инструменти. На бригадата трябва да се подсигури в
близост до обекта фургон за подслон при лошо време. Преди започване на работа техническият
ръководител и бригадирът оглеждат обектите, набелязват мерки за тяхната подготовка и изготвят
технологичен план. При внедряване на нова машина или технология бригадата трябва да бъде запозната
с машината и инструктирана. Технологичния прецес се утвърждава от заместник директора. Не се
разрешава изменението на технологията от работниците или от местните ръководители без писмена
заповед от заместник директора. Мотористите на на бмт трябва да са навършили 18. и да не страдат от
сърдечно съдови заболявания и др. За работа с тракторите, машинно тракторните агрегати крановете и др
се допускат само правоспособни трактористи и кранисти. Ако машината се обслужва от някоко души,
отговорен за безопасната работа е трактористът или операторът. При транспорт на агрегати на самоход е
забранено да се возят хора извън кабината на основната. При силен вятър, дъжд, сняг, мъгла и здрач,
когато видимостта е под 50м, както и при температура на въздуха под -25
о
работата в гарата се
преустановява. Обезопасителни приспособления за машините: Ограждащи устройства – имат за задача
да покрият и изолират опасните звена или места на машините и съоръженията. Предпазните устройства –
предоставят опасността от авария, счупване или взрив при внезапни излизане на машината извън
пределите на нормална работа. Сигнализационните приспособления – звукови, светлинни, комбинирани.
Блокиращи устройства – имат за задача при възникването на опасност да изклчват и да спират машината.
Към обезопасителните устройства на машините спадат и спирачните устройства.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Безопасност на труда

Безопасността на труда е част от охраната на труда, чиято задача е да установа-ва причините за злополуки-те и методите за тяхното отстраняване и предотвра-тяване въз основа на изсле-дване на производствените процеси...
Изпратен от:
Vasil Iordanov
на 2011-04-27
Добавен в:
Лекции
по Труд и трудови отношения
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашна работа по ЗБУТ
добавена от alexander14 27.10.2012
0
14
Въпрос по "Управление на човешките ресурси" - моля помогнете с отговор!
добавена от karime 09.03.2013
3
96
Подобни материали
 

Здравословни и безопасни условия на труд

28 апр 2011
·
219
·
30
·
8,443
·
521

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
 

Здравословни и безопасни условия на труд

19 апр 2017
·
74
·
17
·
1,121
·
82
·
1

Дисциплината ЗБУТ има за предмет запознаване и обучение за спазване и контрол на правилата, нормите, стандартите, инструкциите и други нормативни актове за осигуряване на ЗБУТ в съответствие с професията...
 

Санитарно-хигиенни условия на труд

17 дек 2018
·
1
·
18
·
6,798
·
6

Държавните и обществените органи изпълняват законодателна, нормативна, координационна и контролна дейност. Част от специализираните им поделения имат информационни и образователни функции...
 

Здравословни и безопасни условия на труд

09 юли 2019
·
51
·
23
·
1,211
·
51
·
6

Такива условия на труд, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно, физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица...
 

Инструктаж по безопасност


Законът за здравословни и безопасни условия на труд е работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящ инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа...
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
196
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Безопасност на труда

Материал № 673230, от 27 апр 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 100 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 9,618
Брой символи: 52,745

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Безопасност на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала