Големина на текста:
ТЕМА:
МЕТОДОЛОГИЯ, ПОДХОДИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
МЕТОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
ИЗГОТВИЛ: Биляна Красимирова Самоковарова
Методологията е система от принципи и начини за организиране и осъществяване на
теоретичната (научноизследователска) и практическата дейност на човека, а така също и
учение за тази система. В различните етапи от развитието на човешката култура се формират
различни методологически системи, които са детерминирани от степента на социално-
икономическия ръст на световната историческа епоха и преди всичко от степента на развитие
на естествознанието.
В периода на зараждащия се капиталистически обществен
I
строй като образцова научна
методология се приемат принципите на механиката. Типичен представител на този възглед е Р.
Декарт. Той свързва проблема за методологията с проблема за това на какви логически
основания и с помощта на какви методи може да се получи ново и истинско знание. За тази цел
Р. Декарт разработва правилата на рационалистичната методология, според която като истинни
се определят само тези положения,КОИТО ясно и отчетливо се осъзнават от изследователя. За
изходна предпоставка на тази теория се приема аксиомата за самоочевидността на истината,
наблюдавана от разума интуитивно, без всякакви други доказателства. Следователно новото
знание се определя чрез непосредственото наблюдение на собствения разум (съзнание) по пътя
на дедуктивното доказателство.
Друго направление в методологията е представено от английския емпиризъм. Джон Лок
(1632 - 1704) разработва такива начини на мислене, които позволяват научните знания (истина-
та) да се извличат от сетивния опит на изследователя. Такова направление в методологията се
нарича емпирично.
Немската класическа философия разкрива ограничеността на рационалистичната и
емпиричната методология, характеризирайки
ги
като метафизични и механистични. В
противовес на
тях се развива
тях се развива диалектическата методология, отразена в завършен вид във философията на Георг
Хегел (1770 - 1831). Диалектиката на Хегел има характер на всеобщ метод на познание и духовна
дейност. Разработените от Хегел закони на диалектиката и категориален апарат представляват
инструмент на разума, който позволява от принципно нова гледна точка да се изследват
взаимовръзки, противоречия и развитие на природата, обществото и човека.
Рационалните принципи на диалектическата методология използва Карл Маркс (1818 - 1883) при
анализа на социално-икономическото развитие на обществото. С това Маркс показва, че
диалектиката на Хегел може да се използва като най-общ научен инструмент за пълно и
съдържателно изследване на общественото развитие. Методът, който използва Маркс, получава
наименованието "диалектически материализъм". Неговият подход позволява адекватно да се
разберат отношенията между теория и метод, а така също и ролята на практиката за научните
изследвания. Според диалекти ческия материализъм теорията е резултат от процеса на научните
изследвания, а методът е начин за достигане и структуриране на знанието.
Съвременните изследвания в психологията имат за основа диалектическата
мотодология.Диалектиката е учение за най-общите закономерности в развитието на битието и
познанието и основаващ се на това учение метод за творческо опознаване на действителността.
Основни елементи на диалектическата методология са законите, категориите и принципите на
диалектическата логика. Развитието на природата (неорганична и органична), обществото и човека
(психика и личност) са подчинени на най-общите за-
кони на развитие, които намират отражение в диалектическата логика.
Най-общите закони на диалектиката са: законът за единст-
во и борба на противоположностите, законът за количествените натрупвания и качествените
изменения, на отрицанието. Първият закон отразява източника за самодви-
жение и развитие на природата, обществото и човека. Той е все-
общ закон на познанието. Вторият закон отразява най-общия
механизъм на развитието. Третият характеризира насочеността
на развитието, единството на новото и приемствеността в разви
тието, възникването на новото
1.
и относителната повторяемост на някои моменти от старото.
Категориите са пределно общи, фундаментални понятия, отразяващи най-съществените,
закономерни връзки и отношения от реалната действителност и познанието за нея. Като форми
на мисленето и устойчиви елементи от мисловните операции (сравнение, анализ - синтез,
абстракция - конкретизация, обобщение - систематизация), категориите отразяват свойства и
отношения от действителността и познанието в най-обща и найконцентрирана форма.
Основните категории на диалектиката са: битие и съзнание, количество и качество,
пространство, време, движение, историческо и логично, възможност и действителност, причина
и следствие и др. Неразбирането и непознаването на категориите прави невъзможно
осмислянето на понятията от психологията. Например методологическия ключ за разбирането
на дарбите и способностите ни дават категориите възможност и действителност.
Принципите са третият съществен елемент от методологията на научните изследвания.
Експерименталните и теоретичните изследвания в педагогическата психология се основават на
следните най-съществени принципи: принципа за детерминизма, принципа за единство на
дейност и психика, генетичния принцип.
Принципът за детерминизма насочва изследователя към взаимната връзка и взаимна
обусловеност на нещата и явленията от материалната и духовната действителност.
Методологическото значение на този принцип в психологията се изразява в това, че при
изследването на развитието на психиката и личността се анализират всички фактори,
детерминиращи тези процеси: биологични (физиологични, генетични, неврофизиологични) и со-
I
циални (етнически, икономически, религиозни, социално-психологически, етични).
В психологията този процес има известна специфика, която се изразява в това, че
външните причини (външните въздействия върху човека), които са условие за неговото
психично развитие, се опосредстват от вътрешните условия. Вътрешните условия се
определят от особеностите на висшата нервна дейност, равнището (формата и съдържанието)
на придобития социален опит и временните психични състояния.
2.
Принципът за единство между психика и дейност има не помалко съществено
методологическо значение в психологическите изследвания. Психиката на човека се формира в
процеса на дейността - това е несъмненият извод на съвременната психология.
Взаимоотношението дейност - психично развитие е двустранно. От една страна, в дейността
(игра, учение, труд, битова дейност) се формира психиката, от друга, формиралата се психика
управлява и регулира актуалната и предстоящата дейност на човека. При психологическите
изследвания това също има двустранно значение. Анализът на дейността се извършва успо-
редно с анализа на отражението, което тази дейност намира в психиката под формата на
познавателни, емоционално-чувствени и волеви психични процеси.
Генетичният принцип се реализира чрез изучаване на психиката и личността в процеса на
тяхното развитие. Генетичният принцип има съществено място в психологическите изследвания
и анализа на резултатите от тях. Обобщен резултат от реализирането на генетичния принцип при
изучаване на психиката и личността е обособяването на еволюционната и възрастовата
психология.
Подходите при психологическите изследвания са особена конкретизация на методологията.
Най-популярният подход при психологическите изследвания през ХХ в. е дейностният. Мето-
дологическата му основа е принципът за единство между външна (практическа) и вътрешна
(психична) дейност на човека. Същностен елемент на този подход е категорията предметна дей-
ност. Изходен момент при изучаване на психиката и психичното развитие на човека чрез този
подход е анализът на преобразуването на психичното отражение в процеса на основните
предметни дейности игра, учене, труд. Анализът се извършва както във филогенетичен, така и в
онтогенетичен аспект. Основно свойство на дейността е нейната предметност, а идеята за
единство между психика и дейност, дейност и съзнание, дейност и личност е основен принцип на
съвременната психология, в това число и на педагогическата психология.
3.
В съответствие с дейностния подход в основата на личност
ното
развитие стоят
отношенията на йерархия, съподчиненост и динамика на основните дейности,
които са действителният детерминант на психичната структура на личността.
Друг съществен елемент от дейностния подход са понятията интериоризация и
екстериоризация. Интериори зацията е механизмът на преобразуване на предметната дейност в
психична, а екстериоризацията е процес на трансформация на психичната дейност в предметна.
Личностният подход при психологическите изследвания е органично свързан с дейностния.
Използването на личностния подход налага да се спазват следните ОСНОвни изисквания: съ-
образяване с индивидуалните особености на индивида и личността, които се формират в
резултат на нейните особени индивидуални условия на живот и дейност; съобразяване с
мотивационното съдържание на дейността на личността, с нейните потребности, насоченост и
идеали, със съотношение между обективните резултати от дейността и вътрешната й
(субективна) мотивираност; съобразяване с индивидуалните особености и нюанси на
емоционално-чувствените преживявания на личността, нейното отношение към собствената й
съдба, към красотата и смисъла на нейния живот. Очевидно е, че личностният подход може да
се използва и като елемент на индивидуалния подход в педагогическото изследване.
През последните десетилетия на ХХ в. се наблюдава тотална ориентация на научното
изследване към системния подход, към който се ориентира и психологията. Този подход
имплицитно включва в себе си дейностния и личностния. Той разкрива своите възможности в
две направления: към преосмисляне на установените вече психологически знания, към
създаване на принципно нови теоретични хиг:отези и експериментални процедури. Основните
изисквания на системния подход по отношение на изследванията в психологията са следните:
Първо: Психичните процеси, психv.чните състояния и качествата на личността, Т.е. психичната
структура на човека и личността и познанието за нея, да се разбират като система от вза-
ИМОС8ързани, взаимодействащи, непрекъснато променящи се и развиващи се подсистеми и
елементите им, за които е валиден принципът за приоритет на цялото по отношение на частта"
4.
Второ: Системата "психична структура на човека" да се разглежда като подсистема на системи
с по-високо равнище на сложност - семейство, група, колектив (т.е. социално организираните
системи).
Трето: Да се спазва принципът, че създаваните от изследователите теоретични системи, които
отразяват фактите и закономерностите на изследваната реалност (предмет на изследването), са
абстрактен аналог на реалния обект и че този аналог е винаги с опростен теоретичен модел на
реалността.
Четвърто: Да се отчита йерархията и динамиката при формирането и развитието на
потребностите и мотивите на личността, нейните цели и интереси и дейностите за тяхното
постигане.
Пето: Прилагане на историческия подход при изследване на психичните явления, т.е.
проучване на тяхната детерминираност в миналото, разкриване на сегашното им състояние и
създаване на прогнози за възможното им бъдещо развитие.
Шесто: Разкриване на системата от фактори, които са реални детерминанти на психичното и
личностното развитие на човека.
Методите са последната, емпирична конкретизация на методологията. Те са начините за
получаване на факти за психичните явления. Голяма част от методите на педагогическата пси-
хология се използват и в други психологически дисциплини: социалната, възрастовата, детската и
трудовата психология. Според Борис Ананиев (1907 - 1972) в психологията могат да бъдат
систематизирани четири групи методи:
Първа група - организационни методи. Тук се включват: сравнителен метод (съпоставяне на
различни хора по възраст, професия, дейност и др.) и лонгитюден метод (многократно изследване
на едни и същи хора в по-продължителен период - десет, двадесет и повече години), комплексен
метод (в изследването участват представители на две и повече взаимосвързани научни области).
Изследване от този тип позволява да се установят връзки и закономерности между явления от
различен характер - психо-педагогически, психо-физиологически, психо-со
циален и др.
5.
Например мотивацията за учебна дейност на ученика може едновременно да се изследва от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2019 в 23:34 родител
07 яну 2019 в 22:28 ученичка на 23 години от Елхово - Гимназия "Св. Климент Охридски", випуск 2015
06 яну 2019 в 20:50 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2019
24 сеп 2018 в 12:38 родител на 57 години от Пловдив
13 май 2018 в 13:44 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2014
12 мар 2018 в 17:59 потребител
 
Домашни по темата на материала
основни характеристики на срезово и логитудно иследване
добавена от lusi09 25.11.2016
1
11
Цел и основни принципи на игровата терапия
добавена от grethen622 02.04.2012
1
29
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
157
1
1 мин
25.11.2016
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
243
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Методология, подходи и изследователски методи на педагогическата психология

Материал № 672949, от 26 апр 2011
Свален: 132 пъти
Прегледан: 325 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 2,893
Брой символи: 19,106

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методология, подходи и изследователски методи н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
447 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения