Големина на текста:
Тема 30 Оценяване на инвестиционни проекти нетна настояща стойност” и метода
“срок на възвръщане на инвестициите”
Без съмнение с инвестиционните проекти се преследва една основна цел, която намира
израз в повишаване на благосъстоянието на акционерите или на съдружниците във
фирмата. Именно поради това най – голямо значение се отдава на финансовата
възвръщаемост на инвестициите. Както практиката, така и специализираната литература
предлагат голямо разнообразие от критерии, методи, процедури и програмни продукти за
оценяване на инвестициите. За да имат обаче практическа ценност, критериите за
оценяване на проектите трябва да бъдат така дефинирани, че да дават възможност за
подреждане на взаимоизключващи се варианти или на различните проекти.
Нетна настояща стойност (NPV) Приема се, че този метод е с най – големи
теоретични и практически достойнства. Основният аргумент е, че той най добре се
свързва с целта чрез съответната инвестиция да се подобри благосъстоянието на
инвеститорите. Нетна настояща стойност (NPV) представя разликата межу
осъвременената стойност на доходите и на първоначалните инвестиции за целия срок
на икономически живот на проекта. Осъвременяването се извършва с процент,
обикновено равен на цената на капитала на фирмата. Независимо от безпорните си
теоретични предимства при класиране на проектите методът NPV има едно практическо
затруднение – изборът на процент на дисконтиране. Нетната настояща стойност е твърде
чувствителна към използвания процент на дисконтиране и в зависимост от избрания
процент може да се даде предпочитание на един или друг вариант. При този метод се
установява дали сумата от дисконтирани нетни парични доходи за целия срок на
икономически живот на проекта е по-голяма, равна или по-малка от сумата от
дисконтираните инвестиционни разходи през същия период. Методът на нетната настояща
стойност се основава на следните допускания:- Междинните доходи се реинвестират с
норма на печалба, равна на приетата за фирмата цена на капитала.- Нетната настояща
стойност на обикновен паричен поток монотонно намалява с нарастването на процента на
дисконтиране. Критерият за оценяване и класиране на проектите при разглеждания метод е
: максимална положителна нетна настояща стойност. Въз основа на това се извежда
следното правило за вземане на решения: NPV > 0 ? проектът се приема; NPV < 0 ?
проектът се отхвърля; NPV = 0 ? проектът е на границата изгоден / неизгоден, поради
което е необходим допълнителен анализ. За изчисляване на показателя нетна настояща
стойност за производствени инвестиции се използва следната формула:
( ) ( ) ( )
n
n
n
mt
n
t
m
t
t
t
kkk
NPV
A
C
I
+
+
+
+
+
–=
??
+==
111
10
,където:
I
t
са инвестиционните разходи, извършени в първите години от икономическия живот на
проекта в лв.,
(
)
nmmt ?= ;,0
;C
t
– нетният доход в t – тата година A
n
– очакван нетен доход
от ликвидация на активите в последната година от икономическия живот в лв.; k – цената на
капитала на фирмата; Основните предимства на метода са:- Използването на критерия
„максимална нетна настояща стойност” води до повишаване на благосъстоянието на
акционерите; -Нетната настояща стойност отразява различната цена на парите във
времето;- Нетната настояща стойност обхваща паричните потоци през целия икономически
живот на проекта;- Нетната настояща стойност на различни проекти, изразена в днешни
левове, може да бъде сумирана, т.е. възможно е оценяването на пакет от проекти
Срок на възвръщане на инвестициите (PBP) Срок на възвръщане на инвестициите (PBP)
е продължителността на периода, необходим, за да се възстановят първоначалните
инвестиции за сметка на породения от тях паричен доход. Срокът на възвръщане може да
се изчисли и въз основа на дисконтирани стойности на паричните доходи, а и на
инвестициите, ако се правят и след момента „0”. По такъв начин частично се отразява
различната ценност на паричните доходи във времето. Критерият за оценяване и
класиране на проектите е: минимален срок на възвръщане на инвестициите. Той дава
възможност да се установи кой е най-добрият проект сред множеството взаимоизключващи
се проекти. Но за да се вземе решение, е необходимо наличието на едно важно условие:
установено от фирмата или индивидуалния инвеститор гранично условие за
ефективност.Тогава правилото за вземане на решение по метода срок на възвръщане ще
бъде: PBP <= PBP
1t
? проектът се приема; PBP > PBP
1t
? проектът се отхвърля.
Срокът на възвръщане се използва широко:- окът на възвръщане може да се ръзглежда
грубо като обратен на вътрешната норма на възвръщаемост, когато годишните постъпления
са постоянни и животът на проектът е умерено дълъг. -Срокът на възвръщане е нещо като
равновесна точка (точка на преход). Срокът на възвръщане дава информация за степента,
в която е преодоляна неопределеността, свързана с проекта.
PBP се изчислява по формулата:
CI
I
PBP=
, където:
PBP е периодът на възвръщане (откупуване), години; I – първоначалните инвестиции, лв;
CI – годишен нетен паричен доход (вкл. амортизацията), лв. Основните предимства на
метода срок на възвръщане са:- Срокът на възвръщане е лесен за разбиране като
концепция и като приложение;- Той е груб и бърз метод за изказване на съждения по
отношение на риска. Счита се, че колкото по бързо се възвърнат първоначалните
инвестиции, толкова по – малко рисков е проекта;- Този метод работи ефективно, дори
когато фирмата има проблеми с ликвидността Методът срок на възвръщане има няколко
слабости- Срокът на възвръщане не държи сметка за фактора време. Размерът на
инвестициите и на постъпленията не е претеглен от гледна точка на времето;- При този
метод се игнорират постъпления след срока на възвръщане. По този начин се пренебрегват
проекти, при които най – големите постъпления са в края на икономическия живот на
проекта.- Тъй като срокът на възвръщане е мяра за възстановяването на първоначалния
капитал от печалбата, той може да отклони вниманието от рентабилността, постигната с
проекта.- Макар, че срокът на възвръщане измерва ликвидността на поекта, той не
характеризира ликвидната позиция на фирмата като цяло, което е по – важно. Твърди се, че
мотивът на фирмата да държи ликвидни средства или средства бързо превръщащи се в
ликвидни, е свързан с желанието и да използва неочаквано открили се благоприятни
възможности.
Защо този метод се използва широко? Срокът на възвръщане може да се разглежда грубо като
обратен на вътрешната норма на възвръщаемост, когато годишните постъпления са постоянни и
животът на проекта е умерено дълъг.Срокът на възвръщане е нещо като равновесна точка Срокът
на възвръщане дава информация за степента, в която е преодоляна неопределеността, свързана с
проекта. Като разбираем и лесен за приложение методът срок на възвръщаемост може да се
прилага за неголеми инвестиционни проекти от мениджъри на по – ниски равнища. По този начин
висшите мениджъри постигат две цели: от една страна, делегират права, а от друга, бързо
установяват до каква степен оценките на подчинените им мениджъри за паричните постъпления за
даден проект са били верни.
При метода на нетната настояща стойност инвеститорите могат да използват обективно
определената норма на доходност на капиталовия пазар. Но при метода срок на възвръщане на
инвестициите нормативът за ефективност е резултат на субективни преценки и ще зависи от
конкурентната позиция на фирмата, от нейната стратегия, от средния срок на възвръщане на
инвестициите в отрасъла и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оценяване на инвестиционни проекти нетна настояща стойност и метода “срок на възвръщане на инвестициите”

Без съмнение с инвестиционните проекти се преследва една основна цел, която намира израз в повишаване на благосъстоянието на акционерите или на съдружниците във фирмата. именно поради това най – голямо значение се отдава на финансовата възвръщаемост на...
Изпратен от:
lisi4etosf
на 2011-04-26
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
500
·
4
·
1,059

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Анализ и оценка на възвращаемостта на инвестиции в дълготрайни материални активи

12 май 2007
·
1,053
·
7
·
259
·
94

Целта на проекта е да докаже възвращаемостта на инвестиция в придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за извършване на дейност по производство на мотокари, електрокари и влекачи.
 

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци

19 мар 2006
·
997
·
8
·
1,542
·
262

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци - анализ на фирма, отчитане на паричните потоци, анализ на основните резултати и т.н.
 

Теми по финанси

01 май 2007
·
3,987
·
33
·
8,789
·
1,154
·
1

Въведение във финансите. Публични финанси. Теоретични основи на данъка...
 

Корпоративни финанси

02 юли 2008
·
705
·
16
·
1,685

Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез емисия на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане на облигации на дружеството в акции.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Оценяване на инвестиционни проекти нетна настояща стойност и метода “срок на възвръщане на инвестициите”

Материал № 672888, от 26 апр 2011
Свален: 49 пъти
Прегледан: 96 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 992
Брой символи: 6,010

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оценяване на инвестиционни проекти нетна насто ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения