Големина на текста:
Финансово счетоводство
Въведение
Въведение в дисциплината финансово счетоводство (ФС)
1. Възникване на ФС като теория и практика
2. Същност, съдържание, предназначение и цели
3. Съпоставка между ФС и Теория на счетоводството
1. Възникване на ФС като теория и практика
Счетоводната теория и практика непрекъснато се изменя и развива в съответствие с
развитието на счетоводната наука от една страна и от друга страна в съответствие с
изменението на информационните потребности на управлението на отделното
предприятие и икономическото управление на макроикономическите системи и на
националната икономика. Счетоводството обслужва управленските потребности от
информационна гледна точка (управленските потребности в целия информационен
процес, защото събирането, пренасянето на знания за управлявания субект става с
помощта на счетоводно-статистическата и констативно-описателната информация), т.
е. потребностите от счетоводна информация определят необходимостта от счетоводна
теория и счетоводна практика.
Счетоводните информационни потребности:
А) възникват при конкретни условия – икономически, политически, социалистически
Б) са целенасочени към ефикасно и ефективно опознаване на:
1) състоянието, ефективността и промените във финансовото състояние
2) на разходите, калкулирането на себестойности и цени
3) на приходите и на резултатите, получени на всички нива и равнища, получени в
отделното предприятие и извън него
Кога получаваме приходи? Когато отидем на пазара и възвърнем паричната
себестойност от продадените продукти. (Кредитен оборот на сметка Приходи от
продажби)
Приходът възвръща в пари продадените активи (инвестирано е под формата на пари) –
възвръща една инвестиция от продукти.
Разход, който има инвестиционен характер/произход-капиталов разход – има
еквивалент на да поддържаш инвестиция
Да поддържаш инвестиция – да си възвърнеш инвестираното.
Приходът дава възможност за възвръщане на отчетната стойност на инвестицията и да
остане резултат, който е брутен (чиста печалба).
В) задоволяването им е свързано с познавателната страна на счетоводството и изисква
доближаването на управленците до системите от счетоводни данни и показатели и
компетентност за извличането на информация.
В исторически аспект и в контекста на създаване на ФС и на управленското
счетоводство трябва да стане ясно, че те са възникнали поради нуждите на
управлението най-напред във Великобритания, където твърде рано се появява борса,
възниква потребност от анализирането на финансовата дейност и се очертават
разработки върху финансовия анализ. Те преминават в САЩ, където има един бърз
икономически растеж и професионалните организации на различните сектори на
икономиката проявяват силен интерес към счетоводната теория и практика, главно към
извличането и анализирането на финансовите отчети. Те финансират и стимулират
организациите на счетоводителите към счетоводни теоретични изследвания.
1
Практически ако погледнем формирането на ФС и управленското счетоводство, то се
заражда като фин. анализ във Великобритания. Сега ФС е абсолютно наложително.
2. Съдържанието на ФС и управленското счетоводство са сравнително нови като
теория и практика. Наложили са се при страните с пазарна икономика и те до известна
степен преодоляват съществуващия информационен вакуум между потребяването на
счетоводна информация и нейното събиране, обработване и представяне в системи от
счетоводни данни и показатели.
Днес актуалните проблеми, свързани със съвременните информационни потребности в
условията на глобално развитие са:
1) развитието на стратегическото счетоводство
2) развитието на счетоводни теории за финансовите операции или за отделни групи
финансови сделки с финансови инструменти.
Във връзка с новите информационни технологии, имайки предвид разработване на
програмни продукти за комплексно задоволяване на управленски потребности, стават
актуални развитието на:
1) счетоводни теории като основна база за допиране на съществуващите счетоводни
теории (ФС, управленско счетоводство) до информатиката във връзка с комплексното
задоволяване на информационни потребности.
(Затова теорията на счетоводството трябва да се допълни с определени знания, особено
за това интегритетът на счетоводството да се изпълни в програмните продукти.
счетоводството се открива, води и приключва във всяка структурна единица.
Информацията трябва да задоволи информационните потребности на управлението.
Страните навън не се интересуват от текущото и периодично счетоводно отчитане, а
финансовия аспект, не от това което става в предприятието.)
2. Същност, съдържание, предназначение и цели на ФС
По своята същност то е устойчиво отражение (абстрактен израз) на състоянието,
дейността и резултатите в края на отчетния период на ниво отделна икономическа
единица (предприятие или икономическа група), базирано на:
1) балансовото единство (функционално и организационно)
2) на двойствеността на/в измененията при отделните икономическите явления като
обективни закономерности на икономическата реалност
Изхождайки от тази същност на управленското счетоводство, има същност на ФС. По
съдържание ФС отговаря на естеството на отчитаните обекти, които стават предмет на
ФС. Има се предвид:
1) икономическата дейност (стопанска и финансова) на отделните предприятия.
? Стопанската дейност е свързана със снабдяването, производство и реализация.
? Финансовата дейност включва:
- паричен поток
- поток на изчисляване
2) от гледна точка не на отрасловата й специфика, а от гледна точка на обективната й
възможност (на тази дейност) да базира информационни вземания на решения
А) за регулирането и направляването в стопански и финансов аспект на отделното
предприятие
Б) за ориентация на инвеститори, кредитори и други външни структури, включително
държавни органи на макроикономическо ниво
2
(На) икономическа(та) дейност – (й е обективно присъщо) 1) организация
2) управление
Стопанска Финансова
(материална дейност) (финансова дейност)
ФС няма за цел да отразява данни и да създава показатели, а използвайки синтетични
показатели като Баланс, ОПР, отчет за доходите и т. н. да базира/мотивира вземането
на управленски решения. (Идеята е да се разгледа синтетичния показател и да се
стигне до подробностите)
В отчетите има информация за вземането на решения и затова те са обективно
присъщи, стига счетоводителят да може да ги открие. Одиторите – дали дейността е
целесъобразна и законосъобразна.
Може да се дефинира предмета на ФС. Той се състои в реалните икономически
явления и процеси, отразявани и изучавани от специфична гледна точка
през погледа на синтетичните в края на отчетния период финансово-счетоводни
показатели за тях, които отразяват съдържанието (функционално и стопанско),
функционално и финансово на протеклите процеси и явления, както и влиянието,
оказано върху тях от конкретната среда – организационно, управленско, правно,
икономическо, социално.
Прилагането на теорията на ФС на практика е свързано със създаването на финансово-
счетоводни отчети (различни от тези, свързани с годишните приключвания). Това са
годишния финансов отчет на предприятието, който има публичен характер и е главно
за нуждите на външни потребители на информация. Може да се каже, че прилагането
на ФС на практика е свързано с едно продължение на функциониращата в практиката
счетоводна система. То представлява изготвяне на годишния финансов отчет с
публично предназначение. По тази причина все повече се утвърждава становището за
функциониране на системи за финансово отчитане или накратко, наричана в
практиката финансови отчети! Тази система – финансово отчитане – съдържа
информация, задоволяваща външните, разбира се и вътрешните управленски
потребности. Финансовите отчети се явяват в ролята на информационни системи и
средства за комуникация с инвеститори, кредитори, държавни органи и прочие. ФС се
занимава и с методологическите въпроси, отнасящите се до изготвянето на
финансовите отчети, до извличането на информация от тях и ползването им, т. е.
извличането на знания за отчетените в нея обекти. Разглеждат се начините, както в
практиката се нарича, на четене, интерпретиране и разбиране на финансовите отчети.
3. Съпоставка между ФС и Теория на счетоводството
Финансовото счетоводство (ФС) представя:
1) числените данни на финансовите отчети като отражение на измененията (промените)
и резултатите от извършената дейност.
2) начините за тяхното използване от участниците в счетоводните комуникации
При последните финансовите отчети се явяват в ролята на средство за предприятието,
в което се изготвят за инвеститори, кредитори и прочие. Целта на ФС е да доближи
потребителите на счетоводна информация до съдържанието на финансовите отчети и да
способства те да участват в познавателния счетоводен процес при самото извличане и
използване на счетоводна информация за вземане на правилно решение.
ФС има важна роля за по-ефективното информационно осигуряване, което увеличава
(прави да расте) неговата роля, особено при съвременни условия. Един управленец,
икономист, ръководител не би могъл пълноценно да използва съвременните програмни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 юни 2019 в 10:49 студент на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Инженерна логистика, випуск 2017
13 юни 2019 в 12:35 потребител
09 май 2019 в 09:40 в момента не учи на 24 години
07 май 2019 в 20:47 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански, специалност - Маркетинг, випуск 2014
02 май 2019 в 12:42 в момента не учи на 27 години от София
18 мар 2019 в 20:11 потребител
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ за материали по счетоводство на предприятието
добавена от sladur4etata666 26.08.2013
0
42
Нетен баланс и основен капитал
добавена от looooove 18.11.2014
1
31
Изпит по Счетоводство
добавена от wladkyu 16.06.2014
2
34
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
355
·
2
·
860
·
504
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Годишно счетоводно приключване

18 май 2010
·
829
·
47
·
10,957
·
984
·
6

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
293
·
2
·
339
·
490

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
138
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
172
·
14
·
2,836
·
167

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за изпит при доц. Стефанов, част 1, за проверка на текущите знания на студентите.
(Труден)
40
182
1
1 мин
10.10.2014
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
1 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Финансово счетоводство

Материал № 67156, от 18 дек 2007
Свален: 1,739 пъти
Прегледан: 970 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 84
Брой думи: 28,632
Брой символи: 178,337

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансово счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,193 309

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения