Големина на текста:
1. Химични аварии 1.
Причини за възникване на
аварии- Причини от обективен
характер.-природни бедствия
(земетресени, силни ветрове,
свлачища, наводнения) Субективен
характер:-повреди в
технологичните инсталации
(неспазване на мерките за ЗБУТ, на
технологичната дисциплина);-
транспортни катастрофи;-работа
на компетентни оператори. Обща
характеристика на
промишлените токсични хим. В-
ва. 1класификация- две големи
групи токсични вещества-
промишлени(ПТХВ) и боино-
отровни(БОВ). ПТХВ са токсични
вещества които поразяват хора
растения и животни при
концентрация под допустимите
нива: -класификация в зависимост
от физиологичното действие. А)в-
ва поразяващи кожата и
лигавиците(киселини и основи,
солна киселина, сярна, азотна)
основи NaOH, Ca(OH)2,KOH; 2. В-
ва които поразяват дихателната
система- хлор и амоняк; 3.в-ва
поразяващи нервната
система:бензен, сяровъглерод;4. В-
ва които отравят кръвта бензол,
въглероден оксид;5. В-ва които
предизвикват кислороден глад:
сяроводород,HCN. –класификация
в зависимост от степента на
токсичноста- извънредно опасно
токсични, опасно токсични, силно
токсични, умерено токсични. 2
важни представители на ТХВ-
амоняк-безцветен газ с остра
задушлива миризма-по лек от
въздуха, температура на
втечняване -35градуса, един от най
разтворимите във вода; при разлив
се образува амонячен облак,
никога не се чисти с вода,
неутрализира сес киселина NH3 +
H2O ->NH4ON(слаба основа)
NH4OH+CH3COOH-
>CH3COONH4+H2O (ацетат
нетоксичен); хлор- жълто зелен газ
с характерна миризма, по-тежък от
въздуха, не гори, силен
окислител,корозионно активен газ,
Cl2 +H2O<-->H-OCl+HCl;
-азотни оксиди- оксид във воден
разтвор е киселина; -серни оксиди
течни при стаина температура;
-въглероден оксид продукт на
непълно горене, без цвят,без
мириз, без вкус; 3. Защита от хим
аварии а) дегазация- комплекс от
мероприятия имащи за цел да
отстранят ТХВ от заразените
повърхности. За разлика от БТХВ
при ПТХВ няма универсална
дегазираща рецептура. Всяко
вещество се дегазира със
специфичен дегазатор. Методите
за извършване на дегазация са
механичен(избърсване, изтриване),
физичен (сушене, изпаряване),
химичен (взаимодеиства с хим в-ва
и получаване на нехимичен
продукт), комбиниран( вкл хим и
физичен); б)технически средства
за реагиране при химични аварии
са:-индивидуални и колективни.
Инидивидуалните – защита на
дихателните органи, за защита на
кожата.
2.Обща характеристика
на ядрени аварии -
Скала за класификации на
ядрените аварии -ядрена
авария – това е събитие в
дадено съоръжение или
инсталация при която в
процес на работата и се
създава опасност за
допълнително облъчване на
персонала и населението в
прилежащите райони. -
радиационната е частен
случай . Има 7 степени -1-ва
- аномалия : когато във
функционирането няма
опасност за персонала -2-ра -
инцидент: има потенциална
опасност -3-та - сериозен
инцидент: когато съществува
голямо замърсяване -4-та –
авария : частично
разрушаване на активната
част на реактора, но не се
налагат мерки за защита -5-
та авария с риск на околната
среда : мерки за защита -6-та
– тежка авария : наблюдава се
значително изхвърляне на
изотопи в околната среда -7-
ма – глобална авария :
възможно е изхвърлянето на
вещества разпространяващи
се на големи територии.
Защита на населението при
ядени аварии :
-Мероприятия които се
провеждат при 1-вия период :
прогнозиране на медицински
загуби, осигуряване на
индивидуални средства за
защита, избор на мерки в
заразени райони, определяне
на количествата медицинска
помощ, разработване на
отчети за евакуация
- мероприятия при
възникване на авария:
оповестяване на
застрашеното население,
готовност на силите,
непрекъснато радиационно
наблюдение, провеждане на
мероприятия при защита и
евакуация.
3.Защита от пожари
Вещества за гасене на
пожари- вода- под формата
на водна струя, гасят не
неорганични материали, под
формата на финни капчици за
гасене на пожари които
заемат по голяма площ и
трудно гасими пожари-вода
съдържаща повърхностно
активни в-ва-(прах за пране),
гасят се органични
материали; прибавяне на
миещи се в-ва на водата-
допринася до миещата
способност поради факта, че
повърхностното напрежение
на този разтвор намалява в
сравнение с чистия
разворител. Органични
материали (задължително
съдържа въглерод на 4-та
валентност);- наситена водна
пара: тя се използва за
горящи газови системи;-
въглероден диоксид за
зареждане на пожарогасители
с него се гасят ел табла и
инсталации: химическа пяна-
използва се за гасенето на
локално пожари на скъпи или
трудно гасящи се орг в-ва;
-прахови състави
(пожарогасители а
автомобили). Инертни
материали – пясък пръст, за
открито Техники за гасене на
пожари-пожарогасители;-
противопожарни автомобили,
вертолети. Действия на
населението при горски
пожари и в сгради; 1-
действия при горски пожари-
по посока на вятъра се
напъска, след това се
съобщава в най близкото
населено място, ако сте
блокирани от огъня търсите
поляни или си намокряте
дрехите в реката, ако пожара
се разпространява в посока на
вятъра и има склон се качете
на него. 2- действие на
населението в сграда-Саll
160, не се гаси ел уреди,
уведомяваме съседите,
спираме газта.
4.Епидемиологична
защита Основнни понятия –
епидемичен процес – това е
непрекъснато и
последователно възникващи
еднородни инфекциозни
заболявания: - епидемичен
взрив – това е поява на
групови заболявания на
голяма територия (колектив,
квартал,населено място).-
Епидемия – това е струпване
на голям брой еднородни
инфекции на територията на
областа или държавата:-
Пандемия-това е
разористранение на
епидемологиччния процес в
държави,целия континент или
няколко континента.
Класификация на
инфикциозните болести: -
инф.болести се причиняват от
микроби и токсини.
Микроbите биват 4 видa:
бактерии, вируси,гъбички:-
чревни инфекции- биват 3
вида-първите с изразен
фибричен синдром
борцелоза,2ри с синдром
холера,3ти чревни вирусни
инфекции. Организация на
епидимологичната защита: -
Мерки спрямо източника на
заразата,изолиране на болни-
ваксинация,имунитета е
пасивен получен при
въвеждане на серум,активен-
изкуствен имунитет при която
организма сам си изработва
специфични анти тела:-
спрямо околната среда и
елементи спосoпващи за
пренасяне на заразата:-
дезинфекция-това е метод за
унищожаване на
микроелемнтите във вашата
среда и човешкото
тяло,калцихипохлорид.Дезин
фекциите биват-
профилактични,текущи и
заклютелни.Профилактична –
входа на епидемията,а
крайната след изтичане на
карантината.Дезинфекцията
може да се извършва чрез
механичен,физичен и
химичен.Механичен-
изтупващ,проветряваш,физич
ен-пере се при висока
температура,-химичен с
дезинфектанти.
Организационни
ограничителни мерки за
неразпространението на
инфекцията и ликвидиране на
инфекцията в огнището на
епидемията:-опсервация –
това е система от мерки чрез
който се засилва
медицинското наблюдение
върху населението, провеждат
се рганизационни
ограничителни мероприятия
за разпространение на
инфекциозни заболявания.
Карантина-тя е система от
мерки за пълна изолация на
огнището на епидемията,
ограничаване влизането с
въоражена охрана.
Карантината се вдига,когато
оздравее и посления човек и
премине инкобационния
период.
5.Организация на
ЗНБАК 1.ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ИНЖЕНЕРНО-
СПАСИТЕЛНИТЕ
РАБОТИ При земетресения
се разрушават не само
сградите, но и инженерните
мрежи (въздухопроводи,
водопроводи, канализация,
горивопроводи). Това
предизвиква аварии,
наводнения и пожари на
съоръженията. Обектите се
поразяват не само
механически, но и от пожари
предизвикани от късо
съединение в ел. Инсталациите.
Инженерните работи в
огнището на поражение на
обекта имат за цел да спомогнат
за успешното изпълнение на
спасителните и необходимите
аварийно-възстановителни
работи. Към инженерните
задачи спадат осигуряването
на маршрути за влизане на
възстановителните
подразделения и техниката към
огнището на поражението,
евакуирането на пострадалите
хора, изпълнение на
неотложните аварийно-
възстановителни работи. Към
инженерно-спасителните
работи спадат разузнаването на
огнището на поражение с цел да
се открият пострадалите,
прокарването на временни
проходи за преминаване на
затрупаната територия, гасенето
на пожари, изпомпването на
водата, откопаването и
разкриването на затрупаните
защитни съоръжения,
подаването на въздух в тях,
спасяването на пострадалите,
санитарната обработка на
пострадалите, обезвреждането
на територията за извършване
на спасителни работи.
Неотложните аварийно-
възстановителни работи се
извършват с цел да се осигури
бързото спасяване на хората и
да се предотвратят
катастрофалните последици от
аварии и повреди главно чрез
.локализиране на авариите на
инженерните мрежи 2. Ред за
извършване на инженерно-
спасителните работи Хората,
намиращи се. както вътре в
сградите, така и извън тях,
може да бъдат поразени в
резултат на разрушаването на
съоръженията. Освен това
може да се получат изгаряния от
горещи газове и прах.
Поразяване на хора може да
предизвикат удари на летящи
отломки и парчета от чупливи
строителни материали , както и
в резултат на пространствено
изместване на тялото на човека.
За спасяване на хората,
намиращи се в огнището на
поражение, трябва да се
използват спецално обучени
команди. Хората, намиращи се
в разрушении сгради могат да
бъдат в частично запазили се
надземни помещения със
затрупани изходи, под
отломките на разрушените части
на сградите, в наводнените
мазета, убежища и други
укрития, от които е
невъзможно да излязат
самостоятелно поради
частичното повреждане на
конструкциите или
затрупването на входовете.
Търсенето и спасяването на
хората, останали под
затрупванията от разрушените
сгради, започва веднага в
процеса на инженерното
разузнаване и въвеждането на
спасителните и аварийно-
възстановителните команди в
огнищата на поражение чрез
пълно обследване на
територията. За откриване на
хора, намиращи се под
отломките на разрушените
сгради, както и в
затрупаните защитни
съоръжения в някои чужди
армии се използуват
специални прибори - геофони
които дават възможност да се
улавят слаби звуци, издавани
на разстояние 4—8 м, а най-
чувствителните прибори —
да се чуват например удари
на камък на разстояние до
200 м.При наличие на
изход от горните етажи
към покрива пострадалите
могат да се евакуират
посредством вертолети, а
намиращите се затрупани
хора в дълбочина под
отломките се евакуират
чрез прокарване на
хоризонтални проходни
галерии.При разчистване
на затрупванията,
разкриване и откопаване
на изходите на убежищата
както и прокарване на
пътища в разрушената
територия се използват
булдозери, екскаватори,
кранове , скенери и
др.Една от
първостепенните задачи
на инженерно
спасителната работа е
изпомпването на водата от
наводнените помещения и
подаването на въздух в
затрупаните убежища.
6.Геотектонични
бедствия. 1.Земетресения
земетресението е природно
явление, породено от
внезапното разрушаване на
част от земната кора,
последвано от сеизмични
вълни пораждащо трептения
в земните пластове. Областта
на разрушение се нарича
огнище на земетресението.
Началната точка намираща се
под земята в огнището се
нарича хипоцентър. Според
механизма на образуване на
земетресенията се делят на
тектонски, вулканични,
обвални, индуцирани. Най-
често земетресенията се
дължат на тектонска
активност. Те се пораждат в
литосферата, която е
съставена от големи океански
и континентални плочи, които
се движат във всички посоки
една спрямо друга. Когато
напрежението в дадено място
превиши границата на
устойчивост на средата става
освобождаване на
еластичната енергия, като на
повърхността на земята това
се изразява като трус.
Земетресенията дължащи се
на вулканична активност се
причиняват от предвижването
на лава по земната
повърхност , като и
огромният натиск на
натрупаните газове при
вулканичните изригвания.
Обвалните земетресения се
дължат на освобождаване
гравитационна енергия.
Индуцираните земетресения
се наблюдават най-често след
запълването на големи
изкуствени водохранилища.
Друга причина за появата им
са дълбоките сондажи и
изземването на големи
количества рудни маси от
мини и рудници. Има и
иднуцирани земетресения
дължащи се на подземни
ядрени взривове. Различават
се два вида – 1) ядрения взрив
който служи за пусков
механизъм на
земетресението, 2)когато
самият взрив излъчвайки
голямо количество енергия
сам се проявява като
земетръсно огнище. Според
дълбочината на огнището
земетресенията се
класифицират като – дълбоко
фокусни – до 700 км. И
плитко фокусни –до 60 км от
земната повърхност.
2.Сеизмологични основи на
земетресението – понятието
магнитут е въведено от Чарлз
Рихтер, което характеризира
сеизмологичната енергия
отделена в огнището.
Основните сеизмологични
пояси на земята са 3 –
тихоокеански,
алпохималайски и
средноатлантически.
Тихоокеанският е основният
сеизм.пояс където е
основната сеизмична и
тектонска особеност на
земното кълбо. В него се
освобождава около 80% от
цялата сеизмична енергия на
земята. Той включва
Филипините, Япония, Перу,
Чили. Алпохималайският
започва от Канарските
острови, обхваща Алпите,
Средиземноморието, Мала
Азия, Кавказ, Близкия изток,
Хималаите, Китай и
Индонезия.
Средноатлантическия
включва подводните планини
в средата на атлантическия
океан, северния ледовит
океан, Гренландско море,
Исландия.3.Скали за
измерване на
земетресенията – силата на
земетресенията се оценява по
техния магнитут , а той се
определя по определени
скали. –Скала на Рихтер
показва на земетресението
неговия магнитут. Тя има 9
степени. Леките земетре-я са
в диапазана от 4-4.9 ,
средните от 5-5.9 , силните от
6-6.9, големите от 7-7.9,
много големи 8-8.9,
изключително силни от 9
нагоре. -Скала на Медведев
Карник –тя е от 12 степени и
отчита ефекта на земетре-то
върху хората. – Скала на
Меркалий Зиберг – тя е от
12 степени и отчита силата на
земетресението върху
постройките и хората. –
Скала на Оморий – има 6
степени и описва поведението
на постройките при
земетресение. Първата степен
от тази скала отговаря на 6-та
степен от скалата на
Меркалий Зиберг.
4.Свлачища – под свлачище
разбираме земна или скална
маса, която се движи надолу
по склон. Мащабът на
свлачищата е с голям
диапазон от няколко метра до
няколко км. Класифицират се
с няколко основни критерия –
материал, скорост ,
разстояния на предвижване,
механизъм на движение и др.
според материала биват –
скали,почва, глина, пясък и
други. Според скоростта
биват – бързи,бавни и със
средна скорост. Според
мястото на възникване биват
–подземни и подводни.
Подводните се дължат на
земетресения под морското
дъно. Бързите подводни
свлачища понякога генерират
цунами. Според дълбочината
те биват повърхности и
дълбочинни, според
характера на движение – чрез
хлъзгане,падане, течение.
5.Вулкани – те са най-
известната форма на релефа
образувани при участието на
вътрешни земни сили. Те са
местата където периодично се
осъществява вулканично
изригване. То представлява
процес, където на земната
повърхност излизат огнетечна
маса ,твърди продукти и
газообразни вещества. При
изригване лавата се
устремява нагоре, чува се
подземно бучене, стават
земетресения и през отворите
на земната кора излитат
газове и водни пари.
Очертават се 4 зони на
вулканична дейност –
тихоокеанска,
средиземноморска,
атлантическа и индийска
зона.
7.Метеорологични и
климатични бедствия
1.Наводнения - биват:
-наводнения от дъждовно
речен тип- падащите
проливни дъждове на
обширни територии от
водосбора на реките
образуват огромни водни
маси, които не могат да се
поберат в действащите корита
на реките . водата излиза
извън коритото и залива
големи пространства в
речните долини и низини. –
заливане на крайбрежие –
този тип наводнения се
получават при неочаквано
повишаване на нивото на
моретата и океаните, като
следствие от високи океански
приливи, урагани, цунами. –
наводнения от топене на
снегове – снежната покривка
съдържа големи запаси от
вода , които при бързо топене
могат да причиняват мащабни
наводнения. – потъване на
сушата- това е причинено от
вътрешно планетни причини,
най-често от земетресения. –
други причини за наводнения
– заприщване на речни
корита, разрушаване на
язовирни стени, аварии в
хидротехническите
съоръжения.2. Бури и
урагани - вятърът е
движение на въздушните
маси от места с високо към
ниско налягане. При вятър
въздухът се движи
вертикално и хоризонтално.
Вятърът се характеризира от
два елемента – посока и
скорост, които с непостоянни.
За посока на вятъра се приема
посоката от която духа.
Скоростта на вятъра
представлява пътят изминат
от вятъра за единица време ,
измерва се м/сек. Едно то
най-разпространените
явления – гръмотевичната
буря, се състои от
ослепителен блясък и
оглушителен гръм и тътен на
мълниите. Кълбовидната
мълния представлява светещо
кълбо, на което размерите са
му различни –около 25-30
см.в диаметър.огненото кълбо
се движи хаотично по
неправилна траектория и
скоростта му на движение е
сравнително малка -прахови
бури – пясъчни бури – в
зависимост от механизма на
образуването им се делят на
два типа -1)при преминаване
на хладен атмосферен фронт
2)при среща на два фронта с
противоположни знаци при
еднакви условия.
3.екстремални затопляния и
застудявалия – при
прекомерното затопляне се
причиняват мног аварии
катастрофални ситуации,като
се деформират жп релсите и
се размеква асфалта на
шосейните пътища , което
води до проблеми.
Екстремалните горещини
вземат значителен брой
човешки жертви.
Специфично и много опасно
явление са мъглите в
големите замърсени градове и
промишлени райони – смог.
Има два типа смог –
1)характерен за умерени
географски ширини с влажен
климат и представлява гъста
мъгла с примеси от дим
2)смог който представлява
пелена от отровни газове и
аерозоли. Друго
метеорологично явление
което представлява на
моменти и екологична
катастрофа, това е
застудяване и ледовити
явления. Това са обледяването
, поледицата, мокрят сняг,
скрежа , които се натрупват
на много съоръжения и за
кратко време масата на тези
съоръжения достигат
застрашителни размери.
4.Продължителни суши и
валежи – сушата
представлява продължителен
период без валежи или с
минимални такива,
съпроводен с повишени
температури. Именно сушите
влияят отрицателно на
селското стопанство. Също
така те са главните
виновници за избухването на
горски пожари. Една от
фазите на влагооборотът е
дъжда . дъждът е проливен
ако за период за 5 минути до
24 часа има интензивност от
0,1-0,5 мм за една мин.
Снеговалежите имат
катастрофален екологичен
ефект главно в градовете
където възпрепятват всичко и
най- често блокират всички
видове транспорт. Важен
фактор дали снеговалежа има
катастрофален характер е
скоростта на натрупването на
снега. 5. засушаване,
насекоми, пожари и болести
по флората; а)обикновено се
различават 4 -5 типа
засушаване: -почвено-при
продължителен безвалежен
период. При него коренно
обитаемия слой просъхва и
растенията страдат от
недостиг на вода;
-атмосферно-ниски валежи,
високи температури и ниска
влажност на въздуха;-
почвено-атмосферно
растенията се намират в най-
неблагоприятно положение-
ниски количества валеж
ниска влажност високи
температури, силни и горещи
ветрове;- хидрологично-
достатъчно дълъг период със
сухо време, предизвикващ
недостиг от вода поради
намаление на водните
количества на водните
количества в реките и
понижаването на влагата в
почвата. 6.опустиняване и
ерозивни процеси-строежът
на почвата представлява
вертикалното разположение
на генетичните й хоризонти.
Различават се 3 почвени
хоризонта: -хумусен-в него се
натрупват органичните в-ва,
имат по тъмен цвят,
троховидно-зърнеста
структура и добри водно
физични свойства;-преходен-
осъществява връзката между
хумуса и почвообразуващата
скала;- почвообразуваща
скала-рохкав материал,
получен в процеса на
изветрянето, с натрупването
на глина придобива
свойството да задържа вода
но няма свойството
плодородие. Почвена ерозия-
процес на механично
разрушаване и отнасяне на
почвата под влияние на
водата и вятъра. Проявява се
в 3 форми – повърхностна,
браздова и равнинна.
Ветрова ерозия-проявява се в
открити равнинни райони при
скорост на вятъра в приземни
слой от 4 до 7 м/сек; при
скорост над 12м/сек се
образуват прашни бури които
отнасят почвения слой и
изскубват току-що поникнали
растения.
8. Мониторинг на
природни бедствия.
1.ПРОГНОЗИ ЗА
ВЪЗМОЖНА ПРОЯВА НА
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.
Търсенето на сигурни
земетръсни предвестници с
цел да се прогнозират
силните земни трусове е може
би най-съвременният етап в
развитието на науката
сеизмология. В търсенето
наи-важно е да се улови
процесът на подготовката на
едно голямо разкъсване на
земната маса и да се разбере
къде точно по разлома ще
стане това.Смята се, че
подготовката на едно голямо
земетресение може да се
отрази главно в четири
групи физически
изменения.Това са:-
сеизмични признаци;-
деформации на земната
повърхност и вътре в
земната маса;- геохимични и
геотермични изменения;-
електромагнитни
признаци.Тези групи се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юли 2020 в 09:14 в момента не учи на 43 години
12 ное 2019 в 15:07 в момента не учи на 41 години
06 дек 2017 в 22:34 студент на 46 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - Икономика на транспорта, випуск 2009
23 окт 2017 в 15:03 студент на 36 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически, специалност - ЗНС, випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Метеорология
Тест по метеорология за студенти от 2-ри курс
професионален тест по Метеорология за Студенти от 2 курс
Тестът е даван на студенти от специалност "Корабоводене и Експлоатация на флота и пристанищата". Има връзка със специалности като хидрометеорология и океанография. Съдържа 14 тематични въпроса. Някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
23
1
1 мин
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по метеорология

Защита на населението от бак

Материал № 671450, от 24 апр 2011
Свален: 123 пъти
Прегледан: 221 пъти
Предмет: Метеорология, Геофизика, астрономия и астрофизика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 6,131
Брой символи: 40,154

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на населението от бак"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валентина Христова
преподава по Физика , Астрономия и Математически анализ
в град София
с опит от  2 години
14 2,204

виж още преподаватели...
Последно видяха материала