Големина на текста:
ПРОЕКТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
1. Функционалнаструктура , модел който групира хората възоснова
наобщитеимуменияилиизползваненаедниисъщиресурсивъв
.функционалноспециализиранинаправления Восноватана
.функционалнатаструктурастоихоризонталнатадиференциация
Организациятагрупира отделните задачивъвфункциисцел повишаване
, : на ефективносттаскоетопостигаосновнатасицелпредоставянена
потребителитенависококачественипродуктиилиуслугинадостъпни
. цениСъс специализирането на функциитесеподобряват уменията и
, , способноститеи серазвиватключови способностикоито даватна
. , организациятаконкурентно предимствоВъзникватразличнинови
, -функции във връзка сначинапокойтоорганизациятаотговаряна все по
.сложнитеизискванияза изпълнениена задачите
1.1. Предимствана функционалната структура
, Напървомястофункционалнатаструктурасеразвивазащото
предоставя на хората възможносттада обменятзнанияи уменияпомеждуси
.и даповишават специализацията ипроизводителността си
, Другопредимствона функционалната структурае фактътче
групираните според общите си умения хора могат взаимно да следват
.работатаси ида контролиратповедениетоси
, Освенфункционалнитеръководителиобвързанитесъссъщата
, функцияслужителимогат взаимнодаследятконтролиратикоординират
. , действиятасиСъвместното ръководство еособено важнокогато работата е
. сложнаисеразчитанасътрудничествоВтакиваситуациивисшитеоргани
. осъществяват многотрудно своята дейност
, , , И накрая хората обвързанис дадена функциякоито работят заедно в
, ,продължение надълъг периодот времеразвиват ценностиикритерии
. позволяващиимда повишат ефективността наработатаси Те ставатчленове
, . наекипи преданинаорганизационнитецелиТазипреданостможедасе
.превърнев конкурентнопредимствоза организацията
1.2. Недостатъцинафункционалнатаструктура
1.2.1., Проблемисвързани сконтролана функционалнатаструктура
Функционалната структура пораждаспособности с ключовозначение
иувеличававъзможносттанаорганизациятадаконтролиратслужителитеи
. , ресурситеси Нофункционалнатаструктурасъздаваипроблемиособено
. , когато организацията се диференцира иразвиваПарадоксалноно често
. източникнапроблемитесанейнитеуспехиСувеличаванетонаумениятаи
u u - -способностите исвъзможността дапроизвеждапоширокилипо
качественнаборотстокииуслугисенамаляваспособносттана
организациятадаотговарянапотребноститенаразширяващатасе
. продуктова линияПроблемът предедна успешна организация е какс
, развитиетоидиференциранетосидаконтролиранепрекъснато
. - усложняващитеседейностиСпроизводството навсепоголямоколичество
, ,продукти териториалнатадиверсификацияизасилващатасеконкуренция
проблемитепо отношение наконтролаограничаватвъзможността на
.организацията дакоординира дейността си
1.2.2., Проблемисвързани скомуникацията
-В рамките на всяка функция се развиват се развиват различни още по
, тясноспециализиранинаправлениякоетоводидопроблемис
, , комуникацията тъй като всекиотделсмята че неговитепроблемиаот
. първостепеннозначениеВ резултат натези разминаваниявъзникват
, проблеми скомуникацията които намаляват степентанакоординацияи
. интегриранемеждуфункциите Приналичиетонасложникомуникационни
, проблеми организациитесеопитватдагирешатпосредствоминтегриращи
.механизми
1.2.3., Проблемисвързани сизмерванена приноса
Сразрастването на организациятаи увеличаването наброяи
, , сложносттанатехнитефункциипродуктииуслугинеобходимата
информацияза измерване на приноса на всякаотфункционалните групикъм
. , общияфинансоврезултатчестотрудносенабира Причинатазатовае че
стойносттанаприносанавсякагрупакъмпродуктовоторазвитиеечастот
. приноса навсичкигрупиинеможедасетретира изолирано Поради
, невъзможносттаточнода бъде измерентози приносорганизациятаможе да
- .не използва ресурситеси повъзможно найефективнияначин
1.2.4. Проблемипоотношение натериториалноторазположение
С разрастванетоси организацията е възможнода бъде изправена пред
.необходимосттаот създаваненаклоновев различни географски райони
, ,Териториалното разположение може да породи проблемсвързан сконтрола
. в рамките нафункционалната структура Организацияс повече от един клон
, трябвада разработиинформационна системакоятода можеда съчетава
u .необходимостта отдецентрализиранетов регионалнитеструктури
1.2.5., Проблемисвързани спотребителите
Задоволяванетона потребноститена новите групи отпотребители и
, , разработванетона продуктипредназначени специално затяхса доста
. трудни дейностив еднафункционалнаструктураФункциикато
, производствомаркетинги продажбиразполагатсмалки възможности за
специализация във връзка с потребностите наопределенагрупа
. - потребители Тяхнотопредназначениеепоскородаобслужватцялостната
. структура на организациятаПо този начин функционалната структураможе
.да бъде модифицирана
1.2.6. Стратегическипроблеми
, Понякогамениджъритевопититесиданамерятрешениена
, -ежедневнитепроблеминямат времедасе занимаятспостратегическите
. проблеминаорганизациятаКаторезултаторганизациятасеотклоняваот
.целите надългосрочната систратегияи политика
1.3. Решаване на проблеми с контрола във функционалната
структура
, Понякогаръководителитемогатдарешаваттакивапроблемикато
, напримерслабакоординациямеждуфункциитекатопреустройват
функционалната структура сцел повишенаинтеграция между отделните
.функции
1.3.1. От функционална къмдивизионална структура
Ако еднаорганизациясе ограничавадо производствотонамалък брой
, еднаквиилисроднипродуктипроизвеждатези продуктиведноилималко
,на брой местаи ги продава самона дена групаот потребители
функционалнатаструктуращеевсъстояниедарешаваповечетоот
, . проблемитесвързани сконтролаНосразрастванетонаорганизациятае
, вероятнотеда произвеждатповеченаброй продуктикоитомогатдасе
. различаватсъщественоединотдруг Когатоорганизацията серазвивапо
, тозипътсепоражданеобходимостотструктуракоятодаповишиконтрола
u , - на организацията над различните части такаче те подобре да
.функциониратизадоволяватпотребноститенасвоитепотребители
- :Преходът къмпокомплексна структура се базирана тривида избор
1.3.1.1. Увеличаване навертикалната диференциация
:Товавключва
- ;повишаваненаброяна нивата вйерархията
- - решаване каквавласт дасе централизира навърха и каква понадолу в
;йерархията
- ,решаванедокаквастепендасеизползватформалнитеправилаинорми
, -за дасе стандартизира поведениетотака че да сеупражнява поефикасен
- .контрол надслужителитес понисъкранг
-
1.3.1.2. Увеличаване нахоризонталнатадиференциация
Товаесвързаноспрепокриване нафункционалната групировка на
- - .повисоко ниво сдругвид групировка наподолустоящитесъставни части
1.3.1.3. Засилванена интеграцията
Засилването наинтеграцията между отделнитеподразделенияе
, необходимоза даповиши способносттаим дакоординиратдейноститеи
.мотивират персонала
1.3.2. Преход къмдивизионална структура
Дивизионалнаструктура , структура вкоятофункциитеса
групирани според специфичнитеизискванияна , продуктитепотребителите
и .пазара Целтанасъздаваненадивизионланатаструктураедасесъздадат
- - .помалки и полесноуправляеми подразделения в рамкитена организацията
Взависимост отпроблемитеи сложността на продуктите структурата бива

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2023 в 17:36 в момента не учи на 57 години
 
Домашни по темата на материала
организационна структура на евъргрийн еад
добавена от kristina.daskalova_fb 02.12.2017
2
45
Подобни материали
 

Организационни структури на управление в глобализиращата се пазарна икономика


С понятието “организационна структура на управление” се означават взаимоотношенията и взаимовръзките между подсистемите и елементите на управляващата система в дадена система на управление...
 

Организационни структури

01 яну 1970
·
151
·
1
·
543
·
174

Основни характеристики, компоненти и връзки в организационните структури...
 

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари


І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
 

Конфликтите в организацията


Конфликтите в организацията са едни от най – често срещаните конфликти, които изобилстват в икономическия живот и деловата сфера. Това е така, защото потребностите...
 

Организационни структури


Делегиране, отговорност и пълномощия. Организирането като процес представлява функция, която координира всички в организацията и установява формални взаимоотношения между тях...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
62
1
14.10.2016
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Проектиране на различни видове организационни структури

Материал № 671418, от 24 апр 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,641
Брой символи: 11,346

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проектиране на различни видове организационни с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала