Големина на текста:
ПРОЕКТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
1. Функционалнаструктура , модел който групира хората възоснова
наобщитеимуменияилиизползваненаедниисъщиресурсивъв
.функционалноспециализиранинаправления Восноватана
.функционалнатаструктурастоихоризонталнатадиференциация
Организациятагрупира отделните задачивъвфункциисцел повишаване
, : на ефективносттаскоетопостигаосновнатасицелпредоставянена
потребителитенависококачественипродуктиилиуслугинадостъпни
. цениСъс специализирането на функциитесеподобряват уменията и
, , способноститеи серазвиватключови способностикоито даватна
. , организациятаконкурентно предимствоВъзникватразличнинови
, -функции във връзка сначинапокойтоорганизациятаотговаряна все по
.сложнитеизискванияза изпълнениена задачите
1.1. Предимствана функционалната структура
, Напървомястофункционалнатаструктурасеразвивазащото
предоставя на хората възможносттада обменятзнанияи уменияпомеждуси
.и даповишават специализацията ипроизводителността си
, Другопредимствона функционалната структурае фактътче
групираните според общите си умения хора могат взаимно да следват
.работатаси ида контролиратповедениетоси
, Освенфункционалнитеръководителиобвързанитесъссъщата
, функцияслужителимогат взаимнодаследятконтролиратикоординират
. , действиятасиСъвместното ръководство еособено важнокогато работата е
. сложнаисеразчитанасътрудничествоВтакиваситуациивисшитеоргани
. осъществяват многотрудно своята дейност
, , , И накрая хората обвързанис дадена функциякоито работят заедно в
, ,продължение надълъг периодот времеразвиват ценностиикритерии
. позволяващиимда повишат ефективността наработатаси Те ставатчленове
, . наекипи преданинаорганизационнитецелиТазипреданостможедасе
.превърнев конкурентнопредимствоза организацията
1.2. Недостатъцинафункционалнатаструктура
1.2.1., Проблемисвързани сконтролана функционалнатаструктура
Функционалната структура пораждаспособности с ключовозначение
иувеличававъзможносттанаорганизациятадаконтролиратслужителитеи
. , ресурситеси Нофункционалнатаструктурасъздаваипроблемиособено
. , когато организацията се диференцира иразвиваПарадоксалноно често
. източникнапроблемитесанейнитеуспехиСувеличаванетонаумениятаи
u u - -способностите исвъзможността дапроизвеждапоширокилипо
качественнаборотстокииуслугисенамаляваспособносттана
организациятадаотговарянапотребноститенаразширяващатасе
. продуктова линияПроблемът предедна успешна организация е какс
, развитиетоидиференциранетосидаконтролиранепрекъснато
. - усложняващитеседейностиСпроизводството навсепоголямоколичество
, ,продукти териториалнатадиверсификацияизасилващатасеконкуренция
проблемитепо отношение наконтролаограничаватвъзможността на
.организацията дакоординира дейността си
1.2.2., Проблемисвързани скомуникацията
-В рамките на всяка функция се развиват се развиват различни още по
, тясноспециализиранинаправлениякоетоводидопроблемис
, , комуникацията тъй като всекиотделсмята че неговитепроблемиаот
. първостепеннозначениеВ резултат натези разминаваниявъзникват
, проблеми скомуникацията които намаляват степентанакоординацияи
. интегриранемеждуфункциите Приналичиетонасложникомуникационни
, проблеми организациитесеопитватдагирешатпосредствоминтегриращи
.механизми
1.2.3., Проблемисвързани сизмерванена приноса
Сразрастването на организациятаи увеличаването наброяи
, , сложносттанатехнитефункциипродуктииуслугинеобходимата
информацияза измерване на приноса на всякаотфункционалните групикъм
. , общияфинансоврезултатчестотрудносенабира Причинатазатовае че
стойносттанаприносанавсякагрупакъмпродуктовоторазвитиеечастот
. приноса навсичкигрупиинеможедасетретира изолирано Поради
, невъзможносттаточнода бъде измерентози приносорганизациятаможе да
- .не използва ресурситеси повъзможно найефективнияначин
1.2.4. Проблемипоотношение натериториалноторазположение
С разрастванетоси организацията е възможнода бъде изправена пред
.необходимосттаот създаваненаклоновев различни географски райони
, ,Териториалното разположение може да породи проблемсвързан сконтрола
. в рамките нафункционалната структура Организацияс повече от един клон
, трябвада разработиинформационна системакоятода можеда съчетава
u .необходимостта отдецентрализиранетов регионалнитеструктури
1.2.5., Проблемисвързани спотребителите
Задоволяванетона потребноститена новите групи отпотребители и
, , разработванетона продуктипредназначени специално затяхса доста
. трудни дейностив еднафункционалнаструктураФункциикато
, производствомаркетинги продажбиразполагатсмалки възможности за
специализация във връзка с потребностите наопределенагрупа
. - потребители Тяхнотопредназначениеепоскородаобслужватцялостната
. структура на организациятаПо този начин функционалната структураможе
.да бъде модифицирана
1.2.6. Стратегическипроблеми
, Понякогамениджъритевопититесиданамерятрешениена
, -ежедневнитепроблеминямат времедасе занимаятспостратегическите
. проблеминаорганизациятаКаторезултаторганизациятасеотклоняваот
.целите надългосрочната систратегияи политика
1.3. Решаване на проблеми с контрола във функционалната
структура
, Понякогаръководителитемогатдарешаваттакивапроблемикато
, напримерслабакоординациямеждуфункциитекатопреустройват
функционалната структура сцел повишенаинтеграция между отделните
.функции
1.3.1. От функционална къмдивизионална структура
Ако еднаорганизациясе ограничавадо производствотонамалък брой
, еднаквиилисроднипродуктипроизвеждатези продуктиведноилималко
,на брой местаи ги продава самона дена групаот потребители
функционалнатаструктуращеевсъстояниедарешаваповечетоот
, . проблемитесвързани сконтролаНосразрастванетонаорганизациятае
, вероятнотеда произвеждатповеченаброй продуктикоитомогатдасе
. различаватсъщественоединотдруг Когатоорганизацията серазвивапо
, тозипътсепоражданеобходимостотструктуракоятодаповишиконтрола
u , - на организацията над различните части такаче те подобре да
.функциониратизадоволяватпотребноститенасвоитепотребители
- :Преходът къмпокомплексна структура се базирана тривида избор
1.3.1.1. Увеличаване навертикалната диференциация
:Товавключва
- ;повишаваненаброяна нивата вйерархията
- - решаване каквавласт дасе централизира навърха и каква понадолу в
;йерархията
- ,решаванедокаквастепендасеизползватформалнитеправилаинорми
, -за дасе стандартизира поведениетотака че да сеупражнява поефикасен
- .контрол надслужителитес понисъкранг
-
1.3.1.2. Увеличаване нахоризонталнатадиференциация
Товаесвързаноспрепокриване нафункционалната групировка на
- - .повисоко ниво сдругвид групировка наподолустоящитесъставни части
1.3.1.3. Засилванена интеграцията
Засилването наинтеграцията между отделнитеподразделенияе
, необходимоза даповиши способносттаим дакоординиратдейноститеи
.мотивират персонала
1.3.2. Преход къмдивизионална структура
Дивизионалнаструктура , структура вкоятофункциитеса
групирани според специфичнитеизискванияна , продуктитепотребителите
и .пазара Целтанасъздаваненадивизионланатаструктураедасесъздадат
- - .помалки и полесноуправляеми подразделения в рамкитена организацията
Взависимост отпроблемитеи сложността на продуктите структурата бива

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проектиране на различни видове организационни структури

Ако една организация се ограничава до производството на малък брой еднакви или сродни продукти, произвежда тези продукти в едно или малко на брой места и ги продава само на дена група от потребители, функционалната структура...
Изпратен от:
poddly
на 2011-04-24
Добавен в:
Лекции
по Основи на управлението
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
организационна структура на евъргрийн еад
добавена от kristina.daskalova_fb 02.12.2017
2
45
Подобни материали
 

Организационни структури на управление в глобализиращата се пазарна икономика


С понятието “организационна структура на управление” се означават взаимоотношенията и взаимовръзките между подсистемите и елементите на управляващата система в дадена система на управление...
 

Организационни структури

01 яну 1970
·
151
·
1
·
543
·
174

Основни характеристики, компоненти и връзки в организационните структури...
 

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари


І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
 

Конфликтите в организацията


Конфликтите в организацията са едни от най – често срещаните конфликти, които изобилстват в икономическия живот и деловата сфера. Това е така, защото потребностите...
 

Организационни структури


Делегиране, отговорност и пълномощия. Организирането като процес представлява функция, която координира всички в организацията и установява формални взаимоотношения между тях...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
(Труден)
10
84
1
14.10.2016
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
62
1
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Проектиране на различни видове организационни структури

Материал № 671418, от 24 апр 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,641
Брой символи: 11,346

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проектиране на различни видове организационни с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала