Големина на текста:
История на икономическите теории
05.11.2010 г.
Меркантилизъм – като теория и практика, като политика и доктрина възниква в края на 15 век
и обхваща продължителен период от време. Всички представители на меркантилизма,
независимо от това къде работят, изследват икономическите процеси и явления в сферата на
обръщението. Не се занимават със сферата на производството. Наименованието си носят от
италианската дума „меркантиле”, което означава търговски или „мерканте” – търговец. Типично
английско направление в ик. Мисъл. Могат да се очертаят две направления в рамките на
меркантилизма:
1)Ранен меркантилизъм или „монетарна система” и обхваща времето от края на 15 век до
началото на 17 век. Неговите представители се интересуват от резултатите от отделно
взета парична сделка, в смисъл дали тя е активна или пасивна. Привърженици са на
активните търговски сделки, като не допускат пасивни търговски сделки. В Англия –
Уилям Стафорд; във Франция – Антоан де Монкретиен; в Германия – Йохан Бехер,
Хьорнинг; в Италия – Гаспер Скаруфи, Б. Даванцати;, в Русия – Иван Посошков това са
т. нар. икономисти-монетаристи.
2)Развит меркантилизъм или „представители на активния търговски баланс”. Обхваща
времето от 17 век до 18 век. Представителите се интересуват от това какъв е търговско
платежния баланс в края на годината и според тях той трябва да бъде активен. Приемат,
че за известен период от време могат да съществуват пасивни търговски сделки.
Представители: Томас Мън (Англия), Жан Батист Колбер (Франция), Йохан Юсти
(Германия), Антонио Сера (Италия), Нащокин и Крижанич (Русия), Б. Улоа (Испания).
Социално-икономически предпоставки за възникването на меркантилизма:
1.Развитието на капитализма в промишлеността на Англия, в резултат на което простата
капиталистическа кооперация на труда преминава към капиталистическата
манифактура. Но поради преобладаването все още на ръчния труд тя не е в състояние да
овладее изцяло промишленото производство. През 14 век. Англия изнася своите
суровини за преработка в италианските градове-републики – Венеция, Пиза, Генуа,
Флоренция, а през 17 в. тя се превръща в развита индустриална страна. Развива се
вълнената промишленост, памучната промишленост, ленената промишленост,
металическата промишленост (произвежда дребни метални изделия – пирони и др.)
2.Развитието на капитализма в селското стопанство, който процес започва с т. нар.
„ограждания” на огромни поземлени масиви и превръщането им в пасища.
3.Създаването на компании за колониална търговия. Такава е Ост-Индийската компания
създадена през 1600 г.
4.Съществува една силна централна кралска власт, която обаче има подкрепата на ранната
търговско-промишлена буржоазия, в резултат на което властта по своята същност си
остава феодална, но тя е чужда на феодалната разпокъсаност и сепаратизъм.
5.Великите географски открития от втората половина на 15 в., които са свързани с
огромен приток на благородни метали от новооткритите земи към Европа (това особена
се отнася за такива страни като: Франция, Испания, Холандия, Англия).
6.Навигационният акт на Кромуел от 1651 г., в резултат на което господар на моретата
става Англия, а не Холандия, както е било дотогава.
7.Възникването на философския материализъм на буржоазията в лицето на Франсис
Бейкън и Джон Лок. При Ф. Бейкън за пръв път се прави опит да се приложи
1
индукцията и дедукцията, като две страни на единния научен метод, наречен логика.
При него обаче все още се чувства един лек превес на индуктивното над дедуктивното
изследване.
Основни принципи на меркантилизма (еднакви за всички меркантилисти, независимо от
това къде работят):
1.Богатство са онези блага, които могат да се превърнат в пари.
2.Производството е предпоставка за богатството.
3.Източник на богатството е сферата на обръщението.
4.Обръщението е източник на печалба.
5.Не всяко обръщение е източник на печалба, а само обръщението от външната търговия.
6.Разрешава се внос на благородни метали по всякакъв път: търговски и нетърговски
(пиратства, грабежи, войни).
Меркантилизъм в Англия
Уилям Стафорд
Представител на ранния меркантилизъм (монетаристите) в Англия е У. Стафорд.
Основен труд: „Критическо изложение на някои жалби на нашите съотечественици”, написан
1581 г. Съчинението е написано под формата на диалог, в който участват представители на
различни класи от населението като рицар, търговец, фермер, богослов. Чрез репликите на
богослова той дава своите препоръки за развитието на английската икономика.
Основни ик. моменти:
­приема, че за известен период от време дадени търговски операции (сделки) могат да
бъдат пасивни;
­приема, че би било добре търговските сделки винаги да бъдат активни;
­застъпва се за развитието на „родна отечествена промишленост”. Тази промишленост
води до две неща: на първо място, до развитието на промишлеността в страната, и ,на
второ място, осигурява работата за населението. „Ние винаги трябва да гледаме да
продаваме повече отколкото да купуваме, защото в противен случай ще съсипем себе си,
а ще обогатим другите.”
­забранява износа на суровини от Англия;
­обявява се против фалшифицирането на монетите по негово време, тъй като това винаги
води до две неща: първо, до поскъпването на живота, и, второ, отлив от страната на
благородни метали.
Томас Мън – търговец
1630 г. пише своя труд „Съкровището на Англия във външната търговия” 1660 г. е публикуван.
Основни ик. моменти:
2
­първият представител в ик. наука, който прави разлика между търговски и паричен
баланс;
­застъпва се за ниски цени и ниски мита на английските стоки с оглед тяхната по-голяма
конкурентоспособност на международния пазар;
­приема, че за известен период от време може да съществуват пасивни търговски сделки,
но търговско-платежния баланс в края на годината трябва да бъде активен;
Меркантилизъм във Франция
Антоан де Монкретиен
1615 г. основен труд: „Трактат по политическа икономия, посветен на моя господар Краля и
неговата майка Кралицата”
Основни ик. моменти:
­първият представител, който въвежда понятието „политическа икономия”. Свежда я до
една наука за стопанско управление, а не я представя като наука, която изучава
производството, размяната и потреблението;
­прави опити да определи понятието „търговска печалба”. Представя я като правомерно
(нормално) явление: „като едно възнаграждение на търговеца за риска и опасностите,
които поема по време на реализацията на продукцията”. Забранява на чуждестранните
търговци да изнасят търговската печалба от Франция;
­представя търговията като основна цел на всички видове дейности в обществото;
­по подобие на Н. Орезмий, той изследва свойствата на металите и доказва, че: „златото е
по-могъщо от желязото и затова е нерв на войните”
­имаме при него един силно изразен, подчертан демократизъм, тъй като се ззастъпва за
повишаване на жизненото равнище на нацията.
Жан Батист Колбер – финансов министър на Луи 14
Не е в прекия смисъл на думата теоретик на меркантилизма, защото няма написани съчинения,
но нормативните актове и документи, с които управлява държавата са изцяло в духа от
меркантилистите.
Известен е с политиката на Колбертизма.
Същност на Колбертизма:
1)едно покровителство над търговията, от страна на държавата, която е свързана с
експорта, лукса и въоръжаването;
2)застъпва се за създаването на редица нови отрасли на икономиката с оглед по-
равномерно развитие на страната;
3)застъпва се за създаването на редица компании за колониална търговия;
4)забранява износа на суровини от Франция, като разрешава износа само на готови стоки;
5)с един нормативен акт от 1673 г. той поставя цялата промишленост на Франция под
строга държавна регламентация;
6)привлича с богато възнаграждение работници от италианските градове-републики, като
им осигурява двойно и тройно по-високо заплащане в сравнение с френските
работници;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 май 2021 в 08:22 ученик на 21 години от Горна Оряховица - ПГЛПИ "Атанас Буров", випуск 2020
29 окт 2019 в 10:18 учител на 62 години
20 апр 2019 в 18:45 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Икономика, випуск 2022
14 яну 2019 в 10:48 ученичка от Горна Оряховица - СОУ "Вичо Грънчаров"
20 дек 2016 в 19:39 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на туризма, випуск 2018
29 фев 2016 в 13:18 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Приложна информатика и статистика, специалност - Приложна информатика, випуск 2019
14 юни 2015 в 19:28 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - 14123411, специалност - Международни отношения, випуск 2015
22 фев 2015 в 15:18 студент на 49 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - Хасково, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
05 фев 2015 в 11:35 студентка на 46 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2013
19 яну 2015 в 22:20 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Теоретични въпроси по история на икономическите учения - ОТГОВОРИ
добавена от sunshine816 17.04.2012
2
42
Подобни материали
 

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене

17 мар 2006
·
859
·
6
·
3,539
·
210

Икономистите Адам Смит и Франсоа Кене - биографии, възгледите им за капитала, стойността и възпроизводството на обществения капитал/продукт и др.
 

Икономически теории - теми

20 мар 2006
·
2,603
·
12
·
5,603
·
361

Икономически теории - 21 на брой кратки теми ...........
 

Обща теория на заетостта, лихвата и парите

24 мар 2006
·
965
·
18
·
3,226
·
304

Обща теория на заетостта, лихвата и парите - на Джон М. Кейнс.
 

Немската историческа школа

09 юни 2006
·
589
·
23
·
3,194
·
412

Зараждането на немската историческа школа е свързано както с икономическото развитие на Германия, така и с влиянието на определени исторически дадености. Корените и следват да се търсят в материалните условия на живот на германските народи
 

Уилям Пети - биография

09 юни 2006
·
318
·
2
·
337
·
69

Уилям Пети е основоположник на класическата полит.икономия. роден е в А-я. По-късно заминава за Холандия и Париж. Там изучава медицина. Завръщайки се в А-я става личен лекар на Хенри Кромуел.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
210
1
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

История на икономическите теории

Материал № 668946, от 19 апр 2011
Свален: 67 пъти
Прегледан: 94 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 4,754
Брой символи: 29,487

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на икономическите теории"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала