Големина на текста:
7. ПРОХОДИМОСТ НА АВТОМОБИЛА.
Проходимостта е експлоатационно свойство, което определя способността на автомобила
самостоятелно да поддържа или възобновява движението при различни по трудност пътни или
теренни условия (извън пътищата). Определена проходимост притежават всички автомобили,
но в различна степен, в зависимост от тяхното предназначение.
Причините, които ограничават проходимостта са свързани най-общо с
повишено
съпротивление при движението, намалено сцепление; опасност от плъзгане или преобръщане
и други ограничаващи движението условия. Тяхното преодоляване или осигуряването на
проходимостта зависи от редица експлоатационни и конструктивни фактори на автомобила
като: теглителносцепни свойства, статична устойчивост, маневреност, кинематика и
конструкция на силовото задвижване и ходовата част, геометрични параметри на
автомобила
и др.
По проходимост, като се използват едновременно критерии по предназначение (пътни
условия), колесна формула и особености на конструкцията, автомобилите се разделят на три
групи: с нормална (ограничена), повишена и висока проходимост.
Автомобилите с нормална проходимост са предназначени предимно за използване по пътища
с твърдо покритие. Характеризират се със задвижване
на колелата обикновено от една ос или
част от осите с колесна формула 4х2, (2х4), 6х2, 6х4. Използват гуми с универсална шарка на
протектора и съответното налягане. Имат обикновени (неблокируеми) диференциали в
трансмисията си.
Автомобилите с повишена проходимост са предназначени за използване както по пътища с
твърдо покритие, така и при теренни
условия (извън пътищата). Характеризират се със
задвижване на колелата от повече оси или на всички колела с колесна формула 4х4, 6х4, 6х6.
Използват специализирани гуми с подходящ профил и шарка на протектора при ниско
налягане и в повечето случаи имат блокируеми диференциали в трансмисията. Максималният
динамичен фактор на тези
автомобили е значително по-голям в сравнение с този на
автомобилите с нормална проходимост.
Автомобилите с висока проходимост са предназначени предимно за използване в теренни
условия. Характеризират се със задвижване на всички колела - 4х4, 6х6, 8х8 и специална
конструкция, която да осигури високата проходимост. Имат блокируеми диференциали.
Използват специални гуми
със свръх ниско налягане, системи за регулиране на налягането в
гумите и допълнителни устройства за осигуряване на сцеплението и движението при тежки
теренни условия.
В зависимост от причините, които ограничават проходимостта, тя от методична гледна точка
се разглежда условно разделена на опорно-сцепна и профилна, независимо от взаимната
връзка между тях
.
7.1 Опорносцепна проходимост.
Характеризира възможностите за движение в зависимост от пътното съпротивление и
сцеплението - стръмни наклони, хлъзгави пътища, деформируема опорна повърхност (меки и
песъчливи почви) и др.
Приема се, че движението при тези условия е равномерно (F
а
?0) с относително ниски
скорости (F
w
?0).
От силовия баланс на автомобила F
µ
>= F
пi
>= F
?
, при осигуряване на необходимата
периферна сила на задвижващите колела (F
пi
= M
kз
/r
д
= M
e
i
T
?
T
/r
д
), опорно сцепната
проходимост ще се определя от неравенството между сцепната сила и пътното съпротивление:
F
µ
>= F
?
µ
х
R
z,сц
>= ?G
,
или:
? <= µ
х
R
z,сц
/G (7.1.1)
където : R
z,сц
е нормалната реакция (натоварването) върху задвижващите колела, а G -
пълното тегло на автомобила.
Уравнение (7.1.1) се нарича основно уравнение на проходимостта. Показва, че движението е
възможно, когато коефициентът на пътното съпротивление е по-малък от относителната
сцепна сила. При равенство може да настъпи частична загуба на проходимост, а при обратно
неравенствозагуба на
проходимост.
Опорно сцепната проходимост е прието да се оценява с помощта на няколко основни
показатели в зависимост от условията на движение.
При движение по относително твърда опорна повърхност за показател се приема
максималният преодоляван надлъжен наклон по условие на сцеплението (буксуване).
Той съвпада с показателя за оценка на ТСС и
за анализ на влиянието на силовото задвижване
(колесната формула) върху максималния преодоляван наклон могат да се използват
резултатите от т. 4.6.
От анализа следва, че при равни други условия 2х4 може да преодолее най-малък максимален
надлъжен наклон. Автомобилите със задвижване на всички колела могат да преодоляват най-
голям надлъжен наклон
, равен на коефициента на сцепление. Допустимите стойности на
максимално преодолявания надлъжен наклон за единични автомобили са: с нормална
проходимост - I
max
= 25 % , с всички задвижващи колела - I
max
>= 45 %.
Движението по деформируема (мек път, теренни условия, почва) или хлъзгава опорна
повърхност се характеризира с повишено съпротивление и намалено сцепление.
Коефициентът на съпротивление от търкаляне f се увеличава, тъй като освен загубите от
деформацията на гумата включва допълнително и загубите от деформацията на почвата.
Коефициентът на сцепление µ
х
намалява поради срязване на почвата, лошо самопочистване на
гумите и др.Основно в случая е влиянието на деформацията на почвата и поради това за
показател на проходимостта се използва специфичното налягане в контакта. То се определя
като отношение между теглото на автомобила G и сумарната контактна площ между гумите и
пътя S
k
:
p = G/S
k
(7.1.2)
Колкото по-малко е специфичното налягане, почти при всички условия на движение по мек
път, проходимостта е по-добра.
При равни други условия специфичното налягане p намалява с намаляване на вътрешното
налягане в гумата, тъй като се увеличава контактната площ. Това подобрява сцеплението и
намалява загубите от деформацията на почвата, но
увеличава загубите от деформацията на
гумата. Следователно в зависимост от състоянието на пътя съществува оптимално вътрешно
налягане в гумата, при което сумарните загуби са минимални при добро сцепление.
Върху движението по мек път оказва влияние образуването на следиширочина,
дълбочина и съвпадането на следите на предните и задните колела. Оценява се
чрез
коефициент на съвпадане на следите:
К
сл
= b
п
/b
пз
(7.1.3)
където: b
п
е широчината на следата на предното колело, b
пз
широчина на следата след
преминаване на предното и задното колело.
При К
сл
= 1 има пълно съвпадане на следите при праволинейно движение и най-малко
съпротивление. Освен това поради уплътняването на почвата след преминаването на предните
колела се повишава и коефициентът на сцепление за задните задвижващи колела. При
автомобилите с повишена и висока проходимост сдвояването колелата и особено само на
задните колела е нерационално.
Използването на единични гуми с големи размери, специални шарки на протектора с
големи грайфери или широкопрофилни гуми подобрява проходимостта по меки терени като
намалява съпротивлението и повишава сцеплението (по-голяма контактна площ, повече
грайфери участват в сцеплението).
За подобряване на проходимостта при тежки условия върху задвижващите колела се
поставят вериги против буксуване с различна конструкция. Върху заледен път, утъпкан сняг
или хлъзгав терен използването на вериги може да увеличи сцепната сила с 20 до 40 % в
сравнение с използването на гуми без вериги.
Автомобилите с висока проходимост, предназначени за движение както по твърди
настилки, така и върху меки терени, имат системи за регулиране на налягането на въздуха в
гумите. Оптималното вътрешно налягане е в зависимост от пътните и товарните условия на
движение и съответните специални гуми, които могат да работят при съществена разлика в
налягането.
При едно и също пълно тегло и специфично налягане един от най-ефективните начини
за повишаване на проходимостта е увеличаването на нормалната реакция върху задвижващите
колела F
z,сц
. Постига се чрез увеличаване на броя на осите със задвижващи колела. За
показател се използва коефициент на сцепното тегло:
К
µ
= G
сц
/G (7.1.4)
където: G
сц
(сцепното тегло) е статичната реакция на задвижващите колела върху
хоризонтална опорна повърхност.
При автомобилите с нормална проходимост коефициентът на сцепното тегло е К
µ
= 0,45 – 0,6
(леки автомобили) и К
µ
= 0,65 – 0,75 (товарни автомобили). За автомобили с всички
задвижващи колела К
µ
= 1 и те могат да постигнат най-висока проходимост.
7.2 Влияние на диференциала върху проходимостта на автомобила.
Диференциалът е възел от трансмисията на автомобила. Той представлява планетен
механизъм с две степени на свобода и три вала, при който въртящият момент от единия вал се
предава и разпределя между другите два в определено
отношение, независимо от ъгловите им
скорости.
Диференциалите се използват на две места в автомобила: между задвижващите ходови колела
от една ос (мост) – междуколесен диференциал (МКД) и между отделните задвижващи оси
(мостове) – междуосов диференциал (МОД).
МКД свързва задвижваното колело на главното предаване (короната с касетата на
диференциала) с полуваловете на задвижващите
ходови колела от една ос, а МОД
задвижващия (или междинния) вал от разпределителната кутия с изходящите валове към
отделните задвижващи оси (мостове). Това позволява на лявото и дясното задвижващи колела
от една ос или на задвижващите колела от отделните задвижващи мостове да се въртят с
различна ъглова скорост и да
изминават различни по дължина пътища при движение: в завой
(МКД), по неравен терен, при нееднакъв радиус на търкаляне на колелата и др. (МКД и МОД).
Така се осигурява чисто търкаляне на задвижващите колела без буксуване и плъзгане,
намалява се износването на гумите и се избягва вредната циркулация на паразитна мощност
в
трансмисията.
В автомобилите найчесто се използват диференциали с конусни зъбни колела. МКД са
винаги симетрични, тъй като левите и десни задвижващи колела от една ос при равни
нормални реакции (половината от сцепното тегло) трябва да бъдат равностойни по движеща
сила. МОД могат да бъдат симетрични или несиметрични в зависимост
от съотношението
между сцепните тегла на отделните задвижващи оси.
На фиг. 7.2.1,а е показана функционалната схема на симетричен конусен диференциал : 1 –
корона с касета (кутия на диференциала), 2,3 – планетни колела с полуваловете към
задвижващите ходови колела (при еднакви диаметри на планетните колеласиметричен
диференциал, при различнинесиметричен), 4 – сателитни колела.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проходимост на автомобила

Проходимост на автомобила. Проходимостта е експлоатационно свойство, което определя способността на автомобила самостоятелно да поддържа или възобновява движението при различни по трудност пътни или теренни условия (извън пътищата)...
Изпратен от:
bjs123
на 2011-04-18
Добавен в:
Лекции
по Промишленост и производство
Статистика:
116 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Промишленост и производство
Тест по организация и управление на производството за 1-ви курс
междинен тест по Промишленост и производство за Студенти от 1 курс
Тест по организация и управление на производството при доц. Пенчо Пенчев. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
50
13
1
7 мин
19.09.2013
Тест по производствени процеси, материали и труд
любознателен тест по Промишленост и производство за Неучащи от 12 клас
Тест по производствени процеси, материали и труд. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
11 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по промишленост и производство

Проходимост на автомобила

Материал № 668174, от 18 апр 2011
Свален: 116 пъти
Прегледан: 188 пъти
Предмет: Промишленост и производство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,035
Брой символи: 19,964

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проходимост на автомобила"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала