Големина на текста:
ОТНОШЕНИЯТА НАТО - РУСИЯ В ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД………………………………………………………………………………….... 4 стр.
ГЛАВА I КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОТНОШЕНИЯТА
НАТО – РУСИЯ.…….……………………….....................…………….... 8 стр.
1. Периодът на Студената война................................................………………...… .8 стр.
1.1 Международните отношения в годините на Студената война..............................8 стр.
1.2.Съветският съюз и НАТО по време на студената война......................................11 стр.
2.Политиката на Русия спрямо НАТО след края на Студената война ............15 стр.
3.Политиката на НАТО спрямо Русия след края на Студената война ............20 стр.
4.Развитието на отношенията НАТО – Русия след края на Студената война.24 стр.
5. Изводи.........................................................................................................................28 стр.
ГЛАВА II ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ ОСНОВИ НА
ОТНОШЕНИЯТА НАТО – РУСИЯ.………………….........................30 стр.
1. Органи за партньорство и споразумения към
НАТО и ОССЕ...........................................................................................................30 стр.
1.1. Севeрноатлантически съвет за сътрудничество………………..... .....................30 стр.
1.2. Партньорство за мир………………………………………………. .....................31 стр.
1.3. Евроатлантически съвет за партньорство………………………........................ 33 стр.
1.4. Организация за сътрудничество и сигурност в Европа………..... .....................36 стр.
2. Учредителен акт за взаимоотношенията, сътрудничеството и
сигурността между НАТО и Руската федерация(1997г.)………......................38 стр.
3. Учредяване на Съвета НАТО – Русия(2002г.)………………........................... 46 стр.
4. Анализ на споразуменията за партньрство и двустранните
споразумения между НАТО и Русия………………...........................................50 стр.
5. Изводи.........................................................................................................................53 стр.
ГЛАВА III ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА
НАТО - РУСИЯ........................................................................................55 стр.
1.Войната в Югославия………………………………………….……......................55 стр.
2. Разширяването на НАТО на изток………………………………. .....................63 стр.
3. Сътрудничеството между НАТО и Русия.…………….......................................68 стр.
3.1 Договор за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ).........................68 стр.
3.2. Сътрудничество в други сфери на сигурността...………………........................74 стр.
4. Конфликтът Грузия – Русия……………………………………......................... 79 стр.
4.1. Войната в Южна Осетия………..……………………...…………...................... 79 стр.
4.2. Замразяване на дейността на Съвета НАТО – Русия...…………...................... 82 стр.
4.3. Възобновяване на сътрудничеството...…………………………........................ 83 стр.
5. Политиката на новата Американска администрация.…….............................87 стр.
6. Изводи.........................................................................................................................94 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………....................... 96 стр.
ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛИ НА ОТНОШЕНИЯТА НАТО – РУСИЯ.........................…………...96 стр.
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ…….……............................104 стр.
БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………….....................……106 стр.
УВОД
Целта на настоящата работа е да се разгледат споразуменията, документите, действията и
събитията, свързани с взаимоотношенията на НАТО и Русия, след края на Студената
война, така, че да се получи обща картина на тези взаимоотношения, на основата на
еднакво застъпени гледни точки и на двете страни. Целта не е да се опишат подробно
всички споразумения, документи, действия и събития, а само най-важните от тях и
накратко, но в достатъчно широк обхват, за да може да се получи представа за
взаимоотношенията между НАТО и Русия като процес, протичащ във времето, да се
опишат неговите характеристики, възможните насоки за развитието му в бъдеще и техните
перспективи.
НАТО е учреден на 4 април 1949г. във Вашингтон с подписването на Северноатлантическия
договор. Страни по договора са десет европейски държави (Белгия, Великобритания,
Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Франция и Холандия) и две
североамерикански (Канада и САЩ). До края на Студената война към тях се присъединяват
още четири държави - през 1952г. Гърция и Турция, през 1955г. Федерална република
Германия, а през 1982г. Испания.
НАТО се създава като междуправителствена организация, в която всяка от страните-членки
запазва своя суверенитет и в която всички решения се взимат съвместно на основата на
консенсус. Най-важният политически и ръководен орган в НАТО е Северноатлантическият
съвет, където са представени всички съюзници. Той се събира обикновено на ниво
посланици, но също и на ниво държавни ръководители и министри. Едновременно с това е
изградена и военно-командна структура на НАТО, представляваща многонационална
система за планиране, организиране и командване на съюзните сили, ръководена от
стратегически главнокомандващи.
Основната цел на страните-основателки на НАТО беше да предотвратят риска Съветският
съюз да разшири контрола си над европейския континент. Подписвайки договора, те се
ангажираха взаимно да гарантират свободата и сигурността си с политически и военни
средства. Приобщавайки Северна Америка към отбраната на Западна Европа, НАТО
демонстрира, че всеки опит за политически или военен натиск над Западна Европа е
обречен на провал.
Благодарение на НАТО Западна Европа и Северна Америка не само съвместно
гарантираха своята независимост, но и достигнаха до безпрецедентно ниво на стабилност.
Тази стабилност бе в основата на европейското икономическо сътрудничество и
интеграция. В началото на 90-те години тя допринесе за края на Студената война и
преодоляване на разделението на Европа.
Днес НАТО не е само съюз за колективна отбрана, а общност на споделените ценности на
демокрацията, зачитането на човешките права и върховенството на закона, която
предоставя жизненоважното трансатлантическо измерение на усилията за справяне със
съвременните предизвикателства пред сигурността.
Въпреки прогнозите на мнозина скептици, Алиансът не само надживя края на Студената
война, но и се наложи като най-ефективната съвременна организация в сферата на
сигурността, чийто членски състав и кръг от партньори постоянно се разширяват. Страни
членки на НАТО днес са 28 държави. През 1999г. към Алианса се присъединиха Чешката
Република, Полша и Унгария, през 2004г. - България, Естония, Латвия, Литва, Румъния,
Словакия и Словения и през 2009г. – Албания и Хърватия. Същевременно, вратите на
НАТО остават отворени за бъдещи нови членове.
Паралелно със своето разширяване, Алиансът непрекъснато се трансформира, в отговор
на променящата се среда на сигурност. Новият характер на заплахите налага и промяна в
методите за запазване на мира. НАТО преструктурира своите военни способности,
адаптира силите си и развива нови многонационални подходи за справяне с тероризма,
регионални конфликти и други заплахи за сигурността, като разпространението на оръжия
за масово унищожение.
През годините постепенно се разшири географската рамка на водените от НАТО
международни операции и мисии. На Балканите Алиансът изигра основна роля за
спирането на междуетническите конфликти в бивша Югославия от 90-те години на миналия
век. След събитията от 11 септември 2001г. съюзниците стартираха антитерористична
военноморска операция в Средиземноморието, която продължава и днес. НАТО е основно
ангажиран със стабилизирането и възстановяването на Афганистан, където в момента се
провежда най-голямата съюзническа операция и подпомага усилията на международната
общност за постигането на мир в Ирак и Дарфур, Судан. В случай на необходимост,
Алиансът провежда и хуманитарни мисии за справяне с бедствия и аварии.
Постоянно се разширява и кръгът от партньори на Алианса. Освен европейските партньори
и държавите от бившия СССР, в него са включени и седемте страни-участнички в
Средиземноморския диалог. Въз основа на инициативата, предприета през юни 2004г. в
Истанбул, Алиансът търси възможности за сътрудничество със страните от региона на т.н
широк Близък изток. На срещата на върха в Рига през ноември 2006 г. съюзниците взеха
решение да адаптират общата рамка на партньорските формати, на основата на гъвкавост,
прагматизъм и съчетаване на географския и функционалния подход, както и да се потърсят
възможностите за развитие на по-тесни връзки със страни като Австралия, Япония, Нова
Зеландия и Южна Корея, споделящи евроатлантическите ценности и с активен принос към
операциите на НАТО.
Активно и във все по-широк кръг от области се развива и партньорството между НАТО и
Русия и НАТО и Украйна. Специално внимание се отделя на разширяването и
задълбочаването на сътрудничеството на НАТО с други организации в сферата на
сигурността, като ООН, ОССЕ, и най-вече на стратегическото партньорство между НАТО и
ЕС, предвид общите интереси и цели на двете организации.
Противопоставянето на НАТО и Русия е следствие от развитието на международната
обстановка след края на Втората световна война. След края на Студената война изчезнаха
голяма част от причините за това противопоставяне, обаче, Русия е геополитически
наследник на разпадналия се Съветски съюз и като такъв, тя наследи основната част от
територията и богатствата на бившия СССР, но наследи и ядрените му ракети, блоковите
рефлекси от миналото, противоречията в икономическите интереси и съперничеството във
военната област със Запада.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отношенията Нато - Русия в исторически и съвременен аспект

Разглеждат се споразуменията, документите, действията и събитията, свързани с взаимоотношенията на НАТО и Русия, след края на Студената война, така, че да се получи обща картина на тези взаимоотношения, на основата на еднакво застъпени гледни точки и на д
Изпратен от:
Super Spiro
на 2011-04-16
Добавен в:
Лекции
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
320 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
отношенията на българия със страна извън европейския съюз
добавена от g_a_t 20.05.2012
2
63
Подобни материали
 

Актуални проблеми на външноикон.отношения на България


Актуални проблеми на външноикон.отношения на България - кратък отговор на въпроса. Проследяване на проблемите от втората Световна война до края на 80-те години и в периода на 90-те години.
 

Сътрудничество на НАТО с други организации


В резултат на решенията за изграж-дане на Европейска идентичност в областта на сигурността и отбраната в рамките на НАТО.
 

Нестабилността на курса на долара и влиянието му върху световните икономически сили


Курсът на еврото спрямо долара. Спадът на долара спрямо еврото и тенденциите в бъдеще. Икономиката в САЩ и неините протекции. Влияе ли спадът на долара върху растящата в миналото икономика на САЩ и на останалите големи икономически мощности в света....
 

Страни в Северна, Източна, Западна и Средна Европа


Русия, Украйна, Беларус и Молдова влизат в състава на ОНД, създадена през 1991 г. В тази общност членуват още седем държави от Закавказието и от Средна Азия...
 

Взаимодействие между външна политика, право и морал

22 яну 2008
·
119
·
4
·
875
·
57

В наше време терминът „политика” има значително по-широко съдържание. Но в тесния, класически и много по-определен смисъл, терминът изразява дейност, която е свързана с придобиване, със запазване или с упражняване на държавната власт.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по теория на международните отношения
състезателен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти по право или международни отношения.
(Труден)
15
260
1
09.02.2012
Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
професионален тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
50
148
1
2 мин
27.08.2014
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Отношенията Нато - Русия в исторически и съвременен аспект

Материал № 666538, от 16 апр 2011
Свален: 320 пъти
Прегледан: 439 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 86
Брой думи: 41,230
Брой символи: 254,467

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отношенията Нато - Русия в исторически и съвре ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения