Големина на текста:
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
Участието на България в Европейския процес за социална закрила и социално
включване допринесе значително за създаване на националния ни социален модел.
Особено положителен ефект оказва участието на страната ни в европейския Отворен
метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване, чрез
който се насърчава обмена на добри практики между държавите-членки във връзка със
споделените отговорности на национално, регионално и местно равнище, както и
между администрацията и другите заинтересовани страни. По този начин се насърчава
преследването на общите европейски цели.
Една от групите за социална закрила от страна на държавата са продължително
безработните лица.
Продължително безработни лица са тези, които в продължение на една или
повече години са извън пазара на труда т.е. не работят.
Каква е статистиката
Групата на продължително безработните лица с престой в бюрата по труда
над една година за 2008 година обхваща 115669 безработни (средногодишен брой) и
намалява с 30.3% (с 50187 човека) в сравнение с предходната 2007 година. Делът й
също бележи спад с 8.3 процентни пункта и достига 49.5%.
Приетите промени през 2008г. в Закона за насърчаване на заетостта и активните
програми и мерки, провеждани на пазара на труда от Агенцията по заетостта, насочени
приоритетно към дълготрайно безработните лица постигнаха значителното намаляване
на техния брой и дял. Проблемът с продължителната безработица е траен, поради
професионално квалификационните и образователни характеристики на лицата,
включени в тази неравнопоставена група на пазара на труда.
Необходими са допълнителни усилия за ограмотяване и квалификация на
продължително безработните лица.
Изключително висок продължава да е делът на продължително безработните
лица в областите: Търговище (66.2%), Разград (62.8%), Кърджали (60.1%), Монтана
(59.0%), Шумен (58.8%), Силистра (57.1%) и Ямбол (57.0%), където и равнището на
безработица е най-високо.
Продължително безработни (от една или повече години) за трето тримесечие
на 2009 г. са 97.7 хил., или 43.9% от всички безработни лица.
Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%, като почти не се
различава по пол - той е съответно 2.7% за мъжете и 2.9% за жените.
В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.2% при 2.1% в
градовете. С основно или по-ниско образование са 44.5% от продължително
безработните лица.
От всички безработни 32.7 хил., или 14.7%, търсят първа работа.
1
За четвърто тримесечие на 2009 г. броят на продължително безработните лица
нараства с 24.2% и достига 117.6 хил., или 43.1% от всички безработни. Коефициентът
на продължителна безработица се увеличава с 0.7 пункта и достига 3.4%.
Според Агенцията по заетостта в групата на продължително безработните лица
над 1 година преобладават хора без квалификация и специалност (72,1%) и с основно и
по-ниско образование (69,4%), което обяснява значителните трудности при намирането
на работа.
Част от социалната държавна политика е и правото на парично обезщетение за
дълготрайна безработица на лицата, които са регистрирани като безработни в
съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта и отговарят на
следните условия:
след получаване на обезщетение за безработица са останали без работа и най-
малко 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението по ал. 3,
редовно са поддържали регистрацията си в съответното териториално поделение
на Агенцията по заетостта;
имат навършени 60 години и 6 месеца за мъжете и 57 години и 6 месеца за
жените;
сборът от възрастта и осигурителния им стаж е до 60 месеца по-малък от
изискуемия;
нямат отпусната пенсия;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително
осигуряване.
Паричното обезщетение за дълготрайна безработица е в минималния размер,
определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
съответната година.
Паричното обезщетение за дълготрайна безработица се отпуска въз основа на
заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и се
изплаща ежемесечно от датата на подаване на заявлението за период не по-дълъг от 30
месеца.
Безработните лица имат право на обезщетение за дълготрайна безработица по
ал. 1 само веднъж.
Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и
продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на действия в посока
подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и
мерки на пазара на труда. Те целят социалноикономическа интеграция на безработните
в неравностойно положение (в т. ч продължително безработнита) чрез повишаване
пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване
услугите на пазара на труда.
Основен инструмент на политиката по заетостта е Националния план за действие
по заетостта, приеман ежегодно от Министерски съвет по предложение на министъра
на труда и социалната политика. Националният план за действие по заетостта определя:
2
проектите, програмите и мерките, които ще се реализират през плановата година
и видовете стимули за работодателите и безработните лица;
целевите групи, към които ще бъде насочена приоритетно активната политика
по заетостта през плановата година: безработни младежи; безработни лица с
ниска степен на образование и без специалност и професия; обезкуражени лица;
продължително безработни; безработни хора с увреждания; безработни лица над
50-годишна възраст.
През 2009 г. активната политика на пазара на труда беше приоритетно насочена
към лицата, съкратени или заети при непълно работно време вследствие свиване
(прекратяване) на производството и услугите; към безработните над 50 и до 29 години;
към продължшително безработните в т. ч. обезкуражени неработещи лица.
Основни приоритети на активната политика по заетостта, заложени в
националния план за действие по заетостта през 2009 г.:
недопускане на масова и продължителна безработица чрез осигуряване на бърз
преход от едни работни места към други на съкратените лица вследствие
свиване на производството и услугите, включително чрез заетост на
субсидирани работни места, преквалификация и насърчаване на мобилността;
осигуряване устойчивост на заетостта чрез повишаване на знанията и уменията
на заетите с цел по-висока адаптивност и по-висока производителност на труда и
стимули за запазване на заетостта (включително чрез стимули за работа при
непълно работно време);
повишаване гъвкавостта и сигурността на заетостта чрез адаптиране на
договорните отношения, колективното трудово договаряне и организацията на
труда към новите условия на икономическа криза и нуждите на отделната
личност за по-голяма сигурност при загуба на работа; недопускане изпадането в
бедност и маргинализирането на съкратените лица, безработните от
неравнопоставените групи и неактивните (включително пенсионерите) чрез
обучение и субсидирана заетост;
ефективна интеграция на страната на Европейския трудов пазар.
Политиката на Европейския съюз “Заетост за социална интеграция”
предполага чрез мерки за преодоляване на продължителната безработица рискови
групи от обществото да се реинтегрират в него чрез осигуряване на работа. Мерките са
насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални
помощи, да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият такива
и да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост.
Подпомаганите безработни лица в трудоспособна възраст могат да бъдат
разделени на следните основни групи:
- лица, които не работят, издържат се от социални помощи, като за тях
социалното подпомагане е начин на живот. Загубили са мотивация за работа.
- лица, които работят в сивата икономика, без трудов договор, но получават
доходи. Поддържат редовна регистрация в дирекция “Бюро по труда” и получават
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално осигуряване

Участието на България в Европейския процес за социална закрила и социално включване допринесе значително за създаване на националния ни социален модел. Особено положителен ефект оказва участието на страната ни в европейския Отворен метод...
Изпратен от:
lubonn
на 2011-04-16
Добавен в:
Доклади
по Социална политика
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална политика, социална сигурност и социална защита

28 окт 2007
·
1,697
·
27
·
2,641
·
721
·
2

Защитата на социалните права има разнообразни икономически и политически измерения, които рефлектират в националната социална политика на отделните страни.
 

Практикум по Организация и управление на Социалната работа

17 юни 2009
·
155
·
4
·
370
·
195
·
1

Двата отдела си имат началник отдел.Към отдел социална закрила има сектор за хора с увреждания и социални услуги и ХУСО...
 

Социална работа с приемно семейство. Модели на приемно семейство в Сащ.

06 окт 2008
·
181
·
7
·
812
·
133

Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата. За това Законът за закрила на детето дава възможност на децата, които по някаква причина не могат да живеят при родителите си да бъдат настанени в семейство на приемни родители...
 

Социална политика и европейски социален фонд


В първите етапи на развитие на ЕС социалната политика е възприемана като продължение и допълнение на икономическата политика, като се е смятало, че социалните цели и целите в заетостта ще бъдат постигнати автоматично в процеса на икономическото развитие.
 

Социална интеграция на инвалидите

09 ное 2008
·
348
·
9
·
1,448
·
198
·
3

Като процес на интеграция се определя процесът на приобщаване на отделни индивиди или групи индивиди към обществото. За интеграция се говори, когато става въпрос за малцинствени групи, за лица с девиантно поведение, за лица с увреждания...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване

Материал № 666180, от 16 апр 2011
Свален: 20 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,339
Брой символи: 8,868

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала