Големина на текста:
Търговско право №3
Събирателно дружество(СД)
СД е обединение на две и повече лица за извършване по занятие на търговски сделки
при неограничена и солидарна отговорност на съдружие. Специфични белези:
- персонално по вид
-договорно по вид дружество
-специфична отговорност на съдружниците
Учредителният процес преминава през два етапа - сключване на дружествен договор и
вписване в Търговския регистър. Съдържанието на договорът се разделя на две части:
-минимално необходимо законово съдържание - включва индивидуализирани признаци
на дружеството и на съдружниците.
ТЗ регламентира задължителните правила за регламентирането на фирмите - СИЕ, име,
фамилия.
-факултативно съдържание - свободно се определя от съдружниците, обхваща
допълнителни права и задължения.
Отговорността на съдружниците е лична по характер, следователно съдружниците
отговарят с личното си секвестируемо имущество при недостиг на имущество.
Несеквестируемост настъпва по силата на закона или поради непрехвърлимост на правото. Не
могат да са обект на принудително изпълнение, обявените от гражданскопроцесуалния кодекс
вещи (вещи за всекидневна употреба, средства за упражняване на занятие или земеделски земи
до определен вид частно стопанство до 3 дка). Непрехвърлими са неимуществени права,
ограничено вещно право на ползване, право на стипендия и издръжка. Солидарен характер на
отговорност на съдружниците настъпва автоматично и се отнася само до външни отношения
между дружеството и кредиторите му. Във вътрешните отношения на съдружниците,
отговорността е разделна по вид. Участието в печалбата и загубата е съразмерно на дела на
съдружника. При плащане или при изпълнение на дълга към кредитора, съдружникът има
право на обратен иск (регресен) срещу останалите съдружници да събере частта, която е
платил и надвишава имуществената му вноска. Неограничен характер на отговорност
означава, че отговорността не зависи от размера на имущественото участие. Отговорността е
субсидирана по характер (допълнителна, обезпечителна по характер). По иск срещу
дружеството, кредиторите могат да насрочат вземанията си срещу един или повече съдружник
заедно или поотделно. Отговорността се реализира при недостиг на имущество. Кредиторите
не могат да предявят иск срещу отделен съдружник. Отговорността е обратна по характер,
съдружникът отговаря за всички задължения независимо от първоначалния момент на
възникване на членството. Новопостъпилите отговарят за минали, предходни задължения на
дружеството. Отговорността трае не само докато членството или дружеството съществува, но
и в границите на давностния срок на съответното вземане (максималният давностен срок е 5
години, а 3год. за лихви, наеми). Отговорността след прекратяването на членството
съществува към момента на прекратяването.
Вътрешните отношения между съдръжниците се уреждат по силата на договора, който
притежава предимство пред закона (дружествен договор). Не могат да бъдат преуредени:
?Правото на глас - нормата е императивна - всеки съдружник има право на един глас
?Нормата, която е в текста на чл.95 от ТЗ - изключване на съдружник поради виновно
поведение се извършва само по съдебен исков път, следователно волята на мнозинството
не е определяща т.е не зависи.
Изключване по съдебен път може само, ако СД е най-малко от трима и повече
участника. При наличие на двама съдружника изключване по съдебен път не може да стане.
Изправният съдружник има право да прекрати съдружието по съдебен път. Членството в СД е
комлексно по характер, то е единство от имуществени права и задължения.
Имуществените права в СД:
1
?Правото на дивидент,извлича се от дружествения характер. Дивидент - възможност за
получаване частта от печалбата, от имуществото след удовлетворяване на кредиторите.
То има условен характер, но има и отменим характер.
Способите за участие в печалбата са два:
1. Класически - във зависимост от имуществената вноска.
2. Според личното усилие на съдружника.
?Право на ликвидационен дял - облигационно вземане, което дава възможност да се
получи парична равностойност на членството от личното имущество на дружеството
останало след ликвидацията. Това право е неотменимо по характер. СД няма право да
кадуцира (принудително да отнеме дела на съдружника).
? Право на обезщетение - състои се от две части.
1. върху необходимите разноски от съдружника с лични средства
2. обезщетение за претърпените от съдружника щети (вредите трябва да се намират в
парична връзка и да са резултат от поведението на съдружника за постигане целите на
дружеството).
Правото на обезщетение за разноските е изискуемо от деня, в който са направени.
?Правото на лихва - поражда се по силата на закона, то е аксесорно по вид, начислява се
върху обезщетението за разноски и вреди. Размерът е в границите на законовата лихва
регламентирана в закона.
Неимуществени права:
?Да участва в управлението
?Право на информация - неотчуждимо, неотменимо и лично
?Право на контрол - съдружникът може да отменя решенията на СД
Имуществени задължения:
?Задължение за вноска - главно и основно задължение
?Задължение за обезщетение за вреди - поражда се в 2 хипотези. При неизпълнение на
задължението за апортна вноска или когато лихвата при неизпълнение на задължението за
парична вноска не може да покрие вредите бна дружеството.
?Задължение за лихва-поражда се в две хипотези:
1. При неизпълнение на задължението за парична вноска - дължи се законата лихва в полза
на дружеството;
2. Когато съдружникът получи заем в пари от името на дружеството или без да има право
за това.
?Задължение за неустойка-при неизпълнение на имуществено задължение, ако е
предвидно в договора.
Неимуществени задължения:
?Да участва в управлението
?Да полага лични усилия за постигане целите на дружеството
?Забрана за извършване на конкурентна дейност - факултативно по вид задължение
При неизпълнение за виновния съдружник:
-да се изключи по съдебен път;
-да дължи обезщетение;
-право на дружеството да заяви, че встъпва в сделката;
Управлението на СД се урежда от закона. Не са регламентирани специални органи за
управление. Управлението е правно уредената възможност да се взимат решения. Състои се от
две части:
?Обикновено - вземане на решения по въпроси свързани с регистрацията на предмета на
дейност. Всеки съдружник е орган за управление по въпроси от обикновената дейност.
Възлагането на управлението на трети лица действа, ако е взето с единодушие решението от
съдружниците и е вписано в Търговския регистър.
?Управление на въпроси от разпоредителен характер - с решения по тях се надхвърля
обикновеното управление.
2
Решенията се взимат с единодушие от всички съдружници, освен ако в дружествения
договор не е предвидено мнозинство – чл. 84 ал. 2. Съдружниците притежават частично право
на вето - възможност на съдружника да се противопостави на решенията от другите
съдружници да извършването им. Представителството на СД обхваща отношения с трети лица,
урежда се с императивно - правно норми. Всеки съдружник се третира като законови
представител на СД. Представителната власт възниква по силата на правната норма. Тя е
свързана със самото членство и е неограничена. При извършването на правни действия,
съдружникът трябва да окаже качеството, което действа при подписване на документа.
Съдружникът не трябва да се легитимира от трети лица с пълномощно. Прекратяването на СД
представлява преустановяване на автономната търговска дейност, като ЮЛ продължава да
съществува. Прекратяването се групира в две групи:
?Обективни основания - не съдържат воля на правен субект. Прекратяването може да се
преодолее, ако в дружествения договор е предвидено продължаване на дейността.
Наследниците на починали съдружници могат да встъпят в членството в тримесечен срок.
?Относителни - съдържат воля на правен субект
-взаимно съгласие на всички съдружници
-с предизвестие за напускане на съдружник
-поради искане на личен кредит на съдружник
Прекратяването настъпва, ако са налице две предпоставки:
1. Личният кредитор в продължение на шест месеца да не е получавал удовлетворение
със способите за принудително изпълнение върху движимото имущество.
2. Личният кредитор да е изпратил за прекратяване на СД предизвестие до 6 мес.
Дружеството може да се запази, ако съдружниците изплатят личния дълг към кредитора.
Дружества с ограничена отговорност(ООД)
Дружествата като самостоятелни ЮЛ отговарят неограничено за имуществото.
Специфични белези:
?капиталът е разпределен на дялове, който могат да са различни по размер
?ООД е междинна форма и е със запазени персонални еленти
?Отнася се към категорията на договорно дружество
Провеждането на учредителни събрания не е задължителен елемент от учредяването му.
Договорът може да се подпише и неприсъствено. Съдружникът може да се представлява с
пълномощно. В съдържанието на договора,съдружниците могат да уговорят:
?Факултативното винкулиране на дяловете (обвързване в юридически смисъл -
регламентиране на допълнителните условия за прехвърляне на членството, освен тези в
закона).
?Размер на дружествения дял, който е различен от основния дял в капитала
?Право на съдружниците да запишат новите дялове пропорционално на притежаваните,
с който се увеличава капитала.
?Забрана за конкурентна дейност - само управителят.
Капиталът на ООД - относително стабилен, неизменна цифрова величина, която отразява
вноските на съдружниците към момента на учредяване на дружеството (минимален размер
5000лв.). Капиталът се състои от две изисквания:
?Изцяло записан
?Реално внесаната част от записания(70%)
Имуществото на ООД - е динамична величина, съвкупност от права и задължения, които
имат парична оценка. Понятието дял се използва със следните три значения:
?Чл117 - основен дял; дялова вноска - определяне на номиналната сума, с която
съдружниците участват в капитала с минимум 10 лв. Могат да се уговарят различни по размер
суми, но кратни на 10 и цели числа. Дяловата вноска или част от нея трябва да се внесе към
момента на учредяването.
Съществуват три норми за дела:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Събирателно дружество

Отговорността на съдружниците е лична по характер, следователно съдружниците отговарят с личното си секвестируемо имущество при недостиг на имущество. Несеквестируемост настъпва по силата на закона или поради непрехвърлимост...
Изпратен от:
Деница
на 2011-04-14
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
10
3
5 мин
16.07.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
19
1
1 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Събирателно дружество

Материал № 664487, от 14 апр 2011
Свален: 20 пъти
Прегледан: 40 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,173
Брой символи: 13,625

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Събирателно дружество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения