Големина на текста:
Търговско право №2
Търговски представители и търговски посредници
Търговски представител - самостоятелен търговец, който по занятие указва правно
съдействие в полза на друг търговец. Съществуват две форми на правно съдействие:
?пряко представителство
?косвено представителство (комисионерство).
Съществуват два вида договори, уреждащи ТП:
1. Договор за пряко или косвено ТП - рамков комисионен договор.
В зависимост от обема на правата:
?ТП с пълен обем, не са ограничени, осъществявя пряко представителство.
?ТП с непълен обем (комисионери), осъществяват несъщинско представителство.
?ТП - делкредере (на доверие) - допълнително задължение, което представителя да
гарантира изпълнение на сделка, сключена с трето лице. ТП и третото лице носят солидарна
отговорност към принципала.
?Изключителен ТП - сключена сделка с определен кръг клиенти, определен вид стоки.
2. Договор за търговско представителство (агентски договор) - абсолютна търговска сделка.
Договорът е разновидност на договора за поръчка, уреден от Гражданския закон. Договорът е
двустранен (задължения за двете страни) консенсуален, комутативен, формален, с продължително
действие. Условие за действителността му е да е оформен писменно, за да породи правно
действие. Представителят е обвъзран трайно с интересите на търговеца, когото представлява,
поради което и договорът е с продължително действие.
Договорът се прекратява при смърт или запрещение.
Съществени условия:
-предмет и район на действие
-при липса на уговорка - правата на представителя се разпростират до търговското
занятие, развивано от принципала.
Правата и задълженията на ТП се подразделят на основни, уредени от закона и
допълнителни, уредени в договора. Основни права на ТП-комисионна, по силата на закона,
способи за определяне на възнаграждението:
1. Tвърдо определена ежемесечна сума - 2% от стойността на правното действие.
Правото на възнаграждение обхваща периода на действие на договора и след
прекратяването му ако принципалът извлича облаги от клиентелата, създадена от представителя.
Възнаграждението след прекратяване на довора отпада, ако прекратяването е по - вина на ТП.
При липса на уговорка се дължи обичайното за вида дейност за изискуемостта на
възнаграждението е без значение изпълението на сделката от третото лице.
2. Възнаграждение за събраните от представителя вземания (инкасов провизион)
-дължи се обичайното за дейността.
3. Допълнително възнаграждение при клауза делкредере - уговаря се писмено,
недействителни са клаузи, с които представителя се лишава от него.
4. Право на обещетение за необходимите разноски от дейността, факултативно право
№ 2. отпада, ако е предвидено друго в договора.
5. Право на законово-представителна власт - действията, извършени дори и без да е
изрично упълномощен са действителни за представл. Търг.под прекратително условие, те отпадат,
ако търговецът незабавно ги отхвърли като писмено уведоми за това ТП и третото лице.
Следователно търговското законодателство презюмира, че правните действия без представителна
власт или при превишаването й са мълчаливо потвърдени от търговеца до отхварлянето им.
6. Право на задържане в полза на ТП - търговецът отказва връщане на стоки, мостри
и други права и вещи на търговеца до изплащане на възнаграждението.
7. Право на ТП да приема действия от трети лица насочени към запазване на правата
им(рекламации).
1
Допълнителни права на ТП:
- право на възнаграждение при прекратяване на договора за сключени или
подлежащи на сключване сделки. Обхваща бъдещи по характер доходи, които търговския
принципал получава от сделки, подготвени от представителя или сключени с неговото съдействие.
- право на обещетения за ограничаване на търговската му дейност след прекратяване
на договора. Ограничението е с максимум срок 2 години, обхващасъщия район, вид стоки и
услуги, които ТП е обслужвал. Възнаграждението на ТП е в размер на едногодишно средно
възнаграждение за периода на действие на договора, плаща се еднократно.
Задължения на ТП:
-да пази фирмена тайна
-да окаже правно съдействие
- да дава информация (уведомява търговеца за сделки)
-посочва в документите, които издава индивидуалните му данни.
Допълнителни задължения:
-да не извърщва конкурентна дейност след прекратяване да договора
-да е представител делкредере
-да не представлява конкуренти
-да е изключителен ТП
-да осигурява определен оборот.
Основания за прекратяване на договора за търговско представителство:
1. С изтичане на срока
2. За първите 3 години с предизвестие от 1 месец, а след 3
-та
година от 3 месеца
3. Изгубване на търговското качество на страната или продажба на търговското
предприятие.
Търговски посредник - самостоятелно търговско физическо или юридическо лице,по
занятие посредничи при сключване на сделки с права, вещи от търговския оборот. Отношенията с
търговците се уреждат по силата на единични и възмездни договори за всички
посредниципоотделно. Няма представителна власт, не участва нито от свое, нито от чуждо име
при сключване на сделката, спазва неутралитет, т.е. да охранява интересите на двете страни.
Договорът за посредничество е самостоятелно по вид договор.
Предмет - извършване на определена услуга. Не обхваща извършването на правни действия, а на
фактически действия, които обуславят определен правен резултат - представлява свързване на
страните и подпомагането им да сключат бъдещия договор, той е неформален, за възнаграждение
на стойност повече от 1000 лв. за доказването им се препоръчва писмен документ.
Търговският посредник има право на възнаграждение, поражда се само при резултативно
сътрудничество за изискуемостта му е достатъчно наличието на действителна сделка между
лицата - дължи се от една страна, а при липса на уговорка от втора страна поравно. Заплащането
му е без правно значение, изпълнение на сделката, сключени с трето лице. Извън правото на
възнаграждение е обещетението. Търговският посредник води дневник, в който вписва в
хронологичен ред и датира сключените за деня сделки. Няма право да дава информация от
дневника си на трети лица.
Търговско предприятие
Утвърдрни са три становища за същността на търговското предприятие:
1. Търговското предприятие се определя като единен и цялостен правен обект,то
може да бъде предмет на правни сделки.
2. Определеното му като обособено имущество е обект на правото на собственост на
търговеца.
3. Правото върху търговско предприятие е лично и облигационно по характер,
включва три правомощия на носителя му – управлява, експлоатира, разпорежда.
4. Становище, по което се обявява за правен субект.
2
Търговския закон съдържа правна уредба на търговското предприятие:
1. Чл.1 ал.3 - търговско предприятие се обявява за фактическа съвкупност, сбор от
вещи, инвентар и т.н.
2. Чл.15 ал.1- предприятието е правна съвкупност.
3. 61, 62 текст е обявено за правен субект.
Правен субект - държавни и общински предприятия. По силата на законовото определение
търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
Елементите, включени в състава на предприятието, притежават разнородна правна
характеристика, съдържанието на предприятието се подразделя на 3 части:
?Правата/задълженията, които имат самостоятелно правно съществуване, те не зависят
от принадлежността им къмтърговското предприятие, обявени са за самостоятелни
правни обекти по силата на отделни клонове могат да се отчуждават вън и независимо
от предприятието.
?Правата, които имат несамостоятелен характер, не притежават самостоятелно
юридическо съществуване следват състава на търговските предприятия. Елементарно
право на - търговска марка, фирма, преждеползване на произведеното.
?Фактически отношения, не са обявени, нито за самостоятелни, нито за несамостоятелни
обекти на правото; обобщение, редове, елементи към нея - знание, опитност на
търговската клиентела и т.н.
Сделките с предмет цяло търговско предприятие в зависимост от правните им резултати се
разделят на 3 подкатегории:
?сделки по разпореждане
?сделки по управление (наем)
?обезпечителни сделки
Търговският закон урежда прехвърлителни сделки(транслативни) с предмет цяло търговско
предприятие. Търговският закон се прилага за продажба, замяна, апутиране на търговското
предприятие към част от търговски дружества. Прехвърлянето не е абсолютно. Търговска сделка
по смисъла на чл.1 от Търговския закон. Договорът се сключваписмено с нотариална заверка. При
прехвърляне на търговско предприятие на цяло търговско дружество е необходимо решение на
върховен орган, постановено с мнозинство, изискуемо за преобразуване на дружество. Страни по
договора - лица, регистрирани като търговци по общия ред. Договорът се вписва по партидата на
страницата в Търговския регистър, при наличие на недвижим имот или вещно право върху него
договорът се вписва в службата по вписване в районния съд.
Основният правен резултат на договорът е настъпване на униерсално правоприемство.
Презюмира се,че цялата съвкупна принадлежност на продавача по право преминава в имущество
на купувача следователно договорът е алеаторен по характер, сделката е на риск за купувача.
Договорът е комплексен по вид, обединява прости единични по съдържание сделки с предмет
отделни елементи от предприятието. Продавачът носи солидарна отговорност с купувачът за
задълженията възникнали към датата на прехвърлянето към кредитора. Отговорността на
продавача е ограничена до размера на получените от него права. Отговорността на продавача-
становища - юридическо.
Въведена е специална процедура за продавача вземания от кредиторите при търсими
задължения те са длъжни да се обърнат към отчуждителя на предприятието, при парични
задължения действат общи правила на солидарност. Освобождаването на продавача от солидарна
отговорност се допуска чрез писмено споразумение, страни по който са кредитора и отчуждителя.
При обретателят управлява премина към него предприятие в срок от 6 месеца от вписването на
прехвърлянето, в срока кредиторите, чиито вземания са необезпечени, ако са възникнали до
дататана прехвърлянето могат да поискат изпълнение или допълнително обезпечение на правата
си. При неизпълнение след срока в полза на кредитора се поражда привилегия по закон,
кредиторите могат да получат с предимство вземанията си от правата, принадлежали само на
неговия длъжник.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговски представители и търговски посредници

Предмет - извършване на определена услуга. не обхваща извършването на правни действия, а на фактически действия, които обуславят определен правен резултат - представлява свързване на страните и подпомагането им да сключат бъдещия договор...
Изпратен от:
Деница
на 2011-04-14
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
48 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
7
3
13 мин
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
35
3
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговски представители и търговски посредници

Материал № 664289, от 14 апр 2011
Свален: 48 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 2,026
Брой символи: 13,133

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговски представители и търговски посредници"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения