Големина на текста:
Търговско право №1
Същност на търговското право
Има няколко теории за възникването на търговското право (ТП):
Договорната теория - ТП има за цел да защити частния интерес. Интересът на лицата,
които се намират в договорни отношения с търговците. Нормите имат диспозитивен характер
следователно мястото на ТП е в частното право. Намесата на държавата е ограничена.
Комунитарна теория - ТП защитава публичния интерес. ТП притежава комплексен
характер и обслужва различни интереси, държава, кредитори. ТП е комплекс от гражданското
и административното право. Нормите са с императивен характер и се използва
административният метод.
В бълг. правна теория са утвърдени 2 становища за ТП.
1.ТП е комплексен правен отрасъл - частно и публично правен характер
2.ТП е част от гражданското право. Особеностите са свързани с прилагането му към
определена категория субекти.
ТП е съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения, възникнали в
търговията. Тя обхваща целия кръгооборот от стоки (предприемаческата дейност). Методът на
регулиране на ТП е метод на равнопоставеност на правните субекти. Не се допуска едната
страна да налага действие само от една страната - представлява подреждане на правните норми
в последователност. Системата на ТП включва:
Правни норми, уреждащи отношенията между търговците
ПН, уреждащи сделки
Морско търговко право
Международно право
Търговска несъстоятелност
Относно ценните книжа
ТП изисква публичност на субектите. То се гарантира чрез задължението на търговците
да вписват задълженията в съответните търговски регистри. Режимът на сключване и
изпълнение на търг. Сделки е облекчен, за разлика от общия гражданско - правен ред. ТП се
дистанцира от принципа за формализъм в сделките. Търговският закон възприе съвременните
законодателни решения относно корпоративното управление, преобрезуване на търговските
здружения, защита правата на малцинствата. Налице е уеднаквяване на правния режим с
правната уредба на Европейското законодателство. Източници - правният обичай - според
него ТП се разграничава от публичноправните отрасли. Търг. отношения притежават
еквивалентен характер, между страните е налице разместване на имуществените престации.
Понятието източник се използва с 2 значения:
? В материалноправен смисъл - исторически обусловените исторически отношения
породили необходимост от създаване на правило за поведение
? Във формален смисъл - формата, в която се обективира властническото волеизявление
насочено към създаване, изменение или прекратяване на правни норми. Системата на
източници на ТП е следната:
1. Нормативни актове, съдържащи общо задължителни правила за поведение - търг.
закон. Съществуващите белези на търг. закон като нормативен акт се систематизира по
следния начин:
Търг. закон възстанови класическото понятие на термина фирма - тя не е
равнозначна на субекта.
Търг.закон урежда търговското представителство с най-шир. Съдържание и
отнася към него посредничеството като вид дейност.
Търг. закон за първи път се въведе нормативна уредба на търговцит е - 2 правни
норми-консорциум и холдинг.
1
Търг. закон регламентира учредяването на едноличните търг. дружества и
създаване на условията за приватизиране.
В търг. закон има защитни норми за малцинствата.
Гражданският закон е субсидиален източник на ТП, прилага се в следните хипотези:
при наличие на препращаща норма в самия закон.
при т.нар.”празнота в правото”
Гражданският закон се прилага за уреждане обществените отношения, за които липсва
норма в търговския закон.
2.В системата на източниците на ТП е морала - определя се като съвкупност от правни
правила за поведение, предвидени в хипотезите на правната норма, чието изпълнение е
гарантирано чрез държавна принуда.
3.Обичаят - правила за поведение, прилага се продължително време със съзнанието за
неговата задължителност.
4.Международни договори - част от вътрешното право, ако са ратифицирани от Народното
събрание и са влезли в сила.
Терминът търговец е правнотехничен, използва се с определено от закона съдържание и
служи за означаване на част от субектите на търг.отношения. Не е с универсално
приложение. По силата на чл.1 от ТЗ термина търговец е гражданско правен субект, ФЛ или
ЮЛ, което по занятие сключва търг. сделки и е вписан в търг регистър. Общите правни
белези за търговец са:
Признават се дееспособните гражданскоправни субекти. Дееспособността е следствие от
гражданската дееспособност на лицата. Тя предоставя допълнителна способност на
гражданскоправния субект да се яви като страна в сделките.
Сключване на търг.сделки - предполагаемо условие е сделките да се сключват от името на
търговеца, по този начин правата и задълженията възникват в имуществото на търговеца и
той носи риска от неизпълнението й. По изключение търговските представителства,
действащи от чуждо име са обявени като самостоятелни търговци. Релевантният признак за
чия сметка се има предвид с какви финансови средства борави лицето.
Сделките да се сключват по занятие - определя се като системното и продължително
сключване с цел превръщането й в постоянен дом. Субективното намерение за постигане на
печалба трябва да съществува първоначално към момента на сключване на сделка.
Фактическият резултат от сделката е без значение за търговското качество.
Вписване в търг.регистър - формален акт, който поддържа материално правните условия за
вузникването на търг. качество. Вписването притежава конститутивно значение. Дейността
на субекта е легална.
Търговкият закон регламентира с оглед правосубектност:
Търговци, ФЛ - към които групата отнася едноличните търговци
ЮЛ - търг. дружества и кооперации
Според произхода на имуществото, с което са учредени:
Търговци по занаяти
Търговци по правно организационната им част - търговци по силата на закона - кооперации
без жилищно строителство, кооперации и търговски дружества
Търговци по начина на организация на дейността им - лица, които са образували
предприятие, което по обем изисква да се води отделно счетоводство.
Предпоставките за вписване като търговци са 2:
1. Наличие на организация и нает персонал, с помоща на който се осъществява
дейността.
2. Необходимо имущество - води се отделно счетоводство.
Изключение от родовата категория търговец се отнася до ФЛ, които осъществяват
ограничен обем на дейност.
Чл. 2 от ТЗ - извън групата на търговците са:
2
?Селскостопански производители, освен ако дейността им не е предприятие по смисъла
на закона;
?Занаятчиите - лица, извършващи услуги с личен труд;
?ФЛ, които указват хотелиерски услуги, тълкува се корективно - отдава стая от
собственото си жилище;
Индивидуалните признаци на търговците - правото на фирма, седалище и адресът на
управление. Фирмата е наименование, под което търговецът упражнява дейността си и се
подписва. Фирмата е обект на правото, представлява абсолютно право поради неограничения
брой трети лица, които са длъжни да не нарушават фирмата на търговеца. Тя е изключително
право и се упражнява само от лице, което е вписано в търговския регистър, прехвърлимо по
характер право. Отчуждаването и прехвърлянето се извършва с цялото търговско предприятие.
Фирмата принадлежи на лице, което е вписано в търг.регистър. Oпределението на фирмата се
подчинява на следните принципи:
?Принципът за истинност - фирмата трябва да съдържа данни за собственика на
фирмата - има универсално действие.
Изключения:
-при наследника на едноличния търговец, наследниците могат да запазят фирмата на
следодателя и са длъжни да посочат името на новия собстженик
-при прехвърляне на предприятие по чл.15 от ТЗ
- купувачът може да запази фирмата на продавача при нотариално заверено съгласие, се добавя
името на новия собственик
-при напускане на съдружник, чието име е във фирмата на персоналното дружество
?Принцип за изключителност - регламентиран е в специален закон - фирмите на
регистрираните търговци трябва да се отличават от фирмите на търговците,
които тепърва се вписват. Този принцип има универсално действие и обхваща
РБ.
?Принципът за единство – ФЛ има право да извършва дейност под една фирма
като ЕТ.
Възприети са три правни форми за защита на фирменото наименование:
1.Частно правни – искове.
2.Административно правна се осъществява чрез глоби на виновните лица. За ЮЛ вместо
глоби се налагат имуществени санкции.
3.Междуправна закрила - осъществява се по реда на Парижката конвенция за закрила на
индустриалната собственост.
Седалище на търговец - населеното място, където се намира управлението на дейността
–основен принцип за единството на седалището. При сложно предприятие, когато търговецът е
регистриран, е налице множественост. Правното значение на седалището на търговците е в 2
направления:
От материалноправна гледна точка - седалището е критерий за изпълнение на
търговските сделки при липса на изрична уговорка на страните от договора. При т.нар.
търсими задължения (непарични) - изпълнението им е в седалището на търговеца - длъжник по
време на пораждането на задължението. Приносимите задължения (парични) - уговорката е
доколкото между търговците се допуска разплащане в брой. Изпълнението им е в седалището
на търговеца – кредитор. Предаването на индивидуално определена вещ се извършва на това
място, където се е намирала вещта по време на сключването на сделката.
Процесуален смисъл критерий за определяне на компетентен съд при спор между
търговци.Адресът на управление е конкретният адрес на търговеца.
Търговско представителство (ТП-во)
Под ТП-во се има предвид извършването на правни и/или фактически действия от едно
лице в полза на други търговци срещу възнаграждение. ТП-во обхваща и фактически действия
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на търговското право

Има няколко теории за възникването на търговското право (ТП) - Договорната теория - ТП има за цел да защити частния интерес. Интересът на лицата, които се намират в договорни отношения с търговците...
Изпратен от:
Деница
на 2011-04-13
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
11 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
23
1
29.05.2019
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Същност на търговското право

Материал № 664024, от 13 апр 2011
Свален: 11 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,709
Брой символи: 11,011

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на търговското право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения