Големина на текста:
I.Общо представяне на разглежданите банки
В настоящата разработка съм разгледала две български банки, които
имат много голям дял на Българския пазар, а именно Обединена Българска
Банка АД и Уникредит Булбанк.
Обединена Българска Банка АД
Обединена Българска Банка АД, София(ОББ), е акционерно
дружество, регистрирано в България през септември 1992 год. През юли
2000 год. Национална банка на Гърция придобива 89, 9% от капитала на
банката, а на 20.07.2004 г. – още 10%.
Банката притежава лиценз, издаден от Българска народна банка, коъто
и дава право да приема депозити в местна и чуждестранна валута, да
извършва валутни операции, да търгува с и да инвестира в трежъри,
облигации и други ценни книжа и да извършва други банкови операции. На
Банката е разрешено да извършва дейности както на местно, така и на
международно равнище. Международните дейности на банката са свързани
с транзакции по „настро” сметки, депозити в чуждестранни контрагенти,
портфейл от търгуеми ценни книжа и договори по обмен на валута.
Тя има едностепенна система на управление представлявана от Съвета
на директорите, състоящ се от 7 члена, а изпълнителното ръководство се
упражнява от трима изпълнителни директори. Организационната структура
на централата се състои от 17 дирекции, които осъществяват
методологическа, контролна, отчетна дейности върху работата на
клоновете. Следят за взаимоотношенията с центрлната банка и други банки
от страната и чужбина. Тук се извършват сделки на първичния и вторичния
пазар на ДЦК, разплащанията с чужбина.
Дирекциите са: Правна, Картов център, Маркетинг, Финансови
институции, Финансов контрол, Управление на риска, Управление на
клоновата мрежа, Касов център, Търговско финансиране, Методология и
контрол на кредитните дейности, Трежъри, Операции, Управление на
човешките ресурси, Централни дейности, Информационни технологии,
Бизнес системи.
Към 31.03.2009 год. общия брой на клоновете и офисите на ОББ АД в
българия достигат 282. За период от една година банката е открила 27 нови
клона.
Банката поддържа кореспондентски отношения с 742 банки,
включително 707 в чужбина и 35 в страната.
УниКредит Булбанк
„УниКредит Булбанк” е основана през 1964 г. Под името „Българска
вътрешнотърговска банка (БВТБ)”. Тя е една от няколкото държавни банки
и има за основна цел да обслужва международната търговска дейност на
контролираната от държавата икономика. През 1994 г. Банката приема
името „Булбанк”. През 1998 г. Започва процедура по приватизация на
държавниия дял (98%) в „Булбанк”. Тя завършва през 2000 год. , като
дяловете са купени от „Уникредито Италиано” (93%) и „Алианц” (5%).
През 2005 год. „Уникредит Груп” – мажоритарния собственик на „Булбанк”
се слива с „Хипоферайнс банк Груп” – собственик на банките „Биохим” и
„Хебросбанк”, през 2007 год. Тези две банки са слети „Булбанк”, която
приема името „УниКредит Булбанк”
„УниКредит Булбанк” е най – голямата българска банка с активи над
11 млрд. лв. Към края на юли 2010 год. Банката обслужва над 1 млн.
граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия,
големи местни и международни компании и други.
„УниКредит Булбанк” е с многобройни награди за дейността си, сред
които „Най – добра банка на България” за 2006 – 2010 год. и „Най – добра
инвестиционна банка в България” за 2007 – 2008 год.
„УниКредит Булбанк” има една от най – широките клонови мрежи с
около 260 филиала в цялата страна. В банката работят около 4000
служители.
„УниКредит Булбанк” разполага с най голямата банкова мрежа в
Централна и Източна Европа, в региона работят повече от 76 000
служители, в над 3 700 клонове и офиси.
II.Сравнителен анализ на обхвата и качествот на банковите активи
и пасиви на анализираните банки
2
Обединена Българска Банка
Балансовото число на банката към 30.09.08 год. е 7 548 416 хил. лв. и
отчита ръст от 15, 74% спрямо същия период на предходната година.
Депозититеот домакинствата и гражданите отчитат годишен ръст от 16,
71% и възлизат на 2 337 809 хил. лв. Депозитите на фирми отчитат ръст от
0.09% и възлизат на 1 197 874 хил. лв., а на правителствените институции и
агенции на 102 156 хил. лв. (10% годишен спад). В условията на
ескалираща криза, пазарния дял на ОББ АД остава стабилен, като тя
запазва своята втора позиция на депозитния пазар с общо 11,1% (депозити
на населението и 10,1 % - корпоративни депозити).
Към края на 2008 год. общата сума на активите на ОББ нараства с
26,15% годишна база, достигайки до 7, 732 млн. лв. (при 6, 129 хил. лв.,
спрямо 2007 год.).
За 2008 г. паричните средства в каса и по разплащателна сметкапо БНБ
са 612,6 милиона лева, включително минималните заключителни резерви.
В края на 2008 г. нетните вземания от финансови институции възлизат на
23,9 млн.лв., които играят регулираща роля в операциите на паричния
пазар и действията на банката за постигане на оптимална ликвидност.
Структурата на вземанията от финансови институции се покрива от 48,11%
от междубанкови пласменти, 18,86% блокирани средства и 33% други
привлечени средства от банки.
В края на 2007 г. паричните средства в каса и по разплащателна сметка
в ОББ възлизат на 244 048 хил.лв. (15,58% от общата сума на активите),
при съответно 122 619 лв. за 2006 г. (10.83% от общата сума на активите).
Това увеличение е основно поради повишения нормативен размер на
минималните задължителни резерви, които банката внася в БНБ.
Средствата в първокласни банки, кореспондентски сметки и краткосрочни
депозити а в размер на 385 565 хил.лв. или 24,61% от общата сума на
активите. Вложенията под формата на ценни книжа, включващи държавни
ценни книжа, корпоративни облегации, акции и компенсаторни
инструменти, които са инструменти за подобряване доходността на
банката, представлява 12,89 % от активите. Размерът на ценните книжа за
търгуване е 32 082 хил.лв., което показва нарастване с43,78% с в сравнение
с предходната година. Банката поддържа диверсифициран портфейл, чиято
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 апр 2021 в 16:01 студентка на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2022
25 мар 2021 в 11:22 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Икономически факултет, специалност - Икономика, випуск 2022
21 яну 2021 в 21:40 студентка на 36 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
10 май 2020 в 17:48 студент на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2021
01 май 2020 в 13:56 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2022
16 яну 2020 в 15:10 студент на 25 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, випуск 2020
04 яну 2020 в 22:37 потребител на 23 години
07 юли 2019 в 16:24 студентка на 33 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Стопански и финансов контрол, випуск 2015
11 юни 2019 в 23:35 ученичка на 24 години от Петрич - ОУ "Гоце Делчев", випуск 2015
10 апр 2019 в 10:16 студент на 37 години от София - НБУ, факулетет - Бакалаварски, специалност - Маркетинг, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Анализ и профилиране на УниКредит Булбанк като основен конкурент на Банка ДСК

13 май 2009
·
289
·
11
·
2,270
·
332

През 2007 г. нетните преки чуждестранни инвестиции достигнаха 20.5% от БВП и покриват над 100% дефицита общо по текущата и по капиталовата сметка...
 

Нетен лихвен марж и нелихвени приходи на топ 5 банките в България

10 май 2013
·
37
·
4
·
853
·
53

Динамика на показателя нетен лихвен марж и нелихвените приходи на петте най - големи банки в България за периода 2010г. - 2012г...
 

Паричен пазар

21 авг 2011
·
99
·
17
·
4,060
·
144

Паричният пазар се дефинира като пазар "на едро" за краткосрочни финансови ресурси. На него се сключват и реализират сделки с непрехвърляеми заеми и прехвърляеми дългови ценни книжа, имащи падеж от едно денонощие до една година...
 

Корпоративна търговска банка АД

20 окт 2011
·
55
·
16
·
383

Презентация по банково дело за Корпоративна търговска банка АД...
 

Бизнес ипотечен кредит за малки и средни предприятия

20 ное 2011
·
55
·
17
·
1,033
·
93

Ипотечен кредит е кредит за финансиране на покупката на недвижим имот, обикновено с определени плащания и лихвени проценти . Кредитополучателя (ипотекарен длъжник) дава на кредитора право на задържане върху имота като обезпечение за заема....
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банков анализ на две банки

Материал № 663261, от 12 апр 2011
Свален: 435 пъти
Прегледан: 581 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Казус
Брой страници: 15
Брой думи: 3,422
Брой символи: 18,814

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банков анализ на две банки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала