Големина на текста:
Тема 6.Осн
цели и зад на О
Много автори пос
3 осн f на О:
Образователната
се заключава в
овладяването от
у-ците на опр с-
ма от научни
знания,
формиране на
спец и
общоучебни
умения и навици.
Научните знания
в уч програми
вкл осн понятия,
закони,
закономерности,
Т и др.
Специалните
умения и навици
отразяват
специфичните
особености на
отделните
учебни предмети.
Общоучебните
умения и навици,
хар за вс уч
предмети,
улесняват п/са
на усвояването и
формирането к-
рата на
умствения труд.
Възпитателната
функция се
заключава във
формирането у
у-ците на
мирогледни,
нравствени, ест и
др възгледи,
идеи и
убеждения, се
реализира не
само ч/з съд-ето
на образ-ето, но
и ч/з
използваната с-
ма от методи и
форми на О, ч/з
прякото
взаимодействие
между у-ля и у-
ците.
Развиващата
функция се
заключава във
раз-е на
познавателните
сили и
способности на
у-ците, техните
псих п/си, самост
им мислене и
въображение,
формиране у у-
ците умения
сами да учат, т.е.
да извършват
самост
необходимата уч
дейност.
f на обуч-ето не са
откъснати 1 от др,
а се осъщ в
неразривно 1ство,
взаимно се
преплитат и си
взаимодействат.
Общите цели на
обучението
отразяват най-
важните соц
изисквания, к` се
поставят пред у-
щето, т.е. изр соц
поръчка на образ-
ето. За тяхното
реал е необходимо
те да бъдат
конкретизирани и
изразени на „езика
на педагогиката",
т.е. да се даде отг
на въпросите:
какво трябва да
усвоява младото
поколение, какво
трябва да бъде
=щето на негово
ра-е, за да има
съответствие със
соц изисквания. На
съвр етап все по-
осезателно се
чувства
необходимост от
по-конкретно и по-
адекватно
описание на
целите и зад на О
във връзка с
научно-техн и соц
прогрес, к`
предизвиква
сериозни
изменения в х-ра
на труда и
предявява все по-
високи изисквания
към ЗУН на у-ците.
Потребността от
конкретизация на
целите на О стана
особено остра във
връзка с идеите на
програмираното О,
с опитите на п/са
на усвояването на
ЗУН. У на п/са на О
по необходимост
предполага точно
опр на целите ч/з
задаване на
крайното
състояние на
управляемата с-ма.
В съответствие с f
на О обикновено се
разграничават
образователни,
възпитателни и
развиващи цели.
Въпросите за
целите на
обучението е спец
предмет на
изследване и от
педагозите и
психолозите от
развитите западни
страни.
Таксономиите
играят голяма роля
в Т на обучението.
Те са важни, защото
позволяват:
Правилно да се
определят и
степенуват целите и
зад на О;
Разностранно
планиране на
дейностите в п/са на
О; Да се обособяват
познавателните стр-
ри в О; Да се форм
проблеми и да се
поставят зад пред
обучаемите; Да се
подбират оценъчни
инструменти,
адекватни на
поставяните цели;
По р-татите от О и
изпитаните от
обучаемите
трудности да се
коригира п/са на О.
Терминология
Таксономия (от
гръцки taxis –
разположение,
строй, порядък, и
nomos –закон) – Т
за класифициране
и систематизиране
на сложно орг
области от
дейността, имащи
йерархична стр-ра
Понятието възн
първо в биологията
(терминът е
предложен през
1813 г. от
швейцареца
(ботаник) О.
Декандол,
разработващ
класификация на
растенията. Пед
таксономия
създаване на
стройна с-ма от
пед цели,
разпределени по
категории и
йерархични нива.
История За 1ви
път зад за изгр на
схема за
структуриране на
пед цели е
поставена в САЩ.
След края на
Втората световна
война група
педагози и
психолози, членове
на Комитета по
приемните изпити в
колежите,
ръководена от Б.
Блум, провежда
многогодишно
изследване, за да
разработи общи н-
ни и правила за
формулиране и
подреждане на пед
цели. През 1956 г.
излиза 1вата част
на книгата
"Таксономия", съд
описание на
целите в
познавателната
(когнитивната)
област. Тази с-ма
на целите пол
широка м/унар
известност.
Използва се за
планиране на О и
оценка на р-татите
от него, служи за
надежден
инструмент при
експериментална
проверка на нов уч
материал. През сл
10летия Д. Кратуол
и колектив.
създават 2рата
част на
таксономията (в
афективната
област). През
2000г. Роберт
Марцано (R.
Marzano), известен
изследовател в
областта на образ-
ето разработва
„Нова Таксономия
на
Образователните
Цели”. През 2001 г.
Андерсон и
Красвол уточняват
и развиват
таксономията,
предложена от
Блум. Те съставят
описание на
мислителните
операции, влизащи
в състава на всяко
ниво. Цел Да се
опр и подредят пед
цели на О,
реализацията на к`
води до мислене от
високо ниво. За
това какво е това
„мислене от високо
ниво”, учените (в
т.ч. - Блум,
Марцано, Коста и
Калик и други.) зап
да мислят отдавна.
Те създават
таксономии и
техники,
подпомагащи п/са
на О при изгр в
обучаемите на
качества като
стратегическо
мислене,
проницателност,
настойчивост,
творчество и
майсторство за
решаване на
сложни проблеми.
Когнитивна
(познавателна)
област Тук влизат
целите от
запомняне и
възпроизвеждане
на изучения
материал до
решаване на
проблеми, в хода
на к` е необходимо
да се преосмислят
наличните знания,
да се изгр нови
техни съчетания с
предварително
изучени идеи,
методи, процедури
(н-ни на действие),
вкл и да се
пристъпи към ново
решаване. Според
данните от
експертните
оценки, а също
така от
интервютата с
учителите и
анализите на л-
рата, направени от
Б.Блум и неговите
сътрудници, към
позн сфера се
отнасят повечето
от целите на О,
предлагани в
програмите,
учебниците и
всекидневната
практика на
преподавателите.
Когнитивност (лат.
cognitio, познание,
изучаване,
осъзнаване)
Термин, означаващ
способност към
умствено
възприемане и
преработване на
външна
информаци я .
Терминът в по-
шiрок смисъл озн
появата и
създаване на
знание и
концепции, св с
това знание,
изразени както в
мислите, така и в
действията на
човека.
Афективна
(емоционално-
ценностна) област
Към нея се отнасят
целите за
формиране на
емоц-личн
отношения към
явленията в
околния свят от
простото
възприятие,
интереса,
готовността да се
реагира до
усвояването на
ценностни
ориентации и
отношения и
активната им
проява. В тази
сфера попадат
такива цели като
формиране на
интереси и
склонности,
преживяване на
различни чувства,
формиране на
отношение,
осъзнаването му и
проявата му в
дейността.
Психомоторна
област
Тук попадат
целите, к` са св с
форм на разл
видове двигателна
(моторна) дейност,
на
манипулационна
дейност и нервно-
мускулна
координация. Към
тази област се
отнася
сравнително малка
част от общия сбор
на целите на О.
Сред тях са
навиците за
писане, речевите
навици, а също
така и целите,
поставяни в
рамките на физ В и
трудовото О. Пед
цели
Съвременните пед
цели са тясно св с
осн умения, к`
трябва да
притежават хората
на ХХІ век. Най-
общо тези умения
могат да се сведат
до: Отговорност и
адаптируемост;
Комуникативност;
Творчески
потенциал и
любознателност;
Критично и
системно мислене;
Информационна к-
ра;
Сътрудничество и
взаимодействие;
Откриване и
рашаване на
проблемите;
Саморазвитие; Соц
отговорност.
Видове
таксономии
В зависимост от
осн, в/у к` са
създадени:
когнитивни; емоц;
психомоторни; на
опита;
операционални;
смесени.
Когнитивна
таксономия
таксономия на
Блум Нас към
форм на инт
умения
Класифицира инт
поведение в 6
категории:
познание,
разбиране,
приложение,
анализ, синтез,
оценяване. Образ
съд-е и дейностите
в п/са на О са
много и
разнообразни, и
таксономията не
подхожда на
всички. Афективна
таксономия на
Кратуол О трябва
да развива не само
интелекта и
мисленето, но и
чувствата,
нагласите и
ценностните с-ми.
Таксономията
класифицира
=щата на анализ и
конструиране на О.
Те са: получаване
(приемане),
отговаряне,
оценяване,
организиране,
характеризиране
ч/з ценност или
ценностен
комплекс
Психомоторна
таксономия на
Кенет Мур
Постулира 3
равнища на
психомоторната
таксономия:
подражание,
сръчност и точност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 мар 2019 в 18:47 студент на 41 години от Благоевград - Колеж по туризъм, факулетет - Икономически факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
21 яну 2019 в 22:20 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2020
10 ное 2018 в 20:27 студент на 29 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Педагогика, випуск 2013
26 окт 2018 в 05:59 в момента не учи на 39 години
08 сеп 2018 в 08:47 учител на 46 години от Варна
10 яну 2018 в 00:09 студент на 40 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Корабоводене, випуск 2019
19 сеп 2017 в 12:12 студентка на 39 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - ФОН, специалност - НУПЧЕ ПНУП, випуск 2020
13 яну 2017 в 11:28 студент на 29 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факулет, специалност - ПНУП, випуск 2012
20 ное 2016 в 07:35 в момента не учи на 42 години
22 апр 2016 в 21:00 студент на 33 години от София - Технически университет
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Основни цели и задачи на дидактиката

Материал № 663172, от 12 апр 2011
Свален: 59 пъти
Прегледан: 128 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 995
Брой символи: 6,032

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни цели и задачи на дидактиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала