Големина на текста:
3. ДЪРЖАВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Ключови понятия
Базов учебен план
Училищен учебен план
Учебен план за урочна работа
Учебна програма
Учебници
Учебни пособия
Основни въпроси
?Учебен план
?Учебни програми
?Учебници и учебни пособия
3. 1. УЧЕБЕН ПЛАН
В дидактическата литература се диференцират три вида учебни планове:
?Базов учебен план – разработва се от МОМН (Министерство на образованието,
младежта и науката) и се обнародва в държавен вестник. Регламентира
общообразователната подготовка на всички ученици;
?Училищен учебен план – разработва се индивидуално от всяко училище и се
приема с решение на педагогическия съвет в началото на всяка учебна година;
?Учебен план за урочната работа – разработва се от учителя за всяко учебно
занятие. Създаването му в голяма степен е индивидуален творчески акт белязан
от педагогическата компетентност и творчеството на личността на учителя.
Базовият учебен план на средното общообразователно училище е официален
държавен документ със статут на закон, който е изработен и утвърден от МОМН.
Промените и допълненията в него могат да се извършват само от органа, който го е
изработил и утвърдил.
В сегашния си вид представлява съчетание от осем културно-образователни
области (вж. пред. тема т. 2.5.) и предметите от задължителната подготовка (ЗП) в тях,
годишния брой часове за всеки учебен предмет за всеки клас – от I
-ви
до XII
-ти
клас, броя
часове за задължително избираема подготовка (ЗИП), броя часове за свободно
избираема подготовка (СИП), структурата на учебната година. Сега действащият
учебен план за средното общообразователно училище в Република България е
разработен на базата на обединяването на пердметния и интегрирания принцип.
В дидактиката са известни няколко класически концепции за разпределение на
учебните предмети в учебния план (Радев, Пл., 2007, с. 239):
?Последователно (прогресивно, линеарно). Характеризира се с това, че учебните
предмети се изучават поред, един след друг. Докато не завърши изучаването на
един предмет не се пристъпва към изучаването на друг. Този вариант е бил
преобладаващ до края на XVIII век. Не е подходящ за общообразователното
училище, но се използва при някои висши форми на квалификация.
?Едновременно (симултанно). При него няколко учебни предмета се изучават
паралелно. Те не се срещат повече в следващите класове. Паралелното
изучаване се определя от хорариума (броя на часовете), който е определен за
всеки учебен предмет.
?Концентрично разпределение. Учебните предмети се изучават в няколко центъра,
като се използва съчетание на симултанно и спираловидно разположение. То
повтаря предметите циклично в различните класове и в зависимост от
познавателните възможности на учениците постепенно се повишава сложността
на тяхното съдържание. Подходящо е за общообразователното училище.
?Смесено. Разпределението на учебните предмети е по културно-образователни
области в съчетание със спираловидна повтаряемост на предметите в различните
класове. Това разпределение на учебните предмети се използва днес в
българската образователна система.
Учебният план трябва да отговаря на някои основни изисквания. Той трябва да
бъде насочен към реализиране целта на възпитанието – хармоничното развитие на
личността на подрастващите. Учебното съдържание по всички учебни предмети да
съдейства за формирането на научен светоглед. Сполучливото подбиране на
последователността на изучаваните учебни предмети трябва да осигурява
непрекъснатост, системност и последователност на процеса на обучение. Той трябва да
предвижда оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка
на учениците през целия курс на обучение. Да бъде изграден на основата на
предметната учебна система. В него трябва да се предвижда система за диференциране
на обучението, която предвижда наред с изучаването на предметите от задължителната
подготовка, включването на задължително избираеми и свободно избираеми
дисциплини. Това ориентира обучението към съобразяване със способностите и
интересите на учениците, допринася за активизирането на тяхната активност и
способства за засилване на възпитателната стойност на цялостния процес на
обучението.
Един от основните критерии при избора и разположението на учебните предмети
в учебния план е тяхната роля при реализирането на възпитателната цел. Всеки от
предвидените за изучаване учебни предмети по специфичен начин оказва влияние
върху развитието на учениците. Редът , по който те се изучават се определя в
зависимост от възрастовите и психологически особености на подрастващите. Голямо
значение при определяне на този ред имат междупредметните връзки. На по-ранен етап
се предвижда изучаването на такива учебни предмети, които са предпоставка за
усвояването на учебна материя по други учебни предмети. Хорариумът предвиден за
изучаване на всеки отделен учебен предмет се определя в зависимост от учебно-
възпитателната стойност на предмета и обемът от знания, умения и компетенции, които
учениците трябва да усвоят.
В учебния план се регламентира структурата на учебната година. Посчва се
броя на учебните срокове, броя на учебните седмици за всеки клас през учебната
година, регламентира се вида и продължителността на ваканциите, неучебните
празнични дни.
Учебният план се разработва на базата на оптимално учебно време. В него не са
предвидени извънредни ситуации като принудителни ваканции (поради извънредни
ремонти в училищата, липса на гориво през отоплителния сезон, влошени
метеорологични условия, грипни епидемии и др.), дни за провеждане на национални
изпити и т.н.
Това показва, че реалното учебно време, през което учениците усвояват учебна
материя е по-малко от заложеното в учебния план оптимално учебно време. Налага
се да се извършва преструктуриране на учебните програми, тъй като те са разработени
на базата на учебния план. Много често това преструктуриране е свързано с
обединяване на методически единици и се явява скрит фактор за претоварване на
учениците.
За да се преодолее тази негативна тенденция би следвало в учебния план да се
предвиждат няколко дни резерв.
Училищния учебен план се разработва съобразно базовия учебен план. Той е
индивидуален за всяко училище. Приема се в началото на учебната година с решение
на педагогическия съвет и се одобрява от Началника на регионалния инспекторат по
образование.
Училищният учебен план гарантира изучаването от учениците на предметите от
задължителната, задължително избираемата и свободно избираемата подготовка във
връзка с овладяването на задължителния общообразователен минимум определен от
държавните образователни изисквания.
Той трябва да бъде съобразен с кадровата, материално-техническата, и
финансовата осигуреност на училището. Да гарантира педагогически процес, който да
бъде в съответствие със социалната поръчка за образователни услуги, с мисията на
самото училище, с потребностите и интересите на учениците.
3. 2. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Учебните програми са официални държавни документи, които
конкретизират съдържанието, целта и задачите на обучението по отделните
учебни дисциплини предвидени за изучаване в учебния план. Подчинени са на
Закона за народната просвета и Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план в училищното обучение. Изработват се
от експертни екипи към Министерството на образованието, младежта и науката.
В исторически план са се оформили две едностранчиви становища
регламентиращи подбора на учебното съдържание в учебните програми – логическо и
психологическо.
Привържениците на логическото гледище считат, че подбора на учебното
съдържание трябва да бъде подчинен на логиката и структурата на научните знания.
Според защитниците на психологическото гледище подборът на учебното
съдържание трябва да се извършва само в зависимост от психофизиологическите
особености на учениците, от техните интереси и възможности.
Предметната учебна система на базата на която се осъществява обучението в
българското общообразователно училище позволява постепенно повишаване на
научно-теоретическото равнище на знанията, уменията и компетенциите на учениците.
В този аспект няма пълно съответствие между отделните учебни предмети и науките,
чиито основи се изучават в училище. Тази тенденция се наблюдава особено в началния
етап на образование, където един учебен предмет може да обхваща знания от няколко
науки (напр. Роден край, Човекът и природата, Човекът и обществото).
Към учебните програми се предявяват някои важни изисквания (Андреев, М.,
2001,с. 185-186):
?Да включват конкретно действително научно учебно съдържание;
?Да са разработени в съответствие с учебното съдържание и възрастовите
възможности на учениците;
?Да систематизират сполучливо учебния материал;
?Научното съдържание на обучението да се свързва с живита и практиката;
?Учебните програми да отразяват най-новите постижения на науките на достъпно
равнище.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавни документи за съдържанието на обучението

Базов учебен план. Училищен учебен план. Учебен план за урочна работа. Учебна програма, учебници, учебни пособия...
Изпратен от:
kasina.bg
на 2011-04-12
Добавен в:
Теми
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
217 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Часовете по физическо възпитание в училище като възпитателен фактор.
добавена от deqna.petrova 30.12.2014
0
14
Търся теми по дидактика
добавена от hristinayaneva92 27.05.2012
1
42
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Държавни документи за съдържанието на обучението

Материал № 662773, от 12 апр 2011
Свален: 217 пъти
Прегледан: 407 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 3,073
Брой символи: 20,521

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавни документи за съдържанието на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала