Големина на текста:
I  .  Методика на анкетното проучване  
Тема   :   Проблемът за детската агресия и произтичащите от нея противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни.
Обект на изследването: Настоящето изследване има за обект гражданското
мнение относно детската агресия и последиците от детското агресивно поведение.
 Предмет на изследването: Предметът на конкретното изследване е
оценката на гражданите на нашето обществото за проблема, свързан с нарасналия
брой противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица,на това, до каква
степен българското общество осъзнава значимостта на проблема; на ролята и
значението на основните фактори,провокиращи детското агресивно поведение.
Цел на изследването: Основната цел на настоящето изследване е да се
анализира оценката на гражданите относно агресията сред подрастващите; да
се оцени, до каква степен българското общество осъзнава значимостта на
проблема; да се класифицират причините и психологическите механизми за
подобно поведение; да се очертаят проблемните области на законовите мерки у нас;
да се проучи гражданското мнение за възможности за регулация на агресивното
поведение не само в семейството, на улицата, но и в училище.
Задачи на изследването:
На базата на конкретизираната цел си поставихме следните задачи за изпълнение:
? Да се проучи основната литература по темата и да се направи критичен анализ
? Да се установи спецификата на агресивното поведение при малолетни и
непълнолетни лица.
? Да се анализират основните механизми, пораждащи агресия и насилие в
юношеска възраст.
? Да изследваме отношението към детското агресивно поведение и
противообществени прояви.
? Да се идентифицират нагласите отностно ефикасността на мерките за
превенция.
Показатели:
Фактори, водещи до агресивно поведение у подрастващите.
1
Проявления на детската агресия- противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни лица.
Мерки и средства за превенция на агресията в детска възраст.
Хипотез   а  :  
Емпиричното изследване на общественото мнение ще бъде осъществено върху
няколко социални групи с цел разкриване на конкретните фактори, влияещи въху
възникването на проблема с детската агресия. Изследването ще обхване няколко
аспекта на проявление: общество, семейство, училище/ учители, среда на израстване/
приятели, медии/ телевизия/ компютърни игри.За целта ще бъде изготвена анкетна
карта с въпроси, отразяващи гражданската позиция за поставения изследователски
проблем.
Мислим, че хората, които имат и съответно възпитават деца, им е необходима
по-голяма хуманност в отношенията с тях. Ние ги приучваме да откриват естетическото
в живота и да го развиват като част от поведението си. Разбира се празното
морализаторстване е напълно излишно. Децата имат изключително голяма потребност
от това да им покажем, че са обичани, независимо от допуснатите грешки –
непрекъснато и умерено. Децата с девиантни прояви трябва да виждат, че ние се
отнасяме с разбиране към проблемите им, че сме готови да им помогнем, тогава, когато
се нуждаят от това. Разбира се тази помощ не трябва да им бъде натрапвана, а да
знаят, че когато имат нужда от нашата подкрепа, те ще я получат, че ние сме с тях и ги
подкрепяме. Много често в работата на социалния работник се налага да играе ролята
на силен родител (какъвто тези деца за съжаление нямат), да им бъде подкрепа и в
същото време да бъде образец на поведение за тях.
На фона на непрекъснато нарастваща детска престъпност у нас обаче става
ясно до колко тревожен и значим е разглежданият проблем.Все повече нараства
необходимостта от това всички държавни органи и обществени организации да
работят заедно, когато се касае за съдбата на децата и за осигуряване най-добрата
защита на техните нрави и интереси.Когато говорим за възможности за регулация на
агресивното поведение не само в семейството, на улицата, но и в училище, се налага
съобразяване с половите и възрастовите особености на подрастващите.В този смисъл
изключително актуален е проблемът за разкриването на причините и психологическите
механизми на агресивното детско поведение .
Не можем и не бива да се осланяме само на резултатите от тестовете. Взети
поотделно те не могат да дадат пълна и точна картина на това какво представлява едно
дете. Само в комбинацията и с други тестове и най-вече чрез личната индивидуална
работа с детето могат да се установят най-пълно параметрите, които ни интересуват.
II . ТЕОРЕТИЧНА  ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА
2.1   .Същност и особености на агресивността  като поведение.  
Що е детска агресия?А противообществена проява на малолетно или
непълнолетно лице?Кои са факторите, които влияят върху агресивното поведение у
подрастващите?Влияят ли медиите върху формирането на агресивни модели на
2
поведение у децата? Имаме ли самите ние вина за появата на подобно поведение?
Семейството и училището ли са основните фактори, които оказват най-слино влияние
върху асоциалното поведение и агресивността сред подрастващите?
В началото на еволюцията на човека агресивното поведение изиграло
съществена роля за неговото приспособяване. Ако се огледаме наоколо обаче и видим
света, в който живеем, изпълнен с насилие и конфликти, ненавист, недоверие между
хората, безсмислени кръвопролития, световният тероризъм, с основание можем да се
съмняваме в ролята на агресията за оцеляване. Моделите на поведение все повече се
променят в полза на насилието – целите оправдават средствата. Всички трусове в
обществото рефлектират най-много върху децата. Много от тях не успяват да изживеят
пълноценно своето детство. Загрижени за толкова много неща, на родителите остава
много малко време, което да прекарват с децата си и да ги обгърнат с нужното
внимание и обич. Напълно логично е децата да искат да се изявяват и утвърждават, но
ако не намерят нещо положително и социално значимо, те се обръщат към
неподходящи образци на поведение. Много лесно възприемат лоши модели за
подражание, а от тук стигат и до незачитането на съществуващите морални ценности и
норми. Статистическите данни потвърждават, че съществува фина корелация между
дисфункционалната структура на семейството и придобиването на вредни навици от
децата.Финансовите затруднения се явяват предпоставка за прояви на криминогенно
поведение, най-често свързано със задоволяването на утилитарните потребности на
юношата.
Понятието “агресия” означава множество разнообразни действия, които
нарушават физическата или психическата цялост на друг човек, нанасят му вреда,
противоречат на интересите му или водят до унищожението му.Агресията е
първична емоционална реакция, която има негативна социална оценка.Агресивното
поведение е следствие от невъзможност за разрешаване и справяне с житейски
ситуации, чрез противопоставяне на проблема и негативното му разрешаване. Този
модел на поведение обаче се основава, както на биологични фактори ( темперамент
например ), така и на въздействия на социалната среда ( семейство, приятели и т.н. ).
Това е причина агресивното поведение, като противопоставяща на моралните и
социални нагласи на обществото да се определя като отклоняваща се форма на
поведение, която се нуждае от помощ за излизане от агресивния стереотип на
поведение.
Агресията и агресивното поведение не са винаги свързани с девиантни прояви,
те са форми на девиантност, стремящи се към нанасяне на морална и телесна щета.
Това ги определя като противообществени действия и лицата извършители на
агресивно поведение са отхвърляни от общността, което води до социална изолация. Тя
обаче не решава проблема, а го задълбочава.
Все по – често ставаме свидетели на жестоки и безпричинни сбивания между
подрастващите, водещи до леки и по – тежки повреди, на грубо отношение към
преподаватели, родители и други възрастни. Хуманизмът в обществото обаче се
проявява само тогава, когато се случи нещо страшно и непоправимо.
Агресивната личност се характеризира с емоционална натовареност изразена в
ревност, омраза, гняв, насилие, недоверие, а всички тези чувства са породени от
липсата на възможност за справяне с проблеми и невъзможността за удовлетворяване
на потребности и желания, които често пъти са и нереалистични.
Агресията и агресивното поведение все по-често присъства в съвременния свят,
защото все по-малко хора могат да се справят с противоречията си между амбиции и
възможности. Все повече обаче обществото и нацията ще обръщат внимание на
агресията агресивното поведение, защото те са навсякъде около нас. Агресията е
чувство, което се крие във всички ни, нуждата от нейната удовлетвореност често пъти е
причина за опасно поведение. Тази опасност е основен проблем на съвременното
общество, защото стресът, напрежението, желанието за успех дори на всяка са част от
образа на човека днес, а този образ е твърде много опасен и дори асоциален.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на анкета

Проблемът за детската агресия и произтичащите от нея противообществени прояви на малолетни и непълнолетни...
Изпратен от:
Desislava Georgieva
на 2011-04-11
Добавен в:
Анализи
по Социална политика
Статистика:
379 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
SWOT анализ на политиката по заетостта в България
добавена от Dea2006 19.06.2012
0
9
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
4 мин
28.08.2014
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
63
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Анализ на анкета

Материал № 662195, от 11 апр 2011
Свален: 379 пъти
Прегледан: 654 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 24
Брой думи: 6,987
Брой символи: 42,755

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на анкета"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала