Големина на текста:
Планиране на дейността на предприятието
1.Планирането и управлението на стоп.дейност на пр-тието
планирането на организацията е процес, който започва с анализа на външната и
вътр.среда, основава се на мисията, преминава п/з разработването на целите,
стратегиите за тяхното реализиране и п/з съставяне на подробни планове, които
трябва да създадат увереност, че целите и стратегиите са изпълними; този про-
цес продължава с изпълнението на плановете; ето защо планирането се разглеж-
да като итеративен процес, при който в/у основата на непрекъснато изучаване на
миналото и настоящето се вземат решения за бъдещето, като се дава конкретен
отговор на осн.проблем на бизнеса – за кого, какво, колко и как да се произвеж-
да;
планирането е сърцевината на този процес (управлението), защото всички други
негови функции (организиране, ръководство, контрол и промяна) произтичат от
него и се отразяват в/у него;
планирането е философия за ръководителите, начин на живот; то е една от важ-
ните дейности за всеки служител и работник;
планирането третира бъдещите последствия от сега вземани решения; то се
опитва да определи причинно-следствените връзки и резултати, които ще въз-
никнат на базата на серия от решения;
планирането в организацията вкл.серия от планове, които се различават по реди-
ца хар-ки, но в които участва всеки ръководител и които засягат всеки изпълни-
тел;
планът, като краен продукт на процеса на планиране е опит да се види бъдещето;
когато настъпят промени по време на изпълнението на даден план трябва да има
алтернативи, позволяващи дейността на пр-тието да продължи в избраната посо-
ка;
самият процес на планиране е много по-важен от плана като документ, а доку-
ментите по планирането не се прекратяват със съставянето на този документ.
2.Системата от планове на пр-тието
Резултатът от процеса на планиране е система от планове на пр-тието; в практиката
на планирането, отчитането и уреждането на взаимоотношенията м/у стоп.субекти и
държавните органи основен период е годината, а следователно и основен планов до-
кумент на пр-тието трябва да е годишният план.
Според равнището на управление и периоди (срокове) има 3 вида планиране :
стратегическо – то е отговорност на висшето ръководство на организацията;
включва – анализ на външната и вътр.среда, мисия, стратег.цели и стратег.
планове; последните отразяват най-важните за пр-тието стратег.проблеми,
свързани с неговото развитие, пазарен дял, продуктова структура и др.;
тактическо или технико-икономическо – има за свой основен документ (про-
дукт) годишния план на пр-тието; този план е една разгъната система от по-
казатели, обособени в раздели и подраздели, които обвързват в единно цяло
всички страни на произв.-стоп.дейност и осигуряват реализиранито на це-
лите и стратегиите; освен годишният план, този вид планиране вкл.като те-
куща дейност и разработването на 3-месечни и месечни планове за произв.-
стоп.дейност на пр-тието и основните му звена (в класическия случай –
цехове);
оперативно или оперативно-производствено – процес на установяване на ме-
стата (цехове, участъци, линии) и на времето ( месеци,седмици, дни) за про-
изводство на отделните изделия и техните елементи; осъществява се на база-
та на месечните производствени програми на пр-тието и основните му це-
хове.
Ключът на целия планов процес в тактически аспект е маркетинговата част, и
по-конкретно – планът за продажбите; на него се основава разработването на
всички останали части и раздели на тактическия план; планът за продажбите пък
се основава на дългосрочната прогноза за продажбите.
Сърцевината на производствената част е плана за производствената програма,
която трябва да осигури пр-вото на заложените в плана за продажбите сто-
ки/услуги в определените количества, с определеното качество и в определените
срокове.
В разходната част на плана са обособени 2 раздела, обхващащи 2 осн.вида раз-
ходи на пр-тието – текущи (експлоатационни) и инвестиционни.
Финансовата част е най-обобщаващата в плана, вкл.3 елемента :
прогнозен баланс – има за цел да покаже с какви дълготр. и краткотр. ак-
тиви ще разполага пр-тието към съответен момент и с какъв к-л са придо-
бити – собствен или привлечен;
прогнозен отчет за приходите и разходите – обхваща планираните прихо-
ди и разходи, трябва да даде възможност да се определи планирания
фин.резултат от стоп.дейност – печалба или загуба;
прогнозна схема за паричните потоци – този документ трябва да се разра-
ботва задължително; от нея може да се разбере с какви пари започва да-
ден период, какви пари ще влязат и излязат от пр-тието, каква ще бъде
наличността и дали ще има недостиг или излишък на фин.средства.
3.План за продажбите
Той е първият основен раздел на тактическия план на пр-тието, който заедно с дълго-
срочната прогноза за продажбите формира съдържанието на маркетинговата част;
прогнозата за продажбите има има важно значение в плановия процес, поради :
в прогнозата за продажбите намират отражение всички основни дейности на пр-
тието и промените, които настъпват в тях; трябва да покаже динамиката на раз-
витие на всеки отделен бизнес в рамките на жизнения му цикъл;
прогнозата за продажбите е в основата на плана за продажбите, а от този раздел
стартира цялата система на планиране в тактически разрес;
от плана за продажбите се определят производствената програма, потребностите
от произв.мощности, матер.ресурси и др.;
от плана за продажбите се определят най-важните разходни и фин.показатели за
дейността на пр-тието.
4.Производствена програма на пр-тието
Тя се проявява като основен раздел на тактическия план и трябва да осигури пр-вото на
нужната по номенклатура, асортимент и количество продукция в определено време и
определено качество; от гледна точка на връзката “план за продажбите – произв.про-
грама” трябва да се има предвид, че задоволяването на търсенето п/з конкретен период
от време може да стане за с/ка на 3 източника :
произведени п/з този период стоки/услуги;
налични запаси от стоки;
ч/з комбинации м/у първите 2 източника.
В основата на произв.програма стоят определени показатели :
номенклатура – поименен списък на изделията/услугите с естествената им нату-
рална мярка (брой, кг., метър) и основните им технически параметри; основната
част от номенкл.са готовите изделия (готовата продукция), освен тях тя вкл.и
полуфабрикати, незавършено пр-во, резервни части и др.;
асортимент – изразява количественото разпределение на продукцията/услугите
по отделните позиции на номенкл.; в пряка връзка с асортимента е асортимент-
ната структура – изразява се ч/з съотношенията м/у отделните позиции на но-
менклатурата в % към същия обем;
обем на производството – основен показател за размерите на пр-тието, а динами-
ката му – за темповете и тенденциите в неговото развитие; има 2 групи измери-
тели (на обема) :
-стойностни – изчисляването на обема на продукцията се осъществява
като продукцията в натура се умножи по съответните цени за единица;
-натурални – брой, кг., метър и др.; не позволяват да се получи общия
обем на пр-вото.
качество – определя се като степен на съответствие на изделията на утвърдените
стандарти и технически условия; изискванията към качеството касаят форма,
размери, технически условия и др., които могат да бъдат регламентирани с
м/унар.стандарт, държавен стандарт и др..

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране на дейността на предприятието

Планирането на организацията е процес, който започва с анализа на външната и вътр.среда, основава се на мисията, преминава п/з разработването на целите, стратегиите за тяхното реализиране и п/з съставяне на подробни планове...
Изпратен от:
wicked86
на 2007-12-17
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
210 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
525
·
6
·
5,419
·
936
·
3

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
359
·
56
·
12,898
·
730

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
456

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
1
23.05.2015
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
8 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране на дейността на предприятието

Материал № 66147, от 17 дек 2007
Свален: 210 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 989
Брой символи: 5,859

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на дейността на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения