Йоана Лазарова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Регионална икономика
1. 2. Предмет и задачи на регионалната икономика като наука
Територията е източник на жизнените ресурси, място, върху което обществото се
установява и върху което осигурява своя живот и просперитет. Всички явления и процеси
в икономическата, социалната и жизнената сфера на човека и обществото се развиват в
пространството и времето. Жизнената и стопанската дейност на човека протичат в
определена природна среда, която се отличава със следните особености:
а) пространствена ограниченост;
б) наличие на определени по вид, качество, количество и реални запаси
природни ресурси;
в) развитието на природната среда се извършва по специфични природни
закони;
г) непрестанно въздействие на човека и антропогенните системи върху
нормалното състояние и функциониране на макросистемата природа.
Територията, разгледана като част от природната среда, обхваща три компонента:
1.)Природният комплекс със своите структурни елементи и специфични закони на
развитие, взаимодействие и регулиране;
2.)Демографската ситуация, която включва голямото разнообразие от демографски
процеси в съответната територия: раждаемост, смъртност, естествен или механичен
прираст, миграционни процеси, гъстота и географско разположение на
населението;
3.)Регионалното стопанство, което е резултат от обективното и необходима за
съществуването на човека, както и за взаимодействието на природния комплекс и
стопанската дейност на обществото върху определена територия. Поради
своеобразието на всеки природен комплекс и развиващата се върху него
демографска ситуация, всяко регионално стопанство във всяка територия има
своята специфика и разновидност.
Особеностите на регионалното стопанство се свеждат до три вида:
? Регионалното стопанство винаги е специфично за определена територия със
своято специализация, обхват, отраслова структура и потенциални
възможности за развитие в перспектива;
? Регионалното стопанство е съвкупност от производствени и обслужващи
(инфраструктурни) дейности и отрасли, които са пряко отражение на
специфичните особености в съчетаването на природния комплекс и
демографската ситуация върху определена територия;
? Регионалното стопанство е жизнена и екологична среда за човека, чиито
качества предопределят в значителна степен и демографския потенциал на
съответната територия.
ХХІ век поставя пред територията големите проблеми за използване на
територията, обедняват природните ресурси, масирано се замърсява природния комплекс
1
и влошава жизнената среда, т.е. откроява се глобалния проблем за пространствената
проблематика.
Следователно науката Регионална икономика изучава обществените и природни
системи, тяхното взаимодействие и възможностите за регулиране и пространствено
съвместяване в регионален и глобален мащаб. Двете основни системи, които са обект на
изучаване от Регионалната икономика – обществената и природната, имат глобален
характер и конкретни регионални измерения.
Регионалната икономика, въз основа на изброените дотук съображения, взаимства
от много други науки (географски, икономически, тефнически и т.н.), но се формира като
нова наука, като ново направление. Тя се развива през 30-те години и особено през 50-те
години на миналия век, но сега тя е ангажирана с проблемите на устойчивото развитие на
страните и регионите. Светът е пред вома икономическа криза изобилие от
производство, а ограничено потребление. Основният проблем пред Регионалната
икономика остава както изхранването на населението, така и разширяване на
производствения процес.
Регионалната икономика отговаря на големите въпроси: Къде е стопанският обект?
Защо е там? За какво служи? Преди всичко това е наука за локацията (разположението) на
стопанските обекти, процесите на концентрация, специализация или пръснатост на тези
обекти, както и до производствените функции на обектите и количеството използвани
природни, трудови и финансови ресурси.
Тази наука изследва комплекса локация и отговаря на въпроса: Защо е там
обектът? Тя изследва и оценява регионалните особености, каквито са: географско
положение, климат, релеф, разполагаеми ресурси, вид на съществуващите производства,
социалните особености на териториалните единици и особено връзките между тях, защото
националната територия не е механичен сбор от такива единици.
Основател на тази наука е американецът Уолтър Айзарт, който през 40-те години
обедини усилията на различни специалисти, за да се изследва, анализира и оцени
регионалната икономика. Неравномерното териториално разположение на стопанските
обекти има различни мотиви, аргументи и предпоставки. Първите специалисти,
ангажирани с регионална икономика, отчитат, че:
- се засилва концентрирането на дейностите по цялата територия;
- разпределението на дейностите по цялата територия е неформално;
- разпръскването на дейностите е произволно и така се стига до извода, че не
само естествените природни фактори оказват влияние при пространственото
разпределение на дейностите.
Стига се и до извода, че няколко са икономическите ограничения, които определят
локацията на стопанските обекти и това са икономиката със специфична концентрация,
транспортните разходи и природните ресурси.
Регионалната икономика като проблем се базира на три основни фактора:
1.)Преимуществата на естествените ресурси;
2.)Икономиите от териториалната концентрация;
3.)Цените на транспорта и комуникациите.
Тази регионална проблематика се предопределя от:
?несъвършената мобилност на факторите;
?несъвършената им делимост;
?несъвършената мобилност на стоките и услугите.
2
Понятието “регионална” произтича от латинската дума “regio” и означава
територия, област, район. Регионална икономика означава пространствено ограничена
икономика на определена територия. Говори се за:
- Регионализъм – това е целенасочена система от действия, насочени към
разкриване на причините за териториална ограниченост в разпределението на
определени явления;
- Регионализация – това е свеждането на всяко едно явление до определени
пространствени ограничители, правейки го индивидуално зависимо от мястото
на разпространение;
- Регионалистика – това е политика за осъществяване на стопанска дейност в
дадена територия.
Следователно регионалната икономика изучава предпоставките за зараждането,
формирането и разпространението на икономическите процеси и явления, в зависимост от
особеностите на конкретната територия, като специфично съчетание на природни,
човешки и финансови ресурси.
Определение: Регионалната икономика е обществено-икономическа наука,
изучаваща съвкупното влияние на природните, икономическите и социалните фактори и
явления, обуславящи разполагането и развитието на производствените и обслужващи
системи в определена територия.
3. Закономерности и принципи за териториално разположение и
развитие на производствените и обслужващи системи
Всяка обществена дейност има своите закони, закономерности и принципи за
осъществяването й. Законът (не в юридическия смисъл на думата) е необходимото отношение
между вещите, явленията или процесите, произтичащи от тяхната вътрешна природа ии от
тяхната същност. Законът отразява необходимите връзки на един процес или явление.
Териториалните системи са обекти с висока степен на сложност, в които протичат
динамични социално-икономически процеси. Сложността им е обусловена от
многоелементната структура и от многообразието на връзките и зависимостите от тях. В
целия комплекс от причинно-следствени връзки следва да се определят най-съществените
или тези, които определят вътрешната природа на изследваните социално-икономически
системи.
Законите за развитие на териториалните системи се формират от най-
съществените, вътрешно необходими и трайни връзки в териториалната система от
конкретен тип и йерархически ранг.
Закономерностите се изграждат от причинно-следствените връки, определящи
последователността в развитието на процесите и явленията в обособената територия.
Двете категории са близки, но не са идентични. Докато законът отразява
конкретната и необходима връзка между явленията, закономерността се употребява:
- когато искаме да подчертаем, че дадено явление не е случайно;
- при изразяване на известна системност в последователността на явленията;
- за обозначаване на необходимите, обусловените, определените причини за
процесите, в които могат да действат не една, а цяла съвкупност от закони.
Законите и закономерностите изразяват причинно-следствените връзки. Като
правило, всяка причинно-следствена връзка има закономерен характер, но това не е
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и задачи на регионалната икономика като наука

Територията е източник на жизнените ресурси, място, върху което обществото се установява и върху което осигурява своя живот и просперитет...
Изпратен от:
Rumbinio
на 2007-12-17
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
268 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
Икономическа интеграция
добавена от teodora.belova 14.02.2012
1
16
Подобни материали
 

Социологическа структура на пазара на труда.

21 мар 2009
·
23
·
4
·
908

1 Икономическа интеграция иглобализация Икономическата интеграция е обективен процес на преплитане на пр-сите ст-ва развитие на производствените сили международно разделение на труда и постиженията в научно техн. област.Думата интеграция има лат. произ...
 

Територялното развитие на производствените сили като геоикономически фактори и същевременно като глобална демографска проблематика

06 апр 2009
·
32
·
16
·
1,783

Огромни са промените на икономическия фронт.След периода на бърз растеж, се появява рецесията, започнала с петролната криза и арабските свръхпечалби...
 

Ресурсна обезпеченост на САЩ

30 авг 2008
·
113
·
15
·
5,704
·
70
·

1. Ресурсна обезпеченост 2. Права на собственост 3. Пазарно и непазарно регулиране.....
 

Основни аспекти при преструктурирането на икономиката

01 фев 2009
·
119
·
16
·
3,337
·
63
·
1

Индустрията - основен отрасъл на националното стопанство, развитие на отрасъла, тенденции и перспективи в отрасловата структура на индустрията, приоритети за регионално развитие на индустрията...
 

Складово стопанство - взаимоотношения с доставчици и клиенти

19 мар 2006
·
698
·
6
·
352
·
149

Складово стопанство - взаимоотношения с доставчици и клиенти - модели на данните и процеса, Реализация на модела чрез средствата на Visual Dbase и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
20
1
2 мин
08.11.2016
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
69
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Предмет и задачи на регионалната икономика като наука

Материал № 66136, от 17 дек 2007
Свален: 268 пъти
Прегледан: 173 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 6,600
Брой символи: 46,077

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и задачи на регионалната икономика като ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
287 46

Йоана Лазарова
преподава по Икономика
в град Плевен
334 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
териториално разполагане административнои териториално делене регионален икономически разтеж чрез развитие на отрасъл туризъм същност предмет и задачи регионалната приватизация ной градовете и локационния процес gradovete i lokacionniq proces предмет и задачи на регионалната политика територията като жизнено пространство и обект на изучаване отраслова структура географско изучаване на селищата в българия миграционни процеси проблеми които изучава регионалната икономика какво изучава регионалната икономика управлерние на структурната политика на регионалната икономика формиране и развитие на миграционните потоци регионална икономика предмет и задачи vazmojnosti za finansirane razvitieto na teritorialnite edinici регионална икономика същност цели задачи и принципи цели и задачи на регионалната икономика