Големина на текста:
Малкият бизнес в България
Същност ,значение и характеристика на малките предприятия Тема 1
28.09.09
МСП  според евро комисията –май 2003 брна заетите да е по­малък от 250 души и 
годишният оборот да не надвишава 50 млн.евро и/или активи до 43 
млн.евро.Политиката на евро комисията по отношение на МСП е насочена към 
стимулиране на предприемаческите умения ,подобряване достъпа на МСП до 
определени пазари,намаляване на бюрократичните пречки,засилване на диалога и 
консултирането с всички заинтересовани страни на МСП,подобряване на потенциала 
за растеж на МСП.
Малките предприятия са с брперсонал до 50 души,годишен оборот или активи до 10 
млн.евро.Микро предприятията са с брзаети до 10 души,годишен оборот или активи 
до 2 млн.евро.
Непрекъснато се усъвършенства дефиницията на МСП в Б­я за периода 98 до 
2009.последните корекции в закона за МСП 24.07.2006 –брзаети под 250 души 
,оборот до 97,5 млн.евро и/или  на активите до 84 млн.лв.
Малките предприятия­ брперсонал до 50 души,оборот до 19,5 млн.лви/или активи 
до 19,5 млн.лви са независими.
Микро предприятия –брперсонал до 10 души,оборот или  на активи­до 3,9 млн.лв.
!Предприятията са независими.
Значение на МСП:
?реорганизиране”  на политиката по отношение на малкия бизнес
?основен източник на трудова заетост и бизнес динамика
?спомагат за разрешаване  и допълване на бизнеса ч/з връзките с доставчици 
(подизпълнителии клиенти
?субконтрактори на големи фирми,като по този начин допринасят за тяхната 
външна конкурентоспособност
Основни мотиви за създаване на МСП:
социални­свобода на действие на собственика ,по­голяма 
самостоятелност,реализация на собствените идеи,соц.статут и др.
икономически­постигане на висок по­доход за собственика,създаване на 
раб.места за членове на семейството
!Клъстер­малки фирми от 1 бранш,които следват една политика по отношение на 
цени,брой,доставки
Състояние на МПС в Б­я­в доклада
Изводнаблюдава се окрупняване,като делът на микро­предприятията намалява за 
сметка на по­висок дял на малките предприятия
Принос на МСП за икономиката на Б­я:
*отраслова структура на МСП в Б­я
?над 55% от средните предприятия са  в сектор „преработваща промишленост
?над 90% от предприятията са в сектор „хотели и ресторанти”, „транспорт”, 
складиране и съобщения” са микро предприятията
*териториално разпределение по райони за планиране:
?доминираща роля във всеки район
?задълбочаване на неравномерното разпределение
?окрупняване на МСП
!*принос на МСП в икономиката на Б­я: (на изпитаКак измерваме приноса на МСП в 
ик­та на Б­я
60,4%(2006); 58,4%(2004) от добавената стойност на частните предприятия
30,2%(2006); 22,2% (2004) ; 15,1%(2001) от общата добавена стойност
24,7%(2006); 19,2%(2004); 14,5%(2001)от БВП
!*принос на МПС в общата заетост:
39,2% (2006) ; 36,6%(2004) ;30,4% (2001)
Само заетостта като пазарен инструмент
Само заетост ­лицата които работят за самите тях,които могат или не могат да 
наемат работници и членове на семейството ,помагащи в управлението на бизнеса 
без заплащане
Само заетостта в ЕС създава 16% от общата заетост (2005):
?строителство­24,5%
?недвижими имоти,наеми и дрбизнес дейности­22,6%
?дистрибуция и търговия­19,8%
?хотели и ресторанти­19,4%
Най­високо равнище на самозаети в Ес за 2005 г
Гърция(31,9%),Италия(28,7%)
Кипър (24%),Португалия(20,9%)
*мотиви за самозаетост
независимост и себе утвърждаване(изява)­77%
възможност за по­висок доход­23%
създаване на собствен бизнес­16%
Отличителни характеристики на МСП Тема 2
05.10.09
Определенията за МС се основават преди всичко на количествения подход.за да се 
постигне по­пълен обхват на аспектите на МСП е необходимо да се формират 
количествени и качествени критерии.Пример за такова определение е това на 
комитета Болтън.Разработено  е икономическо и статистическо 
определение.Основните критерии са:
­предприятието да владее относително малък пазарен дял
­упрда се осъществява от неговия собственик без посредничество на 
формализирана управленческа структура
­предприятието да е независимо
Качествени характеристики с техните предимства и недостатъци са:
1.Управление­при малки и средни предприятие е налице по­ниска степен на 
формализация на управлението на функциите планиране и контрол.Тези 
предприятия са улеснени и от гл.тна координацията.За тях е характерно,че 
преобладават интуицията и импровизацията.Промените в ок.среда дават възможност 
за бързо и самостоятелно вземане на упр.решения.В началната фаза на развитие 
обикновено собственика притежава преди всичко професионална 
квалификация,докато упр.умения са по­скоро незначителни
2.Организация на дейността­неформалните упр.с­ми предоставят малка 
възможност за развитие на упр.потенциал.Важна характеристика е съчетаването на 
функциите собственик,предприемач и мениджър.Това може да улесни бързото 
вземане на решения ,да икономиса административно ­упр.разходи.Характерна черта е 
и желанието за делегиране на права и отговорности от страна на предприемача.
3.Персонал­вижданията на предприемача и тези на персонала са определящи за 
развитието.За малки фирми е характерно ,че целите на предприемача и на 
предприятието са сходни.Често личността и амбицията на собственика опрпосоката 
за развитие.С течение на времето и предприемачите променят своите възгледи и 
като цели ,и като упр.По отношение на персонала е необходимо да се отбележи по­
широката квалификация и знания в различни области в сравнение с тесните 
специалисти,характерни за по­големите фирми.Неформалните връзки както и по­
голямата сплотеност се отразяват на мотивацията и удовлетвореността от 
работата.Служителите,които се стремят към кариера и издигане в йерархията 
вероятно ще бъдат неудовлетворени и ще се ориентират към по­големите 
фирми.инвестициите в човешки капитал са недостатъчни.Собствениците на МСП 
разчитат преди всичко на вече овладени практически умения и проявяват 
скептицизъм към обучението.
4.Пазар­МСП обикновено са ориентирани към местните пазари,тъй като търгуваните 
обеми ,предлаганите у­вия,бюджет и т.н са по­ограничени.оперирането на 
национални и м/унар.пазари изисква по­значими ресурси,коопериране с 
др.предприятия,вкл.в специализирани експортни организации или предприемачески 
мрежи.
5.Производство (услугаот гл.т на производството и предлагането на услуги МСП 
има значително по­високи и постоянни разходи на единица продукция в сравнение с 
големите фирми тъй като обемите и капацитетите са малки.МСП трудно постигат 
икономии от мащабакоито в някои отрасли все още са важен източник на 
конкурентно предимство.В сферата на услугите МСП успяват да приложат 
индивидуален подход  при обслужване на клиентите и акцентират в/у отношенията с 
клиентите.Близостта на клиента предполага по­лесно идентифициране на нуждите 
му.Големите предприятия са ориентирани преди всичко към задоволяване на 
масовото относително еднородно търсене ,докато малките се стремят да задоволят 
на големи пазарни ниши и могат гъвкаво да реагират по отношение на структурното и 
технологичното обновяване.
12.10.09
МСП са гъвкави и реагират бързо на потребителските желания,защото големите се 
придържат към предварителни стандарти.Поради това МСП могат да предлагат 
дефицирани продукти и услуги,които съответстват на сец.изисквания на 
индивидуалните клиенти.Необходимо е да подчертаем ,че повечето големи фирми 
разполагат с о­нови съоръжения и технологии за свободна производствена 
дейност.В МСП липсва отделна научно­изследователска и развойна дейност,те нямат 
ресурс.Но МСП са отворени към нововъведения и имат приоритет по отношение на 
иновациите.Предимство на МСП е ,че когато възникне иновативна идея,тя може да 
се приложи сравнително бързо,ефективно,докато в големите имаме повече 
процедури.Всяка голяма фирма може да се разглежда като резултат от успешен 
процес на устойчив и продължителен растеж на едно малко предприятие.Преходът 
от малка към средна и голяма фирма води до промени във всяка една област и 
всичко това е свързано с осъщ.на растеж.Трудно е да се опр.дали малката и много 
голяма фирма принадлежат към едно семейство;не можем да дефинираме 
какавидата” и да използваме същото определение за „пеперудата”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, значение и характеристика на малките предприятия

МСП според евро комисията –май 2003 бр. на заетите да е по-малък от 250 души и годишният оборот да не надвишава 50 млн.евро и/или активи до 43 млн.евро. Политиката на евро комисията по отношение на мсп е насочена към стимулиране на предприемаческите...
Изпратен от:
tweety88
на 2011-04-10
Добавен в:
Лекции
по Бизнес администрация
Статистика:
96 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Бизнес-план за организация с дейност: Бутилиране на минерална вода
добавена от vanyakostova 21.05.2012
1
50
Фирмени кризи - същност и видове
добавена от Sharkita 14.05.2012
2
41
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет II вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е вторият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(За отличници)
1
1
1
20.09.2011
Тест по писмени и устни комуникации
изпитен тест по Бизнес администрация за Студенти от 1 курс
Изпитен тест от МВБУ Ботевград с преподавател доц. Л. Борисова. Писмени и устни комуникации, специалност Бизнес администрация. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
44
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Същност, значение и характеристика на малките предприятия

Материал № 660763, от 10 апр 2011
Свален: 96 пъти
Прегледан: 190 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 5,299
Брой символи: 34,407

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, значение и характеристика на малките п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала