Големина на текста:
Познатото ни днес деление на Изтока и Запада ,както и съпътстващите ги такива
междукултурни различия,е плод според критици на Първата Световна война,когато
англичаните поставят съществуването на три свята-Ориент,Индийски колонии и
Далечен Изток.С тоз факт се обособяват и главните религиозни групи-
юдаизмът,христианството и ислямът.Трите монотеистичи религии се зараждат
точно на териториите на днешния арабо-мюсюлмански свят –Палестина.Всички
ранни човешки цивилизации като Вавилон, Месопотамия, Египет, Персия,както и
късната Византия - с център днешен град Истанбул - се намират именно в днешен
Ирак, Сирия, Египет, Иран и Турция. Люлката на цивилизациите, чийто далечен
потомък и наследник е днешната Западна цивилизация, центърът на всички близки
до нас култури, съсредоточието на най-кръвопролитните минали и съвременни
войни - всичко това е там - на Изток от нас - в наследниците на арабския Халифат
съвременни арабо-мюсюлмански общества.
Проектът се състои от представянето на някои по-съшествени моменти от
културата в арабското общество-домът,обществени отношения,храненето и
храната,бизнесът, пътешествията,езикът.Като заключение ще отделим внимание и
за икономическата страна на въпроса,която е доста разисквана и непрекъснато
актуализираща се през последното десетилетие .
За страната.
Към страните от Персийския залив, или просто Залива, са отнесени Кувейт, Катар,
Обединените Арабски Емирства и Оман. Тези страни, заедно със Саудитска Арабия
/наричана също така просто Арабия/ са създали Gulf Cooperation Council (GCC) –
Съвет за сътрудничество на страните от Персийския залив, който е една от най-
богатите организации в света. Арабският полуостров тук означава територията на
всички изброени страни, включително и Йемен. Арабия е огромна страна.
Значителна част от нея е заета от пясъчни пустини, като например, пустинята Руб-
ел-Хали /араб. „пустата четвъртина”/, в южната част на страната и пустинята
Нефуд в северната част, както и Дахна – покрай източната й граница. Останалата
територия се състои главно от степни плата и долини, покрити с оскъдна
растителност, докато основните оазиси са разположени на изток, в Ал-Хаса, и
отчасти в централната част на страната. Югозападната част, между Йемен и
националния парк Асир, се отличава с изключително плодородие, тъй като
многобройните й стъпаловидни градини са оросявани от мусонните дъждове.
Жителите на градовете по крайбрежието на Залива по традиция са се занимавали с
добив на бисерни перли, с риболов и морска търговия, докато селищата в
централната част на полуострова са поддържали връзка с външните региони
единствено с помощта на кервани от камили. Свещените градове Мека и Медина на
запад са духовните центрове на ислямския свят.
Селищата са се формирали в местностите с водоизточници, които давали
възможност за развитие на земеделието, най-важната култура на което била
финиковата палма. При това степните пространства, редуващи се с плодородни
територии, оставали на разположение на бедуините – пастири-номади с големи
стада овце и стада камили. Арабското лято е сухо и безплодно, обаче през зимата
стадата можели да пасат навсякъде, а през краткия пролетен период цялата пустиня
се покривала с цветя и различни кръмни култури.
Арабският свят е една огромна и разнообрана цивилизация и това обяснява някои
различията в обичая и традициите по области.Счита се,че през последните
десетилетия, в някои градове и страни е станало възможно воденето на бизнес по
Европейски стил. Въпреки това обаче ,старите поколения успяват да запазят
почитането на старите обичаи и норми , и най-вече в страните от Персийския залив,
в Оман и в Саудитска Арабия. Арабо-мюсюлманският свят е всичко друго, но не и
скучен.Още по-правилно е да се каже, че „всяко нещо в него има две страни, всяка
от тях е с четири лица и безброй проявления”.
Ислямъ т е една от световните религии и основната движеща сила на арабския
свят, както и на значителни територии на Азия и Африка. Според традицията,
Аллах е започнал да открива исляма пред пророка Мохамед от 610 г. нататък в град
Мека /а от 622 г. нататък в град, известен понастоящем под наименованието
Медина – „градът на пророка”/, който продължава да съществува като културен
център. Така че ислямът представлява хронологически последната монотеистична
„религия на откровението”. През стоте години, последвали Откровението, арабите
и ислямският начин на живот се превърнали в доминираща сила на територията,
простираща се от Арабия до Испания и Северна Африка на Запад и до Индия на
Изток. През VIII век центърът на ислямската власт се преместил в Багдад, а Арабия
преминала в сянка. По-късно, през XVIII век, се появила личност на име Мохамед
Абдулла Уаххаб, който проповядвал ислямското учение в по-строг и суров вид.
Неговите последователи започнали да наричат себе си уахабити. През ХХ в.
уахабизмът е подложен на смекчаващи строгостта му реформи, но въпреки това и
до днес продължава да определя насоката на религиозния живот в Саудитска
Арабия.Думата „ислям” означава примирение с волята на Господ, Аллах.
Всички мюсюлмани вярват, че няма друг Бог, освен Аллах (Бог), и че Мохамед е
Неговият Пророк. Вярващият в Аллах се нарича мюсюлманин, свещената книга на
мюсюлманите е Коранът, изпратен от Аллах на Мохамед на арабски език. Коранът
е запазил жива вярата и езика на нейното откровение до наши дни. По целия свят
ислямът се изповядва от повече от един милиард души. Двата най-почитани
свещени града в ислямския свят – Мека и Медина, са разположени в местността
Хиджаз /араб. „преграда”/, в западната провинция на съвременна Саудитска
Арабия. Тези два града ежегодно приемат милиони мюсюлмански поклонници от
целия свят. Мястото за молитва на мюсюлманите се нарича джамия, от която
муезинът призовава вярващите. Петъкът се смята за свещен ден и тогава всички
мюсюлмани се събират в джамиите за петъчните молитви.
1.1Петте стълба на исляма-задължителни ритуали.
-Шахада-означава „свидетелство” и символизира вярата;
-Салат или намаз – молитвите, които се възнасят в определено време: на
разсъмване, по пладне, през втората част от деня, при залез слънце и преди
настъпването на нощта. Молещият се трябва да бъде обърнат с лице към свещения
град Мека.
-Саум – постът, който се извършва през месец Рамадан, според мюсюлманския
лунен календар.
-Хадж, или поклонение. Всеки мюсюлманин, ако средствата му позволяват това, е
задължен поне веднъж в живота си да отдаде дан на поклонение в свещения град
Мека. Хадж трябва да се извършва през месеца Зул-Хадж /месецът на
поклонението;
-Закат или милостиня. Всеки мюсюлманин трябва да дава част от парите си под
формата на милостиня, ако има такава възможност.
1.2Религиозният закон шариат –управлява всекидневията живот и законовата
уредба.Този закон се прилага еднакво към мъже и жени. В шариатския съд човек е
смятан за невинен дотогава, докато вината му не бъде доказана, при това
събирането на доказателствата трябва да бъде поето от ищеца. В хода на спора
съдията изслушва всички страни, поощрявайки споразумяването между страните,
обаче няма право да импровизира. Редки са и случаите на препратка към
прецедент.
1.3Коран-етично и обществено ръководство по всички проблеми ;
Двете главни събития в ислямския календар, са Рамадан, месецът на постите, и Зул-
Хадж, месецът на поклонението. По време на Рамадан човек не се храни от зори до
здрач. Не трябва също така да се пуши. Най-добре е, просто от учтивост, да не се
яде, да не се пие и да не се пуши на обществени места през часовете на пост. В края
на месеца Рамадан се отбелязва Празника Рамадан /Ид Рамадан/, по време на който
всеки дава израз на уважението си към приятели и роднини. През месеца на
поклонението се отбелязва Празника на жертвоприношението /Ид ал-Адха/, по
време на който се коли овца, като месото й се раздава на приятели, съседи и на
нуждаещите се.
2.Етикет и k ултура .
Населението на Арабия определя себе си за най-чистите араби според критерия
език и произход ,тъй като се считат за най –древните пазители на обичаите и
културните привички в семейството,съхранявани още преди времето на Мохамед.
Саудитска Арабия е страната на двата свещени града на мюсюлманите – Мека и
Медина, както и главна опора на религиозните, семейните и моралните ценности.В
страната се почита законът шариат ,който налага различни ограничения върху
жените,като това става обект на много критики и недоумение от старна на западния
свят.За разлика от други области,тук жените нямат право да показват лицето си
,нито бедрата си ,а общоприето правило е забраната за притежанието на лека
кола.Навсякъде в Арабия е строго забранено,жена да излиза сама-трябва да е
придружавана от поне един член на семейството.Същите правила се прилагат и ако
жена трябва да пътува извън граница.Въпреки всички усложнения на отделното
обучение, в Саудитска Арабия се е появила неголяма, но увеличаваща се група
жени, получили професия. Женският труд се приветства в такива сфери, като
банковото дело, преподаването в училищата и колежите за момичета, в сферата на
радиопредаването, фризьорството и козметичните услуги, както и в сферата на
медицинските професии. Жените са поощрявани да се учат във висшите училища,
така че заможните семейства често пъти изпращат своите дъщери в чужбина, за да
получат висше образование.
За разлика от Саудитска Арабия, страните от Залива се отличават с по-либерално
отношение. Жените могат да работят наред с мъжете и да заемат по-голямата част
от съществуващите длъжности, тук и правилата за облеклото са по-свободни. На
жените е разрешено сами да пазаруват, да карат кола и да присъстват в обществото,
без никакви ограничения. В страните от Залива не изглежда нещо необичайно жена
да кара лека кола, докато разговаря при това по мобилния си телефон. Освен това,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Арабските принципи на социален живот

Познатото ни днес деление на изтока и запада, както и съпътстващите ги такива между културни различия е плод според критици на първата световна война...
Изпратен от:
Яна
на 2011-04-10
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Международни икономически отношения (МИО)
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Теста включва няколко дисциплини в международна икономическа насоченост. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
60
1
1
15 мин
25.07.2019
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
267
1
21.09.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Арабските принципи на социален живот

Материал № 660422, от 10 апр 2011
Свален: 16 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 2,267
Брой символи: 13,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Арабските принципи на социален живот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения