Големина на текста:
I. Същност на единия европейски пазар. Основна характеристика. Принципи и цели.
Пазарът на Европейският съюз (ЕС) може да бъде разглеждан като най-важното постижение на
интеграционния процес в Европа. ЕЕП – организиран и регулиран пазар, дава предимства за
страните – членки на ЕС във взаимна търговия, така и по техните връзки с трети страни.
Икономическите предимства на пазара са причина за последователните етапи за
разширяването. Предизвикателството за страните – членки е постигане на съответствие с
изискванията на Единия вътрешен пазар.
Еволюцията на пазара на ЕС преминава последователно през следните четири исторически
етапа:
• Създаване на митнически съюз от 1.01.1958 г.
• Изграждане на Общ пазар на Европейската общност до края на 1968 г.
• Изграждане на Единен вътрешен пазар на Европейската общност до края на 19991г.
• Създаването на Икономическия и валутен съюз на ЕС след 1992 г. и постъпателно развитие на
Единния вътрешен пазар на ЕС в условията на Икономическия и валутен съюз на ЕС и пълна
икономическа интеграция.
Интеграционен процес за всеки от етапите е характерен напредък в развитието на договорно-
правна основа на сътрудничеството между страните - членки на ЕС, в регламентирането на
правната уредба за развитието на пазара и на свързаните с неговото функционирането на
политики на ЕС.
Първият етап от функционирането на Европейската общност датира от учредяването на
Европейската общност (1957). На основа на Римския договор (1957), подписан и ратифициран
от шест страни: Франция, ФРГ, Италия, Белгия, Холандия, и Люксембург се създава
Европейската икономическа общност. Римският договор (1968) постановява правомощията на
общите институции на Европейската общност, в т.ч. Съвета на министрите, Европейския
парламент, Комисията на Европейската общност, Европейския съд и Европейската
инвестиционна банка (1958). Участие на страните-членки и техните права и задължения в
Общността се регламентират при последователно запазване на националния суверинитет.
Характерното за етапа е:
• създаването на митнически съюз;
• изграждането на общ вътрешен пазар;
• провеждане на обща аграрна политика на ЕО при условията на прилагане на Обща
митническа тарифа спрямо други трети страни.
Основната цел записана в Римския договор (1957) е подобряване на общественото
благосъстояние на населението, поддържане на социалния мир на континента, като
инструменти за постигането на тази цел:
• Създаването на митнически съюз от 1.01.1958 г. на основата на обща митническа тарифа
спрямо други трети страни и премахване на митата във взаимната търговия между страните-
членки се осъществява идеята за предимства от мащаба на пазара и създаване на стимули за
свобода на пазарната конкуренция (1961).
• Създаване на зона за свободна търговия (СЦТ).
• Провеждане на Обща аграрна политика на ЕО(от 1.01.1958) при условията на прилагане на
Обща митническа тарифа спрямо други трети страни.
• Същевременно страните-учредителки на Европейската общност постигат съгласие и за
въвеждане (към 1968г.) на Общ вътрешен пазар и премахване на количествените ограничения
във взаимната търговия със стоки и услуги.
На практика изграждането на Митническия съюз се основава на принципите на търговско-
икономическия либерализъм, докато в същото време провежданата след 1958г. Обща аграрна
политика се основава на схващането, че протекционизмът и защитата срещу внос имат много
важно значение за аграрния сектор, както и за поддържане то на социалния мир на страните-
членки.
Митническия съюз и Общият вътрешен пазар на Европейската общност са основни постижения
на интеграционния процес през 60-те и 70-те години на XX век. Прекият ефект о създаването на
Митническия съюз и Общия вътрешен пазар е положителен относно нарастването на взаимната
търговия прираста на БВП на страните-членки (от 2 до сто). Ползи от подобряването на
предлагането на стоки и услуги, увеличаването на потребителски те изгоди и някои преки
стимули за стопански растеж във връзка с диверсификацията на търговията и стокообмена
оказват положително въздействие на процеса за ускоряване на икономическа интеграция.
Втори етап. Изграждане на Общ вътрешен пазар на Европейската общност. Основното отличие
на Общия пазар от митнически съюз е, че при него не само са премахнати митническите
ограничения във взаимната търговия между страните-членки, но се прекратява и прилагането
на количествените ограничения (контингентирането) във взаимната търговия. Премахването на
количествените ограничения като нетарифни бариери позволява да се постигнат по-ефективни
резултати от търговската либерализация между страните-членки на ЕО:
• Свободно движение на стоките;
• Свободно движение на капиталите;
• Свободно движение на хората;
• Свободно движение на услугите.
Трети етап. Преход към изграждането на Единен вътрешен пазар на Европейската общност (от
1987 до 1991). Целта е:
• Страните-членки да постигнат чрез хармония с изискванията на правото на ЕС отваряне във
взаимния обмен на стоки, услуги, капитали и работна сила;
• Гарантиране на свободата на пазарната конкуренция с цел повишаване на ефективността;
• Икономическа ефективност на използваните ресурси;
• Осъществяването на идеята за изграждане на Единен вътрешен пазар (1987). Той осигурява
свободно движение на четири фактора на производството (капитал, стоки, услуги, работна
сила), т.е. пазар на “четири свободи”.
След подписването на Договора за Европейския съюз (1992, влязъл в сила 1993г.) Единният
вътрешен пазар на ЕС се доразвива в условията на реализация на Икономическия и валутен
съюз. Преходът към изграждане на Единен вътрешен пазар на Европейската общност като по-
висша фаза на развитие на интеграцията (първоначално се реализира икономически съюз,
след като стартира Валутния съюз, а въздействието върху интеграцията е пълна икономическа
стабилност и хармонизация).
Четвърти етап. Постъпателно развитие на Единния вътрешен пазар във връзка с прерастването
на Европейската общност в Европейски съюз (политическа интеграция) на основа на Договора
за ЕС – Маастрихт (1992-1993г.) . В съответствие с Договора за Европейски съюз основната цел
е създаването пълен икономически съюз чрез икономически и валутен съюз и въвеждане на
обща валута. При наличието на нови правни предпоставки за развитие на правото на ЕС за
постигане на съгласие за по-нататъшна координация и съгласуване на икономическите
политики на страните-членки, както и за въвеждане на обща политика – обща парична
политика, за страните-участвуващи в Икономическия и валутен съюз възникват нови
предизвикателства. Великобритания отказва да приеме нова валута и да участва в Еврозоната.
Единният вътрешен пазар се развива , като се разширява обхватът му, включвайки нови
сектори и подсектори, спрямо които хармонизацията с изискванията на ЕС се задълбочава.
Дългосрочната цел за изграждане на Европейско финансово и икономическо пространство се
реализира чрез по-нататъшно развитие на пазарите на основните фактори на производство със
своите изискванията и стандарти и обособяването на:
• Пазари на стоките;
• Пазари на труда;
• Пазари на услугите;
• Пазари на капиталите.
Изграждането на Единния вътрешен пазар на основа на Единния Европейски акт (1986) има за
цел да съдействува за окончателното премахване на пречки и бариери, които продължават да
възпрепятствуват свободата на търговията и на движението на стоки и услуги и фактори за
производство между държавите-членки. Във взаимната търговия на пазара на Европейската
общност продължават да действуват физически и технически бариери с основни ограничителни
препятствия:
Граничните формалности са съществен компонент за транзакционните разходи, те забавят и
увеличават разходите по транспортирането на стоките;
Прилагането на диференцирани непреки данъчни ставки засилва неравнопоставеността на
икономическите субекти от различни държави-членки по отношение на Общия пазар и
ограничава конкуренцията;
Засилена форма на национална протекция се прилага чрез регулации на държавните поръчки в
отделните страни, които дават монополни предимства на участниците в търговете, обявявани за
държавни поръчки от правителствата на страните-членки:
• За редица услуги във застрахователното и банково дело;
• Забавен достъп на капиталови пазари за контрагенти от други страни-членки;
• Липсват ясни регламенти за признаване на мобилността на работна сила, както и за взаимно
признаване на професионалната квалификация.
Проблемът за по-нататъшната либерализация на движението на стоки, услуги, капитали и
работна сила е обекта на разглеждане в Европейската общност в периода 1982-1985 г. липсата
на единодушие на страните-членки по редица директиви и решения законодателния процес
изостава.
Голяма сегментация на отделни национални вътрешни пазари, което води до намаляването на
ефективността главно във:
• Взаимната търговия, доколкото стокообменът между страните-членки е свързан с високи
разходи за погранични формалности, за съответствие с чужди стандарти, банкови услуги и др.;
• Производство, средният размер на фирмите в отделните страни е по-малък от технически
оптималния за конкретни сектори и отрасли в ЕС;
• Ценообразуване, липсва конкурентен натиск на националните пазари;
• Потребление, на националните и на пазара на ЕО.
Единния вътрешен пазар страните от ЕО води до преодоляване на посочените слабости на
конкуренцията чрез интеграция и хармония. В Единния европейски акт от 1986 Европейският
вътрешен пазар се охарактеризира по следния начин: ”Вътрешният пазар включва
пространство без вътрешни граници, където е осигурено свободното движение на стоки, лица,
услуги и капитали в съответствие с разпоредбите на настоящия договор” (чл.8а на Единния
европейски акт).
II. Либерализация на пазарите и премахване на физическите, техническите и финансови
бариери
В отговор на назрелите потребности от по-нататъшна икономическа либерализация и устойчиво
развитие на Общия пазар, а така също в подкрепа на решения на Европейския съвет от 1985 г.
в Милано, Европейската комисия разработва програма за изграждане на Единния вътрешен
пазар. Междуправителствена конференция приема насоките за изграждане на вътрешния пазар
и евентуална промяна на Римския договор. Става дума за повишаване на ефективността при
взимане на решения по изграждането на Единния вътрешен пазар (прилагане на принципа на
квалифицирано мнозинство за разлика о изискването за единодушие). Нов етап в развитието е
приемане на Единния Европейски акт (1986, влиза в действие от 1 юли 1987г.). Под
ръководството на лорд Кокфийлд, отговарящ за вътрешния пазар на Общността, е изработена
Бяла книга, регламентираща развитие на Единния вътрешен пазар.
Най-общата квалификация на мерките за изграждане на Единния вътрешен пазар включва

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Единен европейски пазар

Същност на единия европейски пазар. Основна характеристика. Принципи и цели....
Изпратен от:
JC87
на 2011-04-09
Добавен в:
Теми
по Финансови пазари и инвестиране
Статистика:
461 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
"Влияние на глобалната финансова криза върху развитието на определен сетор от българската икономика 2008-2014г.
добавена от rositsa.vasileva.79 21.04.2015
0
5
Пазарът на ценни книжа - основен финансов пазар
добавена от vali_stavreva 05.03.2014
0
17
Класификация на финансовите пазари
добавена от vali_stavreva 05.03.2014
0
13
 
Онлайн тестове по Финансови пазари и инвестиране
Тест по финансови пазари за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти от 5 курс
Тестът за самоподготовка по финансови пазари и инвестиране съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 5-ти курс.
(Лесен)
10
8
1
2 мин
27.03.2014
Тест по финансови пазари, фондови борси и ценни книжа
професионален тест по Финансови пазари и инвестиране за Студенти
Тестът съдържа 17 въпроса от областта на финансовите пазари, борсовата търговия и ценните книжа. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
24
1
1 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по финансови пазари и инвестиране

Единен европейски пазар

Материал № 660261, от 09 апр 2011
Свален: 461 пъти
Прегледан: 574 пъти
Предмет: Финансови пазари и инвестиране
Тип: Тема
Брой страници: 26
Брой думи: 11,066
Брой символи: 73,111

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Единен европейски пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала