Големина на текста:
История на Интернет:
Възникването на Интернет е свързано с решаването на стратегически проблеми
на САЩ по време на Студената война. Основният проблем, който е трябвало да
бъде решен през 60-те години е как да бъдат запазени възможностите за
комуникация след ядрена война. Тогава компютърните мрежи са били
изградени на принципа point-to-point. С други думи, цялата структура е била
зависима от връзката между всеки две точки, точно като верига, която се
разпада, ако една от връзките бъде прекъсната. Освен това се очертала и
нуждата от съвършено нова технология за изграждане на компютърни мрежи,
която не използва централизирано управление, което би било главна цел при
вражеско нападение.
При строга военна тайна RAND Corporation работи по тези проблеми и стига
до решение. Използвайки получените резултати, под ръководството и
финансирането на Министерството на отбраната на САЩ, ARPA (Advanced
Research Project Agency) инсталира първата мрежа в Калифорнийския
университет в Лос Анджелис през есента на 1969 г. Преди края на годината в
мрежата са включени още три университета в САЩ и мрежата е наречена
ARPANET. Тази мрежа е изградена от високо производителни компютри и
целта и е учени и изследователи от различни университети лесно да изпълняват
общи задачи и да обменят съобщения. Със създаването и се поставя началото
на използване на нов мрежов протокол. Мрежовият протокол е формално
множество от правила, които компютрите свързани в мрежа използват, за да
комуникират помежду си. Компютрите в мрежата могат да бъдат с различни
операционни системи, които управляват тяхната работа, но обмена на данни
между тях е подчинен на общите правила (протоколи). Новият мрежов
протокол включва нова технология, наречена комутация на пакети. При нея
данните от едно съобщение, което трябва да бъде изпратено от един компютър
на друг, се разделят на пакети. Всеки пакет съдържа служебни информация
както за адреса но получателя, така и за адреса на изпращача. Отделните пакети
се номерират и изпращат по общата линия за данни на мрежата. Пътят на
отделните пакети може да бъде различен. Независимо от маршрута и реда на
пристигане на пакетите при получателя, когато всички пакети са получени,
служебната информация се отстранява и се сглобява оригиналното съобщение.
Ако е възникнал проблем изпращача получава съобщение за грешка. Първият
протокол използван от ARPANET е NCP (Network Control Program), който по-
късно е изместен от TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). В
началото на 80-те години всички мрежи, използващи TCP/IP се свързват в
1
глобалната мрежа Интернет. Най-общо Интернет може да бъде определена като
мрежа от мрежи, всяка от които е изградена от множество компютри.
Основните компютърни единици в мрежата се наричат хостове или сървъри. Те
образуват опорната мрежа от възли на Интернет и са свързани с магистрални
линии с голяма пропускателна възможност. Управлението на трафика от данни
се осъществява от специални компютри наречени маршрутизатори.
Това става възможно с разработването хипертекстовата система предложена от
Тим Бърнард Лий, работещ в CERN – европейска лаборатория по физика на
елементарните частици във Женева.
Същност и основни дефиниции:
В общия смисъл, интернет е компютърна мрежа, която свързва няколко
мрежи. Интернет е съкращение от интернетуърк, или буквално преведено на
български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е
обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с
информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), която
използва протоколния стек (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP/IP. Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет. Процесът
на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.
Архитектурата на Интернет и нейното функциониране не биха могли да бъдат
обяснени без запознаване с най-важните термини, отнасящи се до групата
протоколи TCP/IP и Интернет.
Адресите в Интернет
Адресите на възлите (компютрите) в Интернет (IP-номерата) са 32-битови
числа, обикновено записвани като 4 десетични числа (октети или байта),
разделени с точки, например 194.141.13.68. Използват се 3 основни типа (класа)
адреси, което е направено с цел да се получи добро решение на проблема всеки
адрес да указва както мрежата, така и компютъра в нея. Основното
предположение е, че има много на брой мрежи, но повечето от тях са малки.
Приема се, че 24 бита ($2^{24}=16777216$) са достатъчни за номерирането на
всички мрежи в света. От друга страна, някои от мрежите може да са много
големи и да им трябват 24 бита, за да се означат компютрите във всяка от тях.
Така изглежда, че трябва да се ползват 48 битови адреси. Но се е възприело по-
гъвкаво решение, за да може все пак да се ползват 32-битовите адреси. Затова
са въведени 3 типа адреси, което води и до 3 класа мрежи.
Мрежите от клас A имат адреси, започващи с числата от 1 до 126. Това
означава, че останалите 3 байта предоставят 24 бита за номериране на
2
компютрите в една такава мрежа. Броят на мрежите от този клас може да бъде
само 126, но това са изключително големи мрежи: ARPANET и още няколко
търговски мрежи.
Средно-големите организации използват мрежи от клас B. Адресите в него са
такива, че първите два байта служат за означаване на номера на мрежата. Така
тези мрежи се номерират от 128.1 до 191.254 (числото 127 в първия байт, както
и числата 0 и 255 във втория, са запазени за специални цели). Последните два
байта дават 16 бита за адресиране на компютрите, което осигурява номера за
64516 машини. Броят на всички мрежи от този клас е 16256.
Малките организации, които са и най-много на брой, получават адреси от клас
C. Мрежите от този клас се номерират от 192.1.1 до 223.254.254, което прави
общо 2064512 броя мрежи. Във всяка такава мрежа се допускат най-много до
254 компютъра. Такава е мрежата в Института по математика и информатика
към БАН.
Адресите, започващи с число над 223, образуват класовете D и E и са запазени
за специални цели.
Големите организации обикновено разделят своята мрежа на подмрежи.
Например при мрежа от клас B, в която компютрите се номерират чрез
последните два байта z.t на 32 битовия адрес x.y.z.t, е възможно първият от тези
байтове z да означава номер на подмрежа. Така полученото разделение няма
никакво значение за външните за институцията мрежи, защото оттам всичките
компютри в мрежата x.y се тълкуват по еднакъв начин за адресиране. Но вътре
в разглежданата институция компютрите, притежаващи адреси с различни
стойности в полето z, се разглеждат като принадлежащи към различни мрежи.
Символни адреси и домейни. Софтуерът за адресиране работи с 32-битови
адреси, но потребителите очевидно предпочитат да назовават компютрите с
имена. Когато Интернет все още не е бил голям, този проблем се е решавал
лесно чрез използване на таблица, съдържаща пълното съответствие между
номера и имена. Такава таблица тогава, поради малкия си обем е могла да се
постави във всеки възел. Сега компютрите са твърде много и такъв подход не
може да се осъществи. Налага се използването на области (домейни) от имена и
съответни сървъри (Name Servers). Това води и до децентрализация на
институцията, която е авторизирана да регистрира имената. Name Server-ите
формират дървовидна структура, обикновено с 3-4 нива на дълбочина. Самите
имена следват тази дървовидна структура. Типичен пример е компютърът
or.math.bas.bg. Този компютър е на секция Изследване на операциите (Operation
Research -- or) от Института по математика и информатика (math) към БАН
(bas) в България (bg). Изобщо казано, за да намерите този адрес, вие трябва да
се консултирате с четири Name-сървера. Първо трябва да запитате централния
сървър къде е сървъра, обслужващ областта bg. След това сървърът на bg
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на Интернет

Възникването на Интернет е свързано с решаването на стратегически проблеми на САЩ по време на Студената война. Основният проблем, който е трябвало да бъде решен през 60-те години е как да бъдат запазени възможностите за комуникация след ядрена война....
Изпратен от:
34567
на 2011-04-09
Добавен в:
Реферати
по Информационни технологии в социалната работа
Статистика:
38 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение в интернет средата

11 авг 2016
·
10
·
6
·
1,462
·
17

Кибертормоз, кибератаки, киберзаплахи, киберобиждане, киберследене...
 

Компютърна лингвистика


Информационно търсещи системи по специалност Информационни технологии...
 

Как технологиите промениха живота ни


Обществената комуникация е възникнала в момента на възникване на социума и се е развила в съответствие на цивилизационното развитие на обществото. Социумът и обществената комуникация още от самото си възникване до днес непрестанно си взаимодействат...
 

Интернет като информационна среда. Средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки)


Целта на настоящата разработка: интернет като информационна среда. средства за търсене на информация в интернет (търсачки, портали, директории и библиотеки) е да ни даде отговор какво представлява...
 

Цифрови стартиращи предприятия (digital startup). Финансиране. Макроикономическа рамка за света, Европа и България

16 авг 2016
·
24
·
20
·
4,250
·
27

Конкурентната икономическа среда подтиква компаниите да търсят нови начини за развитие на своя бизнес и създаване на конкуренти предимства...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информационни технологии в социалната работа
Тест по Информационни технологии в бизнеса (ИТБ I) за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Информационни технологии в социалната работа за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 25 въпроса от областта на Информационните технологии в бизнеса (част от тестовите въпроси). Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината в 4-ти курс. Да се ползва като упражнение, изпит или самоподготовка.
(Труден)
25
4
1
11 мин
01.11.2016
Информационни технологии
изпитен тест по Информационни технологии в социалната работа за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 23 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
6
1
4 мин
19.01.2015
» виж всички онлайн тестове по информационни технологии в социалната работа

История на Интернет

Материал № 659985, от 09 апр 2011
Свален: 38 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Информационни технологии в социалната работа
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,539
Брой символи: 14,855

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на Интернет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала