Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
доц. Борис Минчев
септември 2003 г.
Лекции по Психология на развитието в детско-юношеска
възраст за студенти по психология, ІV курс, задочно
обучение
Лекции по Психология на развитието в детско-юношеска възраст за
студенти по психология, ІV курс, задочно обучение ............................................. 1
Общи проблеми на психичното развитие .......................................................... 1
Психическото развитие като научен проблем ............................................... 1
Категории на възрастовата психология ......................................................... 2
Културната обусловеност на психичното развитие .............. 5
Единици на развиващи се дейности ............................ 7
Индивидуалност и психично развитие у човека ................. 8
Стилове на мислене по отношение на психичното развитие ...................... 9
Образи на детето и детството в европейския тип култура ...... 9
Възникване на възрастовата психология .................................................... 10
История на възрастовата психология .......................................................... 11
Методи на изследване във възрастовата психология ............................... 12
Как се отнасят биологично и социално в развитието на човешкия
индивид ............................................................................................................... 14
Човешкият геном и психично развитие ........................................................ 15
Развитието на човека във филогенетичен план ......................................... 16
Проблемът за периодизацията във възрастовата психология ................. 17
Ситуационна концепция за развитието ........................................................... 19
Психология на развитието през детството ..................................................... 23
Психоаналитична концепция за развитието на З. Фройд .......................... 23
Стадиална теория за интелектуалното развитие на Ж.Пиаже ................. 24
Феномени на Пиаже. Съвременни оценки на идеите на Ж. Пиаже .......... 25
Когнитивна теория за нравственото развитие на Л. Колбърг .................... 27
Период на новороденото ............................................................................... 28
Бебешка възраст ............................................................................................ 29
Психологически особености на ранното детство ........................................ 30
Предучилищно детство ................................................................................. 31
Обща характеристика на средното детство ................................................ 34
Психично развитие през тийнеджърството ................................................. 38
Литература по общи проблеми на психичното развитие и детска
психология: ............................................................................................................. 39
Таблица 1 Стадии на интелектуално развитие според Жан Пиаже ......... 51
Таблица 2 Стадии на нравственото развитие според Лоурънс Колбърг . 53
Таблица 3 Стадии на психо-сексуално развитие според З. Фройд .......... 54
Таблица 4 Стадии на психо-социално развитие според Е. Ериксън ........ 56
Общи проблеми на психичното развитие
Психическото развитие като научен проблем
Ние, хората на ХХ век, сме склонни да мислим, че живеем в един развиващ се свят.
На първо място схващането ни за развитие предполага серия от промени. Като
развитие, обаче, се интерпретират такива промени, които увеличават възможностите
на развиващата се реалност, правят я по-ефективна и устойчива. Предполага се, че
развитието е универсално състояние на човешката психика през детството. За да
се опише някакъв процес на развитие освен констатиране на промени, трябва да се
отговори на серия въпроси:
Представлява ли психическото развитие самостоятелен процес или е
разновидност на други развиващи се процеси (биологични, социални, духовни)?
Универсален феномен ли е развитието на психиката, или то е присъщо само за
хората?
Континуален процес ли е развитието или прекъснат, разделен на стадии и
периоди?
Каква е изходната точка на развитието?
Развитието натрупване и сумиране на опит ли е или диференциация на едно
първично цяло?
Какви са движещите сили (факторите) на развитие?
Какви са механизмите на развитие?
Какво е направлението и траекторията на развитие?
Каква е динамиката на развитието?
Какви новообразувания и качествени възможности се появяват и кога?
Какви съдържания и функции (емоции, възприятия, внимание, скриптове,
схеми, събитийни репрезентации и пр.) претърпяват развитие?
Какво се губи и какви негативни ефекти възникват в развиващата се
реалност?
Какви фактори забавят и спират развитието, или дори го правят невъзможно?
Каква е крайната точка на развитието?
Всеки от тези въпроси изразява отделен аспект на цялостния проблем за
развитието и да се обясни развитието като цяло означава да се намери добър
отговор на всеки от тях. Впрочем тези въпроси не са изолирани и напредъкът в
отговора на всеки от тях подпомага разбирането и на останалите. В края на
нашия век няма психологическа теория, която да се справя задоволително с
всички тези въпроси на развитието на психиката. Все пак е отбелязан напредък
и възникването на продуктивни идеи, свързани с частични отговори на всеки от
изброените по-горе 13 капитални проблеми на развитието.
Феноменът психично развитие в многообразието от аспекти и проблеми, които го
съставляват, образува предмета на психологията на развитието. Последната е в
тясно взаимодействие с редица клонове на психологията - зоопсихология,
еволюционна психология, етология, възрастова психология, педагогическа
психология и пр., но не се свежда до никоя от тях. Най-важна е връзката на
психологията на развитието с общата психология, защото психологията на развитието
черпи обяснителни модели от общопсихологическите теории и се опитва да реши един
от главните общопсихологически проблеми - има ли психично развитие и какви са
критериите и сферата на неговите прояви.
Категории на възрастовата психология
В описанието и обяснението на своя предмет възрастовата психология си служи с
множество специфични понятия. Голямата част от тях се определят взаимно и
образуват нещо като “понятийна мрежа”. Но оттук не следва, че това
взаимоопределяне е пълно и симетрично. Има понятия, които в значителна степен
влияят на останалите, те съставляват аксиоматична основа, или “базис на
несъмненост” за психологията на развитието. Но така е и в най- добре развитите
науки, напр. физиката. Едва ли има физик, който може да даде точно определение на
“маса”, “енергия”, “вещество”, “поле” и други очевидности на физическата реалност.
Всички науки заимстват своя базис на несъмненост от здравия смисъл на
всекидневния човешки опит. Тези неопределими първични понятия, съставляващи
базиса на несъмненост на науката, се наричат категории. Има философски
2
категории, има и категории, специфични за дадена наука. По-долу ще бъдат
представени категориите на психологията на развитието. Следва да се помни, че те
могат да бъдат изразявани и тълкувани словесно, но не подлежат на строга логическа
дефиниция.
Развитие - процес на уголемяване, усъвършенстване, на натрупване или
диференциране на жизнените сили на индивида. Емпирично развитието се разкрива
като серия от промени. Понякога вместо “развитие” се използват термините
“формиране”, “растеж”, “съзряване”. Чрез тях се акцентира върху едни или други
аспекти на психобиологичната природа на развитието. Съществуват обособени линии
на биологично, социално, психично и духовно развитие. В рамките на всяка от тях, а и
между тях се забелязва хетерохронност и хетерогенност на промените. Това прави
цялостното развитие противоречив и сложен за обяснение процес. Единица на
развитието е промяната. Всъщност промяната е системно качество и може да се
разглежда на редица равнища: филогенеза, културогенеза, историогенеза, онтогенеза,
новообразувания, микрогенеза. Тук те са подредени в нарастваща динамика и
намаляващ обхват. На емпирично равнище развитието се регистрира като серия от
промени, изразяващи микроразвитие и новообразувания. На нарастващо системните
равнища – историогенеза, културогенеза, филогенеза развитието се реконструира
теоретично и е някакси “емпирично невидимо”. Развитието е не просто настъпателен, а
диалектичен процес, на процес на придобивки и загуби. Загубите в развитието
означават загуби в качеството на живота (напр., намаляване на удовлетвореността от
живота, откритостта на преживяването, наивност) или придобиване на отрицателни
“компетентности” (ревност, завист, агресивност и пр.).
Движещи сили (фактори) на развитието - основните причини, “двигателите”
на развитието. Психологическите теории се различават най-много по предполаганите
от тях фактори на развитието. Най-дискутираните фактори са наследственост,
среда, научаване, собствена активност на субекта.
Образ на човека (детството) - социокултурно обусловена представа за
възможностите на човека (детето), която обикновено се усвоява и отреагирва
безкритично от психолозите и обуславя най-важните аспекти на теориите за човешкото
развитие, които те изповядват или създават. Образът на човека е продукт на
съвкупност от социални установки. В дадено време в едно общество функционират
няколко образа на човека. Образът на детството като част от образа на човека е
свързан с определен стил на възпитание (социализация). Когато се прави анализ на
дадена теория за индивидуалното човешко развитие, следва да се разкрие образът на
човека, от който изхождат нейните поддръжници.
Жизнен цикъл - предимно биологически обусловената динамика на
увеличаването, стабилността и упадъка на жизнените сили на индивида от
раждането до смъртта му. Предполага се, че жизненият цикъл включва индивидуално-
генетически, расови и донякъде социокултурни детерминанти. Жизнен цикъл се
наблюдава и у животните.
Жизнен път - човешкият живот схванат като (авто)биография. Жизненият път е
индивидуализиран вариант на жизнения цикъл, доколкото индивидът влага в него свой
принос, авторство.
Биологична ситуация на развитието - тя изразява съвкупност от особености
на функционирането на човешкия организъм, типично присъщи за детството, зрялата
възраст или старостта, които обуславят самочувствието и равнището на виталност у
човека.
Социална ситуация на развитието - типична за даден възрастов период
констелация от външни и вътрешни за човешкия индивид условия, които образуват
система и придават посока и динамика на развитието. Терминът на М. Коул за това
понятие е “ниша на развитие”. Всъщност социалната ситуация на развитието е онази
част от социалната среда, към която индивидът е особено сензитивен през даден
възрастов период. Предполага се, че социалната ситуация на развитието се сменя при
навлизане в нов възрастов период. Тя съвпада с микросистемата на екологията на
човешкото развитие съгласно У. Бронфенбренър. Тази микросистема според
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развитието в детско-юношеска възраст

Ние, хората на ХХ век, сме склонни да мислим, че живеем в един развиващ се свят. На първо място схващането ни за развитие предполага серия от промени. Като развитие, обаче, се интерпретират такива промени, които увеличават възможностите...
Изпратен от:
MaqTa
на 2006-10-24
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
4,492 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
да се опише една конфликтна ситуация между ученик и учител във вид на реферат по психология
добавена от vl.mollov 02.06.2016
1
15
Ефективно общуване с учениците и с родителите
добавена от deyannenov 22.02.2012
3
52
Подобни материали
 

Теми по Въведение в консултативната пихология, същност и основни понятия

04 сеп 2009
·
116
·
11
·
3,078
·
122
·
1

Предмет на консултативната психология и основни принципи Като самостоятелна научна област на психологията това е изключително млада област. Млада в смисъл на дефиниран...
 

Власт.социално влияние,видове

18 яну 2010
·
254
·
7
·
1,147
·
330
·
1
·
3

Влияние,власт,социално влияние.като подчинение и социално влияние,като отношение,теории, дефиниции,тактики,определения,видове, като явление,видове в обществото и в организацията....
 

Предмет на икономическата психология

14 окт 2010
·
119
·
18
·
5,988

Икономическата психология не е само самостоятелна наука, тя е сравнително нова и води началото си от индустриалната психология, която в началото на 20 век се занимава с процесите на повишаването на производството. В тези начални етапи процесите...
 

Лекции по професионална психодиагностика

04 юни 2008
·
976
·
25
·
5,175
·
911
·
1

Първият се отнася за възможността да се организира трудова заетост на хората, които се обучават и тези, които са придобили професионална квалификация. Този процес се осъществява чрез процедурата на професионалния избор...
 

Закономерности и страни в процеса вземане на решение

26 дек 2008
·
49
·
3
·
526
·
52

Психологическият анализ на процеса вземане на решение включва: условията, в които то се осъществява; специфичната неопределеност; основните видове движения...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
2
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Развитието в детско-юношеска възраст

Материал № 6592, от 24 окт 2006
Свален: 4,492 пъти
Прегледан: 2,638 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 57
Брой думи: 16,674
Брой символи: 145,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитието в детско-юношеска възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения