Големина на текста:
Възпитателни
аспекти на
празнично
обредна система
Обща
характеристика-
пос съдържа
огромен
възпитателен
потенциал,които
все още не е
използван,при
решаването на
важни и
неотложни
възпитателни
задачи.Пос е един
от компоненти на
духовния
бит,чрезкоето
човек задоволява
потребности
имащи
нравствен,естетич
ен,интелект,социа
лен и друг
характер.Вярно
е ,че чрез
системата,се
задоволяват и
някои материални
потребности,но
главното който се
постига чрез нея е
органически
свързано с
удовлетворение
на определен
кръг от духовни
потребности.Осн
овни термини
които се
изпълняват в
нашата пос са
традицията,обича
ите,празникът,об
редът,ритуалът
,церемонията.С
тях се означават
явленията които
са дълбоки и
тясно свързани
,но не са
тъждествени.Зато
ва се разглеждт
като родствени
понятия.Най
изпроизводни
понятия в пос са
тъждественото
събрание
следствието,мани
фестацията,зарята
,процесията,карна
валът,балът,рецит
алът,театралното
представлние и
прочие.Понятиет
о традиция има
най широко
съдържание,то
обхваща в своя
обем понятиета
обичай,празник,о
бред ритуал
церемония,които
обаче не са
единствени
компоненти в
структурата на
живота на
обществото,а
именни
производства,пол
итика науки
култура бит
морал
религия.Най
тясно свързано е
понятието
обичаи.Обичаите
това са традиции
в
соц.нормативната
сфера на
културата.Термин
ът обичай се
използва като
синоним на
обреда и
ритуала.Понятиет
о празник е
основно и най
широка
използвано е
празнично-
обредната
терминология.Рит
уалът е един от
компонентите на
пос,които се
различава със
строго
определенизадъл
жителнии
последователни
извършени по
установен ред и
начин действие
които имат
подчертан
тъждествен
характер.Церемон
ията е най
малкото по обем
понятие в пос.Тя
има по кратка
структура от
ритуала и тази
форма на
проявление
обикновенно се
изпълнява в
дипломатическия
живот.Функциите
на пос
са:възпитателна,и
нформационно
познавателна,съз
идателно
творческа,комуни
катична.Празниц
ите,обредите и
ритуалите
съдържат някои
ссц.форми и
правила на
поведение което
насочват и
регулират
човешките
взимоотношения.
Игровите и
увеселителни
елементи които
съдържа пос
определят и една
друга нейна
форма,а това е
реакционно-
хедоническата.Иг
рата е важен и
съществен
елемент в
празничното
действие което
има преди всичко
развлекателно и
емуционално
разтоварващо
значение.В нащи
дни тяхното
място и роля се
омаловажават
поради които
намалява
емоционалното
въздействие на
някои празници
обреди и
ритуали.Разглежд
аните форми на
пос се отличават
със следните по
важни
особенности:1.вся
ка функция в
относително
самостоятелните
финкции,2.отделн
ите функции се
проявяват
едновременно,но
в дадено
отнощение,3.прио
ритетното място
и роля на ддена
функция,предопр
еделя вида на
дадения
празник.обред,ри
туал,новата
структука и
изпълнение в
него средства и
методи.Особенос
ти на
възпитателния
процес в пос.Той
се отличава със
следните
особенности:1.въз
питателни цели и
задачи които се
поставят и
решават в пос са
свързани както с
възприемането
така и със
създаването и
разпространениет
о на духовните
ценности.2.домин
ираща роля в
организацията,по
дготовката и
провеждането на
празниците
обредите и
ритуалите имат
принципите:хума
низиране на
човешките
взаимоотношение
,инициативност и
самодейност на
участниците в
празничните
действия,съгласу
ване и
координиране на
възпитателните
взаимодействия.3
.съдържание на
празници обреди
и ритуали е
свързано с важни
събития от
живота на
отделната
личност,семейств
о,колектива и
обществото като
цяло.4.използван
ите средства за
възпитателно
взаимодействие в
пос са в тясна
връзка помежду
си.5.Особенно
характерно в
случея е
ползотворното
взаимодействие
на използваните
вузпитателни и
творчески методи
и
похвати.Възпитат
елното
въздействие се
усилва когато по
действие се
театролизира,тоес
т когато се
съчетаят
възможностите на
действеното и
зрелищното
начало.6.субектът
и обектът на
възпитателния
процес които се
реализира в пос
се отличава със
своята
хетерогенност.Ро
лята на субекта
на
възпитателното
въздействие се
изпълнява от така
наречения
„обществен
възпитател”,коит
о няма видими
персонални
очертания,Обектъ
т на възпитанието
в пос се отличава
от училищния
обект по две
основни
характеристики:т
ой е хетерогенен
по възраст и по
жизнен опит по
образувание по
обща и по
индивидуална
култура;учатието
му във
възпитателния
процес не е
задължително и
предварително
подготвен.7.межд
у субект и обект
на
възпитателното
въздействие в пос
не се очертават
онези граници
които
съществуват в
училищното
възпитание.Пос
създава по
благоприятни
условия и
възможности за
превръщането на
обект и субект на
възпитателното
въздействие .
8.възпитателния
процес в
училищесто,в
организацията и
подготвката на
празници обреди
и ритуали се
включва по голям
брой хора,създава
се инициативна
група,извършва
се репетиционна
дейност и
други.9.предопре
деля се и
здравното
органическо
възпитание
между
възпитание и
самовъзпитание
което се проявява
като при
подготовката така
и при
осъществяване на
празници обреди
и
ритуали.10.възпи
тание чпез
празнично
обредната
система се
реализира в
сферата на
свободното време
именно тази
особенност го
разграничава
съществено от
училищното
възпитание.Значе
ние на пос за
естетическо
нравствено и
патриотичното
възпитание.Празн
иците обредите и
ритуалите са едни
от най богатите
източници на
естетичното
възпитание.От
една страна те
използват дадени
видове и жанрове
на изкуството
като основа върху
която се
развиват,а от
друга създават
свои собствени
художествени
творби като
празнично-
обредните песни
танци слова и
така на
татък.Освен това
във
взаимоотношение
на хората по
време на
празника
придобиват по
голяма
красота,изразява
ща се в обноски
маниери и така на
татък.Празничнот
о действие
подринася много
за развитието на
естетическо
възприятие и
чувства,естествен
вкус за
стимулиране на
естетическа
дейност и
потребност за
разширяване на
естествениинтере
си за формиране
на естетична
оценка и
идеал.Не е
възмойно да си
представим
празници обреди
и ритуали без
символите които
имат огромно
естетично
значение.Пос
заема своето
специфично
място и по
отношение на
нравственото
възпитание.Всеки
празник има
определен
нравствен заряд и
най силно е
нравственото
въздействие на
семейно-битовите
и календарните
традиции които
са свързани с
важни моменти
от жибота на
човека и промяна
на годишните
времена.Освен
това пос има
огромно значение
и за
патриотичното
възпитание някои
от тях разкриват
наличието на
героичното
минало,паметни и
значими събития
от историята на
народ,възбуждат
чувството за
национална
госдост.Други
отразяват любов
към рода,родния
край,семейството
и също към
природните
периоди.И едните
и другите
създават
емоционална
атмосфера която
между
парриотическото
чувство съзнание
и поведение се
получава и
взаимодействие.
Масовите
празници вземат
относително
самостоятелно
място в пос.Те
спомагат за
формиране на
началото на
личността-
коректност
вежливост
любезност
общитетлност,спо
магат за
преодоляване на
затвореността на
личноста
надутоста
необщителноста
излишната
официалност
която според
повечето автори
бяха
Намерили
благоприятна
почва за развитие
по време на
тоталитарното
общество.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 15:06 студент на 19 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2023
22 яну 2021 в 15:13 потребител
18 фев 2020 в 20:18 потребител
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитателни аспекти на празнично-обредна система

Материал № 659195, от 08 апр 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 87 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 878
Брой символи: 6,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитателни аспекти на празнично-обредна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала