Големина на текста:
50.Търговски сделки - понятие и видове. Общи положения за търговските сделки.
Стъпва се върху общото понятие – правна сделка и към него вграждаме спецификата на
търговските сделка.
ГП сделка – волеизявление на субект на правото, насочено към пораждане, погасяване, изменение
или прекратяване на правна връзка - Чл.8 и чл.44 на ЗЗД.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде,
уреди или унищожи една правна връзка между тях.
Лицата се ползуват от правата си, за да задоволяват своите интереси. Те не могат да упражняват тези права в
противоречие с интересите на обществото.
Чл. 44. Правилата относно договорите намират съответно приложение към едностранните волеизявления в
случаите, в които законът допуска те да пораждат, изменят или прекратяват права и задължения.
Правното понятие за търговска сделка се извлича от чл.286, ал.1 и 2 ТЗ:
Чл. 286. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с
упражняваното от него занятие.
(2) Търговски са и сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват.
(3) При съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие.
Ал.1 предвижда, че търговска е сделката, сключена от търговец и е свързана с упражняваното от
него занятие.
Ал.2 обявява всички обявени за търговски сделки (чл.1) за търговски независимо от качествата на
лицата, които ги сключват.
Критерии за търговска сделка
1.Формален (обективен) – чл.286, ал.2 ТЗ определя всички сделки в чл.1, т1-15 – това са
абсолютни търговски сделки. Тук е важен типа на сделката.
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо
лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
12. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
13. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги;
14. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.
(2) Търговци са:
1. търговските дружества;
2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите
дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
2.Материален (субективен) критерии – за да се означи една сделка като търговска
стъпваме на чл. 286 ТЗ и тази сделка трябва да е свързана с упражняването от него
занятие. Тази категория наричаме относителни търговски сделки – (чл.286, ал.1 ТЗ). Тук е
водещо качеството на субекта, който го упражнява. Законодателят установява оборима
презумпция, че сделката е свързана с неговото занятие – чл.286, ал.3, т.е. не е
необходимо да проверяваме и доказваме дали сделката е свързана със занятието, а този
който твърди обратното ще трябва да оборва презумпцията. Това е процесуална норма,
която размества тежестта на доказването.
Извод: Относителните търговски сделки (ТС) са от категорията на презумптивните ТС.
Чл.287 Ако не следва друго за сделката се прилагат правилата на ТЗ, дори и в сделката да
участва само един търговец. Ако лицето-нетърговец има интерес да се прилага ЗЗД, а не ТЗ, ще
трябва да обори презумпцията, че е търговец.
Чл. 287. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Разпоредбите за търговските сделки се прилагат и за двете страни,
когато за едната от тях сделката е търговска и не следва друго от този закон.
Чл.297 (пример за горното)
Чл. 297. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговска сделка, сключена между търговци, не може да се унищожава
поради крайна нужда и явно неизгодни условия.
Изключение от горните правила е предвидено само за търговската продажба, при която купувач,
ФЛ, купува стоката за лично потребление – не е търговска продажбата, когато има за предмет вещ
за лично потребление и купувачът е ФЛ (чл.318, ал.2 ТЗ), т.е. ще се прилага ЗЗД, по-специално
ЗЗП. Трябва да са на лице две кумулативно посочени условия, за да се изключи приложението на
чл.318 ТЗ и сл. И да се приложи ЗЗД, по специално чл.183 и сл., а именно правилата за продажба:
1.Предметът на сделката да е вещ за лично потребление – по естество и количествени
параметри.
2. Качеството купувач задължително трябва да принадлежи на ФЛ.
Чл. 318. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) Търговска е продажбата, която според разпоредбите на този закон е
търговска сделка.
(2) Не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е физическо
лице.
Когато купувач е ЮЛ, сделката категорично ще бъде по ТЗ.
Съотношение на сделките в ТП и ТП
Търговската сделка не е явления с по-различна правна същност, а по-скоро съотношението
между нормите на ГП и ТЗ. Това съотношение е по-скоро като общи към специални норми.
Видове ТС
Група първа
ЕДНОСТРАННИ И ДВУСТРАННИ – критериите при облигационното и гражданското право са
различни.
В търговското се допълва още един критерий – брой на волеизявленията – продажба, лизинг,
спедиционен договор.
В ТП има още един критерий – дали само едната или и двете страни в правоотношението имат
качеството - търговци. Едностранна е ТС ако се явява търговска само за една от страните по
правоотношението.
Двустранна е тази сделка, която се явява търговска и за двете страни по правоотношението.
Нашият законодател установява по-строги правила когато по сделката участват само търговци.
Пример. Чл.294, ал.1 – между търговци се дължи лихва винаги, освен ако е уговорено обратното.
Втора група
КАУЗАЛНИ И АБСТРАКТНИ
Дали се иска наличие на кауза или не?
Пример за абстрактни сделки в ТП са джирото, търговска асигнация, чекът, менителницата,
записът на заповед, менителнично поръчителство. Повечето от едностранните ТС са абстрактни.
Каузални ТС са търговската продажба, комисионния и лицензионния договор, превозния договор –
каузата се предполага до доказване на противното – препращащата норма на чл.288 на ТЗ:
Чл. 288. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) За неуредените с този закон положения за търговските сделки се
прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при непълнота и в него - търговските обичаи. При
различия в търговските обичаи се прилагат обичаите по местоизпълнението.
Трета група
ТС се делят на ВЪЗМЕЗДНИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ, което няма почти никакво практическо
значение в ТП.
Чл.294, ал.1 на ТЗ – може да се стигне до безвъзмездна сделка ако страните изрично договорят, че
възнаградителна лихва няма да се дължи.
Четвърта група
РЕАЛНИ И КОНСЕНСУАЛНИ
В зависимост от това дали сделката се счита за сключена със самия факт на
волеизявлението на страните или с предаване на вещта.
Реални ТС са договор за влог в публичен склад, търговски залог по чл.310 ТЗ.
Консенсуални са търговската продажба – чл.318 и сл. ТЗ, комисионен договор, договор за лизинг –
чл.342 и сл. ТЗ, лицензионен договор, договор за стоков контрол – чл.600 ТЗ.
При едностранните ТС – джиро, чек, предаването на ценната книга не е елемент от фактическия
състав на сделката. Едностранните сделки не могат да се поставят в тази категория, тъй като е
неуместно да се говори за консенсус.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговско право

Търговски сделки - понятие и видове. Общи положения за търговските сделки...
Изпратен от:
Анелия Янакиева
на 2011-04-06
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
111 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Право от София за Студенти в НБУ от факултет Правен специалност Право рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,709
·
2
·
327
·
257
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
 

Облигационно право

13 ное 2006
·
1,175
·
2
·
446
·
55

Облигационното право (ОП) е един от най-важните дялове на Гражданското право (ТП). То е система от правни норми които уреждат Облигационните отношения (Оо), а Оо са посилата на които едно лице наречено кредитор може да иска от дрего лице длъжник...
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,093
·
2
·
407
·
158
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Лекции по Вещно право

26 май 2007
·
1,007
·
19
·
8,834
·
191

Едно гражданско правоотношение се характеризира с два основни елемента: субекти и обекти. Субектите са лицата, които по силата на правната норма имат права и задължения, т.е. са носители на права и задължения. Имаме два вида субекти на правото...
 

Тест по Вещно право

26 май 2007
·
1,086
·
5
·
643

Тест по Вещно Право при проф. Георги Боянов...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
4
1
3 мин
12.08.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(За отличници)
24
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право

Материал № 658254, от 06 апр 2011
Свален: 111 пъти
Прегледан: 177 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 68
Брой думи: 32,545
Брой символи: 190,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения