Големина на текста:
Въпрос №1
Въведение. Предмет на дисциплината. Технико – икономическа оценка на строителните
материали и изделия. Съвременни насоки и тенденции в производството на строителните
материали и изделия.
1.Въведение – материалите като цяло са продукти, получени от суровини (не)органични,
благодарение на човешкия труд. Можем да представим това като схема:
Суровина
??? ->?
трудчов.
Материали
??? ->?
трудчов.
Изделия, Конструкции
Материалите спомагат за човешкото развитие като икономика и наука, а от др. страна човешкото
развитие спомага за развитието и появата на науката за материалите.
2.Предмет – да запознае студентите с науката за строителните материали в съвременния етап
от нейното развитие.
Най – общо след изучаване на дисциплината ще можем да:
правим най-подходящият избор за дадени конструкции и съоръжения, като сме запознати
с дадени условия
окачествяване на строителните материали (един и същи материал се произвежда от
различни фирми), по показатели (цвят, тегло и др.)
да могат да се получават материалите с желани, предварително зададени свойства
да може благодарение на използването на физични, химични, физико – химични и други
методи да се регулират свойствата на строителните материали
да се познават насоките тенденциите за производството на строителните материали
Последователност на изучаване на материалите:
суровините и технологията за получаване на материалите
свойствата на материалите и по какво и как се определят
области на приложение на материала
3.Технико – икономическа оценка на строителните материали - прави се по числови и
качествени, става с използването на нормативна база. При нас тази база е 2 вида: национална и
европейска:
национална нормативна база – състои се от 3 вида нормативни документи
норми – приети норми за проектиране на стоманени конструкции и др. Това е най –
интегралният документ – вложени са начини за проектиране, характеристики на материалите, формули и
др.
стандарти – обикновено се дават изискванията към материалите и начина за определяне на
свойствата им. Понякога един и същи материал може да има различни стандарти БДС български
държавен стандарт
БТО (българско техническо одобрение) – ако даден материал не отговаря на изискванията,
фирмата, която го произвежда може да изготви БТО чрез съответните органи. Всяка фирма си изготвя,
ако не отговаря
норми на Европейския съюз
съдържа същите норми (еврокодове със съответни номера)
стандарти – европейски норми – изписват се БДС EN – по евро норма)
БТО – ЕТА (European Technical Approval)
EOTA – европейска организация за техническо одобрение. Наименованията по Евро база
се различават от тези в България
4.Съвременни насоки и тенденции за производство на СМ и изделия:
използване на ниско енергоемни СМ
производство и използване на високо ефективни СМ (вече се използват минерална вата
вместо тухли: 2см
<->
25см)
производство на СМ с предварително зададени свойства (преди един и същи материал се е
използвал в много области)
използване на отпадъчни материали за промишлеността
използване на рециклирани материали от строителствотo
Въпрос №2
Работа на материалите в конструкциите. Основни свойства на СМ. Състав, структура и връзка
между строеж и свойства на СМ
1.Работа на СМ в конструкциите – върху конструкциите на сградите и съоръженията винаги
има въздействия. Материалите реагират на тези въздействия – той не трябва да се променя.
Характерната реакция на материала спрямо външни въздействия се нарича „свойство на материали”.
2.Основни свойства на СМ – това е реакция спрямо определено въздействие
=>
говорим за
видове въздействия и по този начин и за различни свойства на един и същ материал.
физични свойства – реакция на материала спрямо физични (химични) процеси и явления
физико – химични свойства – ахезия, геохезия
механични свойства спрямо механичните въздействия (натоварвания от тегло, вятър,
земетръс…)
дълготрайност – свойства, характеризиращи запазването на материала на първоначалните
си характеристики за дълго време
технологични свойства - свойства, характеризиращи запазването на материала на
първоначалните си характеристики при подлагане на различни въздействия
3.Състав, структура и връзка между строеж и свойства на СМ – свойството е външен израз
за оценка на поведение на материала, а свойството зависи от състава и структурата на материала.
Свойствата на материалите показват какво е поведението, а съставът и структурата дават обяснение
защо свойството е такова.
Състав – структурасвойства: между тях съществува много тясна връзка. Действайки върху тях
можем да коригираме свойствата:
състав – разглежда се на различни нива
химичен състав – дава се с % участие на химичните вещества или чрез съотношението
между отделните химични компоненти
минерален състав – на цимент, скала и др., с участието на минерали
фазов състав – твърдо, течно и газообразно – съотношението между тях
структура на СМ – пространственото разположение на отделни компоненти от материала
и връзката между тях
конгломератна (структура на бетона, тухли) – събрана от различни частици, имат еднакви
свойства във всички направления – количество, връзки
клетъчна – материали с отделни пори, клетки (газобетон) + твърд скелет. Тези свойства
зависят от свойството на скелета и обема на порите
ситнопореста (разновидност на клетъчната) – ситни пори
влакнеста - за минерална вата, дървесина. Свойствата са различни в отделните
направления (перпендикулярно, успоредно – на влакната)
слоеста – на слоеве
несвързана (зърнеста и праховидна) – чакъл, пясък, гипс
Въпрос №3
Физични свойства на СМ. Параметри на състоянието, структурни характеристики.
1.Физични свойства – характеризират физическото състояние на материала, както и
поведението му при действие на физични процеси и явления
2.Параметри на състоянието
V - пори
порипл
VVV+=
V - плътни
Порите могат да бъдат запълнени от вода, въздух, вода и въздух
Свойства:
обемна плътност – масата на 1-ца обем на материала в естествено състояние (
0
?
):
][
3
0
m
kg
V
m
=
?
съществуват различни обемни плътности – най – леки (изолационни материали), най –
тежки (стомана, тухли и др.)
използваме
0
?
при определяне на натоварване
съществува връзка, между
0
?
и други свойства на материалите – по – голяма
0
?
=>
по –
голяма якост на материала при равни други условия:
)(
0
?
fR=
,
?
(топлоизолация) =
)(
0
?
f
звукоизолационната способност е функция на
)(
0
?
f
- по тежки материали имат по
добра звукоизолация
Ако имаме зърнести материали:
съда
V
m
=
0
?
празпориплсъда
VVVVV ++==
,
като
озпорипл
VVV =+
- на отделно зърно
порипл
оз
VV
m
+
=
?
специфична плътност – масата на единица плътен обем (
c
?
)
пл
c
V
m
=
?
,
оc
??
>=
при зърнести материали имаме -
0
?
,
оз
?
,
c
?
структурни характеристики
относителна плътност -
?
%100.
c
o
o
cпл
m
m
V
V
?
?
?
?
?
===
, (V-относителен обем)
Относителен V 50% означава 50% материал, 50% въздух
Видове пори:
открити пори – пори, достъпни за запълване с вода (
о
П
)
закрити пори – не са достъпни (
з
П
)
о
П
+
з
П
=100%
според размера
3.1.микропори -
m
µ
1,0<=
- влизат само водни пари но не и вода
3.2.макропори -
mm
µµ
101,0/
- запълват се с вода
3.3.едри пори -
mmm3210 /
µ
3.4.шупли -
mm3
>
Въпрос №4
Хидрофизични свойства на СМ
Хидрофизични свойства: характеризират поведението на материала при физични процеси свързани с
действието на H
2
O
1.Хигроскопичност – количеството вода, което се съдържа в материала в резултат на
поглъщане на водни пари с последваща кондензация. Някои материали поглъщат водни пари от въздуха
и при благоприятни условия (1. материалът да съдържа микроскопични пори; 2. да има относителна
влажност на въздуха, по – голяма от 30%) се проявява това свойство
c
m
- маса на суха проба
вл
m
- маса на влажна проба, след като е престояла на въздух с относителна влажност 100% и 20°C
температура
%100
c
cвл
x
m
mm
W
=

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 ное 2020 в 06:43 студент на 36 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2017
25 ное 2020 в 17:03 студент на 31 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ " Черноризец Храбър", специалност - ССС, випуск 2021
15 ное 2020 в 15:33 ученичка на 27 години от Велико Търново - ПГСАГ "Ангел Попов", випуск 2012
04 ное 2020 в 21:39 учител на 41 години от Ямбол - ПГСГ "К. Фичето", випуск 2023
16 сеп 2020 в 10:12 потребител
 
Домашни по темата на материала
Устойчивост и динамика на стоителните конструкции
добавена от dalia88 23.10.2012
0
12
Подобни материали
 

Технология на строителното производство

14 окт 2009
·
620
·
18
·
6,023
·
2

Предмет на дисциплината технология на стр. производство – извършването на стр процеси.Изучава...
 

Дървени конструкции лекции

19 май 2011
·
174
·
48
·
434
·
433

Лекции по дървени конструкции, сравнение по БДС и Еврокод...
 

Дървесина и дървесни строителни материали

04 май 2011
·
38
·
3
·
549
·
68

Дървесината е един от най-старите строителни материали. Тя намира голямо приложение в строителството поради ценните й свойства като строителен материал...
 

Плътност на материалите

24 мар 2011
·
24
·
2
·
269
·
80

Физични свойства на строителните материали. Параметри на състоянието (обемна и специфична маса). Структурни характеристики (относителна плътност и порьозност. Видове пори и капиляри)...
 

Строителни материали и изолации

02 фев 2011
·
627
·
28
·
4,126
·
832

Климатични условия на ограждащата конструкция – предназначението на топло изолациите в строителството е да осигуряват в жилищните, обществените и промишлени сгради подходящ температурно- влажностен режим...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Строителни материали

Материал № 658056, от 06 апр 2011
Свален: 252 пъти
Прегледан: 600 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 4,016
Брой символи: 24,521

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Строителни материали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала