Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
ГЕНЕТИКА
1.Автозома - хромозоми, носещи гени, които не са свързани с пола на организма. В 2п
набор човешката клетка съдържа 22 двойки автозоми и една двойка полови хромозоми
46+ХХ и 46+ХУ
2.Амтозомно-доминантни мутации – мутации на доминантни алели на гени в
АВТОЗОМИТЕ. Те винаги се:
- проявяват фенотипно – АА или Аа , защото е засегнат А
-независимо от пола – проявява се и при мъжа и при жената
- предизвикват аномалии като: ПЕНФИГУС (изприщване на
стъпалата),ПОЛИДАКТИЛИЯ (многопръстие), СИНДАКТИЛИЯ (сраслопръстие) и др.
3.Автозомно-рецисивни мутации – мутации на рецисивни алели на гени в автозомите.
Унаследяването се характеризира със следните особености:
-рецисивните алели се носят с еднаква вероятност от двата пола
-не се проявяват фенатипно в хетерозиготно състояние – Аа, защото е засегнат а
-проявяват се само в хомозиготно състояние – аа
-двама хетерозиготни родителя имат здрави и болни деца в отношение 3:1, т.е.
вероятността да се роди болно дете е 25%
Р Аа х Аа
І Аа- 100% еднообразни, здрави
ІІ
гам А а
ААА
зд
Аа
зд
аАа
зд
Аа
болно
По фенотип 3 : 1 - 75% здрави и 25% болни
По генотип 1АА : 2Аа : 1аа
-аномалии при човека – СЪРПОВИДНО-КЛЕТЪЧНА АНЕМИЯ; АЛБИНИЗЪМ;
ГЛУХОТА и др.
4.Алели – различни структурни състояния на един ген
1 ген = 1 белтък = 1 признак(белег)
1 признак = оцветяване на цвят - наколко алела (варианта на проявяване) като
Бял, червен,жълт, зелен, син, черен и т. н.
!!! Еукариотните клетки са 2п, което означава, че могат да имат само по два
алела(варианта) за дадения признак - бял/червен или син/жълт, или зелен/червен
1 белег – височина - алели ( висок, нисък, среден)
Възможности: висок/нисък , висок/висок, нисък/нисък, висок/среден, нисък/среден
5. Алелни взаиводействия – взаимодействията между алелите на 1 ген
( висок/нисък - взаимод. си алелите за висок и за нисък ръст в рамките на един ген)
( червен/ бял - взаим. Си алелите за червен и бял цвят и се получава розово потомство)
6. Алтернативни белези –(допуска само една от две възможности) = взаимоизключващи
се белези.Обикновено се групират в двойки алтернативни белези – (гладки/грапави
семена, жълти / зелени семена)
6.Анализиращо кръстосване – кръстосване между индивид с проявен
доминантенбелег (АА, Аа) и индивид с проявен рецесивен белег (хомозиготен по
рецесивен алел – аа )
1
7.Анеуплоидия – ГЕНОМНА мутация, при която се променя общия хромозомен набор
в резултат на намаляване или увеличаване броя на хромозомите от една хомоложна
двойка. Причината е нарушена МЕЙОЗА и се получават два вида гамети –( п + 1) и
(п -1). При оплождане на такива гамети с нормални полови клетки (п) се получава:
- МОНОЗОМИЯ - ( п ) + ( п – 1 ) = ( 2п – 1 )
- ТРИЗОМИЯ - ( п ) + ( п + 1) = ( 2п + 1 )
- НУЛИЗОМИЯ - оплождане помежду им - ( п – 1) + ( п – 1 ) = ( 2п – 2)
8.Генеративни мутации – мутации, които засягат наследствения материал в
ПОЛОВИТЕ КЛЕТКИ и се предават в потомството при ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ
9.Генетика - Изучава НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ЕЗМЕНЧИВОСТ
10.Генни мутации – дължат се на промени в нуклеотидната последователност на ДНК,
които водят до нарушения в структурата на гена. Възникват в резултат на:
- заместване на един НТ ( азотна база) с друг;
- Отпадане или преместване на НТ в молекулата на ДНК
- водят до молекулни болести – фенотипно се проявяват като болести на обмяната
(ЕНЗИМОПАТИИ)
11. Генни мутации – дължат се на промени в броя на хромозомите в генома. Биват:
-ПОЛИПЛОИДИЯ – броят на хромозомите е увеличен с цял хаплоиден набор (п) или
число кратен на него. (2п + п)
- АНЕУПЛОИДИЯ –увеличен или намален брой хромозоми от от една или повече
хомоложни двойки
12.Генотип – съвкупност от всички гени на даден организъм
13.Генотипна изменчивост – наследствена изменчивост, вследствие от промени в
генотипо. Бива – КОМБИНАТИВНА и МУТАЦИОННА изменчивост
14.Група на скачване - -съвкупност от вс.гени разположени в една хромозома. Броят
на групите на скачване в един геном е равен на хапроидния набор (п) или на броя на
хомоложните двойки хромозоми – при човека броя на скачените групи е 23.
15.Делеция – вид хромозомна мутация – откъсване или загуба на фрагмент (участък от
хромозомата без центромер)
Бива:
ДЕЛЕЦИЯ – откъсване на вътрешна част от хромозомата
ДЕФИШЪНС – откъсване на крайна част от хромозомата
Генетичният ефект от делецията е промени в генетичния материал и нарушаване на
генния баланс
16.Дихибрид – кръстосване, при което се проследява унаследяването на две двойки
алтернативни белези
17.Доминантен алел –алел, който външно( фенотипно) се проявява в хомозиготно АА
и хетерозиготно Аа състояние. Бележи се с главна буква от латинската азбука.
Доминантният белег е господстващ и не позволява на рецесивния алел да се прояви
18.Дупликация – хромозомна мутация, ри която си УДВОЯВА част от хромозомата,
като един фрагмент е повторен два или повече пъти.
Генетичен ефект - нарушава се генния баланс, при което плодовитостта и жизнеността
намаляват
19.Изменчивост – свойство на организмите да придобиват нови белези , нехарактерни
за техните родители. Бива:
НАСЛЕДСТВЕНА – КОМБИНАТИВНА и МУТАЦИОННА
НЕНАСЛЕДТВЕНА – МОДИФИКАЦИОННА
Изменчивостта като фактор на еволюцията и според теорията на Дарвин
бива:ОПРЕДЕЛЕНА, НЕОПРЕДЕЛЕНА, КОМБИНАТИВНА и КОРЕЛАТИВНА
20. Инбридинг – кръстосване на близкородствени организми
2
21. Инверсия – ХРОМОЗОМНА мутация, при която даден участък от хромозомата се
откъсва и се прикрепва отново към нея, но обърнат на 180
0
. В резултат се променя
мястото на гените , което влияе на нормалното протичане на МЕЙОЗАТА. Потискат
кросинговъра и увеличават ГЕНОМНИТЕ метации.
22. Индуцирани мутации – предизвикани експериментално мутации от действието на
МУТАГЕН (физичен, химичен фактор)
23. Кодоминиране (съдоминиране) --= съвместно господстващи. АЛЕЛНО
взаимодействие, при което двата алела в хетерозиготните организми се проявяват
фенотпно самостоятелно и независимо един от друг. При човека кодоминантно се
унаследява КРЪВНАТА ГРУПА.
24. Комбинативна изменчивост – изменчивост, дължаща се на нови комбинации от
гени и хромозоми, които определят развитието на НОВИ белези. Комбинативната
изменчивост зависи от:
- случайното разпределение на хомоложните хромзоми в гаметите по време на
гаметогенеза (при мейоза)
- взаимодействието на гените
- рекомбинацията на гените в резултат на кросинговъра (при мейозата)
-случайно комбиниране на сперматозоидите и яйцеклетките при оплождането
25.Летално взаимодействие- алелно взаимодействие в ховозиготно състояние, което
предизвиква понижена жизненост или смърт. При кръстосване Аа х Аа в поколението
вместо (3 : 1) се получава (2 : 1 )
26.Локус - място, което заема алелът на даден ген в хромозомата . !!! АЛЕЛИТЕ НА
ЕДИН ГЕН СА РАЗПОЛОЖЕНИ В ИДЕНТИЧНИ ЛОКУСИ НА ХОМОЛОЖНИТЕ
ХРОМОЗОМИ
27.Множествен алелизъм – явление, при което в един и същи ген може да настъпят
различни промени в НТ-последователност и това води до появата на различни алели на
този ген
28.Модификации –
-ФЕНОТИПНИ различия между индивиди с ЕДНАКЪВ генотип,
- предизвикани от действието на различни фактори от околната среда
- модификационната изменчивост е НЕНАСЛЕДСТВЕНА(не се променя генотипа)
- ОБРАТИМА
- МАСОВА (групова)
- има приспособителен характер
29.Модифициращо взаимодействие – взаимодействие между главни гени , опредлящи
фенотипните белези и алели на гени-модификатори1 които не определят фенотипен
белег, но променят силата на действие на главният ген. Когато модификаторите
засилват действието на главния, се наричат ИНТЕНЗИФИКАТОРИ, а когато намаляват
неговото действие – ИНХИБИТОРИ
30.Морганид - единица за разстояние между гените в една хромозома. 1М е
разстоянието между два гена, ако вероятността за кросинговър между тях е 1%, т.е ако
има 1% рекомбинации
31.Мутация – внезапно, скокообразно,и необратимо изменение в количеството или
структурата на ДНК, което често води до фенотипни изменение. Те са
НАСЛЕДСТВЕНИ, НЕОБРАТИМИ И ИНДИВИДУАЛНИ И НЯМАТ
ПРИСПОСОБИТЕРЕН ХАРАКТЕР.Биват : - генни, хромозомни и геномни,; спонтанни
и индуцирани, доминантни или рецисивни, физични, химични и биохимични,летални и
полулетални
32.Наследственост - свойство на организмите да запазват и предават своите белези и
особености . Наследствеността се контролира от гените в хромозомите (хромозомна
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Генетика

Понятия в генетиката...
Изпратен от:
Гюлсум Фикрет
на 2011-04-05
Добавен в:
Общи материали
по Биология
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашно по Биология за 20.02
добавена от liliq.petrova.75 13.02.2020
0
1
Подобни материали
 

Наследствени болести при човека

04 фев 2009
·
508
·
30
·
2,768
·
768
·
2

Следният доклад съдържа информация за основните наследствени заболявания при човека, изучавани в училище. Съдържа и снимки на самите заболявания.
 

Наследствени болести при човека

05 фев 2008
·
1,076
·
5
·
1,761
·
742
·
5
·
4

Това е изерпателна изпитна тема за кандидат-студенти по медицина. Включва подробно описание на класификацията на наследствените болести, както и характеристика на по-важните от тях, а също така и методите на диагностика - преди раждането и след това...
 

Мутационна изменчивост

23 яну 2008
·
373
·
5
·
1,262
·
209

Едно от основните свойства на организмите е да се изменят. Изменчивостта отразява връзката между организмите и средата...
 

Приложение на генетиката в медицината

12 яну 2008
·
296
·
2
·
295

Съвременните постижения в генетиката се използват за решаването на много от проблемите на човечеството. Едно от многото приложения на генетиката е използването й в медицината. (включва оплождане ин витро и медико-генетична консултация).
 

Генен Анализ

07 яну 2008
·
52
·
5
·
209
·
12

Целта на упражнението е установяване на локализацията на неизвестна мутация при Drosophila melanogaster...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Равнища на организация на живата материя
тематичен тест по Биология за Ученици от 11 клас
Тест за проверка на знанията по биология в 11-ти клас. Включени са въпроси със един отговор, както и въпроси с много верни отговори.
(Труден)
10
1
1
3 мин
24.07.2019
Ензими
тематичен тест по Биология за Студенти
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
2 мин
15.08.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Генетика

Материал № 657096, от 05 апр 2011
Свален: 46 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Биология
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,670
Брой символи: 10,555

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Генетика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
18

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години
20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения