Големина на текста:
Британската корпорация за радио и телевизионно
разпространение – БИ БИ СИ
Появата на радиоразпространението във Великобритания предизвиква сериозна
загриженост – не само заради евентуалното му негативно отражение върху бъдещето на
печатните медии, но и заради цялостния му ефект върху социалния и обществено-
политически живот в страната. По тази причина британското правителство взима
решение тази дейност да бъде държавно регулирана, а не оставена на механизмите на
пазара. Това слага началото на развитието на общественото радио в Обединеното
кралство.
Така през 1922г. е основана Британската корпорация за радиоразпространение
(БИ БИ СИ), която само след година получава и лиценз за дейността си. През януари
1927г. Би Би Си получава и Кралска харта, която представлява законовият акт,
регламентиращ работата на новосъздадената радиоинституция. Оттогава насам този
документ се актуализира на всеки 10-15 години, за да даде рамката на правата и
задълженията на Би Би Си, а така също и да гарантира ефективно независимостта и.
Хартата дава право на Би Би Си да събира годишна такса – сума, която всяко домакин-
ство в страната плаща за притежавания от него телевизионен приемник, като по този
начин се осигурява издръжката на корпорацията и независимостта и от държавата.
За последен път Би Би Си е получила Кралска харта през 1996г., която е с 10-
годишен срок на валидност. Тази харта:
-акцентира върху отговорността на Би Би Си в качеството и на институция,
обслужва- ща демократичните, културните, образователните и
комуникационните нужди на британското общество;
-признава независимостта на Би Би Си по отношение на всички въпроси,
свързани с управлението, разпределението и съдържанието на предлаганите от
корпорацията програми;
-утвърждава лицензионната такса на Би Би Си като основа на финансирането и
на взаимоотношенията и със зрители и слушатели;
-разрешава на Би Би Си да разширява търговската си дейност;
-подкрепя тенденцията в Би Би Си към развитие на дигиталното радио и
телевизионното производство;
-изисква от Би Би Си да докладва ежегодно за изпълнението на всичките и
ангажименти, поети към служителите;
-изяснява ролята на Управителния съвет на Би Би Си в контрола му по всички
въпроси, свързани с финансовата отчетност, безпристрастността на
информацията и придържането към стандартите на добрия вкус и морала.
Управителният съвет на Би Би Си носи отговорността за това корпорацията да
изпълнява всички задължения, произтичащи от Кралската харта. Той гарантира, че
корпорацията:
-ще ръководи и управлява в името на обществения интерес;
-ще се отчита пред данъкоплатците и Парламента;
-ще се съобразява с условията на Кралската харта и с документите, произтичащи
от системата за регулация;
-ще се придържа към най- високите стандарти и ценности и ще изпълнява ролята
на национална обществена медия.
Членовете на Управителния съвет на Би Би Си не са на трудов договор в корпорацията
и се събират на заседание веднъж в месеца, за да следят дали изпълнителното
ръководство на Би Би Си провежда одобрената от тях стратегия.
Изпълнителното ръководство на Би Би Си се оглавява от генерален директор, който е
едновременно върховен администратор и главен редактор. Генералният директор
заедно с изпълнителните директори(по радио и телевизионно разпространение,
изпълнителният програмен редактор, изпълнителният директор на новините, на
Световните служби на Би Би Си, на ресурсите, на Би Би Си Worldwide(този директор
оглавява отделите за комерсиална дейност на корпорацията), на финансите, кадровото
осигуряване, планиране, корпоративна дейност и технологии ).
Съветът на изпълнителните директори на Би Би Си се ръководи от генералния
директор на корпорацията и се събира веднъж на две седмици. Той разработва
стратегии, взема оперативни решения и отговаря за цялостната дейност на Би Би Си.
Всички стратегически решения се одобряват от Управителния съвет на Би Би Си. В
корпорацията действа и още един ръководен орган- Борд на директорите, който се
произнася по текущи въпроси и по въпроси свързани с редакционната дейност, като се
отчита пред Съвета на изпълнителните директори или пред Управителния съвет.
Друго важно приходно перо в издръжката на Би Би Си освен Кралската харта е
специалният фонд, предоставян от британското Министерство на външните работи,
необходим за дейността на Световните служби на Би Би Си. Немалка част от
средствата на компанията се осигуряват и от собствени приходи, т.е производство и
продажба на телевизионни програми и издателска дейност, включваща книги, списания
и аудио и ведео- касети.
Дневен ред на Би Би Си
Дефинирането на приоритетите за дадена програма, е сред принципите,предизвикващи
разгорещена дискусия в медиите. Това се дължи на факта, че доста често и политици, и
журналисти твърдят, че именно медиите са тези, които предлагат темите за обществен
дебат. Практиката показва обаче, че много често хората сами определят приоритетните
си интереси, при тава доста често от дневния ред на новините.
В Би Би Си тематичният дневен ред се променя точно толкова бързо, колкото се мени и
ридът на новините, репортажите и интервютата, предварително подготвени за дадена
емисия. Много често определени теми отпадат от предварителния ред, репортажи се
скъсяват поради липса на време, цели материали отпадат, за да дадат място на по-
актуални и по- интересни. Журналистиката на Би Би Си цени неочакваното, онова,
което в дневния ред на работните съвещания обикновено се поставя в точката “разни”,
най- неочаквано се оказват на водещо място в новините, заемайки просторни отрязъци
от ефирно време.
Би Би Си и обществения интерес
Би Би Си отдава голямо значение на принципа обществен интерес, т.е на всички онези
най-важни въпроси, за които обществото трябва да бъде информирано.
В рамките на редакционните си стандарти и принципи Би Би Си отделя място на
концепцията за обществения интерес, за да покаже, че не винаги този интерес съвпада с
това, което интересува обществото. За Би Би Си обществения интерес се намира в
добрия баланс между правото на хората да бъдат информирани и правото им на
ненамеса в личния живот и свобода. Общественият интерес винаги се отнася до
сериозни неща- неща, които са от значение за хората и за които те имат правото да
бъдат информирани.
Правила на Би Би Си при отразяване на насилие
Способността на телевизията да показва почти мигновено събития, възникнали в най-
различни точки от света,предполага висока степен на отговорност. Обемът на
материалите, предизвикващи стрес, който постъпва в новинарските редакции, е толкова
голям, че може на практика да превземе програмите, ако не бъде подходящо обработван.
Затова при подготовката на новинарските емисии журналистите държат сметка и за
въздействието на излъчвания материал върху зрителската и слушателската аудитория,
при това както като отделни самостоятелни части, така и като завършена цялост. И тук
от голяма важност е балансът между желанието на журналистите за показване на
реалността и опасността при експонирането на тази реалност за аудиторията.
Добрият репортаж е в състояние документално да представи трагичните факти. При
излъчването на репортаж за насилие на живо използването на запис трябва да бъде
прилагано с изключително внимание. Това е особено валидно при подбора на кадри за
новинарските емисии, тъй като те могат да се следят от най- широка аудитория,
включително и от деца. Внимателно трябва да се преценяват и повторенията за
следващите емисии на подобни сцени, особено за светлите отрязъци на денонощието,
когато малолетни гледат или слушат емисиите.
Последиците от настъпили трагични събития често предизвикват засилена чувст-
веност и обикновено стават причина за програмни промени. Журналистите в Би Би Си
полагат сериозни усилия да не допуснат при отразяване на подобни събития сцени,
причиняващи обида или оскърбление. В подобни случаи е по- добре да не се подхожда
крайно, а дори прекалено внимателно, отколкото да се допусне липса на чувствителност
или проява на нетактичност.
Правила в Би Би Си при отразяване на сексуални сцени
Представянето на сексуални сцени в предавания винаги е представлявало важна част от
работата на журналистите поради значимостта на сексуалността и секса в живота на
хората.
Отразяването на секс по телевизията винаги се ръководи от каноните на добрия вкус, но
и от факта, че след 21,00ч. то не е нищо неочаквано. При отразяването на сцени на секс и
сексуалност по Би Би Си са въведени следните правила:
-подобни програми винаги са обозначени, че съдържат сцени на секс;
-включването на сексуални сцени винаги трябва да бъде мотивирано, а не
самоцелно;
-сцени, съдържащи явен секс, не могат да бъдат показвани преди 21,00ч;
-независимо от това часово разпределение съществуват граници, които не могат
да бъдат прекрачвани по никои време;
-журналистите са наясно, че немалка част от аудиторията е критично настроена по
отношение на показването на хомосексуални сцени.
Сексуалността е универсално човешко качество и затова отразяването по Би Би Си не
може да се свързва единствено и непременно само с физическата атрактивност на
показваните образи.
Безпристрастност и обективност
Безпристрастността и обективността са принципи, валидни за обществените електронни
медии, които доста често се смесват или се разглеждат като означаващи едно и също
нещо. За журналистите в Би Би Си е пределно ясно, че пълна обективност и
безпристрастност са непостижими, но въпреки това те дават всичко от себе си, за да
преодолеят собствената си обвързаност и да не разкриват личните си възгледи и
убеждения . Принципите на обективност и безпристрастност придават на Би Би Си
ореола на медия, максимално чужда на всякаква манипулация или пропаганда. Тези два
принципа, представляващи и крайъгълния камък на типа журналистика, символ на Би Би
Си, винаги са присъствали и в Кралската харта, и в Лицензията за излъчване, и в
Писмените насоки за работа в Би Би Си, т.е във всички основни документи,
регламентиращи дейността на медията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2021 в 12:27 в момента не учи на 40 години
27 сеп 2020 в 18:12 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2021
13 фев 2018 в 11:15 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Английска филология, випуск 2017
05 фев 2018 в 16:50 учител на 52 години
 
Домашни по темата на материала
цели на образование във великобритания
добавена от mani4e_f 05.11.2012
0
10
Подобни материали
 

Вестник „ДНЕВНИК” /1902 – 1904 г./ и модернизацията

03 сеп 2008
·
169
·
11
·
1,597
·
185

В това изследване ще разгледам до каква степен в. „ Дневник “ се влияе от модернизацията, как я използва и дали успява да я провокира със съдържанието си.
 

Обществено мнение

05 май 2008
·
231
·
14
·
1,142
·
125

Възможността на медиите да отразяват различни събития и да предоставят непрекъснат информационен поток за рецепиентите създаде възможност те в много отношения сериозно да манипулират общественото мнение.
 

Българската журналистика като "четвърта власт"

18 авг 2008
·
558
·
4
·
622
·
525
·
1

Понятието „четвърта власт” е точка за изследване на отношенията медийна власт – политическа власт. Понятието възник ва като метафора за ролята на институционализираните
 

Анализ на статия от вестник

12 май 2008
·
323
·
7
·
451

В статията авторът интерпретира как две фирми, световни производителки на бира-монополистични конкуренти се обединяват при поглъщането на трета такава фирма...
 

Интервю - характеристика

11 май 2010
·
171
·
4
·
982
·
204
·
1

Отговорите във всяко интервю са добри, когато от тях се раждат новини. Да се изтръгнат новини не е лесно. Обиграните в интервюта лица създават впечатление, че дават отговори, но всъщност не казват нищо съдържателно...
1 2 3 4 5 » 11
 

Британската корпорация за радио и телевизионно разпространение – БИ БИ СИ

Материал № 6515, от 24 окт 2006
Свален: 460 пъти
Прегледан: 107 пъти
Качен от:
Предмет: Журналистика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,029
Брой символи: 18,629

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Британската корпорация за радио и телевизионно  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Константинова
преподава по Журналистика
в град Велико Търново
с опит от  18 години
277 37

Марияна Златкова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  19 години
2 1,221 146

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения