Големина на текста:
Т№1 Същност на соц.работа като проф.дейност Предмет и методи на СР
Социалната работа е значима професия в развитите общества. Тя е сравнително нова професия за
България, която отразява глобалните промени в икономическия и обществен живот в световен мащаб.
Социалната работа е свободна професия и отразява промените в обществото и начините за
адаптиране към тях. Тя е съвкупност от дейности свързани с придобити и задълбочени знания,
подготовка и опит в социалната сфера. Социалната работа е обществено необходима дейност която е
насочена кьм защитеност на труда и правата на човека. В задачите на СР са включ редица д-сти като
адаптация на клиента в обществото.Свързана е с решаване проблемите на хора, които са неспособни
сами да го направят, нуждаят се от закрила и социални услуги. Насочена е към поддържане
благосъстоянието на обществото и като теория и практика е свързана с определено реализиране на
степента на социално равенство. Основната и същност е съвкупност от подпомагащи дейности в
областта на социалната сфера и създаване на материални и нематериални блага, необходими за
осигуряване на основни жизнени процеси и определящи потребностите, поведението и желанията на
хората. Целта на социалната работа е да регулира връзките и отношенията на човека с обществото,
указване на помощ при решение на проблеми в социалното обкръжение, сигурност и защита на хора с
различна степен на риск и осигуряване благосъстоянието в обществото, съобразно определени
стандарти. Така наречените „клиенти” на социалната работа са лица или семейства с ниски доходи, с
увреждания, нуждаещи се от закрила и социални услуги, които беседват с тях, помагат за намаляване
на психическия стрес и помощ за влизане в нормалния ритъм на живот. Това прави социалната работа
особена вид дейност, свързана с изследване, диагноза и лечение на „клиента”. Ср изпьлнява следните
ф-ции: превантивна,организираща, мобилизираща, корекционна в подпомагащ интерес. СР като
професионална дейност притежава черти сходни на др професии насочени сащо кьм соц сфера. При
СР преобладават отнош. субект-субект ,които носят доверителен х-р и при които клиента запазва
правото си сам да взема решение. Ср вьзниква като профес/а д-ст благодарение на
благотворителността и и на сьздадената държавна с-ма за подпомагане на нуждаещите се. При ср като
проф се изисква решаването на важни проб на хората и об-вото като социални и психо
логични,кризистни и стресови ситуации, емоционални,проб при бедност, алкохолизьм и наркомания,
насилие и дискриминация, престьпления, безработица, инвалидност, самотна старост и др. Заедно с
оказването на помощ ср е инструмент и за соц контрол. От глед. точ на проф д-ст соц р-к трябва да
защитава интересите на своята служба, но в крайна сметка неговата д-ст и тази на службата
сьществуват заради клиентите му. Главна цел на СР е грижата за благосьстоянието и способностите
на личноста, сем-вото, общ-вото за нормално соц функциониране. Пьтищата за постигане на тези
цели е задача на соц р-к да се запознае с клиента и да разбере какви са проб/те на този човек и как
може да му помогне. Дейностите които трябва да изварши са разнообразни и се изискват познания от
различни области,и да има душа на соц р-к. Като проф д-ст ср обхваща 3 сфери ;1-вата е соц терапия
на индивидуално, личностно и семейно равнище. Целта е соц рехабилитация и адаптация на
индивида и разрешаването на конфликтни ситуации. 2-рата е соц работа с групите могат да се
класифицират по различни принципи(вьзраст,пол,образование и др). Соц р-ци имат работа и с групи с
криминален х-р, те могат да са детска група или от подрастващото поколение, организирана
проституция, наркомания,младжки групи с асоциално поведениеи др. 3-то е СР в общината или по
местожителство –ориентирана е кьм разширяване на мрежата кьм показване на соц услуги, към
укрепване врьзките с общината др. СР к понякога постьпва като юрист,психолог за да вникне в проб
на своите клиенти. В този случай тои се явява универсален,но не може да ги замести, тьй като той
изучава основата на тези науки. Ако психолога има работа с псих на Ч, медика с физическото и
психическо здраве, то соц р-к има работа с човека като цяло. Важна характ на ср е нейният
посреднически х-р. Необходимоста от посредничество м/у човека и различ соц институции идва
когато той не може да реализира само своите права и вьзможности. Кьм етичните стандарти на
професин/то общуване на ср се отнасят мн ограничения които соц р-к трябва да спазва. Той не трябва
да участва в измами, льжи, всяко уличаване в подобни действия го прави неподходящ за извьршване
на соц дейности.СРк тр. да се стреми да усьвьршенства зн/ята и опита си. Той тр.да притежава опред.
качества част от които добива ч/з обучение,подготовка, опит в практиката от това което вижда в др/е.
СР сьдейства за решаването на основните соц проб. Соц р-к е този който има за задача да
посредничи м/у индивид и общ-во и да премахва пречките които блокирват тяхното обвьрзване. Соц
р-к трябва да отговаря на соц и иконом предизвикателства на днешните условия на живот и да
установява близьк контакт с клиента. За да придобие тези качества соц р-к трябва да използва
сьвремени методи. Соц р-к трябва да знае 1) как да предизвиква промени в обществото и отделния
човек; 2) да подобри условията за разв на об-вото и индивида; 3) да утвьрди нов н-н или промяна в
живота на човек; 4) да развие чувство за уважение кьм човешката личност и собств си достойнство;
5) да защити индивида от всички форми на насилие; 6) да сьдейства на хората при решаване на
техните проб; 7) да сьдейства за приспособяването на индивида; 8) да сьдейства за разпре деляне на
обществените блага; 9) да улеснява комуникац и соц взаимоотношения м/у хората;
Соц умения се разглеждат в 4 основ групи; основни умения, комуникативни умения и н-н на
връзка с др,умения за подпомагане на кл за да може да се справи с проб си,умения пряко сварзани с
подпомагащия п-с независимо дали се работи с индивид, сем-во, група или обшност. Основни
принципи на ср са хуманизьм, научност, достьпност, икономичност. Най-често срещаните понятия в
ср са следните; социална сигурност- това е с-ма от правила и мерки,соц плащане които дават
вьзможност за достойно сьществуване на всеки човек намиращ се в различно от нормалното
положение. Социалната закрила е свьрзана сьс специални мерки които са пряко адресирани кьм
закрилата на определени лица и соц слоеве. Соц проб- всяко об-во има свои соц проб,породени от
различията на интересите на отделните хора. Соц явления са свьрзани с вьзникването на еднотипни
соц проб които обхващат група от хора които имат продьлжително вьздействие и крият опастност за
индивида и обвото. всяко соц я-е се характеризира с причинни фактори които го обуславят,
профилактика,лечение реализация в об-вото. Методите на ср представляват н-ни и способи ч/з който
се вниква в даден проб или я-е и се изясняват фактите които ги обуславят. В ср методите се използват
за изучаване на обекти, п-си, я-я, вземане на решения за промени и подпомагане на клиентите,
постигане на положително вьздействие в/у обектите и я-та. Методите се разделят на собствени и
взаимствани. Собсвените се делят на методи насочени кьм клиентите и са насочени кьм определено
соц я-е. Методи насочени кьм клиента могат да бьдат; оценка на здравния статус-физическо разв,
функционалност на отделните с-ми, трудоспособност,заболеваемост; оценка на психологичния
статус-х-р, поведение,ценностна с-ма, жизнени цели и интереси, общуване, личностни качества;
оценка на соц статус- соц полож в обществото, доходи, соц среда, соц актовност, обществени врьзки,
комуникации; оценка на екологичния статус- как средата влияе в/у Ч; Методите насочени кьм соц я-
я –причини, Епидемиология, соц значимост, последствия, м/ди за противодействие,
профилактика,лечение ; Др. собств методи са – според насоченоста- пол, вьзраст, насоченост кьм
строго определени проб (малтретирани деца,жени, наркомани); С/д формата- организирана и
неорганизирана; С/д мястото на осьществяване- домашна обстановка, болнично заведение,
специализирани заведения, сем/во, училище; с/д средствата които се използват-словесно, инстру-
ментално вьздеиствие, програмни и режимни вьздействия. Взаимстваните м/ди са следните: от
педагогиката- вьзпитателни ,оценка; медико- биологични- умствени, двигателни; социологически-
социология на личноста; психологични- х-р, качества, интелект; информатика- обработка на инф;
икономически- соц подпом, защита, соц сигурност; научно изследователски- наблюдение и
изследвания; специфични методи за повишаване на квалификациатя на соц р-ци. Специфичните
методи в ср са анкета, интервю, мозьчна атака, самонаблюдение,ситуационни м/ди, дискусии,игрови
метод. Анкетата представлява статистическо проучване,което се отнася до определена сьвкупоност и
я третира като самостоятелен познавателен обект. Изследва общите тенденции и степени на различие
по отношение на отделни признаци. Анонимността води до достоверност в отгворите Интервюто
дава вазможност за комплексност по даден проблем. Свободното интервю представлява продьлж.
беседа, без строго определени вьпроси,но има наличие на схема на вьпросник. Отговорите са вьв вид
на разсьждение,разкази, без строго ограничение. Дискусия е размяна на мнения и идеи в рамките на
дадена тема,за постигане на по големи познания по нея. При нея участниците могат да сравнят
мисли, чувства и знания. Тя помага за изясняване на собствените мисли и ориентация чрез
противоречиви вьпроси. Необходимо е познаване на темата, изслушване и уважение на идеите на
всеки участник. Мозьчна атака- при нея проб се поставя в групата и се приканват участниците да
мислят и да предлагат решения. Идеите се записват и обсьждат. Обединяват се по сходство и се
достига до обобщено решение. Освобождава се творческото мислене и се стимулира индивида кьм
творческа работа. Самонаблюдение- обект на наблюдението са собствените п-си и я-я, протичащи в
организма на отделния индивид. Ситуационен метод- прилага се при решаване на казуси. Прилагат
се теоритични знания в конкретни ситуации за вземане на оптимални решения.. необходимо е да с е
следи развитието на конфликта.сьпьтстващите го противоречия я-я и скритите врьзки и
зависимостите им. Игрови метод представлява провеждане на симулативни ролеви игри.
Т№ 2 Социологически, педагогически и психолог. основи за изграждане на СР
В условията на реформа на страната ни, много хора се оказват без достатъчно средства за
съществуване и имат нужда от помощ. Социалното напрежение е в резултат от това, че голяма част от
гражданите са на границата на екзистенциалния минимум. Успоредно с това ръстът от рисковете на
живота са причина за търсене на път за решение на този проблем, който да е в ръцете на експерти в
тази област. Самата сложна специфика на тази работа включва широкоспектърни знания от
фундаменталните науки за човека и обществените групи и за обществото като цяло, затова можем да
я свържем със социологията, педагогиката и психологията.
Социологията е наука за изучаване на закономерностите при установяване функционалното
развитие на обществото и социалните общности. Социологията е призвана да изследва соц аспекти на
обществените п-си,соц я-я и соц отношения .Соц отношения са по повод на жизнеността,н-на на
живот на личността и други групи в общ-то.Те трябва да се разбират като синтез на соц страни,
аспекти на всички видове общ отношения които непосредствено се отразяват на положението на
човека в общ-то.Именно при такова разглеждане на обекта на социологията ясно се вижда от една
страна нейната взаимосвързаност със СР,а отдруга различието което същесв. в техните обекти на
изучаване.Общото между социологията и социалната работа е в обекта на изучаване, социалните
отношения, отразяващи положението на човека в обществото и общественият живот в трите
състояния-структура, инфраструктура и възможностите на човека. Структурата на обществото е
свързано с различията, които диференцират хората на обществени групи и отношения между тях.
Инфраструктурата е съвкупността от отрасли, обуславящи човека в обществената му и жизнена
дейност. Възможностите на човека са в достъп до блага, услуги, граници и условия на труд, бит,
здраве и други. Разликите са в понятийно-категорийния апарат и във функциите. На социологията
функциите са познавателна, прогнозна и управленска като цяло и са насочени към целия човешки
организъм, а на социалната работа тези функции са насочени към социално слабите хора и
нуждаещите се от помощ. И в двете науки има общо и различно, като водещото е на социалната
работа с методите и с знанията на социологията върху социалната работа. В социологическите
изследвания имат важно място емпиричните методи и разработване на програма. Методите и
техниката на социологията изучава проблемите на социалната работа и имат двояка функция,
задълбочена и разширена информация, която е първична и без нея няма практически анализ на
практическата социална работа. Социологията е повече теориотична наука, в сравнение със
социалната работа, която е приложна наука. Социологическите изследвания дават педагогическа
насока, знанията, на които са инструментална насока за социалната работа.
Педагогиката е стожер в компонентите на СР, защото със своите педагогически методи дава
отговор на въпросите за формиране на знания. Наред с психологията, педагогиката изпълнява
възпитателни и прогнозни ф/ции.В СР педог.п-пи се прилагат мн често,макар тези п/пи да се намират
в различна връзка по м/у си,те могат да бъдат разделени в 2 гол. групи:дедактически и възпитателни.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по социални дейности

Същност на социалната работа като професионална дейност - предмет и методи на социалната работа...
Изпратен от:
Erol Mustafa
на 2011-03-27
Добавен в:
Лекции
по Социална психология
Статистика:
1,160 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
0
21
умения за овладяване на агресията
добавена от milena.kyulyumova 19.03.2016
1
25
Подобни материали
 

Методи на социална работа- етапи и използвани техники


Често след приключване на помагащия процес социалният работник насочва работата си към това да стимулира по- активно отношение и съдействие от страна на институциите за вземане на решения за стабилизиране състоянието на клиента...
 

Социална психология

25 яну 2010
·
968
·
33
·
8,358
·
887
·
5

Материалът включва ликционния курс по дисциплината социална психология, обхваща основните моменти от теоретичните основи на предмета....
 

Методи на социалната работа. Социална работа със семейства

19 ное 2011
·
250
·
50
·
3,717
·
431
·
1

Относително устойчива малка група, включваща родителите, свързани чрез брак и техните несемейни деца. Основано на брака или кръвно родство, обединение от хора, свързани чрез общност на бита и взаимна отговорност...
 

Методи на социалната работа при насилие

17 ное 2011
·
181
·
12
·
2,040
·
281
·
2

Същност на категорията „насилие”. Видове насилие. Нормативна база на борбата с насилието. Стратегии....
 

Социална работа със зависимости

31 авг 2011
·
107
·
6
·
2,163

Зависимостта е процес, който се развива постепенно и преминава през фазите на експериментиране, активно търсене и загуба на контрол върху приема на веществото...
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
119
1
1 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Теми за държавен изпит по социални дейности

Материал № 651244, от 27 мар 2011
Свален: 1,160 пъти
Прегледан: 1,922 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 67
Брой думи: 37,140
Брой символи: 227,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по социални дейности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала