Големина на текста:
ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ.
Дисциплината е сравнително нова . Появява се в първите години на 21 век и е съвразна с ориентацията на
България къмЕС. В страните на Западна Европа има европейски университети и колежи. И там почти
задължително се преподава тази дисциплина за всички специалности.
Изпита ще е писмен с два въпроса по един от първата и един от втората част на конспекта.
Тема предмет и задачи на дисциплината история на европейскта идея.
Налага се да се кажат концепциите за историята на Европа.
Историята води своетоначало от херодот от 5ти век пр.н.е. но като наука се формира през 15ти век и то в
западна европа. От тогва датират и първите сериозни изследвания за евпропа като цяло, от епохат на
ренесанса и хуманизма. От всичко направено от тогава до днес се обособяват три концепции къв историята
на европа.
Първата е да се третира като сума от националните истории на различните народи. Този подход ъм евр.ист. е
поезен тъй като събира огромен фактически материал но този подход е малко продуктивен за това защото
оставя на заден план онези връзки които съществуват между националните истории.
Вторият подход е историята на европа като съвкупност от регионални истории – балкани , скандинавие . този
подход е по-полезен защото изнася на преден план регионалните особености на общноста. Но този подход
също не е достатъчно задоволителен.
Третия подход който е най- нов е концепцията за историята на европа като общо преживяно минао на евр.
Народи. При този терти подход изследователите се интересува от нишките които свързват общоевроп.
Особености , регионалните връзки и националните истории . третия подход може да се нарече интегриран
подход.
Предмет на история на евр.идея .
Това е идеята за европа. Кога се ражда идеята за европа и как по натататък европейската мегаобщност се е
развила.
Задачите.
1възникване на европейската идея.
2Фактори които въздействат занейното развитие
2Основните етапи през които преминава развитието на евр. Идея
3Как европа се превръща в културна общност.
4Как се формират различните европейски идентичности през различните епохи.
5Схващанията за географските граници на европа
6Политически проекти за обединяването на европа
7Опитите за практическа реализация на част от тези проекти.
8Стартирането на уникалния европейски интеграционен процес
9Предизвикателства пред този процес , как се задълбочава и рзширява
10Постижения на обединена европа , проблеми
11Какви са визиите на обединена европа.
12Как стоят балканите в европа.
13Как стои България в европейският проект.
Връзки на дисциплината с други науки. Тя е с интердисциплинарен характер. В основата на лекциония курс
е историята на развитието на европа, културологията / помага да се разбере културната общност на европа,
как се е развила/ , правото / помагаг да се открие значените она рим за формиране на правна традиция в
евр.държави , конституционализма за още по-голямо сближаване на правния ред в различните
евр.законодателства, правото на ЕС което е 83000 страници/ , политологията / имено тя помага да се разбере
институционалната система в евр.страни и в ЕС/ , народопсихологията / имено тази наука помага да се
разгадае евр.душевност / , географията / необхдима е и като историческа география така и икономическата
география / , теологията / необходима за вникване на средновековна европа и християнската религия / ,
философията .
Развитие на изследванията по история на евр.идея.
Първя опит за изложение в тази област е предприет едва през 1932 г. От световно известния писател стефан
цвайк пише едно свое есе „Историческо развитие на идеята за европа” . той пише и автобиграфията си с
името история на европееца.
Но научноизследователсаката работа стартира едва когато се създава първата европейска общност за
въглища и стомана от 1952г. През цялото време обаче изследваниията се провеждат в условията на студената
война , която нагнетява предубеждения между източна и западна европа. Истинската научна работа започна
едва след края на студената война.
Западна европа обаче знае много по-малко за нас от кокото ние за тях. Зап.европа векове ползва един език за
разбирателство и тяхната културна общност е затворена в латинския културен кръг. Рядко автори познават
културните достижения на източна европа. Лари Улф „Книга за Европа” – западна европа изобрети изтока
като своя второстепена цвят това е проява на себичен интереси реклама . това е свързано със фантазиите за
доминация . затова запада и днес се опитва да маскира културната идея за обединена европа, като идеята е
родена в древна гърция. –
„История на европейската идея” но е неудовлетворителен и ограничен като материал .
Джералд делантри „изборетявайки европа”
Хари салман „Изцеляването на европа” .
Проф.Волфганг Шмале „История на европа” .
ТЕМА : РАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА
Европа не е люлка не човешката цивилизация. Най-старите останки от човека са открити в азия кодето са и
първите цивилизации. Първите писмени източници и салендари са с произход от азия. Той е и първия
документиран континент още 15 век пр.н.е. поради обстоятелството че от 15 век на сетне когато европа
достига икономически китай у нея се създава идеята че останалия свят е варварски и център на света е
европа. За първи път името европа се среща в омировия епос още през 8в пр.н.е. следователно европа е
втория документиран исторически континент. Около етимологията на думата има известни спорове. За сега
се радва на най голяма популярност обяснението със семитската дума ереба – залез и запад . с тази дума
финикийците са кръстили новия за тях континент.
Европа се ражда като мит . в древно гръцката митология европа е персонаж . според тази митологияа европа
е дъщеря на царя на финикийския град тир , агенор , който от своя страна бил потомък на нептун- бога на
моретата. Тази дъщеря била респектираща със своята красота и предизвикала похотни чувства у самия зевс.
Зевс решил да я похити когато тя си и граела на морския бряг. Появил се като бял великолепен бик . европа
като най-дръска помилвала бика , седнала върху него.това и чакал зевс който скочил и отплувал с европа на
гърба до остров крит. Там той приел истинския си вид на бог. Отвърнала на похотните му чувства. От зевс тя
родила три сина минос , раматан , сарпитон . зевс се погрижил за европа и накарал царя на крит астериос да
се ожени за европа и приеме трите й деца за свои собствени. Именно в крит се откриха най-ранните останки
на европейска цивилизация от 3000 г. Пр.н.е ноеща името минойска . този мит е описан първо от хезиот 7в
пр.н.е в „теогония” . този мит се превръща в любима тема за древногръцката литература и изкуства. Този мит
се заслужава да се интерпретира в две посоки – истинския кръстник на европа е азия , азитския корен на
европейската култура. Този мит свидетелства и за това , че основата на европейската цивилизация е елинскта
култура. Още през древноста обаче европа се превръща освен в мит и в географско понятие. За първи път с
това име са наречени една река и един град в тесалия. Но в днешния смисъл за първи път е спомената от
омир , който казва че географското понятие е днешна централна гърция. Малко по късно към средна елада са
присъединени пелопонес и островите и се създава предтва че европа е елинският свят. От същото това
столетие започва и дреногръцката колонизация и благодарение на това се разширява и географското понятие
за европа – присъединява се македония тракия и северното черноморие. Най-древната запазена географска
карта на ангасимандър от6 в пр.н.е която включва балканите / описани като европа / , мала азия / азия / ,
мраморно море / хелеспонт/ . през същия 6 в пр.н.е древните гърци обособяват трети континент който
наричат либия , но римляните го наричат африка. Но египет е бил считан за част от азия. С развитието на
древногръцката колонизация и се разширява понятието за европа и 5 в пр.н.е се счита че европа започва от
река риони – днешна грузия до колониите на херкулес – днешен гибралтар и селута. Още в древноста
съществува и като мит и като географско понятие . езва в края на древноста се приема като културна цялост
на населяващите я народи.
Гръцката колонизация действа не само в европа а и в мала азия. Тя става повод и за големите гръцко
персииски войни. Тази война довежда до големи сериозни последици . до тогава всеки град е отделна
държава , и перд голямата външна опастност се обединява за да се спаси. И така се дефинират първи като
европейци но като културна идентичност противопоставяйки се на азиатците. Тези войни завършват с успех
на древните гърци. Така те започват да живеят с идеята за превъзходството на европейците над азиатците
което се отразява и от древни автори. Което е невярно защото азия в цивилизационно и културно отношение
е по – развита.
Европа и Библията . стария завет. Първата част се формира още от 13 в пр.н.е като устна традиция в
азия.към края на 7 в пр.н.е започва записването на преданието в писание. И те се канонизират. В целия този
завет няма никакво споменаване за европа. В една от най важните книги – книга 1-ва битие се говори за
първото и второто човечество и став дума за потопа и единствения оцелял ной . казва се че той има трима
сина сим , хам и яфет . и благодарение на тях човечеството е оцеляло. Може да се каже че азия не е
забелязала възхода на европа.
Изводи :
1.европа се ражда през древноста като мит .
2.в последствие европа се превръща и в географско понятие и в тези най ранни исторически времена бележи
тенденция на постоянно разширяване.
3.в самия край на древноста се появява и представата за европа като културна цялост , като културна
общност.
ТЕМА : АНТИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ЕВРОПА.
Античноста се датира като едно хиялдолетие 5 в пр.не до 5 в сл.н.е.
Мита за европа.
Утвърждава се този мит появил се в древна гърция. Приет е от етруските , а след това и от римляните.
Възприема се трайно от античната литература. Този мит е възприет и от християнските автори – св.августин
блажени. Той пише в своите трудове за похищението на европа която е представена като жена на царя на
критияните. В следващото хилядолетие той е считан за най големия авторитет и е цитиран от следващите
автори .
Географските предстви за европа .
Херодот описва вропа вечепо един много по различен начин. За него центъра на европа е вече река дунав –
река истър. Той пише че европа започва от изворите на река истър и стига до хелеспонт- черно море. Херодат
обаче добросъвестно соче че никой незнае дали от север и от изток европа е заобиколена от море. Въпреки че
не е много наясно до къде се простира европа но заявяваччче е толкова голяма колкото азия и африка взети
вкупом. Той казва границите на европа са река танайс – река дон и до река нил . постепенно обаче се
наместват нещата и се определят географските предели на европа. Тогава за първи път финикииците
обхождат атлантическото крайбрежие на европа. Картагенския мораплавател химилко обхожда
атлантическото крайбрежие. 4 в пр.н.е гръцкия мореплавател питеас преминава със своя експедиция
колониите на херкулес и стига до норвегия. Така след като се знаят и западните гранцици вече се коритгира
представата за европа. Римсики географ казва че европа заема есна трета от света. 2 в пр.н.е вече се стигга
до идеята че европа е още по-малка.
Съдбата на процеса на дефиниране на европейците като културна общност .
Гръко персииските войни консолидират елинския свят и го кара да се дефиннира като европейците. През
тази война главно се обръща внимание върху различията. Тази победа дава такова усещане у елините и се
стиго до там че авторите описват високомерно персииците като варвари. Залага се убеждението че европа се
е превърнала в нов център на света и вече еи културна общност. Вече лека по лека се формира и теория за
превъзходство . пръв опит за защита на тази теория е на хипократ. В труда за въздуха водата и местностите –
там за първи път пише и обяснява превъзходството с два важни фактора – географски / редуващ се климат
който давал храброст на европейците / и съществуването на свои закони, демократични , докато азиатците
нямат закони , а си имат царе който деспотичен режим иска робско подчинение на владетеля. С пренасянето
на политическия център от древна гърция в древна македония важен факт е че древните гърци са подчинени
и включени в македонската държава но в културно отношение победителите са победени и освен това със
силата на оръжието елинистическата култура е разнесена в азия. Елинските стойности и цености са
разпространени с разширяването на македонската държава. Възпитател на александър македоски е аристотел
и в труда „политика” вече се сблъскваме с една нова представа за европейците – те са онези които населяват
днешния европейски континент но без гърците. Той казва европейците живеят в сурови условия за това са
мъжествени но са ограничени в културата и изкуствата но нямат своя държава. Азиатците казва са
интелигентни и вещи в изкуствата но поради горещия климат в който живеят те са лишени от мъжество и са
подччинени на царете си. По средата са гърците казва той. И тъй като са разположени посредата споделят

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на европейската идея

Дисциплината е сравнително нова. Появява се в първите години на 21 век и е съвразна с ориентацията на България към ЕС.
Изпратен от:
o_da_sladka_sam
на 2007-12-16
Добавен в:
Теми
по История
Статистика:
615 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Армения и Грузия по времето на Византия
добавена от hristiqna.boycheva 27.12.2016
0
5
Методическа разработка на урок на тема Античният полис и неговите граждани
добавена от sisi_miloto 08.04.2016
0
9
Франция континентална сила след първата световна война 1919г.
добавена от mimeto834 23.10.2014
0
6
Курсова работа за Цар Самуил и цар Симеон
добавена от titkaa86 04.02.2018
1
6
регистрация в помагало
добавена от krumob 03.05.2014
1
19
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
269
·
15
·
3,439
·
374

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
329

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
183
·
60
·
27,404
·
426
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
544
·
8
·
3,650
·
496
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
841
·
8
·
1,403
·
1,857

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизации - 5 клас
изходен тест по История за Ученици от 5 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците в края на годината по предмета. Съдържа и въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
19
3
1
5 мин
04.07.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
2
2
2 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

История на европейската идея

Материал № 65052, от 16 дек 2007
Свален: 615 пъти
Прегледан: 507 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 25
Брой думи: 10,713
Брой символи: 91,222

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на европейската идея"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
55

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
183

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения