Големина на текста:
Изпитна тема № 18: Правни основи, организиране и финансиране на Социалното осигуряване
План-тезис:
* Осигурителен фонд.
* Приходи на Социалното осигуряване.
* Източници на осигурителния фонд.
Приложна задача:
Посочете условията за получаване на обезщетение за бременност и раждане, на които трябва да отговаря
самоосигуряваща се майка.
Критерии за оценяване на тема № 18
1. Дефинира финансовото устройство на фонд “Обществено осигуряване”.
2. Познава управлението на Социалното осигуряване.
3. Представя особеностите на осигуряването на различните категории осигурени лица.
4. Регламентира източниците за финансиране на фонда.
Финансово устройство на фонд “Обществено осигуряване”
Бюджетът на фонд "Обществено осигуряване" е основен финансов план за набиране и използване на
паричните средства на държавното обществено осигуряване и е отделен от държавния бюджет.
Приходите във фонд "Обществено осигуряване" се набират от: осигурителни вноски за
Държавното обществено осигуряване; начети и глоби; лихви, дивиденти и дарения; такси;
ликвидационни дялове от търговски дружества - длъжници; суми от републиканския бюджет и др.
Средствата на фонд "Обществено осигуряване" се изразходват за: изплащане на обезщетенията,
помощите, месечните добавки за деца, пенсиите и добавките към тях; осъвременяване, индексиране и
компенсиране на пенсиите и на другите осигурителни плащания; издръжка на дейността по държавното
обществено осигуряване на НОИ и на поделенията му; финансиране на дейности за намаляване на
осигурителните рискове; други разходи, свързани с дейността на фонда.
В бюджета на фонд "Обществено осигуряване" се предвижда резерв, образуван чрез отчисления.Със
средствата от този резерв може да се извършва компенсиране на пенсиите по решение на Надзорния
съвет.
Законопроектът за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" се разглежда от Народното събрание
едновременно със законопроекта за държавния бюджет.Народното събрание приема Закон за бюджета
на фонд "Обществено осигуряване", който действа една календарна година.С него се определят
размерите на осигурителните вноски и чрез него могат да се заличават несъбираемите вземания на
фонда.В случай, че бюджетът на фонд "Обществено осигуряване" не бъде приет от Народното събрание
до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се
извършват съобразно действащите нормативни актове, а за издръжка на органите на НОИ може да се
разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.
При временен недостиг на средства за покриване на неотложни осигурителни плащания могат да се
ползват краткосрочни безлихвени заеми от извънбюджетните фондове и сметки със социално
предназначение. Изпълнението на бюджета на фонд "Обществено осигуряване" се осъществява от НОИ.
Първостепенен разпоредител с бюджета е управителят на НОИ, а второстепенни разпоредители в
териториалните поделения на НОИ са техните ръководители. Годишният отчет за изпълнението на
бюджета на фонд "Обществено осигуряване" се изготвя от НОИ и се внася от неговия управител в
Народното събрание за приемане едновременно с отчета за изпълнение на държавния бюджет.
Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на фонда се
обнародва в "Държавен вестник".
Управление на фонд “Обществено осигуряване”
Органи на управление на НОИ са надзорният съвет; управителният съвет; управителят и
подуправителят.
Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на
работниците и служителите и на работодателите и същия брой представители, определени от
Министерския съвет. Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател, който
обнародва в "Държавен вестник" поименният състав на надзорния съвет и промените в него.
Надзорният съвет се свиква на заседания от председателя или по искане на една трета от членовете
му,а заседанията са редовни, ако на тях са присъствали най-малко половината от членовете. Решенията
се вземат, ако за тях гласуват повече от половината от общия брой на членовете на надзорния
съвет.Управителят на НОИ участва в заседанията на надзорния съвет със съвещателен глас.
Съветът определя и контролира дейността на НОИ, проектите на годишния бюджет и отчета на фонд
"Обществено осигуряване", проектите на нормативни актове по ДОО преди внасянето им за приемане
от съответните държавни органи; взема решения за движимото и недвижимото имущество на института.
При материална затрудненост на длъжниците към фонд "Обществено осигуряване" надзорният съвет
може да разсрочи плащането на вземанията на фонда за срок до 3 години, като разсроченото вземане се
събира с лихвата за закъснение. Съветът взема решения за определяне на осъвременителна заплата и за
използване на средствата от резерва на фонд "Обществено осигуряване" за компенсиране на пенсиите.
Управителният съвет се състои от управителя, подуправителя и ръководителите на функционални
направления в НОИ.
Управителният съвет осъществява оперативното ръководство на НОИ, утвърждава задължителните
за всички ФЛ и ЮЛ в страната документи, свързани с провеждане на осигуряването. Изработва и внася
за утвърждаване в надзорния съвет проекти за бюджета на фонд "Обществено осигуряване", за
нормативни актове по ДОО, за организацията и дейността на НОИ, предложения за разпореждане с
имуществото на НОИ и др. Управителният съвет взема решения за прехвърляне на средства от един вид
осигурителен разход към друг, с изключение на сумите, получени от държавния бюджет, като не се
превишава общият размер на осигурителните разходи. Решенията на управителния съвет се вземат с
мнозинство от две трети от членовете му.
Управителят и подуправителят на НОИ се избират от Народното събрание за 4 години. Те могат да
бъдат преждевременно освободени, ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер,
системно нарушават задълженията си, възпрепятствани са да ги изпълняват за срок повече от 6 мес. или
са подали оставка пред НС. Управителят на НОИ действа от името на института, представлява го пред
всички ФЛ и ЮЛ в страната и в чужбина и ръководи заседанията на управителния съвет. При отсъствие
на управителя функциите му се изпълняват от подуправителя. Правата и функциите на ръководните
лица на НОИ се определят с правилника за организация на дейността на института.
Членове на надзорния и на управителния съвет на НОИ не могат да бъдат лица, които са лишени от
правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;участници в
управителни или контролни органи на други осигурителни фондове; осъждани за умишлено
престъпление;бивши членове на управителни органи на стопански организации, прекратени поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; роднини на членове на управителния или
надзорния съвет.Лица, които са членове на надзорния съвет, не могат да бъдат членове на управителния
съвет.
Особености на осигуряването на различните категории осигурени лица
Социалното осигуряване е изградено върху следните основни стълбове:
Нулев стълб – социално подпомагане и грижи за най-уязвимите слоеве от населението – инвалиди,
крайно бедни хора, продължително безработни, деца в неравностойно положение.
Първи стълб – има за цел да гарантира доходи и услуги на работещи през нетрудоспособния им период.
За ползване на тези услуги има допълнителни критерии и те са свързани със задължителното
продължително участие на осигурения в тази система. Плащанията са на принципа на солидарност:
участват всички, а получават само тези, за които е настъпил съответния риск.
Втори стълб – задължителна капиталова форма на СО. Предоставя доходи и услуги отново по време на
нетрудоспособност. Размера на получената сума зависи от натрупванията по индивидуалната сметка.
Източник на финансиране са капитални осигурителни фондове.
Трети стълб – доброволна капиталова форма на СО. Финансирането е от доброволни вноски и тяхната
капитализация.
Четвърти стълб– благотворителност на неправителствени организации, взаимопомощ от семейства и
др.
Източници за финансиране на социалното осигуряване
Източници за финансиране на социалното осигуряване са осигурените лица ,работодателите и
държавата. Те могат да участват във финансирането на социалното осигуряване самостоятелно или
съвместно. Съвместното им участие в осигурителния процес е известно като трипартитна система на
финансиране и управление.
Осигурените лица и работодателите участват във финансирането на социалното осигуряване със
задължителни редовни или периодично плащани вноски, еднакви за всички осигурени лица или в
зависимост от размера на трудовите им възнаграждения или доходи. Работодателите, като наематели на
работници и служители ,са задължени да плащат вноски за социалното осигуряване. Тези вноски се
изчисляват в процент от брутната работна заплата на осигурените лица.
Когато вноските на осигурените лица се определят на базата на осигурителен доход, те се изчисляват
в процент от индивидуалния трудов доход, от общия фонд на трудовите доходи на целия персонал на
организацията или на отделни групи от него. Към тази категория осигурявани лица спадат едноличните
търговци и хората със свободни професии.
Държавата може да участва във финансирането насоциалното осигуряване чрез:
- субсидии – безвъзмездно отпуснати средства от държавния бюджет, допълващи необходимите
средства за финансиране на социалното осигуряване;
- редовни вноски от осигурените лица и работодателите на база процент от техните вноски, процент
от общите осигурителни плащания или част от вноската за всеки осигурен.
Субсидиите и вноските за социалното осигуряване, които са средства от държавния бюджет,
обикновено служат за:
- допълване разликата между приходите и разходите на бюджета за социалното осигуряване;
- осигурителни обезпечения, дължими от държавата към социалното осигуряване по закон;
- средства, покриващи административните разходи на социалното осигуряване или част от тях;
- осигурителни плащания, реализиращи държавната политика в конкретен сектор на социалното
осигуряване.
Чрез социалното осигуряване държавата реализира своята социална функция, но осигурените лица
са тези, които пряко чрез вноските си или косвено като данъкоплатци, финансират системата на
социалното осигуряване и всички държавни проекти в тази област. Така, че независимо от
диференциацията на източниците за финансиране на социалното осигуряване ,голяма част от
средствата, необходими за издръжка на неработоспособното население, е за сметка на доходите на
осигурените лица.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване

Финансово устройство на фонд “обществено осигуряване” бюджетът на фонд "обществено осигуряване" е основен финансов план за набиране и използване на паричните средства на държавното обществено осигуряване и е отделен от държавния бюджет...
Изпратен от:
Георги Георгиев
на 2011-03-26
Добавен в:
Планове
по Социална политика
Статистика:
62 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на социалното осигуряване

11 фев 2008
·
876
·
19
·
2,075
·
443

Темата съдържа същност и обхват, методи, принципи и др. на социалното осигуряване, също и същност на соц. подпомагане.
 

Доброволно пенсионно осигуряване


Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по: набирането на осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни доброволни пенсии...
 

Осигурителни плащания

03 мар 2006
·
1,147
·
8
·
2,006
·
148

Проблемите на социалната политика, социалната сигурност, социалното осигуряване и други социални дейности винаги са представлявали интерес на науката и практиката.
 

Здравното осигуряване в България


Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
 

Технология за либерализиране на социалното осигуряване. Алтернативи за приватизация. Инфраструктура на осигурителните пазари

06 мар 2007
·
375
·
25
·
2,793
·
110

Технология за либерализиране на социалното осигуряване. Алтернативи за приватизация. Инфраструктура на осигурителните пазари.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване

Материал № 650479, от 26 мар 2011
Свален: 62 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: План
Брой страници: 3
Брой думи: 1,357
Брой символи: 8,799

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правни основи, организиране и финансиране на со ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала