Големина на текста:
Принципи на комуникацията в кризисни ситуации
Успехът на комуникацията в кризисни ситуации зависи от три
ключови фактора: наличието на комуникационен план, част от общия план
за управление на кризата; формирането на специален екип- кризисен щаб
за борба с кризата; използването на един човек, който да изпълнява
функциите на основен говорител по време на цялата кризисна ситуация.
Комуникационният план трябва да предвижда целенасочени действия
както към външните за компанията публики, така и към вътрешните -
служители, работници, мениджмънт и др.
Кризисният щаб. Планираните комуникационни действия би
трябвало да се ръководят от създаден специално за целта кризисен щаб.
Често на кризисния щаб се гледа като на чудодейно средство за
разрешаване на критични ситуации. И не веднъж сме били свидетели на
реплики от страна на медиите, че първата мярка, предприета от дадена
компания, изпаднала в криза, е сформирането на кризисен щаб. Илюзия е
да се смята, че в "пожара" на кризата под силния натиск на неизвестността
и липсата на достатъчно време за отговор, една структура - дори и
съставена от ръководителите на основните отдели в компанията - ще бъде
в състояние по някакъв магичен начин да се справи със ситуацията.
Следователно, не бива да се подменя проблемът с решението. Сам по себе
си кризисният щаб не е решение, той е средство - средство, което има
потенциал при определени условия да се обърне дори срещу
организацията. За да бъде един кризисен щаб ефективен по отношение на
управлението на кризата, са необходими две условия:
1) трябва да бъде сформиран преди началото на кризата, а не да бъде
плод на импровизирани и прибързани решения;
2) трябва да бъде подговен и трениран (за целите, за които се създава),
да бъде изпробван, за да не предизвика с действията си още по-голямо
объркване.
Кризисният щаб представлява ad hoc структура. Веднъж създаден,
той съществува в латентно състояние, извършва определени
подготвителни дейности, но има готовност да бъде задействан (така че да
разгърне целия си потенциал) в кризисна ситуация. Мобилизацията на
кризисния щаб е доказателство за равнището на кризисната култура на
компанията. Той е свидетелство за осъзнатата корпоративна социална
отговорност към засегнатите публики и обществото като цяло.
1
Ще разгледаме характеристиките на кризисния щаб като се
концентрираме върху неговото устройство, цели и роля. В този смисъл ще
изследваме и факторите, които определят неговата ефективност или
неефективност. Във фокуса на нашия анализ попада един обобщен модел
на кризисен щаб, тъй като всяка компания, според собствените си нужди и
цели, формира собствения си екип за борба с кризата.
Най-общо целите на кризисния щаб са: да координира вземането на
решения и да следи за спазването на определената стратегия за действие
при криза. Вътрешната архитектура на кризисния щаб зависи от нивото на
подготовка на организацията. В една неподготвена компания той може да
приеме формата на специален съвет на директорите. А ако предприятието
е по-добре подготвено, щабът би бил устроен по друг начин - ще бъде
разгърнат в повече разнородни по дейност подгрупи. За да бъде
кризисният щаб ефективен, отделните звена трябва да работят добре
заедно.
Резултатите от едно изследване в големи компании, проведено през
1992 г. от Паучант и Митроф, оформят обобщения модел на кризисния
щаб. Най-често сред неговите членове са: главният юрист ма компанията,
директорът по комуникациите и PR, техническият директор, директорът,
отговарящ за околната среда и др.
Длъжност и функции Вероятност за участие в кризис¬ния щаб (в %)
Главен юрист или отговорник за застрахователната дейност90%
Директор по комуникациите и ПР87%
Началник по сигурността83%
Технически директор82%
Началник отдел "Околна среда"80%
Президент/генерален директор на компанията 68%
Началник отдел "Човешки ресурси и социални въпроси"68%
Финансов директор 60%
Маркетинг директор50%
Административни помощници46%
Директор "Изследователска дейност и развитие"42%
Външни експерти5%
И все пак, ако може да се предложи един общ модел за кризисен
щаб, той би изглеждал по следния начин:
? Съвет на директорите за управление на кризи; и
? Комуникационен кризисен щаб.
Това са двете основни структури, които под една или друга форма се
срещат най-често в компаниите. Възможен е и друг по-усложнен модел,
2
отговаряш на типа на организацията и на нивото на подготовка за реакция
в случай на криза. Трябва да уточним, че е трудно a priori да се фиксира
архитектурата на кризисния щабщ дори и в една и съща компания.
Кризисният щаб е формация, чието устройство еволюира с времето, според
събитията и съобразно актуалните задачи. В този смисъл могат да се
посочат само основните му модули. Всяка компания изгражда
архитектурата на своя кризиЯ ен щаб в зависимост от собствените си
нужди. Тази структура ея вкава, така че тя може да се променя според
организационните потребности и обстоятелствата. Избраният модел зависи
главно от природата и динамиката на кризата, както и от нейната
продължителност и обхват. Специфично за всяка отделна криза се
дефинират и нивата на отговорност. Следователно е необходимо да се
изработя интегрирана система за действие - локална, регионална,
национална и интернационална, които трябва да действат с перфектна
коощ динация помежду си. На тези нива могат да се разгърнат
подразделения на кризисния щаб с предварително регламентирани
функции. Всички структури трябва да действат в пълен синхрон, спазвайки
принципа на кохезията, за да не предизвикат допълнително объркване в
критичните моменти.
Комуникационен кризисен щаб. Основната задача на
комуникационния кризисен щаб е да координира информационните
потоци преди, по време и след кризата. Той е натоварен с осъществяването
на контактите с медиите и с всички останали заинтересовани публики
(вътрешни - служители, и външни - жертви, техните семейства и т.н.);
отговаря и за разпространението на корпоративните послания. От друга
страна, изследвайки интересите на публиките по отношение на
информацията, предоставяна от организацията, комуникационният
кризисен щаб отразява тези очаквания в посланията на компанията.
Сведенията се пре-предават и към централния кризисен щаб, така че
неговите членове да бъдат постоянно в течение на ставащото.
Относно устройството на комуникационния кризисен щаб трябва да
отбележим, че оптималният брой на неговите членове е около петнадесет
души. Според характера и мащаба на кризата може да се направи корекция
в броя на участниците. Добре е, обаче, да се запази едно постоянно ядро от
участници, което в случай на нужда винаги може да привлече
допълнителни лица. Комуникационният кризисен щаб обикновено е
разположен в специално оборудвана за целта зала. Тя трябва да е
предварително подготвена, тествана и да има на разположение за екипа
всякакви помощни технически средства и материали.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 апр 2019 в 18:08 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2020
02 апр 2019 в 19:44 ученичка на 22 години от София - 121 СОУ "Георги Измирлиев", випуск 2013
21 яну 2019 в 14:04 студент на 31 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2016
26 сеп 2018 в 22:01 в момента не учи на 28 години
21 юни 2018 в 19:19 студент на 41 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет бизнес и мениджмънт, специалност - Европеистика, випуск 2019
25 май 2018 в 19:26 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Журналистика, випуск 2019
31 яну 2018 в 13:53 в момента не учи на 27 години
18 яну 2018 в 14:59 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Маркетинг и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2018
20 юли 2017 в 13:30 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2017
23 май 2017 в 13:20 потребител на 30 години
 
Подобни материали
 

Водене на преговори


Воденето на преговори е сложен процес, който изисква не само знания,а най-вече умения, които се натрупват постепенно. В основата на преговарянето стои умението да се убеждава и да се продават по най-добрия начин своите идеи....
 

Бизнес комуникации и връзки с обществеността


Същност и предизвикателства – понятието връзки с обществеността е превод на англо-езичния термин PUBLIK RELATION – PR...
 

Комуникации – определение, видове. Връзки с обществеността – определение, видове, функции


Комуникацията трябва да бъде разбирана като мощно средство за връзките ни с обществеността. Тя е един от градивните елементи и двигател в равитието на обществото, но не трябва да се омаловажава и обратната зависимост помежду им.
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

Делово общуване


Междуличностните отношения са разнообразни, но основното е общуването. то е двустранен процес, в който източника и получателят на информация чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат...
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации
тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест по бизнес комуникации и кореспонденция за студенти 1-ви курс. Състои се от 30 въпроса. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
84
1
2 мин
11.07.2013
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
52
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Принципи на комуникацията в кризисни ситуации

Материал № 648836, от 23 мар 2011
Свален: 145 пъти
Прегледан: 188 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 2,644
Брой символи: 16,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи на комуникацията в кризисни ситуации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения