Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
тема 11 МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ
Маркетинга е наука за пазара, която възниква и се развива при наличието на стоково
производство, на пазарни отношения и при отсъствието на стоков дефицит. Понятията „Маркетинг-
проучване” и „Маркетингова информационна система” (МИС) се характеризират със следните особености:
А. Маркетинг-проучването...
... ползва предимно външни информационни източници;
... се предприема за решаване на вече възникнали проблеми;
... се осъществява спорадично, при необходимост;
... се базира предимно на информация за миналото и настоящето;
... не е задължително да се манипулира с компютри;
…представлява един от начините за набавяне на информация за маркетинговата информационна
система.
Б. Маркетинговата информационна система...
... ползва вътрешни и външни информационни източници;
... спомага да се предотвратява възникването на нови проблеми;
... действа непрекъснато;
... се ориентира към бъдещето;
... напълно е компютризирана;
... включва и други дейности освен проучването.
Изследователите на маркетинга постоянно разширяват полето на своята дейност. Едни от най –
типичните решавани от тях задачи са:
-изучаване на характеристиките на пазара
-измерване на потенциалните възможности на пазара
-анализ на разпределението на пазарните дялове между фирмите
-анализ на продажбите
-изучаване на тенденциите на деловата активност
-изучаване на стоките на конкурентите
-краткосрочно прогнозиране
-изучаване на реакцията на нов пазар и неговия потенциал
-дългосрочно прогнозиране
-изучаване на ценовите политики
Процесът на маркетинговото проучване протича на няколко етапа. Преди това трябва да се
направи анализ на пазарната ситуация, т.е. на условията, при които се започва проучването.
Ефективността на проучвателния процес зависи преди всичко от Първият етап включва уточняване
на проблема и целта на проучването и формулиране на конкретния проблем във вид на хипотеза и
предприемане проверка на хипотезата. На този етап се определят и специфичните за обекта показатели и
съответните методи за проучване.
Вторият етап представлява избор на източници на информация. Това включва разучаване и
преценяване на необходимата налична информация, включва също издирване на достъпни източници на
допълнителна вторична информация.
Третият етап е етапът на събиране на информацията. Тук се определят начините за събиране на
първична информация, преценява се дали и доколко постигнатият резултат ще съответства на разходваните
време, труд и средства. Тук се прави моделиране на проучването, т.е. съставяне на план-програма за
уточняване на пазарните сегменти и параметрите на съответните стоки. Определя се подходящ начин и
подход за проучването, формира се работната група. Фиксират се крайни и междинни срокове, указват се
необходимите финансови средства. Освен това се набират, систематизират и обработват данни за
състоянието и тенденциите на избрания пазар, както и прогнозите за неговото развитие.
Четвъртия етап е етапът на анализиране на събраната информация,
на получените резултати. Формулират се целенасочени изводи и препоръки, съобразени със собствените
възможности.
Накрая, в петия етап, етапът на представяне на получените данни се
изготвя доклад, съдържащ конкретно предложение (варианти) за вземането на оптимално управленско
решение-това доколко правилно са били определени на началния етап основния проблем и главната цел.
Всяка неточност и небрежност се отразяват върху крайния резултат.
Маркетинговата информационна система(МИС) – тя представлява съвкупност от технически
средства, въз основа на които фирмата взема маркетингови решения. Тя е елемент на фирменото,
стратегическо и маркетингово планиране. Тя задоволява потребностите от маркетингова информация.
Маркетинговата .информация се набира и предоставя: периодично в предварително определени срокове;
спонтанно,без предварително планиране; перманентно като следствие от трайно проучване на вътрешна
и външна фирмена маркетингова среда. Структурата на МИС включва 4 подсистеми: Подсистема
”Вътрешна отчетност” - обхваща вътрешнофирмената отчетност и осигурява резултативни данни.
Източниците са вътрешни за фирмата: счетоводна документация,счетоводни баланси, фактури,
данни за издръжката; постъпили оферти и поръчки; протоколи от водени преговори; сключени
договори; досиета на сделки; картотека на клиентите и др. Подсистема “Текуща вътрешна
информация” - Тя се извлича от поведението на конкурентите. Източниците са: публикации на
обществени институции; публикации на икономически институции и др. Подсистема
”Маркетингови проучвания” - Тя изследва проблеми и ситуации с които се сблъсква
фирмата.Подсистема ”Обработка и анализ на информацията” - данните се свеждат до таблици и след
това се обработват. Използват се различни статистически методи. Ако се налага да бъде анализиран
някакъв проблем,търсят се варианти на решение чрез съответния метод. Теорията прави разлика м/у
първична и вторична информация. Вторичната е вече съществуват, тя е събрана преработена и
документирана по-рано за други цели. Източниците са вътрешни и външни. Първичната информация се
събира за конкретен повод. и Бива 3 осн. вида: факти, мнения, мотиви. Тя е необработена и
недокументирана. Събира се по 3 метода: 1.Наблюдение, 2.Експеримент(тестване),
3.Анкетиране (интервюиране). Най-скъпия начин за получаване на информация са личните интервюта.
Те се провеждат индивидуално или групово. Други съществуващи начини за правене на интервю е по
електронна поща или в интернет на момента и др. Маркетингови изследвания (МИ) - представляват
процес на системно събиране, обработване, анализиране и оценяване на маркетингова информация.
Обхваща едновременно всички етапи от появата на продукта през производството му до неговата
реализация, включително и след продажбеното обслужване, както и моделирането на нови продукти.
МИ са елементи от МИС. В структурата на МИ се включват: конюнктурното изследване- отчита
състоянието на пазара и анализира факторите за въздействие в/у пазара в краткосрочен план.
Специфично пазарно изследване -обхваща маркетинговата дейност като цяло, осигурява информация
и анализира задълбочено и всеобхватно маркетинговата среда фактор по фактор. Видовете МИ биват:
според информаторите и източниците: от място (кабинетни) – използват се като вторична
информация, която се черпи както от вътрешнофирмени, така и от външни източници; на място (полеви)
-при него се работи само с първична информация, тя се набира на пазара съобразно с конкретна цел
директно от първоизточника;Според времевия обхват са: постоянни, епизодични - през определен.
интервал от време, оперативни, кратко срочни, средносрочни, дългосрочни. Оперативните и
краткосрочните се осъществяват самостоятелно,а средносрочните и дългосрочните се възлагат на
външни специализирани звена.
Според конкретна цел: пилотни,описателни, казусни, обогатяване на стоковия
асортимент, навлизане на нов пазар и прогнозирането му, оптимизиране на действията в канала на
реализация и др. Според обекта на изследването са: ситуационен анализ- детайлно описване на
текущото състояние на фирмата. изследване на страна-географски и климатични особености; изследване
на пазар; изследване на продукта, изследване на конкуренти ,изследване на фирма. Маркетингово
изследване преминава през няколко етапа: 1.Дефиниране на проблема и целите на проучването,
2.Разработване на изследователски план, 3.Събиране на информация, 4.Интерпретиране на
информацията от проучването, 5.Представяне на резултатите от проучването.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 яну 2019 в 11:17 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - и, специалност - ik, випуск 2016
10 май 2018 в 23:31 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Застраховане и социално дело, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Средства на международния маркетинг

12 апр 2007
·
1,015
·
3
·
290
·
172

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци...
 

Маркетингови концепции

10 дек 2008
·
155
·
5
·
785
·
84

Производствено ориентирана концепция (пазар на продавача). Характеристики-приоритет имат производствените звена във фирмата, фокуса на внимание на фирмата е обема на производство, не се проучват предварително потребностите...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,253
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Провеждане на маркетингово изследване в „Кауфланд – България”

16 фев 2010
·
812
·
32
·
5,149
·
935

Маркетингово изследване на "Кауфланд - България" във връзка с внедряване на нова гама от продукти в мрежата от хипермаркети - изследване дали е необходимо, изведени са редица показатели, изводи...
 

курсова работа по маркетинг

07 мар 2009
·
412
·
15
·
1,052
·
382
·
2

курсова работа на тема маркетинг анализ на фирма (Маркетинг микс)
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.
(Труден)
10
129
1
06.10.2016
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
132
1
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингови проучвания и маркетингова информация

Материал № 648470, от 23 мар 2011
Свален: 50 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 906
Брой символи: 6,224

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингови проучвания и маркетингова информация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения